.3 1 l\l l> I I juwelier Strego v OVERDEKT ZWEMBAD LOOS HEILOO De ld O) braderie in 't Stationscentrum in Heiloo op vrijdag 12 juni tussen 19.00-21.00 uur. Tijdens deze Braderie-avond treedt voor U op Klaas Koomen's bigband intrawoonkunst alkmaar >anzun Alles voor uw hengelsport HET DIERENHUIS OUD PAPIER AKTIES RADIO BAKKER ZN. simon peek 3 JAAR VOLLE onderdelen inklusief kleurenbeeldbuis arbeidsloon* m Zuster G. de Wit koninklijk onderscheiden IEU WSB EILOO Blaupunkt Java, 51 cmaanb. f 1295,— Blaupunkt, 67 cm beeldreeds vanaf f 1795,— briljant Bibli- -theek GESLAAGD VOOR MAV0-4 EXAMEN AAN DE ST JAN MAVO TE HEILOO -4-2 l«M!l BOETIEK UNIEKE MUNTENCOLLECTIE WORDT BIJ DE RABOBANK TENTOONGESTELD BRANDWEER SPECIALISEERT ZICH IN REDDEN VAN LEVENS wenst allen een PRETTIGE ZOMERVAKANTIE met veel DANSGENOEGENS. winkelhof 't Loo 0Z0NZUIVERING Watertemperatuur CONSTANT 30° Celsius WIJ HEBBEN MOGELIJKHEDEN VOOR: 1 oud. an kind cursus 2 kleuterzwemmen (nu opgeven voor nieuwe schooljaar) 3 opleiding l.s. kinderen voor diploma A, B en zwemvaardigheden 4 aanleren zwemmen voor volwassenen en ouderen 5 trimzwemmen voor kinderen en volwassenen 6 watertherapie (hoge watertemperatuur noorzakelijk) 7 zwangerschapszwemmen 8 gehandicapten 9 vrijzwemgroepen Voor inlichtingen: Omloop 9 tel. 335991 tussen 9.30 en 11.30 uur op ma., di., do. en vrijdag. OUD PAPIER INZAMELING KLEUTERSCHOOL 'T KIEFTENNEST SLIMPAD16 Kom nu kijken en kies voor de kleurigste aanbieding van het jaar! KENNEMERSTRAATWEG 255 - HEILOO TELEFOON 072-330262 MUZIEK OP DE ZOMERAVOND Openluchtconcerten van Caecilia ISOTHERM HEILOO B.V. GEMEENTEGIDS IS ER WEER INGEZONDEN P0EZENH0UDERS OPGELET! DRUMBAND CONCOURS KOOG ZAANDIJK GEVONDEN VOORWERPEN 46e JAARGANG No. 23 10 JUNI 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Vorige week woensdag nam Zr. G. de Wit afscheid i.v.m. het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Deze ge beurtenis is niet ongemerkt voorbij gegaan. Waren de zondag daarvoor reeds velen bij de Eucharistieviering aanwezig, ook woensdag lieten de Heilooënaars zich niet onbetuigd. Tijdens het officiële gedeelte werd aan Zr. G. de Wit de ere medaille in zilver in de orde van Oranje Nassau uitgereikt door burgemeester G. J. Glijnis. Me vrouw A. A. M. Willemse-v.d.Ploeg liet dit vergezeld gaan van een mooie bos bloemen. Burgemeester Glijnis schetste het kleu rige leven van Zr. de Wit en zei: Namens de bevolking wil ik u bedan ken voor alles wat u voor de gemeente gedaan hebt". De heer G. v.d.Brink voorzitter van de kruisvereniging was de eerste die Zr. de Wit met haar onderscheiding feliciteer de ook namens de kruisvereniging werd haar de receptie aangeboden. Tevens ontving Zr. de Wit een prachtig bloem stuk en van de Regionale kruisvereni gingen een envelop met inhopd. Namens het Sociaal café Heiloo sprak de heer Zeeman. Ook hij prees Zr. de Wit om het vele werk dat zij gedaan had. „Wij hopen dat U op een zinvolle manier uw tijd kunt vullen". Om hierin tegemoet te komen werd er een schildersezel overhandigd. Een groep wijkverpleegsters had een prachtig lied ingestudeerd op de melo die van ,,Het is uit het leven gegrepen" en tevens een collage gemaakt over het wel en wee van haar leven. Ook de familie wilde niet achterblijven en een broer van Zr. de Wit zette zijn zus nog eens extra in het zonnetje en zei: ,,Wij dragen je op handen en zijn blij dat je onze zus bent". Hierna bracht Eensgezindheid een mu zikaal intermezzo. s Avonds bracht een lange stroom van mensen Zr. de Wit vele kadootjes en goede gaven. Uit handen van de heer F. van Haaren ontving zij een envelop met inhoud die bijeengebracht was door de bevolking, op toepasselijke wijze ging dit vergezeld van een ondersteek met planten opge maakt. Nadat ook de heer C. Ranzijn Zr. de Wit nog had toegesproken waren zo tegen tien uur 's avonds de laatste gasten verdwenen. Moe, maar zeer voldaan kon Zr. de Wit naar hpis toe ja.:*'' lang na te praten en te denken over een onvergete lijke dag. Monique Adrichem, Astrid van Bakel, Jan Bakker, Dorus Bakkum, José Ban- kras, Karei Beers, Peter Beers, Dennis Berretty, Marijke Bissetynk, Kees de Boer, Jan-Maarten Broers, Jos Brug man, Ingrid Bruyn, Jean-Paul v.Buite nen, Jaap Dekker, Marjoke Dekker, Ron Fiolet, Yvonne Fischer, Monique Goossens, Inge Groot, Yvonne Hage- man, Annelies Heijstra, Felix Hoge- boom van Buggenum, Josefine v. Hooff, Marleen Jansen, Huub Janssen, Marcella Janssen, Nick Kareis, Henk Koopman, Bert Kraakman, Fons Kraakman, Jan Kraakman, Edwin Kuin, Jeroen Kuijper, Ingrid Liefting, Ruud Molenaar, Annet Mors, Annema- rie Mulder, Bert Niesten, Mare Niesten, Angelique Nieuwenhuis, YvonneOlgers, Peter Onderwater, Madeion Rozing, Cora Rijs, Ruud Schouten, Guus Schut- gens, Marianne Sprenkeling, Nils van der Steen, Ornella Toffoli, Sonja v. Tricht, Ron Velseboer, Angelique Waagemans, Margot van der Wielen, Mariëtte de Wit, Marian van Zijl uit Heiloo. Peter Breed, Anita Broersen, José Dorresteijn, Amber de Goede, Anneke Groot, Carla Groot, Jos Kuiper, Rob Leijen, Johanna Ligthart, Elise Ory, Paul Pepping, Els Rozemeijer, Leonie Schrager, Miranda Tromp, Gerard Zonneveld uit Egmond a/d Hoef. Astrid Bakker, Paula van den Berg, Linda Berkhout, Ruud van den Ende, Peter Hopman, Monic Kramer, Marion Levering, Bettina Tervoort, Vincent Verdwaald, Yvonne Zentveld uit Eg- mond Binnen. Monique Baltus, Peter Hopman uit Egmond aan Zee. Timo Berghuis uit Akersloot. Marianne Bakkum, Rob Hes, Ton Nuyens, Annette Valkering, Majella Valkering uit Limmen. Nelly Liefting, Petra Liefting uit Bak kum. Met 18 kandidaten wordt het examen voortgezet. SU Kastenwand 40 cm diep< binnenhuisarchitektuur ritsevoort 23/27 - tel. 072/111366 WöconE MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO MIMI Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. i i i i i i i i i i Op 11 en 12 juni a.s. zal bij de Rabobank „Heiloo" en op 24 juni bij de Rabobank „Limmen" een unieke verzameling munten van de Rabobank Nederland te bezichtigen zijn. Afgezien van de Nederlandsche Bank is het in ons land een uitzondering dat een bankinstelling eèn eigen muntenverza meling erop na houdt. De verzameling, die nog steeds wordt uitgebreid, is vrij volledig wat ons eigen land betreft, ze is zodanig samengesteld dat ze als het ware de historie van ons land weerspiegelt. Bijna alle munttypen die in de Nederlanden zijn geslagen en er hebben gecirculeerd, zijn in de verzameling aanwezig. De verzameling wordt afgerond met een aantal klassie ke munten om het ontstaan van het muntwezen te verklaren en te verduide lijken. Uit de Griekse en Romeinse oudheid zijn bijzondere fraaie exemplaren aan wezig zoals, de tetradrachme van Athe ne en de sesester van Keizer Verspasia- nus. Van het Byzantijnse rijk zijn enkele gouden munten aanwezig. Munten zijn nauw verweven met de historie van een land. Als de tachtig jarige oorlog woedt en vele steden maandenlang, door Spaanse troepen worden belegerd, wordt men gedwon gen zelf geld te slaan. Van vrijwel alle belegerde steden uit die tijd zijn nood munten aanwezig. Met de komst van het Koninkrijk der Nederlanden kwam een nieuw munten- stelsel waarvan de meeste munten in deze collectie zijn opgenomen. Uiteraard is de collectie nog niet geheel volledig hetgeen ook gezegd kan wor den van de verzameling van de Neder landsche Bank, het Koninklijk Pen ningkabinet en die van de Rijksmunt, dit komt doordat de ontbrekende mun ten tot de zeldzame exemplaren beho ren, die slechts sporadisch worden aangeboden. De verzameling is te bezichtigen bij de Rabobank. Op donderdag 11 juni bij de Rabobank „Heiloo", Kennemerstraatweg 143 van 10.00-16.00 uur. Op vrijdag 12 juni bij de Rabobank „Heiloo", Westerweg 244, van 10.00-16.00 uur. Op woensdag 24 juni bij de Rabobank „Limmen", Kerkweg 2, van 10.00-16.00 uur. UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof 't Loo 6 HEILOO 16 Strego -zaken Maar liefst 18 brandweermannen van onze Heilooër brandweer hebben met goed gevolg het examen voor het diploma levensreddende handelingen afgelegd. Ze zijn hiermee een van de eersten die dit diploma in het bezit hebben. De acht avonden tellende cursus ging voornamelijk over hartmassage- en be ademingstechnieken en was erop gericht bij grote ongevallen direct te kunnen ingrijpen wanneer er geen deskundige hulp aanwezig is. Hoe vaak komt het niet voor dat iemand een hartstilstand krijgt terwijl er niemand in de buurt is die weet wat er gedaan moet worden? Zelfs E.H.B.O.-ers leerden bij hun opleiding niet de techniek van de hartmassage en daarom ontstond bin nen de Nederlandse Hartstichting het initiatief voor de vermelde cursus. Op het ogenblik kunnen particulieren zich nog niet opgeven maar wanneer dit binnenkort wel tot de mogelijkheden gaat behoren is het te hopen dat velen de cursus zullen volgen, zodat in Neder land over niet al te lange tijd een groot leger van „mensenredders" zal rondlo pen. Inschrijving voor september start 2e week augustus. TELEFOON 02207-14539 TELEFOON 072-334386 KRANTENAKTIE LIDWINASCHOOL 13 JUNI Zaterdag 13 juni a.s. staat de con tainer voor het oud papier weer bij onze school van 9.30 - IJ.30 uur. Kunt u uw kranten niet zelf komen brengen, belt u dan even naar de fam. P. de Graaf, tel. 33 40 55. Wij rekenen weer op een grote opbrengst. Donderdag a.s. 11 juni, houden wij onze oud papierinzameling. De kontainer staat weer de gehele dag van 8.00 uur tot 16.30 uur voor onze school. Alvast hartelijk dank en vriendelijke groeten. Leidsters en oudercommissie. Jgste aanbieding van het Als u toch van plan bent een nieuwe kleuren-tv te nemen beslis dan nuWant tot 15 juni profiteert u van werkelijk volle garantie. Maar liefst drie jaar langNeem geen genoegen met halve zekerheden. GESLAAGDEN BIJ ZWEMBAD LOOS HEILOO 114 Geslaagden bij Zwembad Loos Heiloo, waar zaterdag j.l. diploma zwemmen was. De volgende kandi daten zijn geslaagd: Voor diploma A: Jolanda Bellekom; S.k.van Broekhoven; Michel Brugman; Jeske Bruijne; Michiel Bruijns; Lies- beth Bult; Mare Castricum; Norbert Deitmers; Sander Deugd; A.j. Diele- man; Tjaard Doornbos; Brenda Fa- ber; Eveline Franzen; Job Hand- graaf; Bastiaan Haring; Sjoerd Hoog land; Arnold Jensch; Sylvia Kers; Niels Kerssens; Martine Klein Nulend; Ma- roüschka Kochheim; Margret Kool; Ancella Kraakman; Lenny Kroone; Ruben Langedijk; Esther Marechal; Tjeerdo de Moor; Monique de Moors; Robbie Morsch; Renate Morsch; Raymond de Niet; W. Nuyens; Lennart van Opbergen; L. Outhoff Hulst; Niels Poland; Annemarie Purmer; Clristopher Quant; Geerlinde de Reus; G. van Saase; Jaana Schoevers; Saskia Schuyt; Miranda Straver, Martijn Thesingh; J. 1. van Tonge ren; Celeste Tournier; Mare Veer kamp; Joost Velseboer; Dieuwke Ver hagen; Jeroen Vinckers; Kasper Vos; Charlotte Vreeker; Esther de Vries; M Weijers; Ingnas Worm; Marcel Wjmans; Richard Wijmans; Miijam Ijisen; Floortje van Zoelen; Frede- rique van Zomeren. Voor diploma B: Marloes Albers; M. z.n. Bakker; Marianne Bakker; Ti- m) Bakker; Minouk Bartels; Marja dt Boer; Mireille Bijnsdorp; Stephan Dtrksen; Björn Dinse; Danielle Fio- lei; Mariska Hageman; Suzanne Hof stee; Martine Hofstee; Sanna de Jong; Liida Kaandorp;Muriel Kant; Gwen dolyn Kant; Marco Kerssens; Corinne Kiaap; Esther Kops; Aryjan Kool; Ether Koot; J. Korver; Brenda vai den Mosselaar; Laetitia Mulder', J©ren Oeloff; Job de Ruiter; Rianne Sdiaaper; Annette Schilder, Guido Sohols; Natasja Schroder; Naney Schut; Karin Steenhart; Esther Sij- nei; Jeroen van Veldhuizen. Voor zwemv. I: Annemarie Weer- héjm; Marielle de Winter; Mark Abhenaar; Madeleine Liibberink; Ffjns Sibilio; Robbert Bleeker; Maaike Bdcker; Kees Heijnis; Cor de Lange; Elzabeth Oostermeijer; Erica Schoen; Elibeth Groot; Rolinka Bruijns. Vor zwemv. D: Bridy Ruiter; Andrea Niiuwenhuijs; Anita Klaver. Voir zwemv. III: Herman Jager. Vor zwemv. IV: Wieneke van Rijn; Evjlien Admiraal; Angela Leeman. Op dinsdagavond 16 en 23 juni zal het Heilooër Harmonieorkest Caecilia zich op een aantal plaatsen in Heiloo laten horen. Op drie plaatsen per avond zal I 20 minuten lang op de hoek van de straat gezellig muziek worden gemaakt. Het is al een bettje traditie geworden, deze openluchtconcerten vlak voor de zomervakantie. In 1979 en 1980 heeft Caecilia ook zulke concerten gegeven. Het is begonnen in het jaar waarin geld verzameld moest worden voor de vernieuwing van de muziekinstrumen ten. Het bleek toen voor herhaling vatbaar te zijn. De plaatsen zijn: 16 juni 20.00 uur: voor sporthal 't Vennewater, 20.30 uur: hoek Kerkakkers/Goodeslaan, 21.00 uur: hoek Wentholtlaan/van Merlen- laan, 23 juni 20.00 uur: voor de Loet aan het Kleijn Barlaken, 20.30 uur: aan de Heerenweg tegenover winkelcentrum 't Loo, 21.00 uur: hoek Commandeurslaan/ Tulpencroftlaan. Het is beslist de moeite waard om even te komen kijken. Muziek op een zomeravond, mooier kan het niet! Specialisten in warmte-isolatie horloger juwelier stationsweg 85a heiloo Zie advertentie elders in dit blad. Velen van y zullen op dit moment al in het bezit zijn van de Gemeentegids Heiloo 1981. De distributie van het boekje is vorige week begonnen en het zal ongeveer tot eind deze week duren voor ze allemaal op de plaats van bestemming zijn. Wanneer u onverhoopt na die tijd geen gids hebt ontvangen kunt u dit doorge ven aan de heer Van de Pol (334741) of de heer Velzeboer (332906). Op de Holleweg omgeving begraaf plaats is een onverlaat bezig op poezen te schieten. Een net tuintje schijnt meer waard te zijn dan dierenleed. E. de Graaf Holleweg 74 Heiloo. Zondag 31 mei verzamelde „Mini-Ma jorettes en Drumband" Heiloo zich bij de Bruno om 11 uur. Om vervolgens op weg te gaan naar het" Concours in Koog Zaandijk. Daar aangekomen begonnen alle korp sen gezamelijk aan de défilé door het dorp. Teruggekomen op het Concoursterrein begon de voorzitter van het tambours- korps de Saen met een openingswoord je, waarna het optreden begon. Er waren 25 verenigingen aanwezig waaronder 2 uit Heiloo. Om 2.30 uur waren dan eindelijk de Minirettes aan de beurt, zij behaalden met 121 pt. een derde prijs. Een half uur later kwamen onze Majo rettes, zij behaalden met 118 pt. ook een derde prijs. Het was een warme en kleurrijke middag. Daar onze vereniging een nieuwe Drum band heeft opgericht, zijn wij ook van naam veranderd. We heten nu: M.M.D. Heiloo. Als er in Heiloo en omgeving nog mensen zijn, die zich willen opgeven voor de Drumband kunnen zich aan melden bij de heer J. Vriesman, Schuine Hondsboschelaan"53 Heiloo. Tel. 072-333102, of bij mevr. Waage mans, Holleweg. Tel. 072-334914 Hei loo. Of donderdagavond om 7 uur bij het Brunogebouw aan de Pastoor van Muijenweg. Mini en Majorettes zijn ook van harte welkom. Meisjes jullie hebben goed je best gedaan. KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT 13 Mist u sinds enige tijd, een muts, handschoenen, shawl, of andere kleine kledingstukken? Of een boekenlegger? De mogelijkheid bestaat, dat één en ander in de bibliotheek is achtergeble ven. In de bibliotheek verloren, en niet opgehaalde, voorwerpen liggen in de week van 10 tot 20 juni in een grote doos bij de ingang van de bibliotheek op de rechtmatige eigenaars te wachten. Mist U iets? Komt u gerust even kijken. Ook worden wel per vergissing boeken en grammafoonplaten teruggebracht, waarvan de eigenaars soms niet meer te achterhalen zijn. Boeken en grammo foonplaten kunnen eveneens tussen 10 en 20 juni worden opgehaald. Echter uitsluitend aan de bali. Tot dusverre stonden in beide bibliothe ken, de verhalenbundels en novellen in een aparte afdeling. Vanaf heden is dit in de bibliotheek Malevoort veranderd. En staan de verhalen en novellen nu gewoon tussen de romans. Een verhalenbundel van bv Willem Elsschot staat nu tussen de romans van Elsschot. Dus bij de letter E. van de romans. De verhalen en novellen worden bij de uitleenregistratie echter niet bij de ro mans gerekend. Men kan dus, zoals altijd, 3 verhalenbundels, of 3 novellen, en 3 romans meenemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1