111 |v ALLE SEIKO HORLOGES in prijs verlaagd bij Juwelier Strego Van Os mode Samen aan't werk iïTBC© c Samen aan't werk Deze week Moederdag- 1 week! 1 De Aalsmeerse Bloemenhal 1 Zie onze étalages met de nieuwste modellen. Politieke discussieavond bermuda 's horloges NIEUWSBLAD VOOR HEILOO STREGO B.V. Winkelhof 't Loo 6 Heiloo BLOUSON MELKA JACK nu 119.- Pensioen voor Zr. G. J. de Wit Een mens van goede wil Verkiezing leden Tweede Kamer der Staten-Generaal Eerste paal voor plan Boswijk Wie fietst er een rondje Heiloo mee? Twee koninklijke onderscheidingen in Heiloo simon peek jaren? Wat wil de VVD voor de komende ISOTHERM BOETIEK [FINIS bij de JJC AALSMEERSE BLOEMENHAL Zevenhuizerlaan 54 - Heiloo WINKELHOF T LOO HEILOO TEL. 330138 JAMSESSIONKLUB SLOEG IN BIJ „OUD" STEMMEN IN ANDERE GEMEENTE EN STEMMEN BIJ VOLMACHT ze zijn er van soepel zacht leer fijne wollen gabardines of luchtige katoenen popel i nes Vrijdag koopavond. HEILOO B.V. o.a. kwartz analoog en digitaal i Specialisten in warmte-isolatie III!!! Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond j i i 'i i 1 1 i 1 1 De heer G. Teitsma. Waar kunt U beter terecht dan Voor betaalbare pry zen vindt u: Gloxinia - Anthurium 5JC Begonia - Stephanotus Hortensia's JL en verder een keur van groene planten, plantebakjes jr e.d., te veel om op te noemen. JJC Dit alles bij Uw adres: <9? Vrijdagavond koopavond! Komt U niet te laat om S? teleurstelling te voorkomen. JL L1DE TULP NOG TOT 10 MEI IN GALERIE EMILY Lide Tulp, de 88-jarige schilderes van leuke straatjes en terrasjes in Men ton en Vence, bloemen en andere blije ondervyerpen is te zien in Galerie Emely. Levensvreugde straalt haar werk uit. Haar schilderijen zijn "eigen zinnig" zegt Cor Heeck de ook in Heiloo niet onbekende kunstenaar. Het werk van kleur en blijheid is nog tot 10 mei in Galerie Emily te zien aan het Slimpad geopend van dinsdag t/m vrijdag 13.30-18.00 uur. Vrijdag van 19.00-21.00 uur. Zaterdag van 11.00-17.00 uur en zon dag van 14.00-17.00 uur. Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1. Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo. Liriimen. Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Aanhangers van alle politieke partijen in debat met Tweede Kamerlid Rudolf de Korte. KOMT ALLEN 14 mei 1981 20.00 uur. Zaal van de Ger. Kerk, Noordergeeststraat Heiloo. Word lid, Antwoordnr. 1877,2500 WB Den Haag, tel. 070-614121. 46e JAARGANG No. 19 6 MEI 1981 In verband met de op dinsdag, 26 mei a.s. te houden stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, vestigen wij er de aandacht op, dat kiesgerechtigden, die in een andere gemeente aan de stem ming willen deelnemen uiterlijk tot 21 mei a.s. mondeling daartoe kunnen verzoeken. De kiezer dient zich dan onder overlegging van de ontvangen oproepingskaart in persoon ter secreta rie te vervoegen. Voor het stemmen bij volmacht kan men uiterlijk tot 12 mei a.s. een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtlegitima- tiekaart (tevens oproepingskaart). Ook is de mogelijkheid aanwezig dat de kiesgerechtigde de oproepingskaart kan overdragen aan een gemachtigde. Zowel volmachtgever als gemachtigde dienen daarvoor het desbetreffende op de oproepingskaart van de volmachtgever voorkomende formulier (zie voorzijde) te ondertekenen. In dit geval moeten beiden in hetzelfde stemdistrict zijn ingeschreven en moet de gemachtigde de volmachtstem gelijktijdig uitbrengen met zijn eigen stem. De gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De oproepingskaarten zullen in de periode 1 t/m 9 mei worden thuisbe zorgd. Woensdagmiddag, om klokslag drie uur, sloeg oud-wethouder J. Bolten de eerste paal voor 49 woningen in plan Boswijk, die gebouwd zullen worden door de woningbouwvereniging St. Willibrord. De 49 woningen omvatten 29 eenge zinswoningen en 20 gestapelde wo ningen, waarvan de onderste behoren tot de bijzondere wooneenheden. Bovendien wordt nog drie woningen gebouwd aan de Hoogeweg voor de Vietnamese gezinnen. De heren Boshuis en van Diepen, van de woningbouwvereniging St. Wil librord, vertelden dat er grote behoefte bestaat aan woningen met een betaal bare prijs. Er wordt gebouwd door de firma G. Tervoort uit Egmond-Binnen. die op gebied van sociale woningbouw zijn sporen reeds lang verdiend heeft. Het ontwerp is van architectenburo Bakker en Boots uit Schagen. De heer van Diepen zegt: ,,We zijn blij deze woningen te mogen bouwen, er zijn strenge eisen gesteld om tot een betaalbare huurprijs te komen. De woningen zijn bedoeld voor doorstro ming." Men hoopt medio 1982 met de wo ningen gereed te zijn. Dit plan vormt een onderdeel van een plan voor de bouw van 44 premiehuurwoningen van het Hooghe Huys te Alkmaar en nog eens 60 premiekoopwoningen van de Stichting Eigen Woningbezit te Alkmaar, die met elkaar het plan Boswijk vormen. In aanwezigheid van het voltallige college, leden van beide woningbouw verenigingen, bouwbedrijf Tervoort, en architektenburo Bakker en Boots, sloeg oud-wethouder J. Bolten vorige week woensdag de eerste paal. De heer Boshuis zei dat de heer Bolten heel wel bewust gekozen was omdat onder het wethouderschap van de heer Bolten bijna het hele plan tot stand is gekomen. Bovendien zal hij de hele bouw begeleiden, puttend uit een grote ervaring. Toen de paal geroutineerd de grond in was geslagen, begaf het gezelschap zich naar het Hoekstuk alwaar een toost werd uitgebracht. Hier schetste wethouder J.J. Dekker de geschiedenis van de woningbouwvereniging en kom- plimenteerde hen. In totaal zijn er in Heiloo nog 313 woningzoekenden (ge zinswoningen) en 263 alleenstaanden. Stationsweg 85 - Heiloo tel 072 335465 geciviliseerde brommer. Werkdagen van tien uur waren geen uitzondering. ,,Je deed het omdat je het fijn vond,er was veel leed, maar ook veel vreugde. Ik weet dat ik vaak als een clown over kom, maar ernst en luim gaan in mij samen," zegt zuster de Wit. In 1974 kwam de regionalisatie van de kruisverenigingen en werd het werken anders, in de groep konden de proble men besproken worden en dat was fijn. ..In het begin deed je ook letterlijk alles* zieke mensen, zuigelingen en kleuterburo, rheuma- en kankerpa tiënten en niet te vergeten de tuber culose, de bejaardenzorg enz. Dan was er nog de bijscholing, je gaf kursussen ep~ fta'd' nog een uitleenmagazijn. Om dat je overal kwam, was je vaak ook nog een vraagbaak, maar je was met mensen bezig en dat verveelt nooit," aldus zuster de Wit. ,,Je bent er altijd voof de ander, daar krijg je veel voor terug. Ik zou het beroep beslist weer kiezen, ik ben een koester" mens." Nu mag ze gaan doen wat ze zelf wil, maar daar heeft ze het moeilijk mee. ,,De trein gaat langzamer rijden, maar waarschijnlijk zie je dan meer dan met de intercity". En dit is dan weer zo'n typische zuster de Wit-uitspraak, een geweldig mens. Een mens van goede wil en die zijn er niet zo erg veel meer, laten we zuinig op ze zijn. Om zuster de Wit een mooi afscheids- kado te kunnen geven heeft het be stuur een rekening geopend bij de Rabobank, nr. 3270-04-509. Alle gaven zijn welkom. De receptie wordt gehouden op 3 juni in de sporthal 't Vennewaïter. Nadere mededelingen volgen nog. Vierentwintig jaar is ze wijkverpleeg ster geweest en dat is geen kleinig heid. Op 31 mei vindt de afsluiting yan haar loopbaan plaats in de Moeder Godskerk. ,,Ik ben begonnen vanuit een geeste lijke basis en daar wil ik het ook af sluiten. Ik hoop dat er veel mensen Yomen, dat vindt ik fijn, laat maar zien hoe we het samen gedaan hebben". Deze uitspraak is tekenend voor Zuster de Wit, ze heeft het gewoon ge daan, vanuit het diepst van haar hart. Na de oorlog kreeg ze haar opleiding voor haar witte kruis in het Acade misch Ziekenhuis in Leiden. Ze stapte in Grootebroek op haar fiets met massieve banden en reed naar Leiden om daar te solliciteren. Toen haar ge vraagd werd waar ze vandaan kwam en hoe ze hier dan wel gekomen was, klonk het simpele antwoord: ,,op die fiets". Op slag was ze aangenomen. JNa Leiden heeft ze haar zwarte kruis op de Willem Arntz Hoeve in Den Dolder gehaald en daarna nog eén jaar naar de Wijkschool. Zij solliciteerde in Heiloo en op 15 au gustus 1957 begon ze haar loopbaan en is Heiloo altijd trouw gebleven. ,,Ik ging gewoon op mijn manier aan de gang en probeerde niet alleen het was handje maar ook een beetje om het bed heen te kijken", zegt ze er zelf van. Het is een zwaar beroep, want in die tijd kon je nergens op terugvallen. Dit Werd beter door de goede samen werking met het gro'ene kruis, ook de weekenddiensten werden toen inge voerd. De afstanden waren groot, en werden eerst afgelegd op de fiets, foen op een solex eji daarna op een Zaterdag 9 mei is het landelijke fiets dag, aanleiding om allemaal op de fiets te stappen en "een rondje" Heiloo mee te fietsen. In Heiloo heeft deze dag een extra feestelijk tintje want om 9.45 uur houdt burgemeester G. J. Glijnis een nieuwe fietskaart ten doop en dit zal niet on gemerkt voorbij gaan. Dit gebeurt in het VVV-kantoortje. Eensgezind heid en Caecilia plus de mini/majo- rettes zullen een show geven op het stationsplein waarvandaan om 10 uur, ook een fietsroute door Heiloo zal be ginnen die ±45 minuten zal duren. Iedereen krijgt een genummerd stencil waar prijzen mee te verdienen zijn. Het gaat helemaal niet om de snelheid maar er worden gewoon nummers getrokken. De uitreiking van de prij zen gebeurt in de Sporthal 't Venne- water zo rond de klok van elf uur. Intussen zijn de mini/majorettes via de Stationscentrum, Westerweg, Ewisweg via de Volksmuziekschool en 't Zeven huizen naar het Vennewater gelopen om daar een erehaag te vormen voor al le fietsende gasten. Iedereen die mee fietst krijgt daar een verfrissing aan geboden. Fietskaart Vanaf maandag 11 mei is de fiets kaart a ƒ2,- verkrijgbaar bij Boek handel Piet Avis en Deutekom, sigaren magazijn Bouwhuis de Firma's Boer- sen, van Raalte, Hoebe en Bosman en ook op de campings. De kaart laat een aantal fiets- en wandelroute's zien die langs de mooiste plekjes in Heiloo voeren. Dankzij de welwillende mede werking van het gemeentebestuur (afd. Openbare Werken) en de ad verteerders is het het VVV mogelijk gemaakt deze kaart uit te geven. Zie advertentie elders in dit blad. In de jaarlijkse lintjesregen mochten er ook twee in Heiloo uitgedeeld worden. Te weten aan de heren H. Niehaus en G. Teitsma. In de Raadszaal heette burgemeester G.J. Glijnis de beide heren en hun familie hartelijk welkom en zei: ,,Dit is een dag waarop Nederland zijn verdienstelijke mensen eert, en N daar mag U best trots op zijn." De heer H. Niehaus klom op de vloot op tot de rang van 2e stuurman en werd daarna op het hoofdkantoor ge plaatst waar hij zich ontwikkelde tot een allround scheepvaartman met gekombineerde kennis van nautische en kommerciële zaken. Omdat hij daarnaast in het bedrijf werd gewaar deerd om zijn sociale vaardigheden werd hij gekozen tot voorzitter van de centrale ondernemingsraad, ondanks het feit dat hij tot de groep funktiona- rissen behoort die bij de topleiding zijn betrokken. Tevens heeft hij een grote rol gespeeld in de fusie van de KNSM met de Ned. Lloyd. De heer Niehaus werd gekozen tot voorzitter van de Vereniging van Hoger KNSM-perso- De heer G. Teitsma heeft van 1948 tot april 1980 gefungeerd als sekretaris van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Heiloo. Deze vereniging beheerde in 1948 één lagere school. Thans beheert de vereniging 3 lagere en 3 kleuter scholen. In deze ontwikkeling heeft de heer Teitsma als bestuurslid een zeer groot aandeel gehad, omdat hij veel werkzaamheden verrichtte welke normaliter door andere bestuursleden worden gedaan. Hij heeft deze werk zaamheden, behoudens de laatste 4 a 5 jaar, geheel belangeloos en met grote plichtsbetrachting verricht. Hiervoor kreeg de heer Teitsma de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. BEUNHAZERIJ Jan Pannekeet neemt prys in ontvangst Jan Pannekeet, de geestelijke vader van de naam van ons nieuwe theater ..de Beun", heeft zijn prijs in ont vangst genomen. Een diner voor twee personen in Motel Heiloo, ontving de heer Pannekeet uit handen van de heer D. Meyer, voorzitter van het Stich tingsbestuur Open Huis en in aan wezigheid van de voorzitter van de feestkommissie, de heer Klaas Koomen. B weet nog wel wat DE BEUN be tekent? Het westfriese woord voor bühne" (toneel) en een beun is ook éen plankier. Hoorzitting Woensdagavond had de feestkom missie voor het eerst kontakt met de mensen die tijdens de openingsweek, die zo eind november wordt verwacht, iets willen doen. Er bleek een groot enthousiasme te bestaan en iedereen wil graag meedoen. Klaas Koomen gaf die avond eerst een uiteenzetting van wat nu precies de bedoeling was, daar na was er gelegenheid tot vragen stel len, deze waren niet van de lucht. Al pratende werden er nuttige ideeën naar voren gebracht en bleek hoe verheugd de meeste mensen met het nieuwe theater zijn. Op 10 juni komt men nog een keer bij elkaar en komen de konkrete plannen schriftelijk ter tafel. Hiermee kan de feestkommissie de komende maanden aan het werk gaan. neel. Voor zijn verdiensten werd de heer Niehaus onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hierna kreeg de heer C.B.H. Stal, lid van de Raad van Bestuur het woord en schetste de loopbaan van de heer Niehaus en beloofde dat hem op het Scheepvaarthuis de draagmedaille zal worden uitgereikt. Dat was wel even swingen afgelopen woensdagavond bij ,,OUD-INN". Rond een uur of 10 ging men van start en al gauw bleek men het behoorlijk te pakken te hebben. Op verschillende blues en rit'm bluesthema's werd er stevig geïmproviseerd, afgewisseld met rock 'n roll uit de jaren zesitg. In totaal zijn er zo'n tien musici, in verschillende kombinaties bezig geweest hun kunnen te presenteren. Het publiek genoot dan ook volop en zowel de muziek als publiek bleek onvermoeibaar, want het zat dik na twaalf nog propvol! In ieder geval een avondje wat zeker herhaald gaat worden! horloger juwelier ionsweg 85a heilooJ stat Seer. V.V.D. Heiloo: Vredenoord 21, tel. 072-336507 Herstel van de economie en bevordering van de werkgelegenheid. Samen de lusten en de lasten dragen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1