juwelier Strego v Tiur n ~Wtr Van Os mode Alles voor uw hengelsport HET DIERENHUIS OUD PAPIER AKTIES simon peek Nu 29.— V V EUWSBLAD VOO EILOO Directrice Ashmann neemt afscheid van huize "Overkerck" Aanbieding Pullpolo's MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO GESLAAGDEN HUISHOUDSCHOOL HEILOO winkelhof 't Loo FANCY FAIR ZESKANT OPROEP INGEZONDEN STUKKEN WONINGBOUWVERENIGING BLIJ MET START PLAN BOSWIJK Tevreden Winkelhof 't Loo 6 HEILOO BOETIEK ^.MisoTHERM HEILOO B.V. 9 juni de gehele dag GESLOTEN. horloger juwelier stationsweg 85a heilooJ 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO JEL. 330138 OUD PAPIER AKTIE ST FRANCISCUS KLEUTERSCHOOL HOOG EN LAAG 7 KRANTENACTIE BENEDICTUSSCH00L 0 EERVOLLE VERMELDING VOOR „FALKLAND" DIERENBESCHERMING HEIL00-LIMMEN-CASTRICUM. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HEILOO POLITIEBERICHTEN GEVONDEN VOORWERPEN 25 MEI T/M 31 ME11981 Afhalen op woensdag- en zaterdag middag van 14.00-16.00 uur 46e JAARGANG No. 22 3 JUNI 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Mevrouw Ahsmann in een gezellig onderonsje met een paar bewoners. Na twintig jaar met hart en ziel haar werk te hebben gedaan, heeft mevrouw J.W.H.M. Ahsmann haar taak als di rectrice neergelegd, dit i.v.m. het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit afscheid is niet ongemerkt voor bijgegaan. In de aula werd met de bewoners een eucharistieviering ge houden die geleid werd door pastoor Verhaar, vervolgens werd er met bestuur, personeel en bewoners een kopje koffie gedronken. De voorzitter van de R.K. Stichting voor bejaardenzorg maakte van dege- legenheid gebruik de nieuwe direc trice, mevrouw G. Vermeulen, voor te stellen. Namens het personeel kreeg tnevrouw Ahsmann van mevrouw T. v. Leeuwen een foto-album aangeboden waar van iedereen die verbonden was aan Huize Overkerck, een kleurenfoto instond. M/6CÖITE De 36 leerlingen van de twee vierde klassen van de Agnes-Huishoudschool zijn allen geslaagd voor het eind-diplo ma LBO-LHNO. De namen zijn als volgt: uit Heiloo: An ja Groeneveld, Lia van Gurp, Ingrid Kaatee, Jolanda Konijn, Reina Kramer, Marion Ooijevaar, Astrid Swart, Karin Swart, Gerlinde de Wit, Ingeborg Zoon, Astrid Admiraal, Ellen Bakker, Monique Bottemanne, Gerda van Dom burg, Cora Ooijevaar, Brigitte Poulis- sen, Yvonne Rijneveld, Loetsia Schut, Willeke Visser, Karin de Vries, Silvia Wols. Uit Limmen: Margret Baltus, Anneke Bijl, Monique Groot, Carolien Som broek. Uit Egmond: Brenda de Goede, Jolan da Hopman, Carolien Konijn, José Levering, Lena Levering, Corine Been tjes, Els Duinmeijer, Ellen Kramer, Jolanda Schouten, Monique Zentveld. Uit Castricum: Lida Groentjes. Het is zeer verheugend te noemen, dat ALLE kandidaten geslaagd zijn, want de Agnesschool als zodanig gaat nu voorgoed uit Heiloo verdwijnen. Voor een eventueel gezakte kandidaat zou dat betekend hebben, dat zij het vierde jaar opnieuw zou hebben moeten doen op een andere school voor L.H.N.O. De Agnesschool heeft vele jaren vóór 1968 goede diensten verricht als school voor VGLO, voor Heiloo en omstre ken; vanaf 1968 heeft de Agnesschool als huishoudschool een zowel onder wijskundige als maatschappelijk-sociale taak gehad in Heiloo en omtrek, zonder overdrijving mag gezegd wor den, dat de school deze taak goed vervuld heeft. Ruim vier honderd meisjes hebben aan deze school voortgezet onderwijs ge volgd, daarna hebben zij een plaats gevonden in het verdere onderwijs of in de maatschappij, in de maatschappe lijk-sociale of verzorgende sector. Van de nu 3o geslaagden gaan er 21 verder studeren, alle anderen hebben een betrekking gevonden. De directeur en de staf zien met dankbaarheid terug op de jaren van prettige samenwerking en op de behaal de resultaten. Zij danken de ouders van alle oud-leerlingen voor het in hen gestelde vertrouwen. Zij wensen alle OUD-LEERLINGEN het allergrootste succes toe in studie, werk en toekomstplannen onder het motto: ,,Waar een wil is, is een weg?" en met de wens: God's zegen op al jullie wegen." Namens de staf, J. G. Oostermeijer directeur. TELEFOON 072-334386 FANCY FAIR UVV Zoals wij laatst al meldden, wil de UVV (Unie van Vrijwilligers) efcn Fancy Fair organiseren om op deze manier wat extra financiën binnen te krijgen. De UVV vraagt aan iedereen die nog wat overtollige spullen heeft, deze a.u.b. in te leveren op de volgende adressen: mevr. L. Rozing, Westerweg 161 (niet Heerenweg); mevr. R. Janssen, Harrelaers 9; Mevr. M. Oosterwijk, Groenelaan 7; Mevr. N. Boll, Laan van Frans 3. De UVV dankt iedereen bij voorbaat al voor de te nemen moeite. Wij, ouders en leerkrachten van kleuter- en lagere school De Zeskant zijn weer bezig met voorbereidingen van een fancy fair, die vrijdag 12 juni a.s. op onze school gehouden zal worden. /De opbrengst hiervan gaat naar ons Aleppey-projekt in India (U hoort hierover nog meer). Voor de speelgoed en boekenmarkt, die in één van de stands wordt inge richt, kunnen wij nog kinderboeken ge bruiken. Wie kan ons daaraan helpen? Misschien hebt U of hebben uw kinde ren nog kinderboeken staan, die voor dit doel beschikbaar kunnen worden gesteld? U kunt ze dan opgeven op de school, kleuter- en lagere school De Zeskant, Het<Malevoort 5-7. U kunt ook opbel len, tel. ar; 33 55 21 (Swüste), 33 22 47 (Molenkamp), 33 36 99 (Huisman), dan halen wij de boeken graag bij U op! Wij hopen op veel reakties! INSTITUUT DOMPVLOET GESLAAGD Op 29 april j.l, werd door de Associa tie SMK examen afgenomen voor het praktijkdiplorfta machineschrijven. Hiervoor slaagden de dames M. Baltus, L. Bosman, Heiloo, ,Ch. Dekker, Alk maar, E. Dekker, Heiloo, M. Glorie, Egmond a/d Hoef, A. Groot,Limmen, A. Jansen-Stevens, M. Keuning, J. Klaver, Heiloo, E. Pepping, Egmond a/d Hoef, E. Popma, Alkmaar, C. Rot teveel, I. Ruis, E. Rijnberg, S. van Schooten M. Stokman, P. Verbiest, R. Ypelaan, C. de Zeeuw, Heiloo en de heren C. Buisman, Heiloo, G. Martin, Bergen. Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo. Velen brachten door de onderschrift hun persoonlijke dank aan mevrouw Ahsmann tot uitdrukking. De heer J. Kraakman had voor dit af scheid een mooi lied gecomponeerd. Hierna werd een receptie gehouden en kwamen velen mevr. Ahsmann nog even de hand drukken. Veel bloemen en kado's vielen haar ten deel, o.a. een prachtig boek met de Fabels van de la Fontaine. Mevrouw Ahsmann is de eerste di rectrice van Huize Overkerck. Toen zij benoemd werd, was het huis nog in aanbouw. Tijdens deze periode werd ze ondergebracht op een zolderkamer tje aan de Stationsweg, maar overdag was zij altijd op het bouwterrein te vinden. Op 15 mei 1962 werd Huize Overkerck officieel in gebruik genomen. ,,Ik heb er twintig jaar heerlijk gewerkt", zegt mevrouw Ahsmann. ,,Ik zal het werk beslist ook erg missen. Het komt nog regelmatig voor dat ingezonden stukken bij ons binnenko men die niet zijn voorzien van naam en adres. Deze worden onherroepelijk door de redactie geweigerd. De redactie. SLAGER BRINK WEER IN DE PRIJZEN Het wordt bijna wat afgezaagd, maar slager Brink aan de Kennemer- straatweg is weer eens in de prij zen gevallen. Dit keer ging het om de Organisatie van Top-slagers, deze hielden een produktenkeuring. Verschillende sla gers kunnen hun produkten ter keuring aanbieden. Alzo deed slager Brink, en ja hoor, met zijn leverworst behaal de hij goud en met achterham en metworst viel Brink in het brons. Weer eens een uitstekende prestatie. FANCY FAIR BIJ ZESKANT Vrijdagavond 12 juni is er in de open bare kleuterschool en lagere school De Zeskant weer een fancy fair, ten bate van Aleppey in Zuid-India. Evenals vorig jaar is de opbrengst van deze bazaar voor de armste kinderen in een wijk van de stad Aleppey in Zuid-India. Van dit geld wordt voedsel gekocht, leermiddelen, medicijnen, kleding, kortom allerlei essentiele dingen die het een aantal kinderen van broodarme ouders een beetje meer mogelijk maakt om in leven te blijven, hun maagjes te vullen en naar school te gaan. Omdat we weten dat het geld, dat via een spe ciale kontaktpersoon naar India gaat, tot op de laatste cent voor deze kinde ren wordt besteed, hopen we op een zelfde sukses komende vrijdag, als vorig jaar. Er zal weer van alles te doen zijn, een reeks van spelen voor kleine en grote kinderen, een markt van boe ken, speelgoed, noem maar op, plan ten, stekjes enz., een gezellig zitje om te eten en te drinken. En nog veel meer! We raden U aan a.s. vrijdag tussen 18.30 en 21.00 uur in onze school aan het Malevoort (vlak bij de bibliotheek) een kijkje te komen nemen. oudercommissies en leerkrachten De Zeskant In de op 26 mei gehouden vergadering van de woningbouwvereniging St. Willi- brord zijn de aftredende bestuursle den opnieuw in het bestuur gekozen, zodat aan de samenstelling hiervan niets verandert. In zijn openingswoord sprak voorzitter Boshuis zijn vreugde uit over de start van Plan Boswijk, een wijk met een capaciteit van in totaal 46 woningen. Deze zullen bestaan uit 20 kleine wonin gen, die in 2 lagen gebouwd worden en 46 eengezinswoningen. Voorts keek hij terug op het afgelopen jaar waarin hij zijn debuut als voorzit ter maakte\ ,,Ik heb een jaarlang met liefde en inzet gewerkt maar ik weet dat ik fouten heb gemaakt, misschien wel zoveel als een stekelvarken stekels heeft", aldus de heer Boshuis. In het afgelopen jaar is er door de woningbouwvereniging een enquete ge houden onder de bewoners van de 331 wöningen die men momenteel rijk is. Uit de uitslag bleek dat maar liefst 91,7% tevreden is met hun woning. Wat het onderhoud betreft is 15,1% van mening dat dit slecht gebeurt. Zeer tevreden was 39,6% en de rest was van mening dat het maar matig is. Uit het financiële jaarverslag bleek dat er slecht 0,65% huurschuld te melden was. Op een bedrag van 1 miljoen betekent dit 6500,--. UW VERTROUWEN WAARD 16 Strego-zaken AFGEVEN VAN BRILLEN IS MOGELIJK ADRES: DE GOUWE BOOM 24 Er is gevraagd het adres te vermelden waar brillen afgegeven kunnen worden in Heiloo. Vele ongebruikte blijven liggen terwijl ze nog waarde hebben voor anderen. Brilleglazen met of zon der montuur, montqren en gehoorappa raten kunnen ingeleverd worden bij mevr. v.d. Colff, De Gouwe Boom 24, Heiloo. Men wordt verzocht de af te geven voorwerpen in het muurkastje te deponeren. Mevr. v.d. Colff zorgt voor doorzen ding. De brillen etc., worden in Rot terdam voor verzending klaargemaakt en gaan naar ontwikkelingslanden. MUZIKALE TALENTENJACHT IN HET STATIONSCENTRUM Op vrijdag 17 juli, tijdens de braderie, organiseert het Stationscentrum Hei loo een talentenjacht. Hierbij kunnen alle amateur muziekgroepen 'uit Hei loo, Limmen, Akersloot en Egmond hun muzikale capaciteiten ten gehore brengen, en zodoende meedingen naar een drietal prijzen t.w. een eerste prijs van 200,-- een tweede prijs van 150,- en een derde prijs van 100,--. Een deskundige jury waarvan ieder- lid zijn mannetje staat op muzikaal ge bied, zal onopvallend zijn waardering op papier zetten. De groepen die aan deze muzikale happening mee willen doen dienen zich vóór 1 juli a.s. op te geven bij Café Bar D' "Oud Inn", Heerenweg 142, tel. 072-337090, met vermelding van de samenstelling van de groep-soort muziek-vocaal of in strumentaal en laat vooral even weten of er wel of geen geluidsinstallatie bij is geef ook het aantal meespelenden op. Alle soorten muziek zijn welkom. MIMI Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. i i i i i i i i li l II I 1 Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. DIPLOMA UITREIKING VAN KLEUTERS BIJ ZWEMBAD LOOS Het zwemmen voor het eerste diplo ma van 27 kleuters was een gezellig feest op de vroege morgen van 20 mei bij Zwembad Loos. Ouders en groot ouders waren meegekomen om de verrichtingen van hun kinderen en kleinkinderen gade te slaan. De kleintjes zwommen gekleed, (dus ook met schoenen!) afstanden van 35 tot 50 meter. Een grootse prestatie voor deze 5-jarigen. Alle kinderen mochten na afloop hun kleuter brevet in ontvangst nemen. De geslaagden zijn: Dave Tijssens; Mi chel Bonneveld; Christine van der Klaus; Aad Zuurbier; Annemarieke Schoonderwald; Brita Andersson; Taco van den Bergh; Josien Schil der; Sandra Natzijl; Rob Petri; Wendy Koopmans; Josine Castricum; Steven Bodeving; Philip Scholte; Rijn Reek; Kristel Tournier; Martijn Zeeman; Suzanne Rus; Marco Schuijt; Jochem Schoutsen; Jacqueline Vlotman; Leon Eijkenaar: Suetta Hemmer; Maarten Rooseboom; Martijn Peeters; Rik Klercq en Jacquelien Almer. DISCO AVOND Ter afsluiting van het seizoen organi seert de Gymnastiekvereniging Klim op een Disco-avond op zaterdagavond 6 juni a.s. in dé grote zaal van het Brunogebouw aan de Pastoor van Muijenweg te Heiloo. Vanaf 9 uur 's avonds is iedereen (dus ook niet-leden) welkom op deze dis co-avond, die verzorgd wordt door een bekene disco jockey. Voor de lage toe gangsprijs van 1,- per persoon is er voor de jeugd vanaf 14 jaar dus een mooie gelegenheid een avond vol muziek plezier mee te maken. DE ZONNEBLOEM WIE O WIE! Zijn er onder U nog die witte lakens en slopen over hebben? ,,De Zonne bloem" zou ze graag van U ontvangen. We hebben ze nl. nodig voor de boot tocht en andere Zonnebloemaktivi- teiten. U kunt kontakt opnemen met onder staande adressen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Mevr. ten Berge, Romplaan 5, tel. 33 31 34. Mevr. Wokke, Werkendelslaan 98, tel. 33 28 29. Voor Limmen mevr. Hoogeboom, Dus- seldorperweg 70, tel. 1408. Zonnebloem afd. Heiloo/Limmen Morgen is het weer de dag (donderdag 4 juni) dat u kranten brengen mag. Kranten, tijdschriften of oude boeken die u toch eens op wilt doeken, breng ze naar de container op het- plein van 's morgens 9 tot 's middags 4 zal hij er zijn. En misschien vindt u bij de buren of bij familie in de schuren stapels, die naar de vuilnisman gaan, maar daar hebben onze kinderen niets aan, dus alstublieft 't is voor uw eigen kind die daar veel plezier van ondervindt. Aanstaande zaterdag, 6 juni, houdt onze school weer de maandelijkse oud papieractie. De afgelopen maand is het zulk mooi weer geweest, dat we wel kunnen begrijpen, dat u niet alles gelezen hebt. Ook hebben we er begrip voor, dat u niet,gelijk alles opgeruimd hebt. Maar gelukkig, op de valreep, is het zaterdag luilak. Dan bent u lekker vroeg wakker en kunt u uitstekend van de gelegenheid gebruik maken om het oudpapier bij elkaar te verzamelen, te binden of in dozen te doen. Dan komt u het even brengen tussen 9 'en 11 uur. Tot zaterdag. St. Benedictusschool Plan Oost Heiloo. OUD PAPIER FORESTERS - HANDBAL Iedere maand vóór de eerste zaterdag zijn wij zo vrij uw aandacht te vragen voor onze inzameling van oud papier. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk uw oude kranten en tijdschriften te willen deponeren in de gereedstaande container op het parkeerterrein van Foresters, aan de Laan van Muys op a.s. zaterdag 6 juni 1981, van 8.00 tot 17.00 uur. Namens de sektie Handbal, hartelijk dank! OUD PAPIERAKTIE ST.MAARTEN/DE BASSEROET A.s. vrijdag 5 juni staat de container voor oud papier weer voor de ingang van onze scholen aan Trompenburg! Daar kunt U al uw oude kranten, kar tonnen dozen, telefoonboeken e.d. weer in kwijt. Bij U ruimt het fijn op en wij zijn er erg blij mee. U weet in middels wel, dat U de voorafgaande dagen uw stapeltje ook op school mag neerzetten, wanneer U vrijdag niet kunt komen. Als U helemaal niet in staat bent het te brengen, bv. door ziekte, belt U dan even naar school (tel. 33 34 79) en geef uw adres door. Meestal is er wel iemand van de ouders, die het even wil komen op halen. Volgende maand is de oud papieraktie op vrijdag 3 juli, de laatste schooldag. De eerste vrijdag van augustus gaat natuurlijk niet door, want dan is het nog zomervakantie. Deze wordt ver schoven naar dinsdag 18 augustus! Noteert U het alvast even op de ka lender? In elk geval onze vriendelijke dank voor uw bijdrage. Hartelijke groeten van leidsters en ouderkommissies van St. Maarten en De Basseroet. OUD PAPIERAKTIE "ST. ADELBERTSCHOOL" Vrijdag, 5 juni van 8.45 tot 15.45 uur kunt u weer oude kranten, papier en karton naar onze school brengen. Wij hopen van de opbrengst het speel leermateriaal nog wat aan te vullen, zodat de kinderen na de vakantie met mooie nieuwe spulletjes kunnen gaan werken. Hartelijk dank voor de moeite. COMMUNICATIE VERENIGING HEILOO Op woensdag 27 mei j.l. vond er in Heiloo een ontmoeting plaats tussen 27 Mc.'ers uit de Lokatie Heiloo, verenigd in de/het C.H.V. Met als onverwachte gast de voorzitter van de Lokatie Castricum-skipname "Black Bagheera". Deze ontmoeting vond plaats in het "Open Huis", en had o.a. tot doel het bespreken van de verschillende uit te voeren activiteiten. O.m. een fiets tocht, de weer aankomende kranten- aktie en de dropping van zaterdag 30 mei j.l. plus diverse nog uit te werken zaken. Ondanks de (zéér) geringe opkomst (voetbal TV-film) was de stemmin g goed te noemen. Om in de CB termen te blijven 100% Positive. Na afloop van de meeting - aanvang 20.00 uur sluiting 22.00 uur werd er aan de bar naast de vergaderzaal nog enige tijd gezellig na ge-QSO't, onder het genot vaneen drankje. Ondanks de geringe opkomst toch een goed geslaagde meeting, waaruit wederom naar voren kwam dat deze 27 MC vereniging boordevol ac tiviteiten zit, en met deze voortgang, zeker nog van zich zal laten horen!! Cappa. P.S. bij de eerst volgende meeting een volle zaal! 27-5-'81 "Bagheera X" Op Hemelvaartsdag nam onze plaatse lijke toneelvereniging Falkland" weer deel aan de eenakterdag in Schagen, met de eenaker,,Iedere zondag". Deze dag kwam als winnaar" uit de bus. ,,Spot '70"uit Warmenhuizen met Requiem", en hoewel er wel vragen rezen over de uitvoering kreeg „Ves- tijn", uit Alkmaar de publieksprijs. De jury (Loes van Vliet en Mette Bouhuys van toneelgroep Centrum") gaf Falkland" (winnaar van de voor gaande twee jaren) een eervolle vermel ding voor het boeiende, frisse en losse akteren van Katje Bais, het uiterst natuurlijke nonchalante en losse spel van Peter Kleijn én het mysterieuze aanwezig zijn" van Lia Bais, maar vooral ook voor de moed die regisseuze Conny Keysper met deze eenakter had. Zij had in dit ,,erg komplete" stuk flink de schaar gezet, waardoor hier en daar een waas over de inhoud bleef hangen, welke de „kijkdichtheid" niet benadeel de. Heiloo telt dus, niet alleen binnen de plaats, maar zeerzeker ook daarbuiten, op amateurtoneelgebied, nog steeds sterk mee, in de zich steeds uitbreidende aktiviteiten van „Falkland". SUCH LING UM.KS\11711-:KSCHLX)L HEILOO Uitnodiging tot het bijwonen van onze wekelijkse speelavond op vrijdag 5 juni in de aula van de Volksmuziekschool aan Het Véld 1, van 19.30 tot 20.15 uur. Het programma wordt verzorgd door leer lingen van Melanie Diettrich harp Peter Duynmeyer gitaar Ans Hermans blokfluit Wim Madderom piano/el. orgel Na afloop is er gelegenheid wat na te praten. Koffie en frisdranken zijn verkrijgbaar aan onze gezellige bar. Jong en oud iedereen is welkom. De toegang is gratis. Goede tehuizen gezocht: - cyperse kater, gecastreerd, 2 jaar oud. - rode kater, gecastreerd, 2 jaar oud. Beide katers zien er prachtig uit en zijn erg lief. Wie-o-wie? Inlichtingen: mevr. de Waart, tel. 33 48 10. ELDERS GEBOREN t/m 1 juni 1981: Yvonne Maria, d.v. Josephus Antonius Albers en Alida Johanna Maira Hou- tenbos. Cornelis H., z.v. Cornelis Brandenburg en Theodora M. van den Berg. ONDERTROUWD: Dick B. de Jong en Iruahi R. Kumeroa. GETROUWD: Hendrikus J.C.M. Spierings en Ivonne P. M. van Saase Rolf C: Kirkenier en Alida C.L. Tem pelman. Petrus J.M. Orij en Johanna C. M. Weijling. Jacobus T. van 't Hek en Theresia F. A. Bijwaard. OVERLEDEN: Christiaan van der Veer, e.v. T. van der Veer-AIletsee. ELDERS OVERLEDEN: Matthijs Maat. Henderika van Tol, w.v. J. B. Thesing. Op 27 mei werd opnieuw een meisje lastig gevallen door tot nu toe onbekend gebleven jongens. De 16-jarige scholiere reed over de Zanderslootweg richting Alkmaar toen er plotseling 2 bromfiet sers naast haar kwamen rijden. Ze werd door de beide heren gestompt en aan de armen getrokken, waarna ze voor haar gingen rijden om de doorgang te belem meren. Ze wist er echter vandoor te gaan en bij onderzoek in het ziekenhuis bleek dat ze aan het geintje bloeduitstortingen en een gekneusde arm had overgehouden. De beide daders waren ongeveer 18 jaar oud, droegen een zwarte intergraalhelm en reden op Kreidlers. Op 28 mei kwam bij de politie melding binnen dat er bij de spoorwegovergang van de Zevenhuizerlaan geschoten werd. Naar zeggen waren hier 2 auto's bij betrokken die na een korte achter volging door de politie konden worden klem gereden. Het bleek om een spelletje te gaan, waarbij men met gebruik van een windbuks een luchtdrukpistool en een alarmpistool een realistische videofilm wilde maken. Dat het publiek wel zou kunnen denken dat het echt was kwam bij de betrokke nen niet op. Het wapentuig werd in beslag genomen. Een 15-jarige jongen uit Heiloo werd door de politie ondervraagd inzake een ander gevaarlijk spelletje. De knaap werd ervan verdacht met stenen naar een voorbij razende trein te hebben gegooid. In Limmen wordt een pasgeboren kalf vermist. Boer Schoen, die bij zijn 2 kalfjes ging kijken vond er eentje levend en wel in de sloot, terwijl de ander van de aardbodem was verdwenen. Bij een drietal aanrijdingen was alleen materiële schade te melden. Op de A9 reden op 27 mei 4 auto's op elkaar. De veroorzaker die van achter op z'n 3 voorgangers inreed was total loss. Van de slachtoffers was er even eens eentje total loss, terwijl de anderen aanzienlijke schade hadden. Een automobilist die op de Nic. Beets- weg linksaf wilde slaan kwam onzacht in kontakt met tegemoetkomend ver keer en voor het stoplicht in Limmen gleed de voet van een automobiliste van de rem op het gas zodat ze een wachtende auto ramde. Bij een verkeerscontrole op de Kenne- merstraatweg werden wegens gebreken aan de auto 3 procesverbalen opge maakt terwijl 1 auto meteen uit het verkeer moest worden genomen. Bij 2 snelheidscontroles werden in to taal 34 „snelrijders" betrapt. De kampioen reed met een snelheid van 82 km. over de Westerweg. J.M. uit Heiloo bleek afgelopen vrijdag iets te diep in het glaasje te hebben gekeken en hem werd een rijverbod opgelegd. De eveneens uit Heiloo afkomstige J.P.H. werd op een bekeuring getrak teerd omdat hij zonder rijbewijs door het dorp toerde. 1 plastic portemonnaie met geldsin- houd, 1 portefeuille met geldsinhoud, 1 sleutelbos (4 sleutels), 1 kleine zangvo gel, 1 basketbal, 1 portemonnaie met geldsinhoud, 1 dameshorloge, 1 sleutel bosje, 1 sleutel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1