Van Os mode juwelier Strego TALLY HC simon peek DAMES STRETCH PANTALONS in linnen en rib in alle modekleuren. seizoen '81 Boswachter Werksman hangt lier in de Zwemabonnementen Overste J. A. H. Stokreef geïnstalleerd als Koersbal nu ook in Heiloo wilgen districtscommandant Abraham Brouwer van Werkgroep 77-11 uit Heiloo exposeert in Galerie 't Oord Specialisten qs in warmte-isotatie ISOTHERM 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO TEL. 330138 Winkelhof 't Loo 6 HEILOO 16 Strego-zaken Voor uw ADMINISTRATIE, BELASTINGZAKEN EN BEDRIJFSADVIEZEN: Administratiekantoor A. W. WINNIPS "TTTTTT BOETIEK BLOEDAFNAME AVONDEN NED. RODE KRUIS CIRCUS HOLIDAY IS IN AANTOCHT! DOCTORAALEXAMEN Voor Wijnen en Gedistilleerd Slijterij - Wijnhandel GREEUW TELEFOON 331535 HOLLEWEG 55 WIJ BEZORGEN AAN HUIS WAT IEDERE VAKANTIEWERKER MOET WETEN DE NIEUWE FRANSE KEUKEN IN „DE DEEL" OUD-PAPIER AKTIE MARIASCH00L DEFEESTKLOKKEN GAAN LUIDEN VOOR PATER HELSLOOT DIE 26 mei 25 JAAR PRIESTER IS HEILOO B.V. OPBRENGST RHEUMACOLLECTE horloger juwelier stationsweg 85a heiloo ÜW VERTROUWEN WAARD Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo. Limmen, EgmomLBinnen. Rinnegom, Egmond a/'d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. In 1943 moest er worden onderge- dan dacht ik ha, het is weer voor doken hij kwam toen terecht in de jaar. Tegenwoordig zie je dit bijna niet Noord Oostpolder waar hij vanwege meer, ze trimmen en hollen achter de vele dysenterie als ziekenoppasser elkaar aan zonder ook maar iets te kwam te werken. In «april kwam de gro- zien". te razzia, maar Werksman was getipt In de loop der tijd is het werk toch wel en kon tijdig een veilig heen komen veranderd er kwam behoefte aan zoeken. Hierna kwam hij terecht bij beheerskaarten en daar Werksman de Hoogovens het was ook hier dat landmeter was heeft hij heel wat hij z'n vrouw leerde kennen. Zij werk- bos en terrein van Natuur Monumenten te daar op de administratie. Maar ja, in kaart gebracht. Bij het eerder ge- het oude vak trok toch wel erg en er noemde werk was dit vaak meer dan werd gesolliciteerd bij Natuur Monu- een dagtaak, menten. Het duurde echter nog een vol jaar eer Werksman daar aan de Aan al dit w^rk komt nu 1 april een bin- slag kon. Maar hij werd te werk ge- de, maar de familie Werksman heeft steld op Imbosch op de Veluwezoom. daar niet de minste moeite mee, er Dus weer verhuizen, in totaal werd er zijn heel wat hobbie's. Dat is de be- veertien keer verhuisd. roepskwaal van boswachter, het hou- Mevrouw Werksman kan zich dat huis den van bijen, ook wordt er graag ge- daar nog heel goed herinneren, zij vist. Het denkwerk wordt op peil ^an maart tot 24 april 1981 expo- zegt ervan: "Het was erg primitief, gehouden met schaken, Werksman is seerl Abraham Brouwer in Galerie t er moest water* gepompt worden, er al dertig jaar lid van "Oppositie". aan 1 Verdronken oord. was geen electriciteit en geen gas Dan mag hij een mooi stukje natuur Jon8 waren tekenen en schilderen dus we hadden een olielamp en ik nog wel eens met waterverf vastleg- h°bby kookte op petroleumstellen, maar het gen op papier. Hij is 38 jaar oud en woont en werkt in is een heerlijke tijd geweest. Maar het belangrijkste werk gaat Hot echtpaar Werksman kreeg vier Werksman samen met zijn vrouw doen, Een 4-jarige opleiding aan de Amster- kinderen, maar die waren intussen zo het is duidelijk dat wie zich bezig houdt damse Grafische School bracht hem in groot geworden dat ze naar school met het in kaart bTengen van zoveel t reclame vak. moesten, er werd overplaatsing aan- terreinen, om de geschiedenis niet Hoewel zijn olieverfschilderijen een gevraagd, want in die omgeving was heen kan. Gegevens hierover zijn in aantal jaren geleden de meeste aandacht dat niet zo eenvoudig, en zo kwam het de loop der jaren verzameld en de Hadden, maakt hij de laatste tijd veel dat de familie in Heiloo terecht kwam. bedoeling is dit samen in boekvorm aquarellen en etsen. In dit etsen heeft "Het was wel even wennen, we von- vast te gaan leggen. J Z1CH vooral t afgelopen jaar be den het hier zo druk" zegt mevrouw Of het er rustiger op wordtWie de kwaamd door er veel over te lezen en te Werksman. volgende boswachter wordt is nog ekspirimenteren. niet bekend. Tijdens vakanties vooral in Frankrijk, Oostenrijk en Engeland worden ischet- sen gemaakt, soms worden aquarellen ter plaatse gemaakt, dikwijls echter worden de schetsen thuis in zijn atelier uitgewerkt. Z'n werk ondergaat duidelijk verande ringen, in vroeger dagen aangetrokken tot 't naturalistisch werken is hij nu bezig z'n werk meer expressie te geven door de indrukken van buitenaf in zich op te nemen en een eigen creativiteit mee te geven. De Ronge 46, Heiloo, telefoon 330503 Wat doet een boswachter Zo romantisch als velen van ons zich dat voorstellen is het natuurlijk niet, de man met het groene hoedje en groe ne loaden jas, de leren laarzen en mis schien nog een geweer op de schou ders rustig zijn pijpje rokend en maar door het bos lopen. De enige over een- komst is die pijp want die rookt Werks man graag. Er wordt zeven dagen in de week gewerkt. ,,In het begin had ik vijftien man van de W.S.W. in dienst en die moest ik aan het werk houden en het werk controleren. Met deze mensen heb ik uitstekende ervaringen, ik heb er prettig mee ge werkt en het zijn goede werkers" aldus Werksman. Verder moest er contact gehouden worden met de mensen die de boerderijen en huizen van Natuur Monumenten hadden ge huurd. Want elk jaar moet er een be groting over het onderhoud worden gemaakt, van het bos, zowel als van de woningen.- Verder zijn er veel excursies met verenigingen en hinderen. Later heb ben ook leerlingen van de Tuinbouw school bij Werksman stage gelopen. In de begintijd viel Nijenburgh nog niet onder Natuur Monumenten dit kwam pas in 1966 met tevens een aantal ter reinen van N. Hollandslandschap. Toen Werksman in Heiloo kwam was het bos 71 HA, nu alles met elkaar 265 HA. Op de vraag of er nu veel veranderd was zei Werksman: Vroeger zag je jonge paartjes heel verliefd hand in hand lopen dromen door het bos, De folder voor de voorverkoop van zwemabonnementen voor het seizoen '81 zal met de Uitkykpost van volgende week (1 april - geen grap) worden ver spreid. U kunt dan weer zo snel mogelyk uw bestelling doen. Alle gegevens over pryzen en instuur- datum vindt u in de folder. Mocht u geen folder ontvangen op 1 april dan kunt u het gemeentehuis bellen of er een halen op het gemeentehuis. Raadhiiisweg 13 Heiloo Vrijdagavond koopavond. i i i i i i i i i i i i I I I INGEZONDEN Vriendelyk, doch dringend, verzoek aan bezoekers van de Geref. Kerk We willen nog eens, nu via de Uitkijk post, een vriendelijk, doch dringend, verzoek doen aan bezoekers van de Gereformeerde Kerk. Namelijk aan de bestuurders van auto's. Regelmatig worden auto's geplaatst op plaatsen waar ze zeker niet thuis horen. Namelijk in de bermen van, o.a. de Droonecampstraat en de Noordergeest straat. Ook worden auto's aan de beide zijden van deze straten, maar ook in de Vinkenbaan en de toegang van de Gouwe Boom (aan de Noordergeest- straatzijde) geplaatst. Als er nu niet voldoende parkeerruim te aanwezig zou zijn, dan zouden we niet ,,in de pen klimmen". Maar er is wel voldoende parkeerruimte, op ongeveer 100 meter achter genoemde kerk Een sterk staaltje van hoe erg het wel is geworden, konstateerden wij vrij dagavond. Tientallen auto's op de wegen en in de bermen van de eer dergenoemde straten en zegge en schrijve 4 auto's op het aangrenzen de parkeerterrein, welke zeker wel plaats biedt aan zo'n 30 a 40 auto's! Mogelijk dat autobezitters, die het aangaat, eens gaan nadenken over het bovenstaande. En. er naar handelen! Mogelijk ook, dat het kerkbestuur en organisaties besturen, hun leden, mogelijk via hun organen, willen wijzen op het gebruik van het parkeerter rein. N. Majolée .25 MAART 1981 Een plezierige sport voor jong en oud: Ook in Heiloo wordt sedert enkele bezwaar, dan kunt U er tijdens het weken Koersbal gespeeld. Wat is spelen gewoon, op een stoel, bij gaan koersbal zult U denken. Wel, het is een zitten. De regels van koersbal zijn niet spel wat te vergelijken is met jeu de moeilijk. Hoe U moet gooien en hoe de boules. Koersbal wordt echter binnen puntentelling is leert U in één ochtend, gespeeld. De bedoeling is om een 8-tal Maar om veel punten te scoren is con- ballen zo dicht mogelijk bij de ,,jack centratie en nauwkeurigheid vereist (een eerder op de mat gerolde kleine wat U alleen leert door het spel regel- witte bal) te gooien. Natuurlijk komen matig te doen! hieibij allerlei foefjes, bijv. door een Iedere vrijdagochtend wordt deze sport bal van de tegenpartij te raken wordt beoefend. En wel in het Trefpunt deze weer van de kleine witte bal ver- Westerweg 294, Heiloo. Ook U kunt wij.derd, waardoor de tegenpartij min- hieraan meedoen. Tenminste als U der punten scoort. ouder dan 55 jaar bent. De kosten zijn Kortom koersbal is een spel wat 0.60 per week. U kunt zich opgeven spannend blijft en waarbij U steeds bij Stichting Dienstverlening Alkmaar- weer nieuwe mogelijkheden ontdekt. Heiloo, tel. 33 12 97, tussen 9.00 en Routine en vaardigheid is voor dit 11.00 uur. spel erg belangrijk.Anders dan bijv. u bent ook van harte welkom tijdens biJ kegelen of bowhngen is koersbal het spel, geheel vrijblijvend! Tussen geen zware sport. U hoeft geen ,,ster- 9.30 en 11.30 uur, iedere vrijdagoch- ke arm te hebben. En is staan pen tend in het Trefpunt. 46e JAARGANG No. 13 Op 1 april zal boswachter Joh. Werks man, na 35 jaar als opzichter van het Heilooërbos en Nijenburgh, met ver vroegd pensioen gaan. Op donderdag 16 april zal een ontvangst plaats vin den in Motel Heiloo waar van 16.00-18.00 uur gelegenheid wordt gebodèn de heer en mevrouw Werks man de hand te drukken. Werksman werd geboren in 1918 in Gorredijk, u weet wel in dat puntje van de Compagnonsvaart, in Fries land. Op jeugdige leeftijd toonde hij al veel belangstelling voor bloemen en plan ten, daarbij kwam dat de hoofdonder wijzer over dit onderwerp altijd veel vertelde. Na de Mulo bezocht Werksman de Volkshogeschool "Allardsoog" in Bakkeveen, dit lag precies op het drie landen punt Groningen, Friesland en Drenthe hier werd twee jaar bos bouw, tuinbouw en algemene vorming gedaan. In 1936 werd de opleiding voltooid bij de P.W.N., (Provinciaal Water leiding bedrijf Noord-Holland) in Bakkum, hier >verden administratieve bosbouw en landmeetkunde geleerd dit duurde tot 1942. Hierna kwam Werksman als leerling opzichter bij Staatsbosbeheer in Drenthe te werken. "Deze bossen wer den wel de ,,rheumatische" bossen genoemd het was er erg vochtig, ik moest daar de zieke collega's ver vangen" aldus Werksman. De bloedtransfusiedienst van het Ned. Rode Kruis houdt in Heiloo bloedafna me avonden op maandag 30 en dinsdag 31 maart a.s. in de Vondelschool Breedelaan 6 van 18.30 tot 21.00 uur. Indien u zelf gezond bent, is het dan niet voor de hand liggend dat u uw dankbaarheid toont door een of twee maal per jaar iets van uw bloed af te staan. De normale hoeveelheid bloed van een volwassene is ongeveer 5 liter en de afgestane hoeveelheid (nog geen halve liter) wordt binnen enkple weken in het lichaam weer aangemaakt. Iedere gezonde volwassene tussen 18 en 65 jaar, die in het afgelopeh jaar geen geelzucht, een andere ernstige ziekte, een operatie of een bevalling heeft doorgemaakt en die niet onder regelma tige behandeling van een arts is, kan zonder bezwaar wat bloed af staan. Tijdens de bloedafname uren is er een arts aanwezig, die u indien nodig zijn advies kan geven. Wij verwachten u op een der beide avonden. Met een grandioos, compleet nieuw programma zal het grote Nederlandse Circus Holiday binnenkort een bezoek brengen aan Heiloo op dinsdag 7 april 1981. Wij zullen hier spoedig nog uitgebreid op terug komen. Maar er kan alvast gemeld worden dat Holiday's feestelijke show-1981 als wereldattracties mee brengt de raketsensatie Supanova uit Engeland, nog nooit eerder te zien geweest op het Europese continent, en uit het Roemeense Staatscircus de be roemde ZEVEN CRETZU's, „ge- wichtsloze" acrobaten die met de zoge naamde Russische Schommel als een catapult de lucht in worden geslingerd. Eveneens uniek is een tijger in een renrad en een Pakistaanse groep met krokodillen, kaaimannen en boa-con- strictors. De circusstad strijkt neer op: Parkeer terrein Recreatieplan De Omloop en verzorgt voorstellingen om 16.15 en 20.00 uur. Er is inmiddels een aantal verkooppun ten waar men kaarten voor dit circus spektakel kan bemachtigen. - Sigarenmagazijn W. Bouwhuis, Sta tionsweg 87, Heiloo. - Sigarenmagazijn P. J. Kraakman, Westerweg 318, Heiloo. - Drogisterij de Molen, Burg. Nieuwen- huijsenstraat 39, Limmen. - Kapsalon Koopman, Dorpsstraat 11, Akersloot. - De Schulpenbar, Vennewatersweg 11, Egmond-Binnen. Onze plaatsgenoot René Boulonois, slaagde voor het doctoraal examen scheikunde aan de Universiteit» van Amsterdam. Per 1 februari 1981 zijn nieuwe werk^ en rusttijdbepalingen voor jongeren vanT5 tot 18 jaar van kracht geworden. Deze nieuwe werktijden wijken af van de in de folder genoemde. Jongeren onder de 18 jaar mogen o.a. niet werken' in: - fabrieken tussen 18.00 en 7.00 uur. - winkels tussen 19.00 en 7.00 uur. - kantóren tussen 18.00 tot 7.00 uur. - horecabedrijven tussen 19.00 en 7.00 uur. - verpleeginrichtingen tussen 19.00 en 7.00 uur (indien noodzakelijk voor een behoorlijke verpleging tussen 23.00 en 7.00 uur). Stafafdeling Externe Betrekkingen Ministerie van Sociale Zaken. De Nieuwe Franse Keuken (La Nouvelle Cuisine Francais) is 'n stroming bij Franse meesterkoks om naast het dage lijkse menu ook eens iets anders op tafel te zetten. Het soepje vooraf, de aardappelen groenten en vlees met het toetje zullen3 altijd wel blijven. 7 Maar dat het ook anders kan, kunt u; vrijdag en zaterdag in ,,de Deel" gaan proeven. T Ze hebben de exclusieve verkooprechten van het Franse diepvrieshuis FINDUS' verkregen. FINDUS en Michel Guerard, eigenaar van het 3 sterrenrestaurant d'Eugénie Les Bains in Beauvais, werken nauw samen om tot nieuwe producten te komen en zijn er uitstekend in geslaagd. Het assortiment in Franrijk van FIN-* DUS bestaat uit 'n 100-tal producten en 'n uitgekozen assortiment hieruit is in ,,de Deel" verkrijgbaar. Wat dacht u van het volgende menu: Champignontaart, Florentijnse Kabel jauwballetjes met aardappel kroketten en Crepes Grand Marnier toe????? Komt het allemaal maar eens proeven vrijdag en zaterdag in winkelhof 't Loo. OUD PAPIERAKTIE ST. ADELBERTSCHOOL Vrijdag 27 maart a.s. van 8.45 - 15.45 uur staat de oud papier container bij onze school aan de Bergeon- straat. Mogen wij weer op uw voor raadje oude kranten en tijdschriften rekenen? OUD PAPIERAKTIE SZ PC HEILOO De Stichting Z PC Heiloo houdt a.s» zaterdag weer haar maandelijkse oud papieraktie. Zoals dat elke laatste zaterdag van de maand het geval is zal ook deze keer, en wel van 10 tot 12 uur, een con tainer worden gestationeerd op de parkeerplaats van het zwembad Het Ba'afje. Het Stichtingsbestuur hoopt dat de "omzet" zich even gunstig zal blijven ontwikkelen, als dat in de voorbije maanden het geval is geweest. Uiteraard wordt ook nu weer voor een speciale attractie gezorgd. Wellicht, dat u deze keer de gelukkige bent A.s. zaterdag 28 maart houden wij weer onze maandelijkse inzameling. De con tainer staat van tien tot ongeveer drie uur op het parkeerterrein in de Moes tuin. De afgelopen aktie heeft 2190 kilo papier opgebracht, waarvoor onze har telijke dank. Oudercommissie Mariaschool Woensdagmiddag werd, onder zeer gro te belangstelling, in Motel Heiloo, Overste J.A.H. Stokreef geïnstalleerd als Commandant van de rijkspolitie te Alkmaar. De installatie geschiedde door procu reur-generaal P. J. Plattèl, algemeen inspecteur van het korps rijkspolitie. ,,Als jong officier van de rijkspolitie in Nijmegen heb ik u leren kennen. Uw liefde voor het vak en uw grote inzet, maakten u tot een gewaardeerd mede werker. Toen u na drie jaar Nijmegen verliet ben ik u niet uit het oog verloren. De waardering nam toe, we kunnen zeggen dat u een landelijke bewondering geniet". De heer Plattèl wees er verder op dat de heer Stokreef nog tien jaar de functie van districtscommandant kon vervullen en zei: Voer het uit en scnaaf het bij". Met een handdruk werd de installatie bezegeld. Hierna kreeg burgemeester G. J. Glijnis namens gemeenten die over rijkspolitie beschikken het woord: Op een bijzonder geestige wijze en met een grote vogel" kennis van zaken, trok hij vergelijkingen met de vogels van diverse pluimage, die het korps rijkspolitie rijk is. Als herinnering bood burgemeester GliinKhet boekje Welke vogel is dat" aan de heer Stokreef aan. Ook de toespraak van mr. J. Abspoel was met humor doorspekt. Typisch dat u een motel als plaats van uw afscheid koos. Vorigen deden dat in Kasteel Radboud, vroeger een dwang- burcht, een ander koos het Muiderslot. Maar een Motel heeft voor ieder een doorgankelijk karakter. Ik juich uw komst als districtscomman dant van harte toe en zie dat ook zonder mijn advies men een uitstekende keuze heeft gédaan". Namens de staf van het district Alk maar bracht majoor C. H. van Dijk de gelukwensen over. ,,U hebt een sportie ve instelling en zeggen U als districts commandant alle steun toe. Ook de groepscommandant uit Scha- gen, adjudant H. J. Mosk kwam namens het volledige personeel van het district zijn gelukwensen aanbieden. ,,Wij zijn unaniem van oordeel dat u een zeer bekwaam districtscommandant bent en sommigen zeggen dat u nog sympathiek bent ook, zonder dubbele bodem". Tot slot feliciteerde de plaatsvervan gend groepscommandant van Wester Koggenland adjudant G. F. Tokkie de heer Stokreef, namens de sportvereni ging van de rijkspolitie. Overste Stokreef had het laatste woord, kortheid is een sieraad der welspre kendheid" en gaf daarna een uitvoerige uitéénzetting over het politieapparaat en besloot met de woorden: „Óm de opdracht als politieman goed te vervul len* moet men de volgende eigenschap pen bezitten: De wijsheid van Salomo, het geduld van Job, de goedheid van de Samaritaan, de strategie van Alexander, het geloof van David, de diplomatie van Abraham Lincoln, de verdraagzaamheid van Confucius, een volledige kennis van wetten pn voorschriften, dan pas zal hij een goed politieambtenaar zijn. Na afloop was er gelegenheid overste Stofreef en zijn echtgenote te feliciteren en kon men zich met een drankje en een hapje nog wat met elkaar onderhou den. Voor onze thuisfrontleden van handrei king over de Oceanen, en belangstellen den willen wij u een diaavond aanbie den. Om u te laten zien wat voor resultaten er bereikt zijn met uw inzet, zowel geldelijke offers en gebed. Voor die priester die als oud kapelaan in Heiloo werkzaam was. En nu alweer 12 jaar in Saopaulo (Brasil) werkzaam is. In zijn rondzendbrief altijd zeer dank baar is voor uw steun. Pastor Harte wil deze avond met zijn dia's laten zien, hoe hij daar werkt onder zeer moeilijke omstandigheden. De pastor is daar zelf geweest, en kan dit dan ook het beste aan ons overbrengen. Wij als werk groep van zijn thuisfront hopen dan ook dat u de belangstelling wilt opbren gen. Wij zien u dan graag maandag avond 6 april om 8 uur in de zaal van de Bruno aan de Pastoor van Muijenweg. Een kopje koffie en een gratis verloting wordt u aangeboden door zijn familje, het is tenslotte feest. Werkgroep thuisfront Helsoot. Voor giften: Postgiro 42223 t.n.v. Ned. Middenstandsbank te Hilversum, onder vermelding van: Stichting Handreiking over Oceanen. Zie advertentie elders in dit blad. Dit jaar werd er 5273,76 opgehaald voor het rheumafonds, helaas 300,— minder dan vorig jaar. Dank aan alle collectanten die het niet troffen met het weer. Extra dank aan hen die zich nog telefonisch hebben op gegeven na de oproep in de krant. Ook dank aan Radio Omroep Heiloo voor het uitzenden. Ook dat leverde nog een collectante op! Graag tot volgend jaar. Namens de Fed. Vrouwenraad, M. C. Pladet Ondanks de regelmatige tentoonstellin gen in 't afgelopen jaar weet hij door z'n enthousiasme in z'n vrije tijd tot grote produktiviteit te komen. Sinds 't bestaan van werkgroep 77-11 is hij lid van deze groep, die voor 't eerst in 1977 bij elkaar kwam en een grote tentoonstelling had in ,,de Witte Kerk" in Heiloo. Zoals eveneens 't afgelopen jaar trok deze tentoonstelling een groot aantal bezoekers. Deze 11 mensen werken en exposeren regelmatig samen o.a. Zevensprong in Heiloo, Open Huis in Heiloo, Centraal Ziekenhuis in Alkmaar. Openingstijden di. t/m za. 10.30-17.00 uur. De heer Brouwer zal zelf aanwezig zijn tijdens de opening en wel zondagmid dag 29 maart van 14.00-16.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1