A ►74 1 \A i r r Van Os mode L ALLE SEIKO HORLOGES in prijs verlaagd bij Juwelier Strego iCE "MODIEUS" Vlotbruggen Vlotbruggen klokken IEUWSBIAD VOO EILOO simon peek Zie onze étalages met de nieuwste modellen. STREGO B.V. Winkelhof 't Loo 6 Heiloo Opa en oma Dekker 60 jaar getrouwd VERENIGINGS NIEUWS Wie heeft er nog een slaapplaats over? ïl/cmdse zsotfz Kom in de kas op 11 april Café Bar Dancing "DE VRIENDSCHAP" HEIL00ER AMATEUR FOTOCLUB HAF BLOEDAFNAME TE HEILOO BOETIEK Ra - 2.-BHR-— NU RESERVEREN VOOR Z0MERTENNIS DE BLOKKERHOF, Kapellaan 2, Heiloo EENJARIG BESTAAN „D'OUD INN" 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO LTEL. 330138 om het OPEN KAMPIOENSCHAP van AKERSLOOT met als HOOFDPRIJS een DAMES- of HERENRIJWIEL BEKER. GEMEENTE START "OPERATIE OLIETANK" ISOTHERM HEILOO B.V. in vele variëteiten WIJZIGING OPENSTELLING OPENBARE BIBLIOTHEEK APRIL 1981 46e JAARGANG No. 15 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45. cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke 'reduktie. 't Is allemaal goed ofkomme In hun kleine gezellige huiskamer praten Opa en Oma Dekker over hun zestig gezamenlijke jaren. Oma, haar erenaam voor alle kinderen, klein kinderen, achterkleinkinderen, voor de buurt en de vrienden. De heer Dekker, voor velen opa, thuis Pa en Jan in Purmerend, zit er rustig bij maar af en toe doet hij een flinke duit in het zakje. Jan Dekker stamt uit Heerhugówaard, daar stond zijn wieg in 1897. Oma heet van zichzelf Johanna de Leeuw, thuis Moe, tante Jantje voor de familie en Oma voor ontelbaren. Oma Dekker komt uit de Wormer, waar ze in 1899 met grote blijdschap werd ontvangen. Trouwen Samen babbelen ze over de glazen wagen waarmee je in die dagen te trou wen ging. Zij hadden gewoon gelopen, de trouwstoet achter ze aan. Pastoor Winkelman had het huwelijk inge zegend. 't Was mooi hè Pa,verzucht Oma. Weet je wat een glazen wagen is? Nou de vrouwen zaten apart en de koetsier zat óók binnen en dat zat dan, vanzelf, allemaal rondom in het glas. Weet je nog Jan, dat Opa Dekker meeging? Lekker in de luwt, zei die toen." Vader Dekker knikt instemmend, zijn ogen kijken ver. Deze mensen zijn wijs, ze hebben veel meegemaakt, dat dwingt respekt af. Toch woonden ze nooit anders dan in de Waard, Aker sloot, de Bergermeer en Heiloo. ,,Maar 't was moeilijk hoor, in de be ginjaren. We begonnen, vanzelf, op IVi bunder en we molken 24 koeien, de knecht en ik. Zes in een uur, jochie, jochie, 't was toen allegaar heel anders dan nu." Maaiers uit Drenthe kwamen te hel pen voor twee gulden op een dag. Van drie uur in de ochtend tot acht uur 's avonds. Maar afijn," zegt de heer Dekker, ,,die tijd hebben we gehad." Brood ,,En armoe hebben we nooit kend, er was altijd eten, hè Jan," zegt Oma Dekker, „dan kwamen jullie 's avonds huftig en rood van de koud en dan was er brood." In de loop van de tijd werden er 14 kinderen geboren. ,,En geen bakker", AKTIVITEITEN DER BEIDE OUDERENBONDEN Op woensdag 1 april werd de laatste dansmiddag voor ouderen gehouden. Het was heel gezellig. Namens de leden die hieraan meededen sprak mevrouw Bruin een woord van dank en bood de dames van de commissie bloe men aan. De heer Bellekom als ,,de man achter de draaitafel" kreeg een rokertje. Voorzitster, mevrouw Dekker, dankte voor de vriendelijke geste en memoreerde dat deze dansmiddagen, gezien de opkomst en het enthousi asme waarmee gedanst werd, in een behoefte hebben voorzien. Voor ons, aldus mevrouw Dekker, een reden het volgende winterseizoen, er mee door te gaan. Zij hoopte ieder een in september gezond en wel terug te zien. Bij de bowlinggroep kunnen enige nieuwe leden geplaatst worden. Wij spelen de hele zomer door op de maan dagmiddagen van 2 tot 3 uur. Opgeven bij de heer Y. v.d. Blom, tel. 33 64 55, of bij mevr. Hoogeboom, tel. 33 05 78. Op dinsdagavond 31 maart vertoonde de heer Ypelaan een 3-tal series klank- dias van bergen, bloemen en structuren, welke zeer in de smaak vielen. Door een klein mankement aan de installatie werd wat later begonnen dan was voorzien, maar dit mocht de pret niet drukken. Op dinsdagavond 14 april is er in het Open Huis, aanvang 8 uur, een diawed strijd-avond met als jury Corry en Henk Nieman uit H.H. Waard. Alle leden worden uitgenodigd hun beste 3 tot 5 dia's van het seizoen 1980/ 81 mee te brengen, dus evtl. ook dia's welke in dit seizoen al eens eerder in de club zijn getoond en onderling bespro ken. Voor de beste dia wordt een prijs beschikbaar gesteld. Belangstellenden zijn als altijd van harte welkom. Maandagmiddag werd in besloten kring het fejt gevierd dat het theater zijn hoogste punt had bereikt. In het bijzijn van het gemeentebestuur en leden van het stichtingsbestuur hees burgemeester G. J: Glijnis de vlag naar het hoogste punt. Tot nu toe is de bouw geheel volgens plan verlopen. *De dakconstructie is geheel in hout uitgevoerd en heeft daarmee naast een dragende functie straks in het interieur tevens een decoratieve functie. De 300 zitplaatsen zullen in rijen, amphitheater gebouwd worden. In de toekomst zal het mogelijk zijn er nog 30 stoelen bij te plaatsen. De totale opper vlakte van de zaal is 320 m2, het toneel 145 m2, waarbij een speelvlak van maximaal 14,5 m en een breedte van 7 m. Via de hoofdingang aan de Willibror- dusweg komt men in een gecombineerde hal/foyer met eeri*oppervlakte van 150 m2. Aan deze hal grenzen een ruimte voor de kassa, een garderobe en een uitgiftebar voor koffie, frisdranken enz. Achter het toneel komen twee kleedka mers, bereikbaar via een aparte ingang, terwijl de toneelvloer een grote dubbele toegangsdeur naar buiten heeft voor aan en afvoer van decorstukken. Een gecombineerde ventilatie/luichtver- warming moet zorgen voor een aange naam klimaat tijdens de voorstellingen. De totale inhoud van het bouwwerk is 4790 m3 en is ontworpen door het architektenburo Saarberg en van der Scheer uit Haarlem en wordt gebouwd door Nelis Uitgeest B.V. afd. Burger- bouw. De naam van het theater ,,De Beun" is bedacht door niemand minder dan Jan Pannekeet, onze deskundige van het Westfries. zegt Oma Dekker. Alles bakten we zelf, 24 twee-kilo broden in de week, hè Pa en krentestoeten ook. Ja, we heb ben het altijd goed gehad." Paard en kar Paard en kar hebben ook altijd een be langrijke rol gespeeld. Het paard deed doorlopend dienst en de kar was een mooie brik. ,Met rubberbanden", zegt Oma trots. ,,Maar naar de kerk liepen we. Een half van Akersloot naar Schermer en, vanzelf, met de schouw (dit was het pontje van Akersloot). En dan zat Pa in de bank, in de Mis en dan zaten de kinderen vanzelf, allemaal naast hem. En pas als Pa opstond, mochten zij ook weg. Hè Pa?" Vader knikt instemmend. Kinderen Dertien kinderen brachten ze groot (één is er helaas vroeg gestorven). Acht zonen en vijf dochters. Zes van de jongens boeren rond Heiloo, waarvan twee aan de Oosterzij. Eén, Jan, de oudste, boert grootschalig in Nieuw Zeeland. De vijf dochters kwa men ook allen agrarisch" terecht. Met de kinderen, 56 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen vormen ze een goed gezin, met elkaar zijn zij er van overtuigd, dat eën goed gezin het begin en het eind van alles is. Vroeger en nu Terwijl er nog wat gefilosofeerd wordt over deze tijd en toen, zegt vader Dekker: ,,'t Rooit er niet meer op. We waren tevreden vroeger. We werkten en gingen niet uit. Met elkaar, met z'n allen, hadden we, vanzelf, ge noeg aan elkaar." Ze deden hun plicht, vanzelf, ze gelo ven, vanzelf, ze zijn blijd, vanzelf. Vader Dekker besluit het gesprek, hij schuift zijn stoel wat naar achteren en zegt: ,,Nou moe, we gaan te bed." ,,Ja knecht, 't is allemaal goed af- komme!" Op 13 april a.s. om 14.00 uur wordt er een Heilige Mis uit dankbaarheid gehouden in de kapel van Psychiatrisch Centrum St. Willibrordus. De receptie wordt gehouden in Motel Heiloo van 16.00 tot 17.30 uur, eveneens op 13 april. Het Ned. Rode Kruis dankt alle 369 do noren hartelijk voor hun bereidwillig heid om bloed voor anderen af te staan. Ook allen, die hebben medegewerkt om deze avonden vlot te doen verlopen, hartelijk dank! OP BEZOEK BIJ BAKKER HEMMER Donderdag 20 april ging de derde klas van de J.P. Hasebroekschool op bezoek bij bakker Hemmer.Van te voren hadden we al een mooie dia serie kunnen bekijken, zodat we al heel wat wisten. Om 9 uur kwamen we de bakkerij binnen. De bakker liet ons verschil lende soorten meel zien. Van donker bruin tot spierwit. Het donkerste is het gezondste, want daar zit de hele korrel in verwerkt. We bekeken toen de hele bakkerij en nadat we wat lekkers te eten en te drinken hadden gekregen, mochten we zelf een broodje maken van deeg. De broodjes gingen in de rijskast. We kre gen nog een krentebol en gingen vol daan naar school terug. Nog voor 12 uur kwam de bakker onze zelfge maakte broodjes brengen. ,Dat was een feestelijk besluit. Hartelijk be dankt bakker! 3de klas Hasebroekschool De Paasdagen komen er weer aan dus ook de bussen met mensen die van onze mooie omgeving willen genieten. Bovendien staan ook de bloemen dagen weer voor de deur en dan is er veel reuring. Wij zijn best trots op onze bloembollen en willen dat alle maal graag aan anderen laten zien. De V.V.V. is zeer aktief om de men sen hier naar toe te halen, maar "waar nu veel gebrek aan is, is aan slaap- OUD PAPIER AKTIE NIC. BEETSSCHOOL Oud papier inzameling Nic. Beets- school aan de Rechte Hondsbossche laan. Van 8.30 tot 16.00 uur op don derdag 9 april staat de container weer gereed voor al uw oud papier op het schoolplein van de Nic. Beetsschool. IIIIM adhuisweg 00 Vry i i dagavond ii i i i ioopavoi i i i i i ld. 22 april - 29 juni/10 weken - vast uur. 07.00-17.00. uur: 130.—(13.—p.u.) 17.00-24.00 uur 160.(16.p.u.) x zaterdagen zondag 160.(16. p.u.) reserveringen: (023) 334985 of 330123. Agrariërs heten U welkom op hun bedryven Veel mensen hebben belangstelling voof alles wat groeit en bloeit. Wat er gebeurt in het agrarische bedrijfs leven blijft voor veel mensen onzicht baar. Om hierin nu wat inzicht te krijgen, bestaat er op 11 april van 10.00 tot 16.00 uur de gelegenheid om een kijkje te nemen bij de glastuinbouw en te zien hoe zij werken. Iedereen is van harte welkom met de slagzin „KOM IN DE KAS" U kunt o.a. gaan kijken bij het bedrijf van P. Hoogland en zn., Vennewaters- weg nr. 8/12 in Heiloó. Dit bedrijf ligt aan de rand van Heiloo, richting Limmen. Op dit moment een glas groente teeltbedrijf van 18.500 vierkan te meter, waarin in hoofdzaak groente wordt geteeld. Vader Piet Hoogland is hier gestart vlak na de oorlóg en wel in 1946. Het be drijf was ongeveer 3,5 ha groot en ge legen op twee plaatsen. Men teelde vollegrondgroenten, tulpen en had zelfs nog enkele stuks vee. Kortom een gemengd bedrijf. In 1960 werd de eerste rolkas gebouwd en in 1962 de tweede. Men stootte het vee af en men verzette de bakens en ,zo ging men tomaten, komkommers, sla, spinazie en nog vele andere groenten telen. Het glasareaal groeide gestadig en in 1977 bereikte het be drijf zijn huidige omvang. Als hoofd teelten heeft men nu komkommers, sla, spinazie en bonen, met nog diverse groentegewassen. Men werkt in totaal met 6 mensen op het bedrijf. Vader mét de 3 zoons als de ondernemers en nog twee mede werkers in vasté dienst. Ook op het bedrijf van de heer S. Schilder, Hogeweg lila in Limmen bent U welkom. Het bedrijf van de heer en mevrouw Schilder is een bloementeeltbedrijf met een \totale oppervlakte van 9500 vier kante meter. De familie Schilder is in het Westland gestart als onder nemer. Deze had in het hart van de glastuinbouwstreek een oud 'bedrijf overgenomen, welke in zijn geheel? werd vernieuwd. Hoge grondprijzen en een schaarste aan grond deed echter de familie be sluiten naar hun geboortestreek terug te keren en zodoende heeft men grond in Limmen aangekocht. Hier op zijn in 1979 moderne kassen ge bouwd. In deze kassen teelt men anjers, gladiolen en irissen. Men heeft gekozen voor verschillende gewassen zodat een goede arbeidsspreiding ont staat. Naast de heer en mevrouw Schilder werkt het bedrijf met één vaste medewerker en in de zomer met veel los personeel. Op zaterdag 11 april viert café bar „D'Oud Inn" aan de Heerenweg in het Stationscentrum haar eenjarig bestaan. Een jaar waarin velen de weg naar deze gezellige bar hebben gevonden. „Het is werkelijk omgevlogen, we zien het komende jaar dan ook met het volste vertrouwen tegemeot" zegt eigenaar Hans Oudejans. Het interieur vroeg nu reeds om enige aanpassingen zo is er sinds kort een dansruimte en ook de dartspeler wordt meer mogelijkheden geboden. Ook zijn er twee toiletten bijgebouwd. De vele muziekavonden hebben een groot publiek bereikt en ook het 1-jarig bestaan zal met muziek gevierd worden door een optreden van het Jubilee kwartet. Verder hebben de volgende aktiviteiten het afgelopen jaar plaats gevonden. Dart-club, ski-team, ruiterclub, Jam Session, en van de zomer wordt er gewaterskied. Voor een gezellig avondje uit kunt u „D'Oud Inn" bijna niet meer voorbij lopen.' INGEZONDEN STUK Vernielzucht. Waarom? Mijn vrouw vroeg om daar maar eens over te schrijven: het vernielen van bloemen, die zo mooi stonden te bloeien in de bakken bij de Witte Kerk. Ze was er verdrietig van vanmorgen. Waarom doen ze dat toch? Bloemen, juist in het voorjaar, zijn ze ons een teken van hoop: dat de grauwe winterse tijd voorbij is, dat het leven uit de dood verrijst. Wordt dat teken van hoop, dat teken van het mooie en goede leven dan niet gezien, niet verstaan? Je vraagt je af: wat beweegt de mens, die die tekenen van hoop vernietigt, vernielt? Met zo'n mens zou je wei eens in gesprek willen komen en luis teren naar wat hem of haar dwarszit. Want wellicht is er ook getrapt op het hart van die mens. En door wie? Ër gebeurt in achteloosheid, in liefde loosheid meer dan alleen het vertrap pen van bloemen of ook het weghalen van een bijzondere voorjaarsbloem uit een tuin, die voor iedereen toeganke lijk is. Wat onthouden of ontnemen we elkaar als mensen? Ik denk, dat we ons allen nog meer persoonlijk verant woordelijk moeten stellen voor wat er is voor ons gemeenschappelijk welzijn. Lea Dasberg zegt: „We hebben een pedagogie van de hoop nodig." Juist zij mag dat zeggen, als dochter van een Joodse moeder, die de hoop op betere tijden wist te bewaren in de dagen, dat al haar kinderen met ver nietiging bedreigd werden. Ph. Ouwendijk "DE BLOKSCHAAF"NIEUWE EXCLUSIEVE ZAAK IN HOUTEN KADO- EN RELATIEGESCHENKEN Binnenkort gaat het gebeuren. Dan zal de heer en mevrouw Hink hun nieuwe zaak aan de van Aostastraat no. 4 te Heiloo openen. Mevrouw Hink zal de daglijkse leiding van de zaak op zich nemen terwijl de heer Hink de artike- lenfabricage op zich neemt. De artikelen zullen op een ambachtelij ke wijze vervaardigd worden, waaruit u kunt opmaken dat u daar terecht kunt voor iets exclusiefs. Voor relatiegeschenken, welke in se rie gemaakt dienen te worden kunt u eveneens terecht. Tevens dient nog vermeld te worden dat de verbouwing van de "Blok schaaf" volledig in eigen beheer geschiedt. Voor velen is de heer Hink een welbekende Aannemer in Heiloo, welke functie hij ten dienste van zijn cliëntele zal blijven uitvoeren. Architektenburo Rus heeft voor de tekening zijn bijdrage geleverd. Als alles volgens planning verloopt, dan zal de openingsdatum op 6 mei a.s. zijn. Wat wij nu al hebben kunnen zien, is dat het uiterlijk van de "Blokschaaf" nu al een aanwinst voor de van Aostastraat betekent. T.z.t. hoort u nog meer van ons. plaatsen. Wie zo'n hele dag van zee en bloemenlucht genoten heeft wil 's avonds graag het moede hoofd ergens neer leggen. Wie heeft er slaapplaatsen over, in Heiloo en Limmen, ook voor de tijd zo rondom Pinksteren. U kunt kontakt opnemen met mevr. de Moor, tel. 072- 333719 en mevr. v.d. Heydt, tel. 02205- 1977. Mannenmode in „Black Watch-Look". Deze twee rij blazer in zuiver scheerwol kost 259,-. (Ok verkrijg baar in één rij 249,-.) Kerklaan 18 - Akersloot Verder zijn er iedere dag mooie dagprijzen te wijnen. Dit alles op vrydag 10, zaterdag 11 en zondag 12 april. Gratis verwijdering restanten olie uit oude tanks Nu de omschakeling van huisbrandolie op aardgas als brandstof voor de centra le verwarming zijn in bijna alle gevallen de voorraadtanks in de grond blijven zitten. Deze tanks bevatten vaak nog een hoeveelheid huisbrandolie. Aangezien de tanks geen onbeperkte levensduur hebben (gemiddeld niet langer dan 20 jaar) zal de achtergebleven olie op een zeker ogenblik via doorgeroeste plekken gaan wegvloeien in de bodem. Daardoor wordt het grondwater vervuild, als ge volg waarvan ook bomen en planten sterven. De aldus ontstane bodemver ontreiniging kan uitsluitend ongedaan gemaakt worden door weggraven van de vervuilde grond en vervanging door schoon zand.v Om bovengenoemde schade aan het mi lieu te voorkomen start de gemeente Heiloo binnenkort de "operatie olie tank". Doel hiervan is om alle niet meer in gebruik zijnde olietanks bij particu lieren en bedrijven leeg te zuigen. De ge-^ meente zal hiertoe een gespecialiseerd bedrijf in de arm nemen. Schade aan de tuin wordt niet veroorzaakt, terwyl evenmin kosten zyn verschuldigd. In dien de tank nog een aanzienlijke hoe veelheid olie bevat (meer dan 500 liter)- wordt zelfs een vergoeding gegeven. Een ieder die een niet meer gebruikte olietank in zyn tuin heeft liggen wordt verzocht dit vóór 1 mei 1981 op te geven aan de afdeling openbare werken van de gemeente, telefoon 331144, toestel 40. Te zyner tyd ontvangt U dan bericht wanneer Uw tank zal worden leeggezo gen. Belanghebbenden wordt dringend aan geraden van deze door de gemeente ge boden gelegenheid gebruik te maken. Zou later blüken, dat ergens bodemver ontreiniging is opgetreden als gevolg van uit een oude tank weglekkende olie, dan is de eigenaar van die tank aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade en de kosten, welke herstel van die schade (o.a. weggraven en vervangen van de vervuilde grond) met zich brengt. KRANTENAKTIE LIDWINASCHOOL 11 APRIL Zaterdag 11 april staat de container voor het oude papier weer bij onze school van 9.30-11.30 uur. Kunt u uw kranten niet zelf komen brengen, belt u dan even naar de fam. de Graaf, tel. 334055. Wij rekenen weer op een grote opbrengst. SCHOOLKIND MOET KUNNEN OVERBLIJVEN VINDT PAIS Den Haag - 8 april. Minister pais van onderwijs wil dat de nieuwe ba sisscholen (voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar) worden ver plicht overblijfmogelijkheden te bie den voor de leerlingen. In een nota van wijziging op het wetsontwerp basisschool die de minister de Kamer donderdag heeft toegezegd wordt voorgesteld om de overblijfkosten vol ledig af te wentelen op de ouders die van de overblijfvoorzieningen gebruik wensen te maken. Minister Pais meent dat hierdoor voor al gezinnen met twee werkende ouders en een aantal kinderen op de basis school worden ontlast van moeilijk heden die voortvloeien uit het feit dat zij vier a acht maal per dag hun kinderen naar school moeten brengen of van school moeten afhalen. Bovendien wil de minister de school dag voor alle leerlingen van de toe komstige basisscholen op het zelfde uur laten beginnen en eindigen. (ANP) Specialisten in warmte-isolatie horloger juwelier stationsweg 85a heiloo^ Op goede vrijdag en paaszaterdag (17 en 18 april) zijn de beide bibliotheken (Het Malevoort 13 en Kennemerstraat- weg 382) gesloten. Zie advertentie elders in dit blad. BIJZONDER CONCERT IN WITTE KERKJE HEILOO Op dinsdag 21 april a.s. ("3e Paas dag") zal de serie concerten in de Wit te Kerk te Heiloo worden voortge zet mét een optreden van de Italiaan se pianiste Antonella Salpietro-Anas- tasi. Nadat ze in eigen land verschil lende concoursen had gewonnen, be gon ze naam te maken in Italië en het buitenland. Het programma vermeldt pianower- ken van Scarlatti, Chopin, Schumann en Busoni, die gespeeld zullen worden op de Bössendorfer Imperiaal Con certvleugel. Afgaande op de loven de kritieken belooft de avond van de 21e april er een te worden van zui ver muzikaal genot. De programma's tevens toegangs bewijs zijn voor de aanvang van het concert bij de ingang van de kerk te verkrijgen a 5,-, resp. 3,- (voor Cultureel Jongerenpaspoort en 65 Parkeerruimte is in ruime mate aanwezig. Kerk open 19.30 uur, aan vangstijd 20.15 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1