Ac üffi" BUREN ALLE SEIKO HORLOGES in prijs verlaagd bij Juwelier Strego 1 41 |V i h D pv Voor een goed modern of klassiek jgm geknipt model rA kunt U bij ons terecht! /F,,TOM BEENTJES' De Knipkapper! Zie onze étalages met de nieuwste modellen. Plaatselijk bericht Sluiting gemeentediensten MODE VOOR DE VROUW DIE ZICH JONG VOELT. Damesafdeling lste etage. Laatste nieuws: Bloemendagen Limmen met een week vervroegd simon peek Zonder afspraak! IEUWSBL anjer verlovingsringen STREGO B.V. Winkelhof 't Loo 6 Heiloo Westerweg 234 - Heiloo - Telefoon 337188 Openingstijden: van 8-18.00 uur. Ook op koopavond geopend. 's Maandags gesloten WINKELHOF 'T LOO HEILOO TEL. 330138 EEN KLASSE APART EN ELKE 6e FLES KADOÜ ST JAN MAVO ONTVANGT LEERLINGEN UIT BELGIE Alle gemeentediensten zullen op Goede Vrijdag, 17 april a.s., gesloten zijn. HEILOO Plaatselijk bericht RONDLEIDING I.V.N. BIJZONDERE PAASVIERING VERKOOP HANDWERKEN RODE KRUIS KLEDINGBEURS VOORZIET DUIDELIJK IN BEHOEFTE ISOTHERM HEILOO B.V ^3 OPENBARE BIBLIOTHEEK WIJZIGING OPENINGSUREN ZEER GOEDE OPBRENGST Z0MERP0STZEGELS1981 KERKTIJDEN MET PASEN IN DE WILLIBRQRDKERK EN DE MOEDERGODS KERK POSTZEGELAUTOMAAT SAK0R COLLECTE NATIONALE ASTMAKOLLEKTE BESTEED EENS EEN PAAR UURTJES AAN UW MEDEMENS K0LLEKTEERÜ VAKANTIE EN SOCIALE VERZEKERING Oud straatje in Menton Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyri. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Vrijdagmiddag werden op het gemeen tehuis zestien jongens en meisjes uit België ontvangen door burgemeester Glijnis en de gemeentesecretaris de Boer. Deze kinderen blijven een week in Nederland, en logeren bij gastgezinnen. De bedoeling van hun bezoek is het Nederlands beter te leren spreken. Zij hebben dit n.l. in hun pakket. Zoals de leerlingen van de St. Jan Mavo, frans in hun pakket hebben en zij op hun beurt een week naar België gaan. Burgemeester Glijnis gaf een korte uiteenzetting van de geschiedenis van Heiloo en hoe het bestuurlijk in elkaar zit. Daarna mochten de leerlingen o.l.v. de heer de Boer een rondleiding door het gemeentehuis maken. Voor de rest van de week staan er nog verschillende evenementen op het pro gramma. We hopen dat de Belgische leerlingen zich deze week een beetje thuis zullen voelen in Heiloo. 1 II nnPTiFK Raadhuisweg 13 -1 Je lo< 3 - V i rijf UL_J ag av< -LJ )nd k oc )pavo 1 „1 nd 1 1 15 APRIL 1981 46e JAARGANG No. 16 Verkiezing leden Tweede Kamer der Staten-Generaal. Stemmen by volmacht en stemmen in een andere gemeente Voor de komende verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op dinsdag, 26 mei 1981, kun nen zij, die bij volmacht of in een andere gemeente willen stemmen, daartoe uiter lijk dinsdag, 12 mei 1981, een schrifte lijk verzoek ter gerheente-secretarie in dienen. Nadere inlichtingen en aanvraagformu lieren worden ter gemeente-secretarie, afdeling bevolking c.a., verstrekt. De I.V.N. afdeling Noord Kennemer- land organiseert op zondag 19 april haar gratis maandelijkse rondleiding door het Heilooer Bos en omgeving. Men vertrekt om 11 uur vanaf ,,De Kattenberg" aan de Kennemerstraat- weg in Heiloo. Voor eventuele inlichtin gen kunt u bellen 072-613015. Het I.V.N. Informatiecentrum in Ber gen aan Zee is iedere zondagmiddag van 1 tot 5 uur geopend. Zondag a.s. (lste Paasdag) om 9.30 uur zal het Interparochiële Dames- en pa rochiële Herenkoor o.l.v. Jos Over toom ,,die Spatzenmesse" van W. A. Mozart in de Moeder Godskerk aan de Holleweg uitvoeren. Daarenboven zullen werken als,,Haec Dies" van Joh. Algra en Laudate 'Dominum eveneens van W. A. Mozart, gedurende deze viering gezongen wor den. Zowel in de te zingen Mis als in het Laudate Dominum zal solistische mede werking niet ontbreken. Aan het orgel de vaste organist van de Moeder-Godskerk de heer Peter Groot uit Heerhugowaard. OPBRENGST KINDERPOSTZEGELS EN WENSKAARTEN De door het plaatselijk comité te Heiloo gevoerde actie 1980/1981 heeft in to taal 27.419,- opgebracht. Bij de opbrengst van vorig jaar vergeleken een stijging van ƒ4.163,95. Aan zegels werd verkocht 18.699,80 en aan wenskaarten 8.719,20. Aan al le dames en heren die er aan mee werkten om tot dit goede resultaat te komen zeggen wij onze hartelijke dank. De bazaar die de Welfare" van het Ned. Rode Kruis, vorige week in Huize „Overkerck" heeft gehouden, is een succes geweest. Daar de verkoop nu ook V morgens was, hadden de kooplustigen zich over de hele dag verspreid. De Welfare dames willen nogmaals de directrice en het personeel heel hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en goede zorgen. Mocht u deze verkoop gemist hebben op 14 mei a.s. staan wij in het Winkelcentrum 't Loo. De uitslag van de verloting is: le prijs sprei: mevr. Dirks, kamer 16 Overkerck, 2e prijs kussen: mevr. de Boer kamer 14 Overkerck, 3e prijs kleedje: Annelies Scholten P.v. Muyenweg 53, 4e prijs schilderijtje: mevr. Min Wester weg 301, 5e prijs onderzetter: mevr. Runia kamer 24 Overkerck. Vorige week woensdag werd er in huize ,,de Rank" weer kledingbeurs gehou den. De belangstelling hiervoor neemt elke keer toe. Vele kledingstukken wisselden hier weer vlot van eigenaar. Van elke gulden is er één kwartje voor de Federatieve raad die dit voor een goed doel beschikbaar stelt, de andere drie kwartjes zijn voor de inbrenger van de kleding. Men heeft nu het plan opgevat ook in oktober een winterkledingbeurs te gaan houden. Met de snel groeiende kinderen en de economische teruggang voorziet deze beurs duidelijk in een behoefte. De opbrengst van deze laatste beurs was 1332,25 en weer meer dan verleden jaar. Specialisten q** in warmte-isolatie Zondagavond moest de brandweer van Heiloo uitrukken naar Camping Heiloo om een daar fel brandende caravan te blussen. Het vuurdat om 22.20 uitbrak, greep zo snel om zich heen dat de brandweer de caravan niet meer kon redden. Hoe de brand ontstaan is, was de politie maandag nog niet bekend. De Bloemendagen te Limmen welke gepland werden voor het weekend van 2 t/m 5 mei a.s. zijn door de huidige weersomstandigheden een week ver vroegd en zullen nu gehouden worden van zaterdag 25 april tot en met dinsdag 28 april. De recentelijke warmteperiode, met temperaturen oplopend tot bijna twintig graden hebben de bloembollen, en met name de hyacinthen, letterlijk de grond uitgestoomd. Het Mozaïeken Komitee achtte het derhalve niet meer verant woordelijk de geplande data aan te hou den en heeft de moeilijke beslissing moe ten nemen om het feest met een week te vervroegen, Dit geeft zowel voor het komitee als voor de deelnemers de nodi ge problemen. Improviseren en bijsturen is de oplossing. Het komitee werkt met man en macht om alles weer in goede banen te leiden, hetwelk zal leiden tot het welslagen van de Bloemendagen 1981van 25 april tot en met 28 april a.s. Limmen staat in de startblokken! Zaterdag 18 april gaat bij galerie Emily" een Paas-expositie van start met olieverf-schilderijen van de Cas- tricumse schilderes Lide Tulp. Haar vriend in de kunst, de bekende aquarellist Cor Heeck vertelt over haar: Omstreeks de jaren vijftig kwam ik in kennis met Lide Tulp. Wederzijds hadden wij al van elkaar gehoord en bekeken elkaar met lichte reserve. Ik wist dat zij pertinente schildersopvat tingen had en zeer duidelijk voor haar mening uitkwam. Wat ik altijd in haar schilderen be wonderde en haar enigszins om benijd de, was haar pittige min of meer explo sieve schilderwijze. Als kleurrijke, flitsende, spuitende fonteinen, zijn de meeste bloemstukken op het doek ,,ge- sabeld". Dat heftige toetswerk blijft ook in haar Franse landschappen en straatjes ge hanteerd, maar is dikwijls soberder van kleur, naargelang de situatie en het weer daar aanleiding toe gaf." Vol bewondering vervolgt hij: ,\Nu, op zeer hoge leeftijd, maakt zij nog werk met een jeugdig elan, waar ik stomverbaasd over ben en met een lichte naijver naar sta te kijken. Daar om raad ik een ieder aan, die hart voor het schilderen heeft, deze expositie niet te missen, daar zo'n emotionele belevenis van alles wat groeit en bjbeit en mooi is, op deze manier uitgebeeld een zeldzaamheid is!" aldus Cor Heeck. Tijdens de Paasdagen is de galerie open van 14.00 tot 17.00 uur. De overige dagen van 13.30 tot 18.00 uur. De galerie is gevéstigd aan het Slim- pad/hoek Heerenweg te Heiloo. Deze expositie duurt tot en met 10 mei. Zie advertentie elders in dit blad. Op Goede Vrijdag en Paaszaterdag 17 en 18 april zijn de beide bibliotheken (Het Malevoort 13 en Kennemerstraat- weg 382) gesloten. Begeleid door stralend zomerweer had in het postkantoor van 7-10 april de verkoop van zomerpostzegels plaats. De verkoop van deze zegels met als thema het nieuwe Nederlandse „land schap", de eerste dag enveloppen, kaarten en kalenders heeft het mooie bedrag van 7969,65 opgeleverd. Van de totale opbrengst van de extra porto bij deze zegels kan men een groot aantal sociale en culturele projecten steunen. Men kan deze zegels nog tot en met 22 mei aan de loketten van beide postkan toren verkrijgen. Dankzij de hulp van vele vrijwilligsters van leden der vrouwenorganisaties kon dit werk ook dit jaar weer worden geleid door de Federatieve Vrouwen Raad te Heiloo. FALKLAND PRESENTEERT KNECHT VAN TWEE MEESTERS Vrijdag 24 en zaterdag 25 april a.s. brengt Toneelvereniging Falkland haar eigen versie van het beroemde blijspel „Knecht van twee meesters" van Car lo Goldoni, die in de tweede helft van de achttiende eeuw zeer geliefd was om zijn Commedia dell' Arte stukken. Zijn meest bekende stuk Knecht van twee meesters" werd ogenblikkelijk een sukses en wordt nog steeds door hedendaagse gezelschappen op het repertoire genomen. Naast de aanwezige kluchtelementen, vallen vooral de parallellen op, die naar onze hedendaagse tijd getrokken zijn. Knechten en meesters staan centraal in het stuk en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een knecht zonder meester is geen knecht en een meester zonder knecht netzomin een meester. Zolang beiden zich aan de regels houden gaat alles goed, maar wanneer dit niet gebeurt, dreigt tirannie of revolutie. Degene, die in geen geval van plan is zich aan de regels te houden, is Truffaldino, de knecht van twee mees ters. De regie en bewerking is van Jan Hoedjes. Datum van uitvoering: 24 en 25 april. Plaats: grote zaal van het Open Huis (boven winkelcentrum 't Loo), in Heiloo. Aanvang 20.15 uur. De kaarten a 5,-- zijn verkrijgbaar bij: Boekhandel Piet Avis, Stationsplein 1 Heiloo. Reïsburo Holland International, Raad huisweg 9, Heiloo. Het Open Huis (boven winkelcentrurr 't Loo), in Heiloo. Toneelvereniging Falkland is van plan naast de twee voorstellingen in Heiloo tevens optredens te verzorgen in -de regio. Kontaktpersoon voor dergelijke optredens: Marian Scholte, Harrelaers 8, Heiloo tel. 072-33 37 34. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo In de Willibrordkerk is de paaswake om 21 uur; op paasmorgen is de latijnse hoogmis om 9 uur en de gezinsmis begint om 11 uur. Tweedepaasdag is er één H. Mis om 10 uur. In de Moeder Godskerk is de paaswake om 21 uur; op paasmorgen is de latijnse hoogmis om 9.30 uur en om 11 uur staat het jeugdkoor Abel klaar. Op tweede paasdag is er een hoogmis om 9.30 uur en om 11 uur een H. Mis met samenzang en orgel. ZWEMBAD HET BAAFJE Heeft U uw aanvraag voor een zwem abonnement voor het komende seizoen al ingestuurd? Nog niet?! Tot 20 april is er nog gelegenheid om met korting uw abonnement te bestel len. Het mooie weer is in aantocht, dus wacht niet te lang. Het gaat goed met de bouw van het theater de Beun. In vijf maanden werd het hoogste punt bereikt en men ligt zelfs iets Voor op het schema. In aanwezigheid van architectenburo W. F. Saarberg, dankte de heer D. Meyer, voorzitter van het Stichtingsbestuur van het Open Huis, allen die de snelle bouw mogelijk hadden gemaakt en overhan digde een envelop met inhoud aan de bouwers van de firma Nelis. Maar ook de feestcommissie zit niet stil. Op de Beun-bon is goed gereageerd zodat er nu voldoende aanmeldingen binnen zijn (wie heel graag wil mag zich nog aanmelden bij Klaas Koomen). Het belooft een gebeuren te worden waar heel Heiloo bij betrokken zal zijn en wat ook door heel Heiloo merkbaar zal zijn. Van verschillende punten wil men vertrekken, met alle clubs etc. die zich hebben aangemeld om tenslotte de Beun allemaal samen te komen erf daar het theater op plechtige wijze in te wijden. Hoe dit alles in z'n werk zal gaan vertellen wij u de volgende keer. De postzegelboekjesautomaat, destijds weggehaald bij het oude postkantoor in verband met vernieuwing apparatuur, is thans geplaatst naast de brievenbus Winkelhof 't Loo, nabij de ingang HEMA. De briefkaartautomaat, eveneens ver wijderd, wordt in verband met het geringe gebruik, niet meer geplaatst. De SAKOR-collecte (Samenwerkende Kinderbeschermings Organisaties) ten bate van het Nederlandse Kinder en Jeugdbeschermingswerk, welke van 31 maart tot 5 april is gehouden, heeft 2166,33 opgeleverd, helaas 800,- minder dan vorig jaar. De mensen hebben goed gegeven maar er waren te weinig collec tanten zodat niet in heel Heiloo gecollecteerd kon worden. Wilt u toch nog wat geven, dan kunt u uw bijdrage storten op gironummer 404040 t.n.v. SAKOR 's Hertogenbosch. Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt namens de Federatieve Vrouwenraad, die deze collecte organiseerde. Het Nederlands Astma Fondswerkt al ruim twintig jaar aan de bestrijding van de ziekten van de luchtwegen, waarvan astma ongetwijfeld de bekendste is. Ruim 60% van het geld, dat nodig is voor dit werk, moet door de jaarlijkse kollekte opgebracht worden. Geld is nodig voor het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van deze ziekten, voor de medische en sociale begeleiding van patiënten voor direkte hulp aan patiënten, etc., etc. Ook in onze woonplaats wordt in de week van 20 t/m 26 april voor het Astma Fonds gekollekteerd. i De voorbereidingen voor de kollekte zijn in volle gang. Het slagen hangt af van het aantal mensen, dat mee wil werken. Bent u bereid twee tot drie uur mee te werken, neemt u dan kontakt op met: Mevr. Post-Bosman, Op de Wieken 29, 1852 BS Heiloo. Tel. 332905. Het Voorlichtingscentrum Sociale Ver zekering heeft zojuist weer de geheel herziene folder„Vakantie en sociale Verzekering"'uitgegeven. In?deze folder.wordt er op gewezen dat wie* zijn vakantie voorbereidt, er ver standig aan doet te overwegen of er op het terrein van de sociale verzekering nog, iets te regelen valt. Vooral zieken fondsverzekerden en zij die een uitke ring ingevolge de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheids wet of de Werkloosheidswet ontvangen, kunnen daarmee voorkomen dat zij in hun belangen worden geschaad. De folder is gratis te'verkrijgen bij het V.S.V., Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam, telefoon 020-927474. Alleen als het om wat groter aantallen gaat, wordt een stuksprijs van 0,16 berekend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1