Mü Van Os mode i j I ll l> 14 r i.T.i.'i ALLE SEIKO HORLOGES in prijs verlaagd bij Juwelier Stregp MODE-SHOW NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Zie onze étalages met de nieuwste modellen. STREGO B.V. Winkelhof 't Loo 6 Heiloo simon peek DAMESSPENCERS in diverse kleuren NU 39.— VAN OS 75 jaar een begrip in Mode Federatie Bouw- en Houtbonden huldigt vier jubilarissen SIMAVI, een vereniging voor direkte medische hulp in de derde wereld José Jonkers en Marion Kroon concerteren in het Witte Kerkje Heiloo Feestelijke heropening Rijwielzaak Luuk van Raalte I II! Ill III III III III III III III III I III III III III III III III Aangifte inkomstenbelasting anjer verlovingsringen 3 Wie beunt er met ons mee? a OUD-PAPIER AKTIE "DE ZESKANT" KLAVERJASDRIVE T.B.V. DE ZONNEBLOEM VROUWENCAFÉ HEILOO SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN "NIEUW LEVEN ZINGT IN MOEDER G0DSKERK 38 Administratiekantoor A. W. WINNIPS op donderdag 19 maart aanvang 9 uur 's avonds in discotheek RAINBOW, Karei de Grootelaan 6 in Bergen. Toegang, tevens consumptiebon f 5,— verkrijgbaar in onze zaak. I RAADHUISWEG 13 - HEILOO - TELEFOON 072-336191 KRANTENAKTIE UDWINASCHOOL14 MAART RONDLEIDING DOOR HET HEIL00ËR BOS EN OMGEVING ISOTHERM HEILOO B.V. DOE LOET ZOEKT EEN ORGANIST(E) BEUN-BON u 11 MAART 1981 46e JAARGANG No. 11 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Ègmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke 'reduktie. INENTINGEN Op woensdag 18 maart 1981 zullen de kinderen, geboren in 1977 (kleuters), worden ingeënt tegen DTP. De inenting wordt gehouden in het ge-^ bouw van de Kruisvereniging aan de4 Holleweg no. 94. De betreffende oproepen worden de ze week verzonden. Men wordt ver zocht zich strikt aan de op de kaart ver melde oproepingstijjjd te houden. Bij verhindering en/of wanneer u meent geen oproepkaart te hebben ontvangen wordt u verzocht de ge meente-secretarie, afdeling bevol king, tel. 331144 toestel 14, hiervan in kennis te stellen. Tenslotte verzoeken wij u met nadruk alle inentingsbescheiden mee te nemen. Zaterdag, 14 maart a.s. houdt de kleu ter- en lagere school De Zeskant, Het Malevoort5, weer haar tweemaandelijk se oud-papier aktie. Dè container staat van 10-12 uur op het parkeerterrein bij school. Wilt u zo vriendelijk zijn losse kranten te bundelen of in dozen te doen? Bij voorbaat hartelijk dank. OUD PAPIER INZAMELING KLEUTERSCHOOL '"T KIEFTEN- NEST"SLIMPAD 16 Donderdag a.s. 12 maart, houden wij onze oud - papierinzameling. De container staat weer de gehele dag van 8.00 uur tot 16.30 uur voor onze school. Hartelijk dank voor uw hulp. Leidsters en oudercommissie In de jaarvergadering van de hout- en bouwbonden van het F.N.V. konden afgelopen vrijdagavond vier jubilaris sen in het zonnetje worden gezet. Voor deze speciale gelegenheid was de heer J. de - Nijs, die bondsbestuurder is in Woerden, naar Heiloo getogen om de huldiging te verrichten. „Het is met veel genoegen dat ik dit doe maar ik doe het liever onder betere omstandigheden", zo begon hij zijn toespraak. „Je hoeft geen econoom te zijn om te zien dat het slecht gaat en het is duidelijk dat er wat moet gebeuren." Hij toonde zich afkerig van het huidige kabinet, een kabinet dat niet zoals vroeger gebeurde de soep naar de armen brengt maar hen de ballen laat inleve ren. Men heeft bij de bond echter ook veel problemen in eigen huis.Naast de ruim 80.000 werkelozen in de bouw heeft men intern te kampen met spanningen. Er is sprake van 2 stromingen binnen de bond, te weten een groep die er rucksichtlos hard tegenaan wil gaan en een andere groep die zich ondanks alles wil houden aan de democratische regels. Wet is VolgensJan de Nijsbelangrijk deze 2groepen op een fatsoenlijke manier bij elkaar te houden, temeer daar deze twist nu al tot een ledenverlies van 20.000 heeft geleid. ,,Maar er zijn ook lichtpuntjes wanneer je, zoals de jubilarissen, na 25 jaar lidmaatschap terugkijkt op deze afgelo pen tijd. De vakbeweging heeft zeer veel verbeteringen tot stand gebracht en dat is vooral te danken aan de leden. Waren zij er niet met hun lichamelijke en geldelijke stem geweest dan hadden we dit alles niet tot stand kunnen bren gen". Na afloop van zijn uiteenzetting kon de eigenlijke huldiging beginnen. De heren J. Hoetjes, B. Molenaar, L. v. Veen en voorzitterH. Dekkerkregen het zilveren bondsspeldje uitgereikt.Naast het zilver kregen ze een tinnen kandelaar en een brief met inhoud terwijl de dames niet onterecht in de bloemen werden gezet. Nadit alles was het de beurt aan voorzitterDekkerom afscheid te nemen van de heer K. van Vliet die is gepromoveerd tot bondsbestuurder en daarom naar Woerden moet verhuizen. ,,Je hebt je altijd veel opoffering getroost en we hopen dat we in de toekomst altijd een beroep op je zullen kunnen doen". Aldus dankte hij de heer Van Vliet. Op woensdag 18 maart a.s. zal er een concert gegeven worden in het Witte Kerkje in Heiloo. Uitvoerenden zijn José Jonkers (sopraan) en Marion Kroon (orgel, virginaal en piano). Het programma bestaat uit werken uit Renaissance en Barok. Voor de pauze, zang en orgel met o.a. twee liederen van de minder bekende componist Joh. Wolfgang Franck, die evenals Joh. Seb. Bach een bundel „Geist- liche Lieder" schreef. Bijzonder is ook de Franse kantate van G.F. Handel. Deze Duitse in Engeland wonende komponist, schreef deze kantate na een grondige studie van de vorm en historie der airs, chansons en recita tieven in de Franse stijl. De komponist Scarlatti is ook met enkele liederen vertegenwoordigd. Verder zal Marion Kroon orgelwerken vertolken van Sweelinck, Pergolesi en Clérambault. Na de pauze kan men het virginaal beluisteren, dat in de 16e en 17e eeuw het huisinstrument bij uitstek was. Het was nl. niet zo groot en kost baar als het clavecimbel. Uit het Susanne van Soldt Manuscript worden variaties op het lied van Orlando di Lasso: Susanne un jour" gespeeld (op het virginaal). Ook de liederen van Huygens behoren tot de huismuziek In de week van 16 tot 22 maart houdt Simavi weer haar landelijke inzame- lingsaktie. Het welslagen van de aktie staat of valt met de mate waarin de mensen op de hoogte zijn van het werk dat Simavi vrijwel dagelijks verricht. Simavi is een algemene vereniging die zonder subsidie medische hulp verleent aan mensen in de derde wereld. Die hulp kan alleen, dankzij U, verleend worden. Simavi verleent steun aan diverse projekten in de plattelands gebieden van de zgn. Derde Wereld landen. In 1980 kon op deze manier ruim twee millioen gulden besteed worden aan o.a. voorlichting, drinkwatervoorzie ning, méér/beter/gevarieerd voedsel, mobiele klinieken, ooleiding gezond heidswerkers, verpleegkundigen etc., gezondheidscentra in de dorpen, trans port. Dat is nu wat Simavi reeds 55 jaren en geheel op eigen (Uw) kracht doet. Het is de bedoeling dat U in de Uitkijkpost van 11 maart een envelop aantreft met folder en geldzakje. In de week van 16 tot 21 maart worden deze zakjes weer opgehaald. Heeft U zin om hierbij een handje te helpen, ze kunnen nog best een paar kollektanten gebruiken. Neemt U dan even kontakt op met de volgende adressen: mevr. ten Cate, Sluysweydt 4, tel. 332882; mevr. Dompeling, Keldercroftlaan 31, tel. 332184; mevr. Koel, de Kistemaker 16, tel. 334802. M M Een kwart eeuw geleden begon de heer P. van Raalte in een heel klein pandje aan de Kennemerstraatweg een fiet- senzaak, en nu, na 25 jaar van hard werken, kan zijn zoon een moderne grote rijwielzaak van hem overnemen. In al die jaren is er heel wat veranderd in de fietsenbussines en deze ver anderingen zijn aan P. van Raalte niet voorbij gegaan. Werden er vroe ger nog veel bromfietsen verkocht, tegenwoordig vinden we uitsluitend fietsen in de zaak. "We zijn gespecia liseerd in gewone fietsen maar vooral racefietsen en bij ons kunnen de klan ten hun fiets helemaal naar eigen keus laten opbouwen", zo vertelde ons Luuk van Raalte die na donderdag de opnieuw uitgebreide zaak gaat runnen. En uitgebreid is het zeker want nagenoeg alles wat met de fietserij te maken heeft is in de zaak te vinden, van een gewone herenfiets tot cross- fietsen met alle benodigde accesoires, maar ook regenkleding en men kan er zelfs sleutels laten dupliceren. Om op de hoogte te blijven van de wen sen die vanuit de wielersport naar voren komen gaat Luuk vaak mee op tochten door de Ardennen, langs het Ijsselmeer en noem zo maar op. "Pas wanneer je zelf op de pedalen gaat staan kom je erachter wat het beste kan worden aangeschaft voor zo'n tocht. Je kan later je klanten weer beter van dienst zijn en ze de beste spullen verkopen". Op donderdag 12 maart is het dan zover is het dan zover, dan zal etaleur Bod Veenes, die al 25 jaar voor Van Raalte werkt, de laat ste hand aan de etalage leggen en om 5 uur zal de zaak feestelijk heropend worden. Tot 9 uur kunnen klanten en bekenden terecht om, de scheiden de en de "komende" Van Raalte de hand te drukken. We weten zeker dat het vertrouwen dat in die kwart eeuw door de vader is opgebouwd door zijn zoon niet zal worden beschaamd en dat de klanten met evenveel plezier en kunde geholpen zullen worden als altijd. van die tijd. Hoezeer in deze tijd wordt terugge grepen op muziek uit de 16e en 17e eeuw, kan men horen in de van moder ne begeleiding voorziene ,,Dos Can- ciones" van Cristobal Halffter. De bei de musici geven regelmatig uitvoe ringen in onze omgeving. De sopraan José Jonkers studeerde bij Maartje Kliffen, Max van Egmond en Jan Kei zer. Ze volgde kursussen in binnen- en buitenland, waarbij zij zich specia liseerde in de Barok, het Franse lied en het Spaanse repertoire. Marion Kroon speelt op elk klavier met evenveel plezier. Piano studeerde zij bij Hans Bruin, orgel en clavecimbel aan het Conservatorium in Amsterdam. Ze is vaste organiste in de Hervormde Kerk te Spaarndam. Er wordt op gehoopt, dat evenals vorig keer, de kerk bijna te klein zal zijn om alle liefhebbers van goede muziek te kunnen ontvangen. De program ma's, tevens toegangsbewijzen zullen vanaf 19.30 uur aan de (verwarmde kerk) verkrijgbaar zijn a 5,-, resp. 3,- voor personen van 65 jaar en ouder, en CJP-houders. De aanvangs tijd is 20.15 uur. Parkeerruimte is in ruime mate aanwezig. REKTIFIKATIE Aan de leden van de A.N.B.O. In het stencil van maart staat abu sievelijk vermeld dat het spreekuur van de Rijksbelastingdienst voor Ouderen en minder validen op donderdag 13 maart is. Dit moet zijn: donderdag 19 maart van 13.30 tot 16.30 uur in het Open Huis. Met exkuses van de sekretaresse. Op vrijdag 13 maart 1981 is er een open klaverjasdrive in de St. Willibrordus Stichting, Kennemerstraatweg te Hei loo, t.b.v. ,,De Zonnebloem". Aanvang 8 uur. Inlichtingen bij C. Bruin, Holleweg 83, tel. 072 - 33 06 93; of S.I. Oos- terwijk, Herenweg 89, tel. 072 - 33 06 93. Woensdag 18 maart is er in het vrou wencafé weer een ,,open avond". Dit betekent gewoon gezellig bij elkaar zitten kletsen over allerlei onderwerpen die bij ons leven. Het vrouwencafé is open vanaf 20.00 uur. Ohs adres is: Pastoor van Muyenweg 14, Heiloo. Maandag 16 maart a.s. bent u weer van harte welkom in zaal 5 van het Open Huis. Naast de eerste maandagavond van iedere maand (lezing, inleiding met gesprek enz.), iedere derde maandaga vond creatief bezig zijn. Kennismaken met diverse technieken en een avond fijn, ontspannen bezig zijn. Iedere avond vormt een afgerond geheel zo waren er al een avond knipkunst en een avond boetseren. Deze keer (16 maart) gaan we corsages maken onder leiding van mevr. Bijwaard. Aanvang 20.00 uur, kosten 1,50, koffie of thee inbegrepen. Graag een schaar en een kniptangetje meebrengen. Op veler verzoek willen we deze avond een aparte hoek creëren om te klaver jassen. Tot ziens in het Open Huis. De werkgroep. Inlichtingen: Tel. 332136, 332917, of 332136. Op zondag 15 maart a.s. om 11 uur zal de R.K. Gemengde Zangvereniging "Nieuw Leven" de Eucharistieviering in de Moeder Godskerk opluisteren. Het Koor zingt onder leiding van Piet de Reuver de "Choral-Messe" van Anton Bruckner. Aan het orgel de ere-dirigent Piet Groot. Ook zullen nog worden uitgevoerd 2 choralen van Joh. Seb. Bach, Cantiquë de Jean Racine van G. Fauré en het be roemde Ave Verum van W. A. Mozart. 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO LTEL. 330138 vrijdag koopavond Voor Uw ADMINISTRATIE, BELASTINGZAKEN EN BEDRIJFSADVIEZEN: De Ronge 46, Heiloo, telefoon 330503 Het aantal plaatsen is beperkt, gaarne reserveren! Belastingdienst fungeert als hulpverlener Net als het vorige jaar organiseert de Rijksbelastingdienst ook dit jaar weer een spreekuur in Heiloo, waarbij degenen die niet zelf in staat zijn naar het hoofdkantoor te komen, hulp kun nen krijgen bij het invullen van het aan gifte formulier inkomstenbelasting en A.O.W. Het spreekuur wordt gehouden op donderdagmiddag 19 maart a.s. van 13.30 tot 16.30 uur in het kantoor van de Stichting Dienstverlening Alk- maar/Heiloo in het Open Huis (tel. 33 12 97). U kunt daar terecht om deskundige hulp en informatie te vra gen aan de ambtenaren van de belas tingdienst. Zij zijn graag bereid U te helpen! Dit extra spreekuur is bedoeld voor mensen die niet of minder in staat zijn naar het hoofdkantoor der rijksbe lastingdienst te gaan, zoals ouderen en mindervaliden. U dient mee te nemen in ieder ge val de jaaropgaaf van werkgever of uitkeringsinstantie. Ook een huurop- gaaf is van belang. Overigens kan iedereen elke dag te recht voor informatie en hulp op het hoofdkantoor van de Rijksbelasting dienst, Robonsbosweg 1, tel. 14 53 30 van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. horioger juwelier stationsweg 85a heiloo Zaterdag 14 maart a.s. staat de contai ner voor het oud papier weer bij onze school van 9.30-11.30 uur. Kunt U Uw kranten niet zelf komen brengen, belt u dan even naar de fam. P. de Graaf, tel. 334055. Wij rekenen weer op een grote op brengst. MOGOJOKO-NIEUWS We willen u even laten weten dat MoGoJoKo weer zingt op 14 maart. Na een zeer geslaagd "optreden" in Zuid-Schermer zo'n iVi week ge leden, laten we ons nu weer horen in Heiloo. Ons thema van deze mis is "Horen, zien, zwijgen". We hopen u allemaal weer te zien. De I.V.N. afdeling Noord Kennemer- land organiseert op zondag 15 maart haar gratis maandelijkse rondleiding door het Heilooër Bos en omgeving. Men vertrekt om 11 uur vanaf "De Katten- berg" aan de Kennemerstraatweg in Heiloo. Voor eventuele inlichtingen kunt u bellen: 072-613015. Het I.V.N. Informatiecentrum in Ber gen a/Zee is iedere zondagmiddag van 1 tot 5 uur geopend. Specialisten in warmte-isolatie A K Zie advertentie elders in dit blad Alhoewel ons huisden zgn. neutraal" huis is, wordt er toch elke donderdag avond van half zeven tot ongeveer kwart over zeven een dagsluiting ge houden. Afwisselend wordt hierbij voorgegaan door een rooms-katholieke- of protestantse geestelijke. Natuurlijk wordt hierbij ook gezongen, maar he laas is onze huisorganist enige tijd geleden overleden, zodat het zingen nu zonder begeleiding moet gebeuren hetgeen minder prettig is. De vraag is nu of er in Heiloo ook een aantal mensen te vinden zijn die ons uit deze muzikale nood willen helpen, er moet gespeeld worden op een har monium. Indien U denkt ons hierbij van dienst te kunnen zijn, wilt U zich dan met mij in verbinding stellen voor het maken van een nadere afspraak? Bij voorbaat onze hartelijke dank! H. Schuur, dir. verzorgingstehuis ,,De Loet" tel. 330744 of 335516 De feestkommissie van het theater is volop bezig met de voorbereidingen voor de opening. Zoals we de vorige keer al schreven, mag iedere Heilooer die iets kan wat voor een ander leuk is om naar te kijken, meedoen. Natuur lijk mag het ook in groepsverband. We hebben wel al enige reakties ont vangen, maar we kunnen er best nog wat bij gebruiken. Vinden de scholen het niet leuk om een aardige week- sluiting nu eens voor een groter pu bliek te doen? Wie zich nu aanmeldt, hoeft echt nog niet meteen op te geven wat er gedaan gaat worden. Alleen of U bereid bent mee te doen zodat de kommissie een plan kan maken. Wilt U misschien eerst nog wat infor matie? Dan kunt U inlichtingen krijgen bij de volgende mensen: Klaas Koomen, tel. 33 33 58; Piet Veen, tel. 33 03 59; Marjan Scholte, tel. 33 37 34; Wim Schols, tel. 33 37 18; Frits Hogerheyde, tel. 33 42 75; Gwen Bos, tel. 33 10 81. Bent U volledig geïnformeerd, stuur onderstaande bon dan zo snel mogelijk naar Klaas Koomen, Kennemerstraat weg 321 Naam: Adres: Aktiviteit:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1