juwelier Strego w Van Os mode J M/mXlE braderie in 't Stationscentrum in Heiloo op vrijdag 3 juli tussen 19.00-21.00 uur. OUD PAPIER AKTIES klokken simon peek DE AALSMEERSE BLOEMENHAL C0R SCHAAP V J UITSLUITEND... 2 HALEN 1 BETALEN. Alles voor uw hengelsport HET DIERENHUIS IEUWSBLAD VOOR HEILOO Drukke receptie bij afscheid W. J. Jansen en C. Tensen 3 Bis-Bis Concert Bis! Bis! Bij de Aalsmeerse Bloemenhal m gaan ze op vakantie van 6 juli tot 21 juli. Reklamestunt: 3 verschillende planten 10,- A.s. vrijdag en zaterdag algehele leegverkoop voor afbraakprijzen! Vrij dag en zaterdag OVERHEMDEN- MARKT Sy 4' v n Tijdens deze Braderie-avond optreden van het zeer bekende kinderkoor „De Waagzangertjes" en een demonstratie schapen scheren. GROOT SUCCES FANCY VONDEL FAIR ISOTHERM HEILOO B.V. in vele variëteiten UW ADRES: Zevenhuizerlaan 54 - Heiloo Vrijdag koopavond. KRANTENACTIE BENEDICTUSSCH00L MARIASCH00L SPEELT MUSICAL VOOR OUDEREN SANITAIR -GAS WASAPPARATEN Heiloo -Tel. 331426 'winkelhoN 'T LOO HEILOO ^[EL. 330138 j <-1 j? ^44^ \Y tijdens de koopavond tussen 7-9 uur alle Japonnen en Sets van LAUREL Winkelhof 't Loo 23-24 HEILOO OUDPAPIERAKTIE SINT MAARTEN/DE BASSER0ET winkelhof 't Loo ARGANG No. 27 1 JULI 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 0^2-334531 Redaktie-adrcssen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 0 2-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van ,0 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom. Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit z(jn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke 'reduktie. is een gezellige receptie in de l werd aan de scheidende heren n en Tensen door het gemeente- jr een afscheidsreceptie aange- i, georganiseerd door kollega s feestkommissie. erd een leuke middag, net orkest- ar de heer Jansen deel van uit- zorgde voor een prettig muziek- ïet gemeentebestuur waren ook aanwezig behalve burgemeester s, daar deze met vakantie was. auw A.A.M. Willemse-v.d. Ploeg als wethouder van Onderwijs ide heren toe. ,,U hebt het onder vorm gegeven, dat kostte veel en tijd. Het was moeilijk, maar oeiend. Het vereist flexibiliteit, in jd met zoveel zorg de periode vol ken. Heiloo zal U beiden erg mis- rekteur de heer M.H. de Bruyn, jreerde nog even aan de bijzon avond die de heren Jansen en ;n de kollega's hadden aange- i. ,Een hartelijk idee", aldus de de Bruyn. Ook hij prees de goede schappen van beiden. „Jullie n nog aan, hoe de jeugd op te ;n. o.a. door hoge eisen aan je stellen." aardig intermezzo was een be- van de boertjes vari Andijk en b jïbrug, die de heren een schaai- irdbeiden kwamen aanbieden (het iltje moest wel terug), leer Stoffers, voorzitter van de rkommissie, prees zich gelukkig zowel Jansen als Tensen van een aure ool te mogen voorzien. Op zeer gees tige wijze belichtte hij de verande ringen in het onderwijs o.a.. „Leerden wij vroeger de wet van Archimedes (een lichaam of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld enz.) gewoon uit het hoofd, tegenwoordig vormt zich een diskussiegroepje dat dan tot de kon- klusie komt dat zij ten dele met de le raar mee kunnen gaan." Het afscheidskado had ook nog al wat hoofdbrekens gekost, want beide heren hadden iets voor de tuin gevraagd. Toen hij eens was gaan kijken zag hij dat voor de een wel zitten, maar voor de ander zag hij meer iets in een bij drage in de kosten van een grond- verzetbedrijf. Daarom kregen Jansen en Tensen ieder een envelop met in houd van de ouderkommissie. Ook de heer Scholten, de vroegere concierge van de school, had een mooi gedicht voor ieder, wat vergezeld ging van een bloemstukje. De heer v. Dalfsen las een brief van de oud-direkteur, de heer J. Gerling, voor, omdat deze zelf niet aanwezig kon zijn. In hun slotwoord toonden zowel de heer Jansen als de heer Tensen hun dank baarheid aan iedereen. Zij wensten de kollega's voor de toekomst veel wijs heid, kracht en sterkte toe. Hierna werd het de hoogste rijd de deuren ie openen voor de oud-leer lingen die in grote getale stonden te wachten. De zaterdag jl. gehouden fancy fair in de Vondelschool is een overweldigend succes geweest. Het slechte weer kon hier aan geen afbreuk doen. Een paar honderd ouderen en kinderen spoedden zich door de regen naar de Fancy Vondel Fair. Met groot enthousiasme namen ze deel aan de activiteiten. De kaartverkoop liep als een trein. De verfmolen van dhr. Feykes en de waarzegster Mme Pascal waren zo in trek, dat er zich een lange rij wachtende vormde. Datzelfde gold voor de uiter mate professioneel verzorgde panne- koekstand van dhr. Vinkes. Het meeste geld werd opgebracht door het Rad van Avontuur. De prijzen die dhr. Jongeneel met veel humor weg kon geven waren beschikbaar gesteld door o.a. winkeliers van het Stationscen trum. Hiervoor nog hartelijk dank. Succesvol waren wel de stands van de door ouders en kinderen vervaardigde werkstukken. Ook de rommelmarkt had een zeer respectabele opbrengst. Veel applaus was er voor de prachtig geklede volksdansers o.l.v. Carla Riet horst. De Werkgroep F.V.F. wil ook nog haar dank richten aan o.a. de brandweer, winkeliers, ouders en leerlingen die deze geslaagde fancy fair dankzij hun inzet mogelijk maakten. Natuurlijk worden ook zij bedankt die op andere wijze hebben gezorgd voor een grandioze opbrengst van ruim 2000,-. Na aftrek van kosten kan het zo broodnodige dupliceerapparaat worden aangeschaft door de Vondelschool. Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad horloger juwelier stationsweg 85a heiloo^ Wij zijn nu al in vakantiestemming! Zolang de voorraad strekt) Wij wensen al onze cliëntèle een prettige vakantie en een spoedig wederziens. Vrijdagavond was er in de Moeder Godskerk een concert, dat werd aan geboden door de evenementenkom missie van de Volksmuziekschool om iedereen te danken die heeft meege werkt om de Volksmuziekschool in Heiloo bekendheid te geven. De kos ten voor deze avond werden gedragen door de Rabo-Bank, Bowling Heiloo, Isotherm, en de Drukwinkel. Het is een geweldige avond geworden waar zowel het Noordhollands Phil- harmonisch Orkest o.l.v. Jan Stulen als het publiek veel plezier aan beleefden. Begonnen werd met de ouverture Wilhelm Tell, van Rossini. Deze mu- .ziek kwam prachtig tot zijn recht, mede door de uitstekende akoestiek in de kerk. In het Krönungsconcert van W.A. Mozart speelde de pianist Hans Dercksen i.p.v. Karin Lechner, die wegens een blessure aan haar hand niet kon komen. Waren velen hier1 over in eerste instantie misschien wat teleurgesteld, het gave pianospel van Hans Dercksen vergoedde dit gemis alleszins. Na de pauze wérd begonnen met een uitvoering van „Die schone Galathee" van Franz von Suppé. Dit zou gevolgd worden door een sousafoon-concert van Jurriaan Andriessen, maar was er de beschikking over een uitstekend orkest, een partituur en de Engelse solist Simon Styles, wat echter ontbrak was de Sousafoon, nergens te krijgen (zeker niet aan Corrie van Gorp gedacht). Maar Simon Styles bespeelt ook de tuba en dus werd het onbekende tuba concert van Vaughn Williams gespeeld, wat bij het publiek erg goed in de smaak viel. Nadat de Piet Hein Rapsodie van Peter van Anrooy ten gehore was gebracht, mochten ook de toehoorders in aktie komen. In het mooi verzorgde program maboekje stond de tekst afgedrukt en iedereen mocht meezingen met de Zilvervloot van J.P. Heyne/J.J. Viot- ta. Na een paar aanwijzingen van Jan Stulen klonk dit werkelijk heel pro fessioneel en iedereen genoot van het zingen met zo'n groot orkest. Maar het was nog niet alles, het „Land of Hope and Glory" uit Pomp and Circumstances van Edward Elgar mocht ook meegezongen worden, ie dereen waande zich zo'n beetje in „The last night of the Proms". En omdat de stemming er goed in zat werd dit lied twee maal gezongen. Toen iedereen voor de Radetzkymars een fluitje gekregen had en een peper muntje om de keel te smeren, en hier aan ook mee mocht doen, was het feest kompleet. Men kon er niet genoeg van krijgen! Tot slot sprak de heer C. Knijnenberg een woord van dank aan iedereen die deze avond mogelijk had gemaakt, in het bijzonder de evenementen kommissie en m.n. de heer Louis Keet die zolang en enthousiast bezig was ge weest aan de voorbereidingen hiervan. Van vele kanten werd de vraag al ge steld of dit niet elk jaar herhaald kon worden (bis, bis) wat de naam van het concert eigenlijk al inhield. Wie weet! OUD PAPIERAKT1E ST.ADELBERTSCHOOL Vrijdag 3 juli a.s. de laatste schooldag, zal de container weer bij onze school staan van 8.45 tot 15.45 uur. Voor alle moeite die U in het afge lopen schooljaar heeft willen nemen, om ons uw oude kranten te brengen, danken wij U hartelijk. Veel mooie en fijne spulletjes hebben wij er van kun nen kopen. OUD PAPIER FORESTERS - HANDBAL Iedere maand vóór de eerste zaterdag zijn wij zo vrij uw aandacht te vragen voor onze inzameling van oud papier. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk uw oude kranten en tijdschriften te willen deponeren in de gereedstaande container op het parkeerterrein van Foresters, aan de Laan van Muys op a.s. zaterdag, 4 juli 1981. De container staat daar tussen 8.00 en 17.00 uur. Namens de sektie hand bal, hartelijk dank. •la alle festiviteiten op onze school zegens het 10-jarig bestaan, houden we toch nog een krantenactie. Aanstaande zaterdag, 4 juli, de eerste dag van de grote vakantie staat de container weer klaar. We hopen, dat u, voor u weggaat, eerst nog even het oud-papier langsbrengt. Verder wensen we iedereen een prettige vakantie en hopen dat u het volgend schooljaar weer trouw uw oudpapier komt brengen, 's Zaterdags tussen 9 en 11 uur. Benedictusschool Plan Oost. OUDPAPIER AKTIE NICOLAAS BEETSSCHOOL Inzameling oudpapier aktie aan de Rechte Hondsbosschelaan. Van 8 tot 16.00 uur staat de container weer op het schoolplein op donderdag 2 juli. Voor al uw oud papier en vodden. Alvast bedankt voor uw bijdrage. zesdeklassers van de Mariaschool den voor hun afscheid de musical f. Globurs prutst aan de verplaats- :hine ingestudeerd, uurlijk werd deze musical voor de ere klassen en de ouders gespeeld, ar weten de ouderen eigenlijk nog hoe dat vandaag de dag op de lagere 3ien toegaat? Mariaschool vatte het idee op ook middag voor ouderen te organise- en dat viel bijzonder in de smaak. KAPEL ÉN VAKANTIE Graag wordt uw aandacht gevraagd voor de eerste zaterdag in de vakantie. A.s. zaterdag 4 juli is weer de viering van Priesterzaterdag in de Genade- Kapel, O.L. Vrouw ter Nood. Om 11.30 uur, Rozenkransgebed. Om 12.00 uur, H. Mis met preek; Intentie: Priester- en kloosterroe pingen. 14.00 uur, Kruisweg en 15.00 uur Lof. Allen van harte welkom! UW VERTROUWEN WAARD Winkelhof'tLoo 6 HEILOO 16 Strego-zaken LOKALE EN CENTRALE VERWARMING Uw speciaalzaak met vakkundige voorlichting scherpe prijzen eigen servicedienst 3 1981 OUDPAPIERAKTIE ST. FRANCISCUS-KLEUTERSCHOOL Morgen is het weer de dag - do. 2 juli dat u kranten brengen mag kranten, tijdschriften en oude boeken die u toch eens op wilt doeken breng ze naar de container op het plein van - 's morgens 9 tot 's middags 4 zal hij er zijn en misschien vindt u bij de buren of bij familie in de schuren stapels die naar de vuilnis gaan maar daar hebben onze kinderen niks aan dus a.u.b. het is voor ons kind die daar veel plezier van ondervindt. Deze keer op donderdag 2 juli (i.p.v: vrijdag!) staat de container voor oud papier weer klaar om uw oud papier in ontvangst té nemen. Uw laatste kans om vóór de grote vakantie fijn alles op te ruimen. U weet het: van half negen tot vier uur staat hij voor de ingang van onze scholen aan de Trompenburg. Na de vakantie is de eerste oud papier- aktie op DINSDAG 18 AUGUSTUS! Noteert u het even op de kalender? Daarna is het weer steeds op de le vrijdag van elke maand. We wensen u allen een heel fijne vakantie en hartelijk bedankt voor uw bijdragen dit schooljaar! Vriendelijke groeten van de leidsters en de ouderkommissies van Sint Maarten en De Basseroet. INSTITUUT DOMPVLOET GESLAAGD Op 2 juni j.l. werd in Amsterdam door de Associatie SMK examen afgenomen voor het Praktijkdiploma Machine- schrijven en Stenografie. Voor het Praktijkexamen Machine- schrijven slaagden de dames Th. Bak, G. de Koning (Alkmaar), J. Kortink, E. van Léijen (Heiloo), M. Meiman (Egmond a/d Hoef), Y. Settels (Hei loo). Voor het basisexamen Machine- schrijven slaagden mevr. J. Aardema, de heren G. Mooy, J. Tromp (Heiloo), J. de Waard (Egmond-Binnen). Op hetzelfde examen slaagden voor het diploma Stenografie de dames J. Beers (St. Pancras), H. Bisselink, C. Delis-Kok (Heiloo), G. Kramer (Alkmaar), A. Schaap (Heiloo), B. Verver (Limmen). TELEFOON 072-334386 gegaan, want mijn bijen zijn vergiftigd. De verplichte spelregels voor het ge bruik van giftige spuitmiddelen zijn: a. spuit nooit op planten waar bijen of hommels op vliegen; b. spuit nooit in open bloemen. Mini male hoeveelheden gif kunnen in de bloem komen en later via de nektar de insekten doden; c. spuit nooit op tuinbonen of andere planten die erg lang bloeien; d. spuit nooit op planten waarop blad luizen luizenhoning hebben afgezet. Bijen vliegen ook op dit zoete pro- dukt. Bedenk verder dat er in en om Heiloo erg veel bijenvolken staan. Voor het milieu een goede zaak. Het vraagt wel milieu-verantwoordelijk handelen van de burgers. Bedenk of het nu wel écht nodig is om een gewas met een insektenvergif te bespuiten. Een ge zond gewas tuinbonen kan onder de zwarte luis zitten. Door het dood spuiten van het gewas wordt de boon niet gezonder. INGEZONDEN Bijen dood door onoordeelkundig spuiten met een insekticide Vorige week vond ik een bijenvolk stervende. Tot 4 meter voor de kast lagen handenvol dode en halfdode bijen. De vliegplank en het gedeelte waar de kast op staat, lag vol dode bijen. Traag kropen de bijen door de dode massa. Wanneer je er een hand vol opnam, kwam er weer wat be weging in enkele diertjes. In de kast zelf was het al even treurig. De bijen die nog leefden kropen traag over de armen. Op de bodem van de kast lag een dikke laag dode bijen. Een nadere inspektie van de tuin leerde dat een brede strook tuin bezaaid was met dode bijen. De strook draaide licht af in de richting van Heiloo. Het drama dat zich hier heeft afge speeld laat zich raden. Eén van de drie volken heeft in de richting van Hei loo gevlogen. Waarheen? Waarop? Vragen waar je alleen maar naar kunt raden. Mischien een perkje met bloe men, die veel honing geven. Mogelijk een rij tuinbonen waar de bladluizen een dikke laag luizenhoning op hebben afgezet. Enkele bijen hebben de rijke honingbron ontdekt en door middel van een dansbeweging dit aan de rest van het volk meegedeeld. En toen met het hele volk er op af. Toen het bijenvolk op de bewuste plan ten vloog, is iemand - door angst voor schadelijke insekten overmand - met de gifspuit gekomen. Of dit echt nood zakelijk was, laat ik buiten beschou wing. In ieder geval is er iets verkeerd Bedenk ook dat het een fabeltje is dat vergif binnen enkele uren is uitge werkt. In bloemen-bladoksels en blad- plooien kan een insekticide zeer lang bewaard blijven. Geen enkel onkruid bestrijdingsmiddel en insektenvergif is bevorderlijk voor de gezondheid van de mens. Intussen zit ik er mee. Een bijenvolk minder. Een behoorlijke kater. Het vinden van 30.000 lijken is alles behalve prettig. Ook al zijn het bijen. Ton Verplanke MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1