juwelier Strego v I\l l> I finnwear Van Os mode rnasco STAATSLOTERIJ OUD PAPIER AKTIES mode simon peek 25 jaar "De Loet" briljant IEUWSBLAD VOOR HEILOO Dodenherdenking 4 mei 1981 te Heiloo A. G. v. d. Nagel Vier jaar Winkelhof 't Loo De uitgebreide velours collectie hangt bij Van Os Damesmode V V Plaatsgenoot Adjudant P. J. Termaat verlaat de Rijkspolitie Bibli- theek ilHiil FALKLANDTONEEL AANVANG VERKOOP 702e LOTERIJ MAANDAG 4 MEI A.S. Poppenkast KREATIEF BEZIG ZIJN MET DEEG DE0.P.A. VAN DE REH0B0THSCH00L KRANTENACTIE SINTBENEDICTUSSCH00L 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO LTEL. 330138 LEERLINGEN VOLKSMUZIEKSCHOOL OPGELET!, voor de jonge aktieve vrouw Vrijdag koopavond V ISOTHERM HEILOO B.V. OPENBARE BIBLIOTHEEK 46e JAARGANG No. 18 29 APRIL 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een ojplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Op 8 mei zal op feestelijke wijze het feit herdacht worden dat Huize de Loet een kwart eeuw bestaat. Om 10.00 uur zal devlag gehesen worden en zullen bewoners en personeel bestuur en directie met elkaar koffiedrinken en gezamenlijk de warme maaltijd gebrui ken. 's Middags om 16.00 uur is er voor bewoners, personeel en genodigden een receptie. De plannen voor het Stichten van een verzorgingshuis begonnen in december 1955. Het initiatief hiervoor werd geno men door de heer J. Rus sr., hij vond dat mensen op een bepaalde leeftijd i.v.m. de woningnood een kleinere behuizing moesten zoeken. Op 3 mei 1956 verscheen bij de gemeen te wijlen notaris Roos met 2 getuigen en werd er een bestuur benoemd waarin deelnamen: mevr. S.A.L. van Hool- werff-Drost, mej. A. E. de Lange, de heerH. B. Eekhof, (eerste voorzitter) de h^er G. J. Ten Bruggencate, de heer G.Melgers, de heer M. J. van Rossum du Chatel, de heer N. Majolée, en de heer Chr. J. Vahl. Met het benoemen Mej. Eriks was het eerste hoofd van de huishouding en genit hier nu zelf van haar welverdiende rust. In 1957 was geniet een urgentielijst en ontstond de benoefte om te gaan verbouwen. In 1959 was er een voorbespreking voor een fusie met het Woning-complex voor bejaarden. Huize Kooimeer in Alkmaar kwam erbij, dit was een afdeling voor langdu rig zieken, deze werd in 1971 weer opgeheven. In 1963 ontstonden de eerste plannen voor de bouw van de Loet, er werd grond aangekocht van de erven Frans voor 15,- per m2. Wijlen burgemeester Pesman legde in 1965 de eerste steen, de bouw verliep vlot en op 28 augustus 1966 werd de Loet officieel geopend. Het ontwerp was van architekt J. Rus jr. en het werd gebouwd door de gebr. Kaandorp. Zuster Evers ging hier de scepter zwaa ien en er kwam ruimte voor 98 bewoners bij. ■Ét' Zo zag de conversatiezaal er in 1959 uit van deze mensen was de Stichting een feit.het voorlezen van de akte sprak de heer Roos de legendarische woorden, darde Stichting „tot irrlengte van jaren en tot heil en sieraad van'Heiloo moge zijn". Het huis kreeg de naam de Oude Pastorij. Kort daarop verscheen er een oproep voor een directrice, zij hoefde geen verpleegster te zijn maar moest liefde en takt voor de bejaarden bezitten. Er kwamen vier sollicitanten en hieruit werd mevrouw Hanegraaf-v.d.Cólff ge kozen en op 1 maart 1957 trad zij in dienst. Een maand na de oprichting meldden zich in de Oude Pastorij dertien echtpa ren en dertig alleenstaanden. De eerste bewoonster was mevrouw L. J. Boerema van de Holleweg 74. In die dagen bedroeg de pensionprijs 175,- per persoon en een echtpaar betaalde 325,- in de maand. Eb' voedingsprijs was in die dagen 1,11 per dag, dit is in vergelijk maar weinig omhoog gegaan want vandaag de dag bedraagt dit 4,56 per dag. UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof 'tLoo 6 HEILOO 16 Strego -zaken projecten BLIKSEMAKTIE VAN "DE ZONNE BLOEM" IN HEILOO In de periode van 1 t/m 9 mei zal de plaatselijke afdeling Heiloo van de Zonnebloem in samenwerking met de Nationale Vereniging "De Zonne bloem" een ledenwerfaktie organise ren. Dit jaar is de wijk ten Z.O. van de spoorlijn vanaf de Stationsweg aan de beurt. De Zonnebloem, Nationale Vereni ging tot Bevordering van het Welzijn der Zieken van alle Gezindten, is een krachtige, snel groeiende organisa tie, die zich ten doel stelt kontakten te leggen tussen zieken en gezonden en zieken onderling en hulpverlening te bevorderen. Dit door het regelmatig bezoeken van zieken en gehandicapten en hulpbehoevende bejaarden. Om nu het plaatselijk en het landelijk Zonnebloemwerk blijvend te onder steunen wordt deze ledenwerfaktie georganiseerd. In bovengenoemde periode zal huis aan huis een brief met ingesloten aanmeldingskaart worden afgegeven. Deze kaart wordt na enkele dagen weer opgehaald. Door middel van het invullen van de ze kaart, kunt u lid worden. Het lid maatschap bedraagt 12,50 per jaar. Dit bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over plaatselijk en landelijk werk, terwijl elk betalend lid viermaal per jaar een Zonnebloemledenblad wordt toegezonden. U zegt toch "JA" tegen de Zonne bloem, want "Aandacht voor zieken is gezond". Toneelvereniging Falkland brengt in het Asta-theater een toneelstuk voor kinde ren van 4 tot 12 jaar. Het stuk heet: "Van een koning die graag clown wilde zijn". De voorstellingen worden gegeven: Zondag 3 mei; 13.30 uur en 16.00 uur. Zondag 10 mei: 15.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Boekhandel Avis, Stationsplein Reisburo Holl. International, Raad- huisweg 9 Het Open Huis Nicolaas Beetsschool Hofdijkschool. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo Intussen was de Oude Pastorij zelf ook „oud" geworden en voldeed niet meer aan de eisen wederom moest er dus gebouwd worden om deze bewoners een goed onderkomen geven. Öp 27 juni 1974 'beidde mevrouw A. Meertens de eerste paal voor de nieuw bouw. Op 31 oktober 1976 werd de deur van de Oude Pastorij voorgoed gesloten. Men had in een maand tijd iedereen en alles overgebracht. Er zijn nu 148 kamers en er werken 51 j -ersoneels-leden onder het welziend oog van direkteur H. Schuur. Dat dit uitstekend gebeurt mag blijken uit de hoge gemiddelde leeftijd van de bewoners, deze is 86 jaar. Na deze 25 jaar zitten, zijn er nog twee bestuursleden van het eerste uur t/w. de heer Chr. J. Vahl, (voorzitter) en de heer G. J. Ten Bruggencate, de overige leden zijn: Mevrouw A. Meertens-Wil- tens, vice-voorzitter, H. W. Deunk als penningmeester, Drs. J. Roelofs als secretaris, leden: de heer W. Glas en F. Verhaal. Onze hartelijke felicitaties voor bewo ners, personeel en bestuur. •Al A AFHALEN ZWEMABONNEMENTEN AAN HET GEMEENTEHUIS Deze week is de verkoop van de be itelde zwemabonnementen. Vanmid dag is er nog gelegenheid van 13.30 tot 16.30 uur; donderdag is er géén verkoop; vrydag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Op abonnementen die zaterdag 2 mei nog niet zijn afgehaald, wordt géén korting meer verleend. Als U wilt kunt U direkt gebruik maken van uw abonnement, want het zwembad gaat op zaterdagmorgen om 10.00 uur open. SLUITING GEMEENTE DIENSTEN Op dinsdag 5 mei a.s. zullen alle Ge meente Diensten der Gemeente Heiloo gesloten zijn. I I I II I BOETIEK Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. i i i i i i ii I I I 18.00 uur Vlaggen halfstok Vanaf dit tijdstip tot zonsondergang zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Wij verzoeken allen deze gedragsregel zoveel mogelijk te volgen. 19.40 uur Stille Tocht Omstreeks dit tijdstip vertrekt vanaf de Bergeonstraat hoek Holleweg de stille tocht naar het monument "De Man van Vught". Wij nodigen iedereen uit aan deze stille tocht deel te nemen. 19.50 uur Aankomst van de stille tocht bij het monument. De harmonie Caecilia zal toepasselijke muziek ten gehore brengen. Na het spelen van "The Last Post" door de heer P. H. Tromp zal om 22.00 uur twee minuten stilte in acht worden genomen. Na deze stilte zal door enkele gidsen en sherpa's namens het College van Burgemeester en Wethouders een krans bij het monument worden ge legd. Direct daaraan aansluitend worden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld hun bloemen bij bet monument te leg gen. 20.10 uur Na het bloemen leggen wordt de plechtigheid besloten met het geza menlijk zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Organisatiekomitee DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 Ons niet meer weg te denken Winkelhof 't Loo viert alweer z'n vierde verjaar dag. Natuurlijk zal dit niet ongemerkt voorbijgaan, men wil dit keer de kinde ren ruimschoots in de festiviteiten be trekken. Zo is er op 14, 15 en 16 mei een echt kinderfeest waarbij leuke prijzen te verdienen zijn, dus kinderen opgelet! Wie maakt er een mooie tekening? Je mag tekenen wat je wilt maar maak er iets moois van. Je mag kleuren, verven, tekenen, doe maar waar je zin inJiebt. De tekeningen (denk er om je naam, adres en leeftijd te vermelden) moeten voor 9 mei ingeleverd zijn. Je kunt dit bij elke winkelier in de Winkelhof 't Loo doen. Vervolgens gaat er een jury aan het werk, die zal bestaan uit Ine Veen (actrice) Jaap Dekker (grafische ontwer per) Gerard v.d.Horst (leraar handen arbeid) Jan Braam (voorzitter commis sie) en Gwen Bos (correspondente Uit kijkpost). Zij zullen de mooiste tekeningen er uit halen en deze worden 14, 15 en 16 mei tentoongesteld en de makers krijgen een prijs. Op zaterdag 16 mei zal Caecilia een concert geven, dat om 10 uur in de muziektent begint. Om 10.30 uur is er een ballonnenwedstrijd, waarvoor Jean Thomassen het startsein zal geven. Je kunt 's ochtends vanaf 9 uur een ballon halen in de Winkelhof. Na het oplaten van de ballonnen zal Caecilia nog wat muziek maken. Vrijdagavond om 20.00 uur is er een optreden van de dixieland jazzband „The Dixie Company". In de muziektent zal zaterdag 16 mei om 14.00 uur een poppenkast voorstelling gegeven worden die gesponserd wordt door de ABN. Hieraan vooraf gaat een optreden van de mini- en majorettes Heiloo. Tevens zullen er binnen in de Winkelhof allerlei standhouders staan, zoals een glasblazer (14 en 16 mei) een pottenbak ster (15 en 16 mei) een poffertjeskraam (15 en 16 mei) marionetten poppen (14, 15 en 16 mei) Schelpen, stenen en koralen (14,15 en 16 mei). Jean Thomassen zal er zijn werk laten zien op 14 mei en op 15 en 16 mei zal er nog een groep kunstschilders uit Heiloo bijkomen. Modelbouwboten plus demonstratie óp vrijdag en zaterdag en 14 mei zal er nog een echte sigarenmaker te zien zijn. Dit is maar een greep uit de vele aktiviteiten die de jarige Winkelhof organiseert. Er zullen trouwens de hele zomer door rond de Winkelhof 't Loo vele festivitei ten georganiseerd worden, hierover hoort u in de toekomst meer. Op 2 mei kunt u alvast naar het werk van de hobbyfarm komen kijken binnen op de pleinen van 't Loo. Zaterdag 2'mei zal er bij de firma Deutekom een demonstratie gehouden worden door Pien Lemstra die zal laten zien dat je met deeg meer kunt doen dan alleen maar brood bakken. Van haar hand verscheen hierover reeds een boekje „Beeldig deeg" dit had zo'n succes dat er nu een tweede boekje is verschenen dat de naam „Huisje, boomptje, beestje in deeg" meekreeg. Wie graag kreatief bezig is, zal hierin een nieuwe bron van inspiratie vinden, de mogelijkheden met gewoon deeg zijn werkelijk zeer groot en het resultaat is gewoon verrassend. Wie de schrijfster van deze boekjes graag zelf aan het werk wil zien kan dit dus a.s. zaterdag van 13.30 - 16.00 uur bij de boekhandel Deutekom Maandag 4 mei houden we weer onze maandelijkse Oud-Papier-Aktie. De container staat klaar vanaf ongeveer 12.00 uur tot dinsdagmorgen ongeveer 8.00 uur, op het schoolplein, Holleweg 98. We hopen ook nu weer op een flinke opbrengst. Bij voorbaat hartelijk dank! Oudercommissie Rehobothschool. OUD PAPIER AKTIE ST. ADEL BERTSCHOOL Door de Paasvakantie houden wij onze oud papieraktie 1 week later dan nor maal, n.l. op 1 mei a.s. van 8.45 tot 15.45 uur.Jbe container staat dan bij onze school aan de Bergeonstraat. Wij hopen dat u weer de mpeite wilt nemen uw kranten naar de school te brengen en danken u bij voorbaat. OUD PAPIER-AKTIE SINT MAAR TEN/DE BASSEROET Vrijdag 1 mei a.s., de eerste vrijdag van de maand, staat de oud-papier container weer voor de ingang van on ze scholen aan Trompenburg. Kunt u alles weer eens fijn opruimen! Als u niet kunt op die dag, mag u het ook de voorgaande dagen op school neer zetten. Bent u b.v. door ziekte ook daartoe niet in staat, belt u dan even naar school, tel. 333479, want er is meestal wel iemand die het even wil komen langshalen. Alvast onze har telijke dank voor uw bijdrage! Har telijke groeten van leidsters en ouder kommissies van Sint Maarten en De Basseroet. OUD PAPIER INZAMELING PINKELTJE EN W. J. HOFDIJK- SCHOOL Vrijdag 1 mei staat de oud-papier con tainer weer bij onze school. Ook nu van 8.15 uur tot ongeveer 14.00 uur. Mogen wij weer op uw voorraad(je) oud papier rekenen? Bij voorbaat onze dank. De leerkrachten van Pinkeltje en de Hofdijkschool FORESTERS HANDBAL OUD PAPIER Iedere maand vóór de eerste zaterdag zijn wij zo vrij uw aandacht te vragen voor onze inzameling van oud papier. Wij verzoeken U dan ook vriende lijk uw oude kranten en tijdschriften te willen deponeren in de gereed staande container op het parkeerter rein van Foresters aan de Laan van Muys op a.s. zaterdag 2 mei 1981 van 8.00 tot 17.00 uur. Namens de sektie handbal: hartelijk dank. OUD PAPIER AKTIE MARIASCHOOL De papier opbrengsten van onze inzamelingen lopen sterk terug. De afgelopen aktie heeft nog maar 1600 kilo papier opgebracht. Om on ze acties wat nieuw leven in te bla zen, en de kinderen te stimuleren oud papier op te halen, zal de container voortaan NIET meer op zaterdag in de Moestuin staan, maar de laatste vrij dag van de maand op de speelplaats van de MariaSchool. De kinderen mogen hun oud papier de hele week voorafgaand aan de laat ste vrijdag van de maand, mee naar school nemen. Hopenlijk komen wij met deze maatregelen weer tot goede resultaten. In verband met de paasvacantie zal de container deze maand op vrijdag 1 mei tijdens de schooluren op de speel plaats van de Mariaschool staan. Oudercommissie Mariaschool Aanstaande zaterdag, 2 mei, wordt er weer een krantenactie georganiseerd. De opbrengst van de vorige maand was zeer hoog. Al snel moest een tweede container gebracht worden om het oud papier te kunnen bergen. Ook nu weer hopen we, dat u in grote getalen op komt dagen. De kritische voorbijganger heeft kun nen constateren, dat onze school 10 jaar bestaat. Aan het einde van het schooljaar willen we dit groots vieren. U gebrijpt dat dit nogal veel kosten met zich meebrengt. Hiervoor wordt uiteraard een beroep op de „krantenpot" gedaan. Hou dus nog even goed vol, zodat we er iets moois van kunnen maken. Tot ziens, zaterdag tussen 9 en 11 Benedictusschool, Plan Oost. Heiloo - Vorige week nam de heer P. J. Termaat, adjudant bij de Rijkspolitie, en woonachtig in Heiloo na veertig dienstjaren, afscheid van de Rijkspoli- tie. De heer Termaat was adjudant bij de Districtsrecherche, tevens nam hij af scheid van zijn voorzitterschap van de Sportvereniging van de Rijkspolitie waarvan hij twee jaar secretaris en tien jaar voorzitter was. De heer Termaat had te kennen gegeven dit afscheid te willen vieren in café „De Vriendschap" te Driehuizen. Driehuizen is een pittoresk dorpje met 106 inwoners in De Schermer, heeft „zalige viswateren" en zowel de heer Termaat zelf als zijn echtgenote zijn fervente vissers. Vandaar dat al wat meeleefde naar Driehuizen gekomen was om afscheid te nemen van een zeer gezien politieman, zowel bij de bevolking van Driehuizen als bij zijn collega's. Per 1 mei is hem functionaal leeftijds ontslag verleend na veertig dienstjaren in Rijksdienst. Adjudant Termaat is geboren in Alk maar en kreeg een „eerste baan" als administratief medewerker bij de Alk- maarse rechtbank. Maar het was oorlog en de bezetter vond dat Termaat het ook goed zou doen als werknemer in Duitsland, iets wat deze nu beslist niet zag zitten. Hij dook onder, eerst ergens in Gelderland, later in de kop van Noord-Holland, in Zwaagdijk. Hier kwam hij in contact met het verzet en alras sloot hij zicFi bierbij aan. Na de oorlog, in 1946 solliciteerde hij bij het Korps Rijkspolitie en werd gestationeerd als wachtmeester bij de groep Heiloo. Later volgde zijn over plaatsing naar het districtsbureau te Alkmaar, aanvankelijk bij de admini stratie. In 1953 werd hij geplaatst bij de Staf, afdeling bijzondere onderzoeken. In deze funktie promoveerde hij ook tot adjudant. In deze post bij bijzondere onderzoe ken, behoorde ook het dienst doen bij officiële bezoeken van Buitenlandse staatshoofden. Hij was bij vele officiële ontvangsten, o.a. bij het bezoek dat de Roemeense President aan Amsterdam bracht evenalshet bezoek van de Presi denten van Finland, Senegal en presi dent Gustav Heinemann van West- Duitsland. Ook bij het huwelijk van Prinses Beatrix en Prins Claus behoorde hij tot de veiligheidsagenten. Bij bezoeken die door hoogwaardigheids bekleders aan West-Friesland werden afgelegd was de heer Termaat meestal van de partij. Alle groepscommandanten uit het Ge west Noord-Holland waren aanwezig bij het afscheid van de adjudant. Een schat van bloemen en geschenken werd aangedragen en het was te merken dat een gezien politieman zijn wapenstok aan de wilgen hing. Districtscommandant Overste J. H. A. Stokreef ging in zijn toespraak terug in de geschiedenis toen de jonge Termaat toetrad bij het korps Rijkspolitie tegen een salaris van ongeveer 200,- per maand. Termaat was een man die recht door zee ging en daardoor botsten we ook wel eens, maar altijd was er grote waardering. Tevens memoreerde hij de lange staat van dienst waar nu een einde aan is gekomen. Namens alle collega's en medewerkers werd het woord ge voerd door adjudant J. Wagenaar, namens de Rijkspolitie Sportvereniging Alkmaar deed dat Adjudant G. F. Tokkie. De heer Termaat werd tevens benoemd tot erelid der vereniging. Voorts waren er nog vertegenwoordi gers. van de Chr. Federatie van Politiepersoneel, namens de Marine Texel-Den Helder de luchtmacht en de landmacht, van het Ministerie» Philips, de Hoogovens en de Ned. Aardolie- maatschappij. In zijn dankwoord zei admudant Ter maat dat hij nu, van zijn geld ging leven, en dat lang hoopte te doen, tevens dankte hij' ieder voor woorden bloemen en geschenken en ook alle collegas die hem vaak tot steun waren geweest. v Ook mevrouw Termaat werd niet verge ten, bloemen en allerlei heerlijkheden waren daar het bewijs van. Vervelen zal de heer Termaat zich niet, hij is een „grage lezer", mag gaarne tuinieren en naar de voetbal gaan. Maar het aller-aller-liefst zal hij te vinden zijn op zijn „vaste stekkie" in de wateren van de Eilandspolder, het land dat hem erg lief is. En ook zijn echtgenote zal graag meegaan! Harmonie Caecilia organiseert een Play-inn op 9 mei voor alle leerlingen van de Volksmuziekschool, blazers, slagwerkers, het maakt niet uit. De bedoeling is dat jullie 's middags 3 complete werken kunnen uitvoeren, die overdag door de dirigent en enkele „ervaren" leden van de harmonie zijn ingestudeerd. De hele dag duurt van 11 tot 5 uur en is in de Volksmuziekschool, 't Veld 1, in Heiloo. Het Programma is als volgt: 11.00-11.30 uur „Voorwoord" en uitleg van de dirigent. 11.30-12.30 uur: Partijrepetities, 12.30-14.00 uur: Pauze, waarin je even tueel naar huis kan om te eten. 14.00-14.30 uur: orkestrepetitie. 14.30-15.00 uur: Partijrepetities. 15.00-15.30 uur: Pauze, 15.30-16.00 uur: Generale repetitie, 16.30 Uitvoering, waarbij jullie ouders, broers, zussen vriendjes en vriendinne tjes en alle andere mensen die jullie willen uitnodigen van harte welkom zijn. Een glas fris of 'n kop koffie wordt verzorgd (dus betaald) door de harmo nie, voor de rest moet je zelf zorgen. Opgeven voor deze Play-inn kan je bij de administratie en bij de docenten van de Volksmuziekschool. Dat kan vanaf vandaag en tot 9 mei 11 uur. We hopen dat er veel mensen komen spelen, zodat we 's middags om 16.30 uur een heel orkest kunnen laten zien en horen aan ons publiek. Tot ziens op 9 mei. Stationsweg 85 - Heiloo tel. 072(335465; KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT 13 Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. Voortaan zal de bibliotheek de lezer, via de Uitkijkpost in een 14-daagse rubriek „Bibli-O-theek" op de hoogte houden van het wekelijks gebeuren in de bibliotheek. Er zal informatie ver schaft worden over bestaande en ko mende aktiviteiten, zoals tentoonstel lingen, boekenweken, lezingen enz. Kortom alles wat met de bibliotheek te maken heeft vindt men voortaan steeds in deze rubriek. De openings uren blijven echter vermeld onder de wekelijkse agenda in de Uitkijkpost. Rest ons nog de Uitkijkpost hartelijk dank te zeggen voor de welwillend heid om, wanneer het enigszins kan, steeds hetzelfde plaatsje voor de biblio theek in te ruimen. Wyziging openingsuren Op 30 april (Koninginnedag) zijn de beide bibliotheken gesloten. Maandag 4 mei 's avonds gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1