Van Os mode Oud papier JACQUELINE horloges simon peek Alles voor uw hengelsport HET DIERENHUIS AKTIES l \l V I 4 C0R SCHAAP Scheidende ambtenaar Mul koninklijk onderscheiden Zeer veel belangstelling bij 25-jarig jubileum Th. C. Wester Antiek "De Lantaarn" De Prijsbewuste Vrouw krijgt nu speciaal de aandacht bij Van Os Damesmode! V J NIEUWSBLAD VOOR HEILOO BEACH-LIFE BIKINI'S ISOTHERM braderie in 't Stationscentrum in Heiloo op vrijdag 26 juni tussen 19.00-21.00 uur. Deze Braderie-avond staat in het teken van de disco Avro's Toppop. DE OASE o.a. kwartz analoog en digitaal winkefhof 't Loo 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO LTEL. 330138 INSTITUUT D0MPVL0ET Z0MEREXP0SITIE VAN A. C. VAN N00RTBIJ GALERIE T00NEN 7* OUD PAPIER INZAMELING PINKELTJE EN W.J. HOFDIJK SCHOOL OUD PAPIER AKTIE SZ& PC HEILOO HEILOO B.V Als het om de fijnste jonge merken gaat Winkelhof 't Loo 23-24 HEILOO DE0.P.A. VAN DE REH0B0THSCH00L BIJZONDERE VIERING IN DE MOEDER GODS KERK AAN DE HOLLEWEG BEACH-LIFEBIKINI'S.. 39.- BADPAKKEN...49.- BERMUDA'S49.90 KUITBROEKEN69.90 Raadhuisweg 13-Heiloo Vrijdagavond koopavond. SANITAIR-GAS WASAPPARATEN Heiloo-Tel. 331426 I Specialisten in warmte-isolatie LO^ Tijdens een bijeenkomst in de raadzaal werd door personeel en gemeentenaren afscheid genomen van een geliefd amb tenaar, de heer N.- C. Mul, chef van sociale zaken. Ter gelegenheid van het feit, dat hij veertig jaar zijn plicht en meer dan dat in dienst der gemeente had gedaan, werd hem door burgemeester G. J. Glijnis de eremedaille in goud, behorende bij de Orde van Oranje-Nas- sau opgespeld. Gemeentesecretaris E. de Boer schetste de heer Mul als een zeer plichtsgetrouw ambtenaar, ijverig en zeer betrouwbaar, met wie het altijd prettig samenwerken was geweest. Uitvoerig ging de heer de Boer in op het beginstadium in Heiloo, tot nu toe, van klein secretarietje tot de afdeling die er nu is. Als dank voor die werkzaamheden waren er namens de gemeente een fraaie fiets en bloemen voor mevrouw Mul. Hierna kreeg burgemeester Glijnis het woord, die eveneens ingang op het verleden" van de heer Mul, ,,We vinden het fijn dat het Hare Majesteit heeft behaagd U deze onderscheiding toe te kennen en speldde de onderschei ding op. Namens de personeelsvereniging voerde hierna de voorzitter, de heer P. Stuur man het woord. Deze bracht de oorlogs jaren in herinnering, die de heer Mul in het verzet doorbracht. Tijden vol leed en verdriet maar ook met menig positief punt. Hierna ging de heer Stuurman op humoristische wijze in op de figuur die de heer Mul in wezen was, ernstig, zijn plicht doende maar op zijn tijd droog komisch op de West-Friese toer. Een envelop met inhoud, te besteden naar eigen goed dunken, was het ge schenk van de personeelsvereniging. Tot slot sprak de heer P. Meinema, namens de afdeling Sociale zaken. De heer Meinema, die lange jaren met de heer Mul samenwerkte, ,,Als iemand die onderscheiding heeft verdiend, dan bent U het wel,U was een deel van het raderwerk der gemeente, maar wel een radertje van hard edelmetaal. In al die jaren heb ik U nooit gemist door ziekte o.i.d. We zullen U waar schijnlijk meer missen dan U ons. De afdeling gaf een fraai boekwerk over alles wat leeft en groeit in de duinen. Het laatste woord was voor de schei dende ambtenaar zelf. Zijn repertoire was in de war gestuurd, hij had gedacht zijn dankwoord te beginnen aan de burgemeester, maar de Koningin door kruiste dit plan door de onderscheiding. ,,Ik ben opgevoed in de sfeer van ,,doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg." Welnu, dat heb ik altijd geprobeerd en dan word je er nog voor onderscheiden ook. De heer N. C. Mul werd geboren als negende in een gezin waarin al zes zusters en twee broers waren, op een boerderij in Wogmeer (Spierdijk was het kerkdorp en de gemeente Hens broek). Al vroeg stond vast dat de jonge Niek, howel zeer verknocht aan zijn ouderlijk huis en dorp, niet het echte boerenbloed had om later op de vader lijke boerderij door te gaan. Hij ging als jonge knaap eerst naar de Mulo en later naar de H.B.S., waar hij in 1937 slaagde. Graag had hij willen doorleren, veearts worden (dus toch ergens het boerenbloed) maar ja, daar is geld voor nodig, dat er niet was en ook beurzen waren er toen niet. Er moest verdiend worden, dan maar naar de secretarie in Ursem, maar wel als volontair, en dat in de meest strikte zin van het woord. In 1941 mocht hij als tijdelijke kracht invallen op de secretarie in Heiloo, voor een zieke ambtenaar. Deze overleed vrij kort daarop en de heer Mul kon blijven als ambtenaar. Hij kon nog net het afscheid meemaken van burgemeester jonkheer Nico van Foreest. Nieuwe burgemeester werd de heer C. Bos. In zijn loopbaan maakte de heer Mul wel een behoorlijk aantal burgemeesters mee. Na Bos kwam de heer Swaalf, gevolgd door resp. Vennik, (waarne mend), Kalf, Ankum (waarnemend), Pesman, Corver van Haaften, Hoekstra en nu de heer Glijnis. Maar in die vroegste tijd werd de secretarie bemand door ongeveer negen man, burgemeester en secretaris (de heer J. Bruul) meegerekend. Toen later de ambtenaar A. Bakker, benoemd werd tot burgemeester van Oudorp kreeg de heer Mul de post van ambtenaar van Sociale Zaken, een post die hij tot de huidige dag met veel plezier in zijn werk vervuld. Ook hier toch weer even het boeren bloed als de heer Mul zegt: ,,als een boer zijn land goed vindt blijft hij zitten", Heiloo was toen al een mooie gemeente en het werk naar het zin, nu, dan blijf je gewoon. Je had ook echt de tijd om volledig ingewerkt te raken, de structuur der gemeente was nu eenmaal zo dat er nooit zo erg veel mensen beroep deden op sociale zaken. Het was voor het grootste gedeelte een gemeente van tuinders en renteniers, die zetten liever eerst de tering naar de nering eer ze hulp vragen. Ook dat is Wel anders geworden, nu rent men eerder naar sociale zaken. Was er vroeger een Armenwet, nu is er de Bijstandswet, de besluiten worden voor het grootste deel van hogerhand geno men en opgelegd. Bij de landelijke „normering" wordt er veel aan banden gelegd. Voordeel is dat hierbij nooit sprake kan zijn van willekeur, maar de individueie benadering vervalt ook meer en meer. Naar gelang het werk zich uitbreidde, groeide ook het ambtena- renbestand. De eerste oorlogsjaren wa ren ook in Heiloo nog vrij rustig, later veranderde dat. De heren „bezetters" hadden veel voorschriften die door de ambtenaren moesten worden uitge voerd. Zo moest de heer Mul zorgen dat er steeds paarden, wagens en bestuur ders genoeg waren om de bezetter diensten te verlenen. Niet leuk, maar je kon er soms wel een leuke chaos van maken. Hij zat toen ook in de illegali teit, had als standplaats de groep aan de Zomerdijk te Spanbroek. In 1944 moest hij onderduiken (in opdracht) het werd te gevaarlijk. Hij verdween van de secretarie met meenemen van alle voor- De heer N. C. Mul radige persoonsbewijzen, en ook de zg. „zwarte lijst" van persoonskaarten van bevolking. Er verdween trouwens meer van de secretarie in die dagen, dat kon mooi op naam van Mul, die was toch weg! Dubbele chaos, voor hij wegging had hij nog de boeren die voor de Duitsers moesten rijden, gezegd dat ze zouden worden afgelost, die bleven dus mooi thuis, maar hij was wel „vergeten" voor de aflos te zorgen. Een grote puinhoop bij de Duitsers die razend waren en de boerderij in de Wogmeer opzochten. Zelfs de kraam kamer waar juist het zesde kind van de oudste broer werd geboren, werd niet met rust gelaten. Mul was er niet maar de jongste broer ging mee naar Vught. Gelukkig kwam deze - na veel omzwer vingen - na de oorlog terug. Na de oorlog duurde het wel even eer de vrijbuiter Niek Mul weer een rustig ambtenaar was. De studie die in het gedrang gekomen was, werd weer opge nomen en zo langzamerhand kwam er weer lijn in. Onder burgemeester J. Pesman kreeg Sociale Zaken een eigen afdeling en ook de wethouders kregen een „eigen ge zicht" aldu de heer Mul. Onder deze burgemeester kwam ook de Sociale Werkplaats aan de Oosterzij tot stand, erg leuk werk met de volle medewerking der gemeente. Mul maakte het hele proces mee van GSW tot WSW. Leuk en dankbaar werk waarvan ik erg heb genoten. Ook de jaren in de gezinszorg waren vruchtbare jaren. De vrije tijd ging geheel op aan het zitting hebben in diverse polderbesturen. Vooral in de beginjaren zullen vrouw en kinderen weieens tekort zijn gekomen vreest Mul. Nu met de V.U.T.-regeling achtte hij de tijd gekomen te stoppen en zo mogelijk wat tijd te gaan besteden aan andere dingen. Hobby's zijn er niet zo zeer, maar tochten op de fiets trekken toch wel. De heer Mul ziet het na veertig dienstjaren in sociale dienst, helemaal zitten. Het is hem van harte gegund. „Koffiebar ,De Oase', die na het feestweekend van 30 april spontaan op poten werd gezet, is nog steeds iedere zaterdagavond open van 20.00 tot 23.00 uur. Zaterdag 11 juni zal de laatste koffiebaravond voor dit seizo'en zijn. Na de vakantiestop zal de officiële opening op een feestelijke manier ge vierd worden. Meer nieuws daarover zal nog bekendgemaakt worden. Het programma voor aanstaande zater dag (27-6-'81) zal bestaan uit het vertonen van de film „What's up Josh?". Deze uit Amerika afkomstige film handelt over een student filosofie die aardig in de knoei zit met zijn ouders en de relatie met zijn vrindin. De film toont hoe hij van verschillende kanten oplossingen krijgt aangeboden en wat hij daarmee doet. De toegang voor deze zeer boeiende film is gratis en iedereen van jong tot oud is welkom. Adres: Koffiebar „De Oase", Wester- weg 293a (boven de boekwinkel) Hei loo. OPROEP om vrijdag en zaterdag a.s., 26-27 juni, naar de markt van de UW in winkelhof t Loo te komen waar een keur van artikelen: kuriositeiten, zéér oude gebruikte zowel als nieuwe voor werpen tegen spotprijzen te koop aan geboden worden. Zieken en gehan dicapten rekenen op U. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo J TELEFOON 072-334386 GESLAAGD Aan het Conservatorium te Arnhem is onze plaatsgenoot René van Sluis geslaagd voor het solistenexamen (c) bas-bariton. René is een leerling van Aafje Heynis. Ook Instituut Dompvloet die al lessen geeft sinds 1948 op het gebied van Handelswetenschappen gaat met de moderne tijd mee. Naast de gebruikelijke solide manier van lesgeven door bevoegde leerkrach ten worden er nieuwe snufjes op het gebied van onder andere schrijfmachi nes aangeschaft om de aspirant cursis ten méér te leren, dan de eisen van de examens voorschrijven. Dit is zeer belangrijk bij sollicitaties. Diploma's zijn tegenwoordig noodzake lijk. Meer algemene practische kennis strekt tot aanbeveling. Zie verder de Gids voor Heiloo en de binnenkort verschijnende advertenties. Bij Galerie Toonen aan de Raadhuis- weg, worden buiten de vaste collectie, ook regelmatig expositie's gehouden. Op deze zomerexpositie is werk van Adrianus Cornelis Van Noort te zien, een der laatste vertegenwoordigers van de Haagseschool. Van Noort werd in 1914 in Bennebroek geboren en toonde al vroeg belangstel ling voor tekenen en schilderen en kreeg zijn opleiding bij de toen beroemde Haarlemse schilder-pedagoog Henri Boot. Deze noemde hem een groot talent. Bij Galerie Toonen ziet u een paar doeken met strandgezichten en spelende kinderen. Ook bij fashionshop Joseph v; Schagen hangen een paar schilderijen van deze schilder. De expositie blijft tot eind augustus. Tevens is er bij Toonen werk te zien van Bob ten Hoope. Zijn werk is al regelma tig op T.V. te zien geweest. Ten Hoope werd geboren in Bussum maar verhuisde reeds jong naar Amster dam, maar keerde later toch weer terug naar het Gooi. Hij exposeert regelmatig in Frankrijk en Nederland, vaak in Hamdorff in Laren. Dit alles maakt een bezoek aan Galerie Toonen beslist de moeite waard. De galerie is open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. Vrij- dag's van 10.00 - 21.00 uur. Zaterdagmiddag werd aan de bedrijfs leider van de firma G.P. Groot, de heer Th.C. Wester, een receptie in het Mo tel Heiloo aangeboden, omdat hij 25 jaar bij dit bedrijf in dienst was. Dit is niet bepaald ongemerkt voor bij gegaan. Zelden was het in het motel zo druk. Namens de firma G.P. Groot, richtte de heer Admiraal het woord tot de jubilaris en zijn gezin. „Toen U 25 jaar geleden bij ons bedrijf als boekhouder begon, was U een bedeesde en be scheiden man, het bedeesde is ver dwenen, de bescheidenheid geble ven," aldus de heer Admiraal. „Wat U er toen in gezien hebt, begrijpt niemand, een stoffige kolenzaak met een kantoortje van twee bij drie meter." Maar de zaak groeide en de kolen moesten plaats maken voor olie. Waren er in de begintijd twaalf medewerkers nu zijn dat er een kleine honderd. De heer Wester ontpopte zich als een noeste werker, hij loste kolenwagons en maakte de bestellingen klaar. Een gevleugelde uitspraak van hem is: „Je moet nog gauw even dit of dat doen." Toen kwam de containercentrale erbij, nuzijn er zo'n 800 containers, de glasin zameling, en niet in de laatste plaats de Regin Recycling. Dit is een groep bedrijven dat zich bezig houdt met het verwerken van afvalstoffen om daaruit nieuwe grondstoffen te verkrijgen. Als mens wordt de heer Wester ook enorm gewaardeerd, de motor van het bedrijf. Intern kan iedereen altijd een beroep op hem doen als er problemen zijn. Maar ook buiten de zaak houdt hij zich op sociaal terrein bezig o.a. bij de Stichting Bejaardenzorg „De Came- ren" in Limmen en zit in het bestuur van Charitas. „Het is een man die veel voor ons betekent", aldus Admi raal. Als blijk van waardering kreeg de heer Wester een tuinhuisje en een tuin- ameubelement aangeboden en zijn echtgenote een grote bos bloemen. Maar het personeel wilde ook niet ach terblijven, namens hen sprak de heer Wildeboer: „Toen ik UTeerde kennen heb ik mijn ideeën omtrent een boek houder drastisch moeten herzien. Ondanks de grote drukte heeft U altijd tijd voor iemand." Door een kunstige berekening had de heer Wildeboer uitgerekend dat de heer Wester van de 25 jaar dat hij bij de firma Groot werkt, er zeker 3 jaar van getelefoneerd heeft. Het personeel bood de jubilaris een zonnewijzer aan, die op een prachtig versierde kar met bloemen werd bin nengereden. Ook van de zeer vele be zoekers ontving de heer Wester talloze kadoos en bloemstukken. Het moet een dag geweest zijn waar het gezin Wester met veel plezier aan zal terugdenken. Nog eenmaal voor de zomervakantie hopen wij uw oud papier te ontvangen. De container staat vrijdag 26 juni bij school van 8.15 tot ongeveer 14.00 uur. Mogen wij op uw voorraad(je) rekenen? Bij voorbaat onze dank. De leerkrachten van Pinkeltje en de Hofdijkschool. De verwachting \velke 4 weken geleden op deze plaats werd uitgesproken is bewaarheid geworden. De container was de laatste zaterdag van de maand mei te klein om het grote aanbod aan oud papier te kunnen verwerken. Het was overigens toch reeds een goede dag voor het Stichtingsbestuur, omdat een sportlievende inwoner van Heiloo via een sympathiek gebaar de proble men van de laatste maanden even wist te doen vergeten. A.s. zaterdag wordt de laatste oud papier-aktie vóór de grote vakantie gehouden. Vanaf 10 tot 12 uur is een ieder hartelijk welkom bij de container op de parkeer plaats bij het Baafje. Uiteraard is ook deze keer weer voor een bijzondere attractie gezorgd. De laatste zaterdag van de maand juli zal er géén oud papier-aktie zijn. Zie advertentie elders in dit blad. OUD PAPIER AKTIE DEZESKANT Op zaterdag 27 juni houden wij weer een krantenaktie. Ditmaal is de op brengst geheel bestemd voor een speel- objekt op het schoolplein. Zoals U mis schien nog weet, heeft er op het school plein een „speel-kunst" objekt ge staan. Het was heel leuk en een sieraad voor het plein. Helaas heeft de tand des tijds sneller toegeslagen dan we ver wachtten en moest het worden afge broken. We willen graag een nieuwe kopen. Dat kan als U zaterdag a.s. alle maal uw oud papier naar de Zeskant brengt. Wij zijn er dan ook om uw kran ten in ontvangst te nemen. De con tainer staat van 10 tot 12 uur op het par keerterrein naast de bibliotheek. U KOMT TOCH OOK! Maandag 29 juni houden we onze laatste oud-papier-aktie van dit school jaar. De container staat klaar vanaf ongeveer 12.00 uur tot dinsdagmorgen ongeveer 8.00 uur, op het schoolplein, Holleweg 98. Ook deze keer hopen we weer op een flinke opbrengst! Aan het eind van dit seizoen willen we u hartelijk danken voor de stapels oud- pier die we van u mochten ontvangen en we hopen dat u ook volgend jaar weer mee wilt doen. We wensen U allen een prettige vakantie en hopenlijk tot het nieuwe schooljaar! Oudercommissie Rehobothschool. WEER DISCONNECTION BIJ APOSTEL Wegens enorm succes zal er in café- bar de Apostel a.s. zaterdag v.a. 21.30 uur een Drive-in disconnection worden gehouden. Iedereen is van har te welkom. LEDENVERGADERING VVD In het Open Huis vond vorige week een bijeekomst van de VVD-afdeling Heiloo plaats, waarop de heer G. J. Selman lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland voor de VVD sprak over de functie en het functio neren van Provinciale Staten. Een onderwerp, dat nu de Staten verkiezingen van begin volgend jaar in zicht komen, in toenemende mate aan de aktualiteit zal winnen, hetgeen ook bleek uit de vragen tijdens de rondvraag. Hierna vond een leden vergadering plaats waarop onze plaatsgenoot de heer W. A. Scholte met algemene stemmen kandidaat voor de VVD in Provinciale Staten werd gesteld, tevens werd hij tot voorzit ter van de afdeling Heiloo gekozen als opvolgér van de heer S. H. Brunne- kreef die Heiloo binnenkort gaat verlaten. Ook het secretariaat ging in andere handen over. De heer R. D. de Jager werd gekozen tot secreta ris. Het adres van de nieuwe sec retaris van de VVD in Heiloo is nu Baafjeslaan 2, tel. 330123. De heer R. C. de Visser werd vice-voorzitter. Zondag 28 juni a.s. zal het Interpar. dames- met het Par. herenkoor om 9.30 uur „die kleine Orgelmesse" van J. Haydn uitvoeren. Bovendien zal tijdens deze viering ook het „Ave Verum" van W. A. Mozart door beide koren gezamenlijk gezongen worden. De heren Jos Overtoom en Peter Groot resp. vaste dirigent en organist van de Moedergodskerk zullen ook zondag a.s. deze verantwoordelijke plaatsen inne men. Raadhuisweg 12 - Heiloo Telefoon 072-336352 AVRO's TOPPOP OP BRADERIE STATIONSCENTRUM A.s. vrijdag heeft het Stationscentrum alweer haar derde braderie-avond. Deze avond staat in het teken van de Disco Avro's Toppop. Bekende DJ's zullen van 19.00 tot 21.00 uur hun programma presenteren. LOKALE EN CENTRALE VERWARMING Uw speciaalzaak met vakkundige voorlichting scherpe prijzen eigen servicedienst 46e JAARGANG No. 26 24 JUNI 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis ineen oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke 'reduktie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1