Van Os mode juwelier Strego v Samen aan't werk De ld >5<jó»ën tvi jaai TAUT tiC Waarom u het beste voor Democraten *66 kunt kiezen als u een DUIDELIJK ANDER BELEID wilt. S RADIO BAKKER ZN. 0, Unie van vrijwilligers houdt eerste jaarvergadering 25 mei-3 juni Rode Kruis-collecte IEUWSBLAD VOO EILOO Afscheidsreceptie Zr. G. J. de Wit ontspan in sportieve mode! Pull's, Polo's, Poloshirts zijn in elke garderobe altyd welkom. Bezwaren tegen voorbereidingsbesluit ongegrond verklaard A anjer verlovingsringen simon peek JAAR VOLLE A5 GARANTIE *op alle onderdelen inklusief de kleurenbeeldbuis en zelfs op het «arbeidsloon* burgerlijke stand I I Blaupunkt Java, 51 cmaanb. f 1295, Blaupunkt, 67 cm beeldreeds vanaf f 1795, WÈÉÊÊÊË Hieronder volgt een lijst van de prijswinnaars van de tekenwedstrijd Fancy Fair NIEUWE BEHEERDER KANTOOR HEERENWEG NUTSSPAARBANK WEST-NEDERLAND Uw stem voor een DUIDELIJK ANDER BELEID: D'66, Het Redelijk Alternatief. ISOTHERM HEILOO B.V. CONSUMPTIE VAN AAL EN PALING UIT DE GROTE RIVIEREN WORDT ONTRADEN 16 Strego-zafeen l/l/at wil de V. V.D. voor de komende jaren? AANDACHT VOOR DE MINDERHEDEN. MINDER BUREAUCRATIE. BEVORDERING VAN VRIJHEID EN VEILIGHEID, voor individuele burgers, maar ook voor het hele land. KLEURWEDSTRIJD ROZING BOETIEK Kom nu kijken en kies voor de kleurigste aanbieding van het jaar! Dr. Willeboordse is AFWEZIG van 28-5 tot 22-6 KENNEMERSTRAATWEG 255 - HEILOO TELEFOON 072-330262 46e JAARGANG No. 21 20 MEI 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7. Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 Uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. De winkelhof 't Loo heeft wel geweten dat zij vier jaar bestond, nog nooit waren er zoveel bezoekers in zo'n kort tijdsbestek. De standhouders trokken erg veel aandacht, maar ook het buitengebeuren viel bij klein en groot best in de smaak, de poppenkast, de Dixielandgroep, de muziekcorpsen, de mini- en majorette's, kortom het was drie dagen een ,,knalfeest" in de Winkelhof. Mathys Vleeming, Yoeri Santra, Len- nert van der Zee, Natasha Terheggen, Gideon Santra, Liesbeth Vleugel, Vin cent Bijwaard, Melanie Sengers, Marco Rajk, Louise de Gier, Reinoud van der Zee, Marida Felina Serra, Isabelle Bourgogne, Monique Peereboom, San dra Beers, Sander Duin, Jacintha Zoon, Yvonne Birekhoven, Sandra Pater, Sacha Coesel. De prijzen zijn af te halen bij Jos Veldt in de Konkelboet. DE OASE Zaterdag 23 mei wordt in koffiebar "De Oase" de diaserie 'Jeugd in de grote stad' gedraaid. Deze serie handelt over de oorzaken en gevolgen van de krakersakties in Amsterdam. Iedereen vanaf 12 jaar is hiervoor har telijk uitgenodigd. Het programma voor 30 mei zal handelen over gospel muziek. De diaserie 'Pop of Gospel' zal gedraaid worden en verder zal de gehele avond gospelmuziek te horen zijn en zal daarover verteld worden. Koffiebar "De Oase" is te vinden boven de boekwinkel op de Westerweg 293 A in Heiloo. De toegang is gratis. De U.V.V. heeft vorige week woensdag morgen haar eerste jaarvergadering ge houden in het Open Huis. Gastspreker was mevrouw F. Paffen van Vriend schappelijk kontakt, zij sprak over gehandicapten en bejaarden. De voorzitster, mevr. E. de Vries, opende de vergadering en heette ieder een hartelijk welkom in het bijzonder mevr. v.Dalen van de U.V.V. Schoorl. Daar het met het werk erg goed gaat, heeft men dringend behoefte aan nieu we leden. Het is jammer dat mannen voor dit werk moeilijk te porren zijn, terwijl er juist voor hen veel mooi en goed werk te doen is. Het idee dat het een groep is waar alleen vrouwen zich in kunnen vinden is allang verleden tijd. De U.V.V. is een vrijwilligers organi satie waarin hulpverlening centraal staat, zowel voor mannen als vrouwen, beiden zijn daarom van harte welkom in de organisatie. Contact adres voor Heiloo is: Harrelaers 9, Tel. 072- 337098. Met de vrijwillige bijdragen loopt het wat moeizaam, daarom wordt aan een andere bron van inkomsten gedacht, b.v. door het houden van een fancy-fair of braderie. Hiervoor kwamen uit de vergadering veel goede ideeën naar voren, een werkgroep gaat nu aan het werk om te bekijken wat er alzo georganiseerd kan worden. De groep wil in eerste instantie beginnen met het inzamelen van allerlei spullen, iets wat waarschijnlijk niet te veel problemen zal opleveren, want wie is met het mooie weer van de laatste tijd niet opruimerig. Er zijn vier adressen waar de zaken ingeleverd kunnen wor den, t.w. mevr. R. Janssen, Harrelaers 9, mevr. L. Rozing, Heerenweg 161, mevr. M. Oosterwijk Groenelaan 7 en mevr. N. Boll, Laan van Frans 3. Mevr. Paffen gaf een beschouwing over het bejaard zijn en ging in op het probleem hoe er het beste hulp gegeven kan worden. Zij deed dit op een prettige en duidelijke wijze, ook in haar verhaal werd duidelijk dat mannen in dit werk dringend noodzakelijk zijn. Met ingang van 18-05-81 is tot beheer der van het kantoor van de Nutsspaar- bank aan de Heerenweg benoemd de hr. F. J. Calf, (40 jr). De heer Calf heeft de laatste 2Vi jaar als Hypotheek- en Assurantie adviseur op het hoofdkantoor van de Nutsspaar- bank te Haarlem gewerkt, daarvoor was hij reeds enige jaren in het rayon Alkmaar op kantoren te Oudorp en Heerhugowaard werkzaam. Hij volgt de hr. N. A. M. de Groot op, die per dezelfde datum het beheer krijgt van kantoor de Laat in Alkmaar. Hoewel niet geboren in Heiloo kunnen we van iemand die reeds meer dan 391/2 jaar in Heiloo woont, spreken van een getogen Heilooër. Hij heeft het dorp zien groeien van ongeveer 10.000 inwoners vlak na de oorlog, tot de 21.000 inwoners van dit moment. Mede gezien zijn gespecialiseerdheid t.a.v. Hypotheken en Verzekeringen zal het voor de clienten en de toekomstige clienten, te denken valt aan ,,Plan Boswijk", waar de Nutsspaarbank een zeer interessante Hypotheekofferte heeft, prettig zijn een deskundig advies te krijgen. In deze periode komt het Rode Kruis weer een beroep op u doen. Zij heeft uw hulp hard nodig want de vele terreinen waarop het Rode Kruis hulp biedt kosten natuurlijk veel geld. Alleen in Heiloo werkt het Rode Kruis mee aan de volgende projecten: Bloedtransfusiedienst: Voor de afname van bloed ontvangen onze donors twee maal per jaar een uitnodiging; het bloed is bestemd voor transfusie en voor de bereiding van medicamenten. Welfare-werk: Onze welfare-werksters zijn speciaal opgeleid om aan gehandicapten, chro nisch zieken en bejaarden bezigheden te geven, door middel van ver antwoorde vormen van creatieve hand- vaardigheids-technieken; hun werk terreinen zijn gelegen in: De Loet, OVerkerck; 't Open Huis, Het Trefpunt en bij de deelneemsters en deelnemers thuis. Vakantie - wekem Jaarlijks worden voor onze invaliden en cronisch zieken uit Heiloo vakantie weken georganiseerd, op de Rode Het Bestuur van de Plaatselijke Kruisvereniging Heiloo, in samenwerking met de Regionale Kruisvereniging Noord-Kennemerland, geeft een afscheidsreceptie voor de wijkverpleegkundige G. J. De Wit, die bijna 25 jaar in het Kruiswerk te Heiloo werkzaam is geweest. Deze receptie zal plaatsvinden op woensdag, 3 juni 1981, van 20.00-21.30 uur in de benedenzaal van de Sporthal "Het Vennewater", Het Zevenhui zen no. 46 te Heiloo. Uw aanwezigheid zullen wij zeer op prijs stellen. Wilt U meewerken aan een mooi afscheidscadeau voor Zuster De Wit dan kunt U Uw bijdrage storten/overschrijven op rek.nr. 32.70.04.509 bij de Rabobank te Heiloo öf op giro 386959 t.n.v. Kruisvereniging Heiloo onder vermelding van: "Afscheid Zuster De Wit". Wie persoonlijk iets wil overhandigen kan dit ook tijdens de receptie doen. "Komitee Afscheid Zr. G. J. de Wit" Heiloo, mei 1981 C. Ranzijn Holleweg94, 1851 KK Heiloo F.vanHaaren RAAD HEILOO VERGADERT Donderdag 21 mei komen de leden van de raad van de gemeente Heifoo voor de raadsvergaderingen bij elkaar. Er zullen een 18-tal agendapunten be handeld worden, waarbij het beschik baarstellen van credieten, een wijzi ging van de bouwregistratieverorde- ning en het bezwaarschrift tegen het voorbereidingsbesluit Oosterzij weg 28a. De stukken liggen ter inzage op woens dag en donderdag op de afdeling Al gemene Zaken en tijdens de openings uren in de leeszalen van de openbare bibliotheek en leeszaal te Heiloo. 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO TEL. 330138 Stemmen op een regeringspartij betekent kiezen voor het bestek dat niets oplost. Uw stem voor D'66 leidt tot een ander regeringsbeleid met een progressieve meerderheid. D'66 is daarin de partij die de nadruk legt op industriële vernieuwing (nieuwe banen!),een gifvrij milieu zonder stralingsgevaar, meer betaalbare woningen, een gedemocratiseerde samenleving. D'66, progressief maar zonder dogma's. Help D'66 het duidelijk anders te doen: als Democraten. Jan Terlouw e.a. Lijst 4 Secr.: D'66, afd. Heiloo - Limmen - Kerkakkers 65, Heiloo, tel. 072-334695 Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. In aal en paling, afkomstig uit Rijn, Maas, Waal, IJssel, Maas-Waalkanaal, Merwede, Lek, Bergsche'Maas, Hol lands Diep, Haringvliet, Biesbosch, Amer, Dortse Kil, Noord, Nieuwe Maas, Oude Maas en Ketelmeer zijn dusdanig hoge gehalten gechloreerde koolwaterstoffen én P.C.B.'s aange troffen, dat consumptie wordt ontra den. Aal en paling afkomstig uit de niet genoemde viswateren kan zonder be zwaar worden gegeten. Uit onderzoekingen, verricht in op dracht van de ministeries van volksge zondheid en milieuhygiëne en landbouw en visserij, is tot 10 a 15 mg. P.C.B.'s per kg produkt vastgesteld. Heden is overeenstemming bereikt tus sen genoemde departementen over een toelaatbare hoeveelheid van maximaal 5 mg. P.C.B.'s per kg produkt. Deze norm zal zo spoedig mogelijk wettelijk worden vastgelegd. Sportvissers, die in deze wateren (gaan) vissen, wordt dringend aangeraden geen zelf gevangen aal of paling uit genoem de wateren te eten. De Direktie van de Visserijen zal op korte termijn met het visserijbedrijfsleven overleg plegen over de ontstane situatie. De beroepsmatige vangsten van aal/pa ling uit de verontreinigde wateren, alsmede de importen worden bemon sterd en gecontroleerd door de daartoe aangewezen instanties (w.o. de Algeme ne Inspectie Dienst en de Keuringsdienst van Waren). Partijen, die niet aan de gestelde eisen voldoen, zullen uit de handel worden genomen. Ter informatie: Vishandel Tijmes, uit Akersloot heeft alléén paling van Alkmaardermeer en Noordhollands Ka naal. rVsconE MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof 'tLoo6 HEILOO Secr. V.V.D. Heiloo: Vredenoord 21, tel. 072-336507 Geen van de mensen die bezwaar had den aangetekend tegen het voorbe reidingsbesluit Oosterzijweg 28a (woonwagencentrum) was op komen dagen om in de commissie ruimtelijke ordening en stedebouw hun bezwaren nader toe te lichten. De reden voor de afwezigheid van de bezwaarden was het feit dat dit alles een herhaling was van hetgeen vorig jaar al gebeurd is en dat het na een jaar opnieuw wel of niet gegrond verklaren van de bezwaren, een louter formele kwestie was. De commissie nam het vorig jaar ge nomen besluit over en verklaarde de bezwaren ongegrond, met uitzon dering van mevr. M. B. v. Gelder Kop (Heiloo 2000) die verklaarde dal haar, fraktie nog steeds tegen het be sluit is. Uit tfe commissie kwam vervolgens wel de opmerking dat het een vreemde zaak is dat de Provincie inzake deze kwestie nog steeds geen besluit heeft genomen terwijl zij vo rig jaar op een snelle beslissing van de raad heeft aangedrongen. Voorzitter, burgemeester drs. G. J. Glijnis, verklaarde dat de Provincie waarschijnlijk binnenkort een beslis sing zal nemen. JUBILEUMCONCERT H. VAN WESTRIENEN Op 25 december 1980 vierde de heer H. van Westrienen welke nu meer dan 40 jaren als organist verbonden is aan de Kapelkerk, zijn 50-jarig organistenjubi leum. Vanwege zijn verdiensten kreeg hij bij deze gelegenheid een koninklijke onderscheiding. Het bestuur van de Nederlands Her- vromde gemeente te Alkmaar, is beslo ten dit belangrijk evenement luister bij te zetten door de heer H. van Westrienen in de gelegenheid te stellen een jubileum concert aan te bieden op het orgel van de Grote of St. Laurens- kerk te Alkmaar. Dit concert nu zal plaats vinden op 26 mei om 20.00 uur, de entree is gratis. Op het programma staan o.a. werken van J. S. Bach, F. Mendelssohn, G. F. Handel en C. Franck. Medewerking aan dit concert wordt verleend door José Jonkers Sopraan, Gerda van Zalm, alt en het Alkmaar Christelijk Gemengd koor o.l.v. Henk Schoute jr. DE ZONNEBLOEM Kort na het Keukenhofgebeuren or ganiseerde de Zonnebloem weer een boottocht voor zieken, bejaarden en ge handicapten, op 14 en 15 mei j.l. Aangezien deze gasten met zovelen waren, t.w. uit Alkmaar, Heiloo, Lim men, Bergen, Oudorp, St. Pancras, Huiswaard, Heerhugowaard, Aker sloot, had men hiervoor twee dagen gepland. ,,De Geulvallei" was een mooie ruime boot. Het was 's morgens al een drukte van belang aan de kade. Om 9 uur voer men af, richting Amsterdam. Aan boord waren vele hulpen om het de gasten zo gezellig mogelijk te maken. Er was ook een dokter aanwezig en een pastoor. Zelfs een zr. Suikerloos was er. Later werd ze omgedoopt tot Zr. Zoutloos Dit in verband met dieetpatienten. Men begon de mensen al meteen te ver wennen met koffie en gebak. Smik kelen en smullen! Muziek was er ook. Een accordeonist met een zanger en zelfs een deerne met gitaar. Stemming genoeg hoor! Men zong vaak mee uit volle borst. Glassje op enz. De weergoden waren ook goed gezind. Velen trokken dan ook naar het zonnedek om nikkervel te kweken. Het uitzicht was ruim. Vanaf Amsterdam voer men over Ilpendam, Purmerend huiswaarts. Voor de inwendige mens werd ook best gezorgd. Als laatste konsumptie een slaatje. Om zes uur was men weer in Alkmaar. Een groot draaiorgel verwelkomde de Zonne- bloemgasten met vrolijke muziek. Dat was een grote verrassing! Vele auto's, bussen en taxi's stonden al klaar om de mensen weer af te voeren. Dank aan alle Zonnebloem-organisa toren, hulpen, schipper, zoon, rijders (sters) en muzikanten voor deze heer lijke dagen. Jels horloger juwelier stationsweg 85a heiloo VERGADERING STICHTINGSRAAD OPEN HUIS Donderdagavond vergaderde in het Open Huis de Stichtingsraad Open Huis onder voorzitterschap van de heer D. Meyer. De architect van het nieuwe theater ,,De Beun", Ir. W.F. Saarberg, hield een betoog over de gebruiksmogelijk heden van het theater. Eerst kwamen de huishoudelijke zaken aan de orde. Een dringende vraag aan de gebruikers van het Open Huis is hun aanvragen voor het nieuwe seizoen vóór 1 juni in te leveren, ook nog met betrekking van het gebruik van het Asta-Theater en van het nieuwe theater ,,De Beun". De bouw van dit theater gaat erg voor spoedig. Aannemer Nelis ligt zelfs voor op het schema. Men denkt het eind september te kunnen opleveren maar dan komen de binnenwerkzaam- heden nog, men verwacht dat het begin oktober opgeleverd zal worden. De heer Saarberg gaf een beschouwing over het theater in het algemeen met betrekking tot de Beun vertelde hij een en ander over de indeling en zei: ,,Je kunt een theater nog zo mooi maken, het zijn de mensen zelf die het moeten maken." Kruis-boot, de J. Henry Dunant en in vakantiehuizen; de kosten hiervan worden door onze afdeling betaald. Telefoon-cirkels: Onder leiding van onze leidsters is het doel van onze Telefoon-cirkels de ver vreemding van de mens van zijn om geving trachten te voorkomen, door telefonisch contact met de mede mens: alleenwonenden (jong, oud, ziek of gezond) in staat te stellen an deren telefonisch te laten weten dat ze het goed maken. En dan de Speel-o-theek, u weet wel het uitleen centrum voor speelgoed aan lichamelijk of geestelijk gehandicap te kinderen. Maar ook oudere gehan dicapten kunnen hier aangepaste speelmaterialen lene. Dit is een af deling die veel geld kost, en die uw hulp erg goed kan gebruiken, daar steeds meer mensen de weg naar de Speel-o-theek vinden. De Speel-o-theek is gevestigd in het kruisgebouw aan de Holleweg. Mocht er volgende week iemand bij u aan de deur komen, stuur haar (of hem) niet met lege handen weg. taste aanbieding van het Het kleuren van een interieur en daarbij de mooiste meubelstoffen, tapijt en gor dijnen zoeken, is vooral bij de jeugd erg goed aangeslagen. Het bleek duidelijk dat ook bij de jonge ren het gevoel voor kleur in het interieur erg belangrijk is. De prijswinnaars kregen van de firma Rozing een persoonlijk kadootje, een glas limonade en een kopje koffie voor de ouders gaven deze middag een fees telijk tintje. Hieronder de lijst van prijswinnaars op lopend in leeftijd: Maarten Winnips (3), Ted Zoon (3), Sandra Hoebe, Ingrid Albers, Arlette Verdonk, Matthieu Abel, Barrie v. d. Haar, Saskia Pauwlissen, Sander Beun, Sandra Vader, Erik de Vries en Bastiaan Ditmars. Mill1' I 1 I 1 I I I Raadhuisweg 13 - Heiloo Als u toch van plan bent een nieuwe kleuren-tv te nemen beslis dan nuWant tot 15 juni profiteert u van werkelijk volle garantie. Maar liefst drie jaar lang! Neem geen genoegen me halve zekerheden. MtMM iVrijdagavond koopavond. 1 1 1 i i l 1 I Waarneming door de overige huisartsen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1