I Van Os mode h Oud papier Nieuw tapijt? Ineen betaalbare kwaliteit? braderie in 't Stationscentrum in Heiloo op vrijdag 19 juni tussen 19.00-21.00 uur. Tijdens deze Braderie-avond treden voor U op: leden van de Volksmuziekschool Alles voor uw hengelsport HET DIERENHUIS 111 |V f Vanavond JAARMARKT op de Kerkweg in Limmen. Veie aftrak ties! Vanaf 7 uur. AKTIES horloges simon peek En toch de zekerheid van een overdadige keuze, een eerlijk advies en vakmanschap bij het leggen. Voor een VADERDAG-kado heeft VAN OS de juiste oplossing IEUWSBLAD VOOR HEILOO C. Tensen en W. J. Jansen nemen afscheid van Kennedy-Mavo Aardbeienmarkt in de Winkelhof 3 RAW eeiLO" WINKELHOF 'T LOO HEILOO TEL. 330138 SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN MASCOTTE MODE OP TELEVISIE winkelhof 't Loo BEACH-LIFEBIKINI'S.. 39.- BADPAKKEN49.- BERMUDA'S49.90 KUITBROEKEN69.90 Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. OUD PAPIER-AKTIE MARIASCH00L DOUBLE USE OPNIEUW IN ALKMAAR GESLAAGDEN AAN DE JOHN F. KENNEDYSCH00L VOOR MAVO o.a. kwartz analoog en digitaal STICHTING V0LKSMUZIEKSCH00L HEILOO MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO isotherm HEILOO B.V. wenst allen een PRETTIGE ZOMERVAKANTIE met veel DANSGENOEGENS. VROUWENCAFÉ TEVREDEN OVER EERSTE SEIZOEN AAN DE OMWONENDEN VAN HET POPFESTIVALTERREIN STRAATTONEEL IN HEILOO voor het komplete woongebeuren 46e JAARGANG No. 24 17 JUNI 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: N Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Op 26 juni zullen de heren C. Tensen en W. J. Jansen officieel afscheid ne men van de Kennedy Mavo vanwege het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd. Ter gelegenheid hier van zal door het gemeentebestuur aan beide heren een receptie worden aangeboden. Deze receptie zal gehou den worden op 26 juni van 15.30 tot 17.00 uur in de aula van de school, Laan van Muijs 3. Voor oud- leerlingen bestaat de gelegenheid van 17.00-18.00 uur de heren Tensen en Jansen de hand 'te drukken. De heer Tensen slaagde in 1934 voor kwekeling met akte. Ook in die tijd was het moei lijk werk te vinden. In Hoorn echter mocht hij 14 dagen waarnemen, maar toen het op afrekenen aankwam kreeg hij maar 4 dagen uitbetaald, daar hij 10 dagen 17 jaar was en 4 dagen 18 jaar. Zeventien jarigen kregen nog niet uitbetaald, want die mochten nog niet voor de klas staan. Na de mobilisatie kreeg de heer Tensen in 1941 een vas te aanstelling in Wormerveer en ging later naar de ULO school in Naald wijk. Op 1 januari 1965 kwam Tensen naar de Kennedy Mavo en in 1970 werd hij schooldecaan. "Dit heb ik met plezier gedaan, ik had veel kontakt met de ouders". Het zal na de grote vakantie best even wennen zijn om niet meer naar school te gaan, aldus Ten sen. Verdere funktie's waren voorzit ter van de jeugdcommissie van de Fo resters, secretaris van Volksonderwijs tevens was hij mede oprichter van de leeszaal en bibliotheek, en jarenlang trouwlid van Sans-Atout. De heer W. J. Jansen kwam in 1939 naar Heiloo ook als kwekeling met akte en daarna als zelfstandig kwekeling, onder die naam werd althans gewerkt dat was minder kostbaar een kwekeling kreeg n.l. maar 50,- per maand en een onderwijzer 127,-. De heer Jansen is in 1939 naar Heiloo gekomen als onderwijzer van bijstand bij de heer Köhne aan de Nic. Beets- school en werd in 1943 overgeplaatst naar de ULO bij de heer Gerling op het Slimpad. Hij doceerde daar de volgende vakken, wiskunde, scheikun de, engels, tekenen, biologie, en han denarbeid. De laatste jaren, gaf de de heer Jansen alleen nog scheikun de daar hij Adjunctdirecteur van de Kennedy Mavo was. Op 26 juni zullen beide heren Tensen en Jansen het onderwijs vaarwel zeggen. Zaterdag aanstaande zal er in de Win kelhof 't Loo een ouderwetse aardbei enmarkt gehouden worden, die ge organiseerd wordt door de firma Beentjes. Het lag in de bedoeling om een aard beienveiling te houden, zoals dat in de jaren dertig in Heiloo toeging, maar de veilingklok is kapot dus he laas kan dit niet doorgaan. Maar ook de aardbeienmarkt zal een sfeer van vroeger oproepen. Een aantal grote foto's zullen laten zien hoe het indertijd toeging, verder een handkar opgetast met aard beien en de bekende sloffen zullen de hal bii de firma Beentjes opluisteren. De aardbeien zullen door echte markt lieden, al pratende, (zonder micro foon) aan de man gebracht worden. Vroeger was er achter Café-Bar de Rail way een aardbeien afslag. Hier werden kleine hoeveelheden verkocht, het grootste gedeelte ging met de tram naar Be verwijk. Op de hoek van de Sta tionsweg en de Kanaalweg werd er geladen. Later kwam rond 193Ó de bekende veiling van Heiloo. Op de andere pleinen kan er getafel- tennisd worden, dit wordt geor ganiseerd door de firma Schilder en er zal een autoshow van Martin Schilder zijn. Mensen het wordt feest in Heiloo zo in november als de Beun klaar is. Zoveel Heilooënaars hebben zich ingezet om de feestweek met allerlei aktiviteiten te vullen dat het wel een succes moet worden. Vorige week donderdag was er in het Open Huis weer een bespreking met de verschillende groepen en een ieder wil graag zijn steentje bijdragen. In grote lijnen kunnen wij u, onder voorbehoud, iets vertellen hoe het er dan ongeveer uit gaat zien. De festiviteiten vallen in een periode van vrijdagmiddag t/m dinsdagmiddag. Nadat vrijdagmiddag het officiële ge deelte achter de rug is., zullen er vanaf vier punten in Heiloo feeststoeten ver trekken, uiteraard met veel muziek, uiteindelijk komen deze groepen alle maal samen bij De Beun, waardan een vuur ontstoken zal worden. De rest van de avond wordt er Open Huis gehouden om iedereen in de gelegenheid te stellen het theater van binnen te bekijken. Natuurlijk zijn er dan in het theater allerlei dingen te doen. Bovendien zal er in de foyer een theatermarkt gehouden worden, op aantrekkelijke wijze kunt u op allerlei gebeid informatie krijgen over de verschillende verenigingen. Zaterdagochtend is er een kinderpro gramma voor de leeftijd van 6-12 jaar, er worden drie voorstellingen gegeven, zodat zo'n duizend kinderen in de gelegenheid zijn om naar het theater te gaan, ook is er nog een prijsvraag waar leuke prijzen mee te verdienen zijn. Zaterdagavond wordt een bonte avond, werkelijk het klapstuk van de festivitei ten. Deze zal duren van 20.15 uur tot 23.00 uur. Op zondagochtend komt er een klassiek programma, zoals klassiek ballet, de Operette vereniging en zangvereniging Nieuw Leven gaan samen iets brengen er is kamermuziek en een presentatie van de muziekschool. Zondagmiddag wordt een Big-Band- middag en de avond is weer gereser veerd voor zang en dans. De maandag en de dinsdagmiddag zijn gereserveerd voor de ouderen onder u, ook deze middagen zijn vol afwisseling met ballet, goochelen en muziek. Aan al deze evenementen wordt (onder voorbehoud) o.a. meegedaan door, T.K.H., Caecilia, Eensgezindheid, M.M.D., De Boerenkapel, de Huis vrouwenvereniging en de Plattelands vrouwen, Heilooër Strijkorkest, Nieuw Leven, de Balletschool van Els Bijlsma, de .Volksmuziekschool, H.S.V., de Foresters, de 27MC-club, Trias, Doves, Klimop, Mini- en Majorettes, de Cross fietsclub, Mevr. E. Schuytemaker en mevr. E. Hoevenagel, Mevr. Bol, de heer Boonacker (goochelen) Mevrouw de Git, Jan Pannekeet, de Filmliga, een accordeonist, de Big band, Cathill Band, Luc van Raalte, Falkland en Studio U:Z. e.v.a. Het spreekt vanzelf dat wij u tegen die tijd precies vertellen hoe alles in z'n werk zal gaan, maar zeker is dat het een happening wordt, voor Heiloo, door Heiloo!!! COLLECTE RODE KRUIS De opbrengst van de Rode Kruis col lecte is voor Heiloo dit jaar bij zonder goed geweest en bedroeg maar liefst 12770,--. Dat is maar liefst 1100,- meer dan verleden jaar. En daar is het Rode Kruis u bij zonder dankbaar voor. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de collectanten, want zonder hen is het niet mogelijk zo'n groot bedrag bij elkaar te krijgen. Maandag, 22 juni a.s., de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Weer in zaal 5 van het Open Huis, aanvang 20.00 uur. We nemen deze avond afscheid van Harmke, die zich de afgelopen drie jaar zo enorm voor de Sociëteit heeft ingezet en ook voor velen van ons persoonlijk een waardevolle inbreng had. Verder wat napraten over de dagtocht van zaterdag 13 juni (een groot succes!) Misschien zijn er al foto's klaar? Een drankje en een hapje, kortom een feestelijke afsluiting. De maand juli is het Open Huis gesloten, gaat u zelf niet op vakantie dan kunt u misschien maandag wat afspraken ma ken met andere mensen uit de groep. Over onze plannen voor augustus krijgt u bijtijds bericht. We rekenen maandag op een grote opkomst! Tot ziens in het Open Huis. De Werkgroep. Inlichtingen: tel.: 332136, 332917 en 333052. Wie goed opgelet heeft zal het niet ont gaan zijn dat in het-programma Cijfers en Letters, dat de KRO wekelijks uit zendt, kleding van Mascotte gedragen wordt. Maud Krabbendam, die de cijfers neerzet, zal elke week een nieuwe creatie van Mascotte tonen. Bertie, een van de topmannequins van Mascotte, en die zelf regelmatig in de Willem Ruys-show te zien was, is zo enthousiast over de collectie dat zij voor Maud een hele collectie bij Mascotte heeft uitgezocht. Nu reeds waren verschillende reakties in de zaal duidelijk merkbaar. Iets waar Marlies en Eugene van Schagen met hun personeel best een beetje trots op zijn. TELEFOON 072-334386 GIROKASCHEQUES Op donderdag 11 juni, omstreeks 10.00 uur, is in het postkantoor van Heiloo aan het le loket een klant geweest met 2 (giro)kascheques. By de uitbetaling van de waarde hier van (1.000,-!) heeft de iokettiste de cheques vermoedelyk per abuis aan de klant teruggegeven. Wil degene die dit betreft, of hiervan afweet, kontakt opnemen met het post kantoor alhier, Matthys Zonderhuis- weg 1, Heiloo. Greet Velzeboer INGEZONDEN POEZENHOUDERS OPGELET!!! Op mijn ingezonden stukje betreffende het beschieten van onze poezen in de omgeving Holleweg, heb ik terecht reakties ontvangen uit de gemeente. Wij als poezenhouders moeten ook op letten dat onze poezen geen dierenleed veroorzaken bij de thans broedende vogels, bij houders van volières en eenden. Houdt uw poezen bij voorkeur 's nachts binnen en stuur ze 's morgens welge- voed naar buiten. Jonge vogels zoeken bij voorkeur vroeg in de ochtend hun voedsel in tuinen en parken. E. de Graaf Holleweg 74 Heiloo Vrijdag a.s. houden wij weer onze laatste oud papier-aktie van dit schooljaar. De container staat voor de school van 9 tot 16 uur. We hopen op een flinke opbrengst. Te vens willen we iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar weer hebben in gezet bij de verzameling van het oud pa pier. Allemaal een prettige vakantie en hopelijk tot de volgende aktie eind augustus. De oudercommissie. MAANDELIJKSE OUD PAPIER AKTIE RADBOUDSCHOOL Zaterdag 20 juni a.s. onze laatste grote inzameling van oud papier vóór de grote vakantie. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt U schoon schip maken al vorens naar hetzuiden" af te zakken. Kunt U het beslist niet zelf of door uw buurman (vrouw) laten bezorgen, dan tot vrijdagavond 19.00 uur even bel len naar tel. 333 823. Tot besluit, alle medewerkers en onze trouwe verzamelaars een prettige va kantie toegewenst en tot ziens in het nieuwe schooljaar! Voor alle scholieren, studenten of wer kende jongeren die donderdagavond a.s. geen examenfeest hebben, biedt discotheek .Satisfaction te Alkmaar deze avond een alternatief in de vorm van een optreden van de IJmondse band Double Use. Double Use, onlangs in VARA's popkrant, de Volkskrant en binnenkort in NCRV's rlos-Vast', speelt uitsluitend eigen muziek. Muziek, die behalve eigentijds en dansbaar, ook nog afwis selend genoemd mag worden. Double Use bestaat, naast het onaf scheidelijke duo Jan-Paul van der Mey en Paul Freid, uit Ruud van der Klooster en Wout Folmer. Wie de band in april niet gezien heeft is donderdag welkom in Satisfaction. Rond de klok van tien uur gaan ze van start. Aan onze school slaagden voor het Mavo-3 examen: Anita Bennen, Brenda Boekestein, Jolanda Brouwer, Nava Doraisamy, Santi Doraisamy, Margré van Exter, Ronald Jacobs, Marleen Konijn (Eg- mond aan Zee), Marjon Kruijff (Eg- mond aan Zee), Lizzy Landman, Astrid Lenaerts (Alkmaar), Ilse Loch, Nanny Munnikhof, Jan van Niekerk (Egmond aan Zee), José van Varik, Jacqueliene de Vries en Rob Wuijster. Voor het Mavo-4 examen slaagden: Paul van Alphen, Marcel Ariëns, Joke Bais, Arno Bak, Rob Blaauboer (Eg mond aan Zee), Frank Bruin, Benjamin Buitenkant, Bart Burkels, Annette Costerman Boodt (Castricum), Mar leen Dekker, Erik van Dokkum, Mark Elsinga, Yvonne Feyen, Ilonka Groene- wegen, Jacqueline Heman, Rik Hom mes, Sabine Hopman, Vincent Hop man, Michel Huizebosch, Jan Jansen, Martine Jonker, Wibo Koeman (Eg mond aan Zee), Rutger Koorn, Alain Korver (Egmond aan Zee), Nicolet Koudstaal, Arie Kouwen, Wilko Kraaijenbrink, Marijke Kruijswijk, Jan van Lienen, Jan Jaap Met, Wil Meijer, Jolanda van der Molen, Ernst de Moor, Esther Oly. Jan van Onsen- oord, Karin Post, Marcel Rijs, Mo nique Sanches, Monique Schalekamp (Egmond aan Zee), Rick Severijns, Kees Smid, Sandra Smit, Marco Spij ker, Jesse v.d. Valk, Petra Verhoeff, Fred Visschers (Alkmaar), Albert Visser (Egmond aan Zee), Marian de Visser, Carola Vlaanderen (Alkmaar), Erik Vlaanderen (Alkmaar), Aad Vlug, William de Vries, Nanda de Waart, Hans van Wilsem, Louis Wolven, Theo Wijker (Egmond aan Zee) en Koos Zijp. Allen waarachter niets vermeld staat, komen uit Heiloo. V n horloger juwelier stationsweg 85a heilooy Hiermee nodigen wij u uit tot het bijwonen van een vergadering op 22 juni a.s. 's avonds om 20.00 uur in de volksmuziekschool, Het Veld no. 1, Heiloo. Agenda: 1. Opening 2. Notulen vergadering 27 januari 1981 zullen in de volgende januari vergade ring worden behandeld. 3. Benoeming van twee nieuwe be stuursleden, daar de,heren C. Knijnen- berg en G. D. Hofman te kennen hebben gegeven hun functie te willen neerleggen. Het Bestuur stelt voor de vakante bestuursplaatsen als kandidaten: 1. de heer Dr. Ir. J. W. Manger, Obriglaan 55, 2. de heer P. A. M. van Kempen, Oudburgerlaan 51. De beide heren hebben meegedeeld een eventuele benoeming te willen aanvaar den. Ingevolge art. 2 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tegenkandidaten schriftelijk worden voorgesteld aan het Bestuur door een groep van tenminste MASCOTTE Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. Inschrijving voor september start 2e week augustus. TELEFOON 02207-14539 Vorige week woensdag werd met een feestelijke avond het eerste seizoen van het vrouwencafé afgesloten. Het heeft in deze periode wel degelijk zijn functie waargemaakt. Veel vrouwen in verschillende leeftijds groepen, wisten de weg naar het vrou wencafé te vinden vooral de „thema- avonden", waar een spreekster een bepaald onderwerp belichtte trokken veel belangstelling. De open avonden iets minder, maar toch waren dit gezellige bijeenkomsten. Na een start in het N.K.J.B.-gebouw, heeft het vrouwencafé een plaats gekre gen in de oude volksmuziekschool. Deze ruimte wordt echter met anderen gedeeld, zodat het wat nloeilijk is hier wat gezelligheid in te brengen, maar een kaarsje en wat eigen inbreng kunnen hier veel aan doen. De laatste avond stond in het teken van een soort ganzebordspel, wie op een bepaald nummer kwam kreeg een op dracht, die in groepsverband mocht worden uitgewerkt. Begin september gaat het tweede sei zoen van start en de leiding is al druk bezig kontakten te leggen voor een reeks interessante spreekavonden. Op zaterdag 20 juni organiseert Stich ting BukPop weer het jaarlijkse BukPop festival. U als omwonende, zult wellicht enige geluidsoverlast ondervinden. Wij zullen het geluid echter zoveel als mogelijk binnen de perken trachten te houden. Wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie. Organisatie BukPop ?oll pat& vijf stemgerechtigde leerlingen ot ouders van leerlingen (een ouderpaar telt voor één aanbevelen) tot de dag van de vergadering. De tegenkandidaatstelling dient verge zeld te gaan van de mededeling dat de kandidaat bereid is een eventuele benoe ming te aanvaarden. 4. Sluiting Na de vergadering om 21.15 uur is er gelegenheid voor leerlingen, ouders, docenten en niet onderwijzen^ perso neel, oud-medebestuursleden, leden van de evenementencommissie, kortom ieder die meeleeft in het wel en wee van de Volksmuziekschool Heiloo", de scheidende bestuursleden, die zoveel werk voor ons instituut hebben gedaan, de hand te drukken. Tevens kan dan kennis gemaakt worden met de nieuwe bestuursleden. Wij nodigen u allen hiertoe gaarne uit. Namens het bestuur, A.M.C. van der Zee-Mandersloot, secretaresse. In de zomermaanden geeft een straatto neelgroep elke zaterdag ergens in Nederland een aantal voorstellingen van het toneelstuk Het Ei of de Kip. Het stuk gaat over de 30 miljoen kippen die in ons land op legbatterijen worden gehouden. In deze batterijen zitten de kippen ongeveer 14 maanden met 4, 5 of 6 soortgenoten in gazen kooitjes van 40x50 cm. Hierin kunnen de kippen zich uiteraard niet normaal bewegen. Schar relen is er niet bijIn hün stalen kooitjes valt er ook niets te beleven. Deze vorm van huisvesting' leidt dan ook tot allerlei lichamelijke en spychische kwel lingen voor het dier. Dat is wetenschap pelijk aangetoond. Aanstaande zaterdag komt de groep naar Heiloo. De voorstellingen vinden plaats op het pleintje bij winkelcentrum 't Loo en beginnen om 2 uur. De Dierenbescher ming en de Aktie Lekker Dier zullen de voorstellingen van de groep begeleiden met informatiemateriaal over de legbat terij en over het alternatief: het schar - relei. Vrijdag koopavond Westerweg 261 Heiloo. Tel 072-331738

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1