l\l l> I I Van Os mode S^) simon peek NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Chemisch afval op stortplaats Modesprinter r LAPPONIA N JEWELRY GOUD EN ZILVER Weer Antiekerie in Winkelhof 't Loo ISOTHERM FALKLANDTONEEL BOETIEK ZWEMMERS 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO TEL. 330138 OPENBARE BIBLIOTHEEK AVONDFIETSVIERDAAGSE... PRIMA OPBRENGST NED HARTSTICHTING HERV. VROUWENVERENIGING HORTUSBULB0RUM MOOIER DAN OOIT KASJES-AVOND K.M.T.P HEILOO B.V. Specialisten in warmte-isolatie Raadhuisweg 13 - Heiloo Door Provinciale Waterstaat Noord- Holland is een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat op de sortplaats van firma G. P. Groot chemisch afval is gestort. Dit was voor de fraktie van de P.v.d.A. D'66 Combinatie aanleiding om hier over vragen te stellen aan het College van B. en W. De fraktie vraagt zich af hoe dit valt te rijmen met het feit dat Heiloo aan de provinciale overheid te kennen heeft gegeven dat er geen (mogelijke) stortplaatsen van chemisch afval binnen de gemeente bekend zijn. Volgens het rapport is er zwaar metaal houdend slib gestort, afkomstig van twee met name genoemde bedrijven. De fraktie vraagt of het College al bij de Provincie geïnformeerd heeft hoe deze aan haar informatie komt. Verder wil de fraktie weten om welke stoffen en hoeveelheden het gaat en wanneer en op welk gedeelte deze gestort zijn. Tevens wordt gevraagd of B. en W. bereid zijn er bij de Provincie en de Inspectie voor Volksgezondheid op aan te dringen dat er spoedig een nader onderzoek wordt ingesteld. Indien zo'n onderzoek bij andere stortplaatsen een hogere prioriteit heeft bij de Provincie, dan dringt de fraktie er bij het College op aan dat deze zelf een onderzoek instelt en aan de dirma Groot eventuele nadere verplichtingen oplegt. De fraktie acht dit noodzakelijk omdat het niet uitgesloten moet worden geacht dat er nog meer chemisch afval is gestort door andere bedrijven (b.v. puin met daarin chemische stoffen met een zeer giftig karakter, afkomstig van het terrein van de oude gasfabriek te Castricum). Tenslotte vraagt de fraktie van de P.v.d.A.-D'66 Combinatie om de nog af te geven hinderwetvergunning voor de derde fase in de Commissie Openba re Werken te bespreken en zonodig aanvullende voorwaarden te stellen. Ondanks de frisse paasdagen heeft U toch nog zin om vanaf mei een frisse duik te nemen in ,,Het Baafje" of op de speelweiden Uw vertier te zoeken? Deze week kunt u alsnog uw abonnement (met korting) bestellen!! De verkoop van de abonnementen is vanaf maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei (op donder dag 30 april is er géén verkoop i.v.m. koninginnedag) dagelijks van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Ook op zaterdag 2 mei is er van 9 tot 12 uur nog gelegenheid om uw abonnement af te halen. Na deze datum wordt géén korting meer verleend. Uit onze "geklede" kollektie deze één rij blazer van zuiver scheerwol in „Black Watch- Look" n netu m man 46e JAARGANG No. 17 22 APRIL 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Vrijdagavond koopavond. '''''''''lil Vrijdag 24 en zat. 25 april a.s. geeft Toneel vereniging FALKLAND in de grote zaal van Het Open Huis twee voor stellingen van het blij spel Knecht van Twee Meesters" van Carlo Goldoni. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten verkrijgbaar bij: Boekhandel Piet Avis, Stationsplein 1, Heiloo. Holland International, Raadhuisweg 9, Heiloo. Het Open Huis )boven 't Loo) Heiloo. GROTE VERZAMELBEURS Op donderdag 30 april 1981 (Koning innedag) van 10.00 tot 17.00 uur houdt de Nederlandse Vereniging "De Ver zamelaar" afd. Zaanstreek-Waterland, een grote verzamelbeurs van o.a. antiek en curiosa, postzegels, lucifer- merken, kaarten munten etc., in alle zalen van de Pellekaanschool (v/h Lindenboomschool) Raadhuisstraat 55 te Koog a/d Zaan. Voor inlichtingen tel. 075-168067. Wyziging openingsuren Op 30 april (Koninginnedag) zijn de beide bibliotheken gesloten. Maandag 4 mei 's avonds gesloten. Een benauwend probleem De gevolgen van CARA zijn eigenlijk schrikbarend. Ze vallen echter niet zo op omdat het een verborgen ziek te is. Alleen de direkte omgeving merkt er iets van. Toch is CARA de derde invaliditeitsoorzaak, de derde doodsoorzaak en een van de meest voorkomende reden voor ziekenhuis opname. Astma, bronchitisch en long emfyseem kosten onze samenleving honderden miljoenen. Het is letter lijk een benauwend probleem voor de vele honderdduizenden die er aan lij den. Hulp is mogelyk, genezing nog niet Mede dankzij het werk van het Ne derlands Astma Fonds zijn de mogelijk heden voor een goede behandelin van astma de laatste jaren aanzien lijk toegenomen. Daarvoor is door het Astma Fonds een breed programma opgezet. Hierin wordt veel aandacht besteed aan de voorlichting, scholing en bijscholing van al diegenen, die met de behande ling en hulpverlening te maken heb ben. Voor de patiënt heeft het Astma Fonds een ruime hoeveelheid voor lichtingsmateriaal. Ook geeft het voor leden een speciaal voorlichtingsblad uit dat vier maal perjaar verschijnt. Patiënten die tussen wal en schip dreigen te geraken worden door het Astma Fonds met raad en daad ge holpen. De juridische dienst van het Fonds, "vecht" desnoods tot in hoog ste instantie om voor de patiënt be langrijke wetten goed toegepast te krijgen. Lucht is leven Een mens kan een week zonder eten, een dag zonder drinken maar geen mi nuut zonder lucht. Het Astma Fonds vraagt tijdens de Nationale Astmaweek van 20 april tot 27 april 1981 uw steun voor haar werk. Werk voor de vele honderdui zenden medemensen die vaak lucht te kort komen. VROUWENCAFÉ HEILOO Woensdagavond 29 april houden we een avond over alcohol en drugs. Het Vrouwencafé is open om 8 uur in de Oude Muziekschool, Pastoor van Muij- enweg, Heilop. Iedereen is welkom. Enkele leden van Harmonie Caecilia hebben een avondfietsvierdaagse geor ganiseerd, die plaats vindt op 28-29-30 april en 1 mei a.s. Er wordt elke avond 20 km. gefietst volgens een routebeschrijving. Het is de bedoeling dat iedereen meedoet, jong en oud. Rustig aandoen en tegelijkertijd genie ten van de omgeving is heel goed mogelijk, want het is geen wedstrijd. Vertrekken kunt u tussen 18.30 uur en 19.30 uur vanaf Termijen 2. De kosten zijn: Volwassenen 7,50 p.p. 4 avonden met herinnering, 2,50 p.p. 1 avond zonder herinnering, Tot 16 jaar 5,00 p.p. 4 avonden met herinnering, 1,00 p.p. 1 avond zonder herinnering. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de Fa. L. van Raalte. We hopen dat u allemaal meefietst met Caecilia en zeggen dan ook: tot ziens op 28 april. SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN Creatief bezig zijn i.v.m. Pasen één week later. Maandag 27 april figuren van brooddeeg maken o.l.v. Marjan Lambeck. Weer in zaal 5 van het Open Huis, aanvang 20.00 uur, kosten 1,50, koffie of thee inbegrepen. Graag mee brengen een kommetje voor het kne den, een aardappelmesje en, als u die bezit, is een bakplaat erg mak kelijk. Ook voor de klaverjassers on der ons zal weer ruimte gemaakt wor den. We maken u er nu al vast op attent, dat de bijeenkomst van 4 mei, lezing dhr. Hornstra, verschoven is naar woensdag 6 mei, nader bericht volgt nog. Inl.: tel. 332136; 332917 of 333052. Tot ziens in het Open Huis. horloger juwelier stationsweg 85a heilooy PROGRAMMA WIJKVERENIGING "TERMIJEN" KONINGINNEDAG 1981 Jeugd t/m 12 jaar Om 12.30 uur worden de festiviteiten geopend door het Trompetterkorps Heiloo met een rondgang door de wijk en een show op het feestterrein. Om ca. 13.00 uur worden door de kin deren ballonnen opgelaten voor de balonnenwedstrijd. Deze ballonnen wedstrijd is mogelijk door de financiële medewerking van de Nutsspaarbank West-Nederland. Hierna kunnen de kinderen t/m 12 jaar deelnemen aan een hindernisbaan met een wedstrijdkarakter. De hindernis baan zal o. 3 uit: Bliklopen, autobandlopen-water, serveren, zaklopen, aaidappei op een lepel overbrengen enz. Verder kunnen de kinderen aan diver se andere aktiviteiten deelnemen zo als: straattekenen, spijkerslaan, bal- lonpompen, blikgooien, ringwerpen, balspuiten, ringhengelen, en nieuw is dit jaar de VRIJMARKT. De kin deren kunnen hierbij spulletjes, die ze zelf niet meer gebruiken, op hun ei gen wijze verkopen. Evenals voorgaande jaren is ook dit jaar weer de grote attraktie HET PONYRIJDEN, ook dit jaar weer geheel verzorgd door de PRINCE- RUITERS. Uiteraard ontbreken de diverse traktaties niet. De bovengenoemde en de hierna vol gende aktiviteiten vinden plaats op het binnenterrein liggende in de wijk achter de huisnummers 158 t/m 172,- 173 t/m 184 en 185 t/m 190. Dit feestterrein zal duidelijk met borden worden aangegeven. Het PONYRIJDEN vindt plaats op de weg gelegen voor de huisnummers 158 t/m 172. Het einde van bovengenoemde akti viteiten is om ca. 15.00 uur. Pretkaarten voor deelname worden voor leden en donateurs met kinderen aan huis verkocht voor de prijs van 1,50 per kaart. Voor niet-leden en niet wijkbewoners bestaat de gelegenheid om in voorverkoop pretkaarten a ƒ1,75 te kopen en wel op het voorver koopadres Termijen 18. Op Koninginnedag zelf kosten de pretkaarten voor iedereen 2,- per stuk en kunnen dan gekocht worden tussen 11.00 en 12.00 uur bij de in gang van de wijk. Ponykaarten a 0.50 op Koninginnedag. Na afloop ontvangt ieder kind tegen inlevering van een pretkaart een bal lon Deze ballonnen zijn beschikbaar gesteld door Buro van Duin. (Voor "zorgeloze zekerheid"). Van ca. 15.00 uur tot 15.30 uur treedt voor u op een Big Band bestaande uit leerlingen van de Volksmuziekschool o.l.v. Jack Kat. OUDERE JEUGD EN VOLWASSENEN Vanaf ca. 15.30 uur is er voor de oudere jeugd en volwassenen gelegenheid om deel te nemen aan diverse akti viteiten. Deze aktiviteiten zijn op een skippybal een beker water overbren gen gevolgd door bliklopen, kruiwa genrace met ringsteken, balspringen gevolgd door zaklopen en als laat ste hoepelen met een bal in een bak je op het hoofd. Deze aktiviteiten vinden plaats in een afgezette baan op het reeds eerder genoemde FEESTTERREIN. Aanmel ding terplaatse. Tijdens bovengenoemde aktiviteiten zal er een GEZELLIG TERRAS ge opend zijn. Wij wensen JONG en OUD eenZON- NIGE KONINGINNEDAG 1981 TOE en danken de bewoners rondom het feestterrein voor hun medewerking. Het Bestuur De Ned Hart Stichting heeft dit jaar in Heiloo maar liefst 13.165,46 opge bracht, en dat is een mooi bedrag. Het was fijn dat zoveel collectanten aan de oproep gehoor hebben gegeven, hiervoor is de Hart Stichting u erg dankbaar. Degenen die tijdens de collecte niet thuis waren en foch behoefte hebben iets te geven kunnen dit alsnog doen op de RABO-bank nr. 120583488, t.n.v. vrienden van het Hartstichtingscomité. Allemaal hartelijk dank voor uw inzet! 28 April: Inleiding van de her. Straaijer. Flitsen uit: ,,Het Woord in beeld". 12 mei: Houden we een ontspannings middag. 26 mei: Slotbijeenkomst. Dit wordt een vragenuur met ds. Ouwendijk. Dit was het dan weer voor dit seizoen. Wij hopen dat u een fijne zomer mag hebben, met veel zonnige dagen, in alle opzichten. Het bestuur. VAKANTIE VOOR OUDEREN De diakonale reiscommissie Heiloo- Castricum organiseert voor het derde jaar (maar voor het eerst onder deze mooie naam) een reis voor ouderen. De reis gaat dit jaar naar de "Keijenberg" in Renkum, een groot buitenhuis op een oud landgoed. Datum: 4 - 11 juli. Door de aanpassing in het huis (o.a. alle slaapkamers gelijkvloers) en door dat er vrij veel leiding mee gaat, is deze reis ook erg geschikt voor mensen die niet meer op een andere manier met vakantie kunnen. Maar ook als u goed ter been bent en graag wandelt bent u niet alleen. De reis was volge boekt, maar door ziekte zijn er enkele plaatsen vrij gekomen. De prijs is 400,--, Daarbij is inbegrepen de bus reis heen en terug, een dagtocht en een halve-dagtocht per bus, fooien e.d., en natuurlijk de pensionprijs. De reis wordt georganiseerd door de Hervormde en Gereformeerde Dia- konieën, maar staat open voor ieder een. 's Avonds houden we een korte dagsluiting, ma^r in de bus zingen we echt geen psalmen. Onze ervaring is: wie één keer mee geweest is, wil het volgende jaar weer! Wilt u mee, belt u dan zo snel mo gelijk naar: mevr. van der Hilst- Mater, Torenlaan 5, tel. 334135, of de heer Maas, Pijlemeeth 12, tel. 332795. sprak een kort woord en dankte Werks- man voor het vele werk vooral als te kenaar" aan u hebben we te danken dat zo veel gebied in Noord-Holland van Natuurmonumenten in kaart is ge bracht". Inspectrice mej. v. Leeuwen sprak ook nog enkele woorden en schet ste in grote trekken de levensloop van de scheidende boswachter. De opvol ger van de heer Werksman zal zijn de heer W. Oostinga uit Vreeland. Voor het tweede jaar bloeit nu de Hortus Bulborum in Heiloo en deze keer wel bijzonder mooi. Men treft hier zo'n 11 a 1200 soorten bollen aan, waarvan de meeste niet meer in cultuur zijn. Je zou kunnen zeggen ouderwetse" bollen, hoofdzakelijk tulpen. Het oud ste soort stamt uit 1672. Bovendien is dit jaar ook een collectie wilde soorten te bewonderen, deze werden verzameld in de bergen van Perzië en Turkije door de heer Hoog. De Hortus is gelegen bij de Blokkerhof naast Motel Heiloo. Scholen die eens een kijkje willen komen nemen, maar het leuk vinden rondgeleid te worden kunnen een af spraak maken met de heer Jan Tuyn 02205-1214. Het is alleszins de moeite waard. Het Astma Fonds houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met de be strijding van een van de meest hard nekkige ziekte, namelijk astma en an dere chronische luchtwegaandoeningen zoals bronchitis en longemfyseem. De artsen spreken d^n van CARA. CARA wordt gekenmerkt door over gevoeligheid van de luchtwegen, maar.... iedere patiënt heeft als het ware zijn eigen speciale gevoeligheid. Astmabehandeling is geen confec tiewerk, het is maatwerk. CARA is op dit moment de meest voorkomende ziekte in ons land. Het aantal patiënten met ernstige klachten ligt in de buurt van de 300.000 (een stad als Utrecht). Het aantal mensen met lichtere klachten is moeilijker vast te stellen. Volgens deskundigen gaat het om een groep van tenminste 700.000 mensen (een stad als Amster dam). BOSWACHTER WERKSMAN NEEMT AFSCHEID IN MOTEL COMITÉ AUTOTOCHT BEJAARDEN HEILOO Ieder jaar opnieuw bereiken ons tal loze leuke reacties en dankbetuigingen na afloop van de traditionele bejaar- dentocht, die dit jaar voor de 51e keer zal worden gehouden. Dankbaarheid voor de mooie onver getelijke dag die het organiserend co mité, dankzij de financiële medewer king van onze ingezetenen en hulp van vele anderen, jaarlijks voor hen verzorgt. Heiloo is dan ook prac- tisch nog de enige gemeente in de omtrek waar men z'n oudere inwoners gratis zo'n fijne dag kan aanbieden. Vanzelfsprekend dragen ook vele deel nemers naar draagkracht bij in de kos ten en dankzij de waardering van zo- velen, zet het comité zich ieder jaar opnieuw geheel belangeloos in om een dergelijke uitgaangsdag te organi seren. Een belangrijke dag waarop ve le oude bekenden elkaar weer eens ontmoeten, gezellig samen zijn en als het waren één grote familie vormen. Ook dit jaar is er op DONDERDAG 14 MEI A.S. weer zo'n mooie bustrip voor de Heilooër ouderen. Opgeven voor deelname: Voor deelname kan men zich (uitslui tend) opgeven op maandag 27 april a.s. van 10-12 uur in het verzorgings tehuis "De Loet"; op dinsdag 28 april a.s. van 14-16 uur in het "Open Huis" en op woensdag 29 april a.s. van 10- 12 uur en van 14-16 uur in het ver zorgingstehuis "Overkerck". Het wordt weer een mooie rustige uitgaansdag, die men beslist niet mag missen. Aan deze geheel verzorgde dagtrip kunnen deelnemen, ingezetenen 65 jaar en ouder. Voor echtparen is het voldoende wanneer één van hen deze leeftijd heeft bereikt. Daar de kosten van een dergelijke uitgaansdag ieder jaar opnieuw weer stijgen, doet het comité een dringend beroep op de deelnemers om hen zo mogelijk fi nancieel nog wat te willen steunen, uiteraard naar draagkracht en geheel opvrij willige basis. Wil men nog wat gireren, dan kan men dit doen op postrekeningnr.: 565431 t. n.v. de algem. leider: de heer C. A. Roemer, Westerweg 262, Heiloo, onder vermelding "Autotocht Bejaar den". ASTMABEHANDELING IS MAATWERK Tijdens een druk bezochte receptie nam boswachter J. Werksman donder dagmiddag afscheid in Motel Heiloo. Dertien jaar was hij de baas van het Heilooërbos. Onder de aanwezigen bevonden zich burgemeester Glij- nis en zijn echtgenote, het echtpaar R. Snetlaghe-van Foreest en vele vrienden en bekenden. De heer Th. Meijering van Natuurmonumenten Donderdag 23 april organiseert de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde een ontmoetingsavond voor bezitters van een hobby kasje. Het is de bedoeling op deze avond onderling kennis en ervaringen uit te wisselen, Iedere kasbezitter - of daarin geïnteres seerde - zowel lid als niet-lid van de KMTP wordt van harte uitgenodigd. Aanvang 20.00 uur in de grote zaal van de Geref. Kerk, Noordergeeststraat 9 te HEILOO: TOEGANG GRATIS. Komen jullie maar kijken hoe dat af loopthet belooft weer een gezel lige middag te worden. In de pauze mag je voor een kwartje grabbelen uit de grote grabbelton. De voorstel lingen worden gegeven in het Asta Theater te Heiloo. Kaarten verkrijgbaar bij: Boekhan del Piet Avis, Stationsplein 1, Heiloo; Reisburo Holl. International Raadhuis weg 9, Heiloo; Het Open Huis (Boven Winkelcentrum 't Loo) Heiloo; Nico- laas Beetsschool en Höfdijkschool. Onderschrift foto: Kinderwagen anno 1850. Op 23, 24 en 15 april zal in de gangen van de Winkelhof 't Loo weer een An tiekerie gehouden worden. Zo'n vijftien Antiquairs uit heel Ne derland zullen deze dagen weer vertegenwoordigd zijn. U kunt op deze Antiekerie aantreffen: Meubels, klokken, glas en kristal, poppen en ander oud speelgoed, maar ook stands met zgn. kleine spulletjes. Tevens bestaat weer de gelegenheid uw eigen meegebrachte antiek te laten taxeren, dit kan op zaterdag 25 april door de heer H. v.d. Leelie uit Zoetermeer. Het belooft weer "ou derwets" gezellig te worden in 't Loo. De openingstijden zijn: Donderdag 23 april van 9.00 - 18.00 uur; Vrijdag 24 april van 9.00 - 21.00 uur Koopavond en zaterdag 25 april van 9.00 - 17.00 uur. FALKLAND MET KINDERVOOR STELLING: "VAN EEN KONING DIE GRAAG CLOWN WILDE ZIJN" Zie advertentie elders in dit blad. Toneelvereniging Falkland heeft voor de kinderen van 4 tot 12 jaar dit voor jaar weer een fijne toneelmiddag in petto. Zondag 3 mei worden er 2 voorstellingen (13.30 uur en 16.00 uur) en zondag 10 mei 1 voorstelling (15.00 uur) gegeven van het vrolijke kinderstuk van Wim Burkunk: Van een koning die graag clown wilde zijn". BUSTOCHT Waar het over gaat? Natuurlijk over een koning! Hij heet Heronimus. Al woont koning Heronimus in een prachtig paleis en is hij zo rijk, dat hij alles kan kopen wat zijn hartje begeert, hij voelt zich toch niet geluk kig. Hoe kan dat nou, zou je zeggen. Dat komt omdat hij veel liever een clown wil zijn. Zo'n eentje uit het cir cus, weet je wel, waar elk kind zich een bult om lacht. Toevallig komt er in zijn land zo'n circus op bezoek. De koning en zijn dochtertje Arabel la vinden dat natuurlijk geweldig, maar nicht Eulalia helemaal niet. Zij is een echte zuurpruim en zij be weert zelfs dat er een wet is die ver biedt dat er een circus in het land optreedt. Dat is natuurlijk te gek om los te lopen, maar ja, nicht Eulalia heeft heel wat te vertéllen in het land. Zouden koning Heronimus en Ara bella het voor elkaar krijgen dat het circus er toch komt en zou de koning ooit een clown kunnen worden? ZATERDAG 2 MEI Dagtocht per bus door de bloeiende Betuwe, bezoek aan het Dolfinarium in Harderwijk en Almere. Vanuit Heiloo rijden we naar de Be tuwe, waar we koffie drinken. Na de ze pauze vervolgen we de bloesem- tocht. "Ergens op de Veluwe" gebrui ken we met elkaar de warme lunch, alvorens naar het Dolfinarium in Har derwijk te vertrekken. Via de nieuwe IJsselmeerpolders en een onderbre king in Almere (de nieuwste stad van Nederland) rijden we terug naar Hei loo. De kosten van deze bustocht zijn: 42,- p.p. voor leden; 47,-- p.p. voor niet-leden. Waarbij inbegrepen: koffie met gebak, warme lunch én bezoek aan het Dolfinarium. Vertrek 8 uur van het parkeerterrein t.o. "de Spar". Terug ongeveer 18.30 uur. Wilt u zich opgeven bij: fam. Bies, tel. 333914, de Laghe Weijdt 50; Ans Leijenaar, tel. 333905, Groot Barlaken 2.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1