Van Os mode ^^istationscentrum Tijdens de BOUWVAK vakantie blijven wy OPEN U MASCOTTE TALLY HC juwelier Strego IEUWSBLAD VOOR HEILOO klokken simon peek 2 halen 1 betalen 2 HALEN 1 BETALEN L braderie in 't Stationscentrum in Heiloo Bouwmaterialen en Doe-Uet-Zelf artikelen 3 Vrijdag en zaterdag DIVERSE KOOPJES OP HET PLEIN! Het 10-jarig bestaan van de Benedictusschool grandioos gevierd Slagharen" onbetwiste topper N.S.-dagtochten steeds meer in trek bij dagrecreanten Antiek "De Lantaarn" Kip op z'n zomers schapen scheren trok veel belangstelling in vele variëteiten horloger juwelier stationsweg 85a heiloo 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO TEL. 330138 't is rood gestippeld... (en geen,flauwe grap!) rokken, blouses, vesten, pullovers en pantalons voorzien van rode stip Winkelhof 't Loo 23-24 HEILOO op vrijdag 10 juli tussen 19.00-21.00 uur. Tijdens deze Braderie-avond optreden van Joseph Lam Streetparaders. i ïii eei loc2 Visweg 12a Limmen Tel. 02205-2242 T-SHIRTS, 3voor25.- BL0USES, uitzoeken 39.— POLO'S, uitzoeken25.- TUIIM-SETS49.- ARCHE SCHOENEN uitzoeken Z49.— Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. ISOTHERM HEILOO B.V. Winkelhof 'tLoo 6 HEILOO 16 Strego-zafeen 46c JAARGANG No. 28 8 JU1.I 1481 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1Heiloo Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo. Linimen. Egmönd-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Dinsdag 30 juni om 7.30 uur werd de vlag gehesen. Om 7.45 uur begon de biertap te lopen en om 8 uur ging de deur open voor de disco- en reünie avond van de "oude hap". Alle oud zesde klassers waren uitgenodigd; zeer velen waren gekomen. Het was een weerzien waarvoor verschillende oud-leerlingen van heinde en verre gekomen waren. Toen om 12 uur het afscheidslied geklonken had, ging ie der voldaan over de gezellige avond naar huis. De woensdag werd geopend met de opvoering van een toneelstuk door de 6e klassers. Daarna ging de jeugd op stap via diverse wandelpuzzeltochten, die door de beide oudercomitees van Christofel kleuter- en lagere school waren uitgezet. Doordat er zoveel ouders meededen, waren er onder weg vele verrassingen voor de kin deren in opgenomen. Van half zeven tot acht uur was er receptie. Oudercommitee en perso neel werden door velen gefeliciteerd en gecomplimenteerd met bloemen en flessen wijn. Verder werd het woord gevoerd door de voorzitter van het ou dercommitee de heer J. Timmerman. Hij memoreerde de aanvankelijke argwaan die de ouders koesterden, toen ze na korte tijd merkten hoeveel tijd er door het personeel meteen al vanaf het begin in "ludieke vakken" gestoken werd. Nu men na 10 jaar kan vaststellen dat degelijk gefun deerd onderwijs aldus mogelijk is, en dat het daardoor zelfs gestimuleerd wordt zijn wij ouders blij, dat het voor onze kinderen op deze wijze gereali seerd wordt en dat wij als ouders er steeds een ruime taak in toebedeeld krijgen. Het hoofd van de school, de heer M. Maas citeerde een passage uit een boek van Harvey Cox, om de diepere ondergrond te verantwoorden, waar om de school veel tijd vrij maakt voor kring-spelen, toneel, dansen, bewegen, zingen, muziek, vieringen enz. Wat wij willen is een men selijke school, waar attentie is voor originaliteit, voor humor en waar feestelijkheid geen luxe is. Voorts zei hij blij te zien, dat we nog vóór de grote vakantie de twee klas sen in het gebouw verplaatst heb ben. Wij vingen daardoor twee vliegen in èèn klap. Doordat we nu al drie weken in de nieuwe situatie geoefend hebben kan, na de grote vakantie, ons onderwerp direkt van start gaan, terwijl met de bouw van de kleuter school, die nu bij ons in komt, daags na ontvangst van de rijlesgoedkeuring kon worden begonnen. Met speciale nadruk bedankt de heer Maas inspek- tie en gemeentebestuur voor hun medewerking, waardoor de aula van de basisschool beschikbaar bleef, voor al die activiteiten die wij er ge woon waren te doen. Verlies van de aula zou onherroepelijk een groot ver lies van indentiteit voor onze school betekend hebben. Hij hoopte dat de nieuwbouw van de kleuterschool tijdig klaar zal zijn. Hiermee is onze school in een nieuw stadium getreden. En zo verheug de hij zich er over, dat we bij die opening weer een feestje in het voor uitzicht hebben. Daarna gingen de zaallichten uit en de toneelspots aan voor een op- i voering van een soort toneel met zang. "Dolle Mina is de bruid". Het i stuk was herschreven op de toestan den in school - en wijk. Het werd aan gekondigd als een feministisch spel, maar daarmee werd bedoeld, dat alle jongens de meisjes- en vrouwenrol len speelden en de meisjes de mannen rollen. En dat geeft al gauw komische I effecten. Na afloop hadden oudercomitee en personeel een feestavond gepland voor alle moeders en vaders die dit jaar op enigerlei wijze iets voor de school gedaan hadden. De dames die tien jaar geleden de docobibliotheek enz. op poten gezet hadden kwamen onverwachts met een voordracht getiteld "Door Mathijs werden mijn haren grijs", een stukje dat onbe daarlijke lach solo's ontlokte. Het personeel liet zich niet onbetuigd en voerde in travestie met behulp van een leerlingetje een zelf geschre ven stukje uit over: "Het wanrapport van Chrisje". En zo ging dat met gezamenlijke volksdans, zang en spel letjes door tot in de vroege uurtjes. Maar op donderdag was ieder weer in alle ernst aanwezig bij de eucharistieviering in de aula. Oud pas tor J. Schmidt was graag terug geko men om hier voor te gaan. Na de preek genoot ieder er van hoe treffend hij met de kinderen een discussie uit lokte en leidde over "Het grote feest". Na de H. Mis bood hij de school een prachtig geïllustreerd boek aan over "St. Benedictus en zijn tijd". Het voltallig schoolorkest speelde met hevig fortïsissi het slotlied: "Een zoen van de juffrouw - een hand van de meester" - en morgen MOR GEN, dan zijn we lekker VRIJ. En daar vlogen alle tekstboekjes de lucht in. Maar toen werd het hoogtijd om de kermisstandjes op te bouwen en dat deden de kinderen zelf. Om 12 uur was de school "herschapen" en daar kwamen moeders en oud-leerlingen met schalen broodjes, krentenbrood en chocomel. Van half een tot half twee was daar een vreemd soort voetbal wedstrijd "Wie durft het op te nemen tegen de leerkrachten". Telkens moch ten 6 leerlingen een wedstrijdje spe- van 5 minuten spelen tegen een team van 3 leerkrachten (alle 3 fervente zaal voetballers), mits zij ook 12 suppor ters op hun team konden verzamelen. Het team van 6 meisjes 5e klas, deden hun best wel, maar werden behoor lijk ingemaakt. Die tijd vloog om. En toen om half twee de kermisspel- letjes geopend werden met natte spons gooien op de scheidende juffrouw van de eerste in het "Schandblok", rook de hele school al naar patat. Een va der had zich nl. als patat-bakker opgeworpen. Een andere ouder voor zag de school al die dagen gratis van "hapjes" worst. Zo ook werd de poffertjeskraam gerund door enkele moeders met hun dochters. Het ging er allemaal zeer gezellig toe. Moe, maar voldaan gingen de kermisgan- gers om 4 uur naar huis. 's Avonds ging het gordijn voor de laatste maal opeh. Het was verheu gend onder de toeschouwers twee werkers van het eerste uur te ontmoe ten n.l. mevr. L. Kraakman-Temmink en de heer A. v.d. Hulst die er hoofd was toen de eerste twee klassen nog de depandance van de Radboudschool vormden. Na het stuk werd de ouders verzocht naar huis te gaan, omdat de 6e klas nog een hartroerend afscheidje wil de vieren. Nadat zij van de leerkrachten en el kander afscheid genomen hadden, belegde het comitee met vrienden en medewerkers een evaluatie ver gadering. Alle personeelsleden en alle scheidende medwerkers kregen een beeldje van St. Benedictus, door een moeder van brooddeeg gebakken, en een vlinder, geschilderd op glas, dat gesneden was uit resten van ka potte schoolramen. Tot slot kon de voorzitter vaststellen dat, dankzij veler grens overschrei- dende medewerking ons 10-jarig feest in ieders geheugen gegrift zal staan als een happening. GEEN HEIL[L]00[ZE] WEG NAAR DE A9 Langs deze weg willen wij, het comité "geen HEIL[L]00[ZE] weg naar de A9", een ieder bedanken voor het ondersteunen van ons bezwaarschrift: Ruim 700 mensen plaatsten hun hand tekening met daarbij hun naam en adres. Ongeveer 20 mensen stuurden de strook in. Vele discussies werden ge voerd met als gevolg dat soms diege nen die juist vóór de aanleg van de weg waren oók hun handtekening plaatsten onder ons bezwaarschrift. Ook zij zagen tenslotte het gevaar in: Nog meer verkeer over de Kennemer- straatweg, Stationsweg, Zeeweg, Ze- venhuizerlaan en de Vennewaters- weg! (Zie uitkijkpost van 1 julij.L). Zijn er nog mensen die niet in de ge legenheid zijn geweest ons bezwaar schrift te ondersteunen dan kan dat alsnog door onderstaande strook in te vullen en op te sturen of af te geven vóór 20 juli a.s. bij: G. P. H. Dekkers, Kennemerstaat- weg 670, 1851 NL Heiloo; E. D. J. Bleeker, Kennemerstraatweg 642, 1851 NL Heiloo, C. B. Verver, Hooge- weg 35. 1851 PJ Heiloo. NAAM ADRES. ONDERSTEUNT HET BEZWAAR SCHRIFT VAN HET COMITÉ "GEEN HEIL[L]00[ZE] WEG NAAR DE A9". HEILOO JULI 1981. HANDTEKENING Raadhuisweg 12 - Heiloo Telefoon 072-336352 Het gaat goed met het Dagtochten programma van de Nederlandse Spoor wegen. Werd in 1954 gestart met drie dagtochten en 1084 deelnemers, in 1980 kozen bijna een half miljoen Ne derlanders voor de trein om er een dag op uit te trekken naar een van de veer tig geselecteerde attractiepunten uit het N.S. programma. En de groei zit er nog steeds in. "Tot nu toe zitten we al op een toe name van bijna 25% ten opzichte van verleden jaar", zei drs. G. Th. M. Hau- brich, Chef Verkoop en Tarieven Afdeling Marketing Reizigersvervoer van de N.S. tijdens een bijeenkomst in Slagharen, waar hij bekend maakte, dat Ponypark Slagharen als "Dagtocht 35" voor de derde keer achtereen (vier keer in totaal) het grootste aantal dagrecreanten had getrokken. "Het binnenlands toerisme zit in de lift en de N.S. kunnen dat goed merken". In de ruim 25 jaar dat de N.S. Dagtoch ten nu bestaan heeft deze activiteit een grote bekendheid gekregen. Zo'n tweederde van de Nederlandse bevolking is op de hoogste van het be staan ervan, bleek uit een onderzoek, dat tevens aangaf, dat Slagharen van alle dagtochten ook de grootste bekend heid geniet. In alle opzichten is Pony park Slagharen de onverbiddelijke top per, want ook wat het aantal school reizen betreft steekt dit attractie park in N.O. Overijssel ver boven de andere uit. AUTOBEZITTERS NEMEN DE TREIN Opvallend is, dat het lang niet allemaal autobezitters zijn. die de trein nemen. Maar liefst 47% van de dagrecreanten bleek over een auto te beschikken en bijna 13 had er zelfs méér dan één. Van hen had iets meer dan de helft op de dag van de reis de eigen auto niet beschikbaar en werd er daar om voor de trein gekozen. De anderen maakten de keuze vanwege het ge mak, de afstand, het ontbreken van parkeerproblemen of om eens kennis te maken met het reizen per trein. "Door de activiteiten van staatssec retaris Hazekamp is de schijnwerper in toenemende mate op het binnenlands toerisme gericht. Hef motto "Lekker uit in eigen land" slaat goed aan. Dat is, "aldus drs. Haubrich, "mede het gevolg van de prijsontwikkeling in het buitenland. Het eigen land krijgt nu meer kansen. Er is duidelijk sprake van een groeipotentie". De Spoorwegen zullen er volgens de heer Haubrich alles aan doen het toe ristisch verkeer te bevorderen. Door het steeds grotere aanbod van trein reizigers in het zakelijk verkeer moet er meer materieel komen. Maar dat materieel is dan buiten de spits óók beschikbaar. De N.S. haken daar steeds actiever op in. Sinds 1978 wordt met toenemend succes getracht het reizen in gezinsverband te stimule ren. De jaarkaarten, kortingskaarten en de onlangs aangekondigde daluren- kaarten zijn daar belangrijke voor beelden van. EXTRA MATERIEEL NIET NODIG Het toeristisch vervoer vult de lege plaatsen na en vóór de spitsuren. Het aantal reizigerskilometers neemt er aanzienlijk door toe, zonder dat er extra materieel nodig is en daardoor ontstaat er een gunstiger verhouding in het algemene kostenaspect. Op deze manier geven de Spoorwegen hun openbare functie extra relief. "Ik ga natuurlijk niet beweren, dat in elk van de komende jaren een groei van zo'n 25%, zoals nu de trend aan geeft, haalbaar is, maar ik ben ervan overtuigd, dat de Spoorwegen een steeds grotere rol gaan spelen in het toeristisch verkeer. Niet alleen de dag tochten lopen als een trein, de moge lijkheid om attractiekaarten op stations te kopen voor nog eens vele dozijnen attractieparken en bezienswaardighe den in Nederland vindt ook steeds grotere aftrek. De verkoop daarvan is in 1980 verdubbeld", aldus drs. Haubrich, die zijn bezoek aan Slag haren afrondde met het aanbieden van een maquette van een speciale NS zitbank annex bloembak, die zo spoedig mogelijk in het park wordt geplaatst, aan Ponypark directeur J. H. Bemboom. TOP TIEN VAN DE ATTRACTIE PARKEN De Nederlandse Spoorwegen boden in 1980 veertig dagtochten aan. Zo'n NS Dagtocht houdt in, dat er tegen een speciaal all-in tarief (reis en toegangs prijs samen) een bezoek aan een attrac- tiepunt kan worden gebracht. De best verkochte dagtochten waren: 1Ponypark Slagharen (62690) 2. De Efteling (52000) 3. Madurodam/Scheveningen (49000) 4. Artis en Rondvaart (19000) 5. Beekse Bergen (18000) 6. Stoomtrein Hoorn-Medemblik (16000) 7. Evoluon (15.500) 8. Burgers Dierenpark (15000) 9. Dolfinarium (14000) 10. Duinrell en Hellendoorn (11000) ln 1954 trokken 3 dagtochten 1084 reizigers. In 1960 waren er 23 dag tochten met 73000 deelnemers, in 1970 waren dat er dertig met 183.000 en in 1980 veertig met 487.000 deelne mers. Voor Dagtocht 35 (Slagharen) alleen al werden 8 miljoen reizigers-kilome ters afgelegd. Kip mag zich in ons land in een be hoorlijke mate van populariteit verheu gen. Kip is betaalbaar, gemakkelijk te bereiden en smakelijk. Kipfilets en kippeboutjes worden welhaast we kelijks gegeten. Toch valt er heel wat meer met kip te doen. Denken we alleen maar aan de oosterse keuken, waarin kip op tal van manieren onze tongen weet te strelen. Erg lekker, in het bijzonder op een warme zomerdag, is kip met ananas. Extra plezierig daarbij is, dat dit ge recht slechts een voorbereidingstijd kent van 5 minuten, terwijl de berei ding niet meer dan een kwartier vergt. Probeer het eens, u zult er geen spijt van hebben. INGREDIËNTEN 400 gram kipfilet 1 eetlepel Conimex ketjap benteng as in 3 sch(jven ananas 1 mespunt knoflookpoeder 1 eetlepel maizena l'/2 eetlepel Conimex ketjap benteng asin 2 eetlepels water 3 eetlepel^» ananassap enkele druppels sherry- wat slaolie GESLAAGD HER-EXAMEN MAVO 4 Geslaagd bij Her-examen Mavo-4 aan de St. Jan Mavo te Heiloo: Jacqueli ne Apeldoorn, William Bakker, Esther Klaver, Peter Nanne, Frank Schel- levis, Wilma Strengman uit Heiloo. Caroline v.d. Berg, Sylvia Kerkhoff, Albert Venema uit Egmond-Binnen. Fred de Waard uit Egmond a/d Hoef en Hella Winder uit Limmen. BEREIDING Snijd de kipfilets in kleine stukjes en smeer ze in met een mengsel van mai zena en ketjap. Braad ze nu zeer snel aan in olie en voeg er, als de kip gaat kleuren, de in twee helften gesne den ananasschijven aan toe. Laat die ongeveer 3 minuten mee smoren, met het deksel op de pan. Leg ze dan op een verwarmde schaal. Maak een mengsel van knoflook, maizena, ketjap, water, ananassap en sherry en breng dit aan de kook. Zodra het gebonden is, giet u het over de kip met ananas. Slamat Makan, Smakelijk Eten! Vorige week vrijdagavond was het weer echt gezellig op de braderie in het Stationscentrum. Het weer was qua temperatuur mis schien ondermaats maar verder pri ma. Zo'n tien schapen in hun dikke wintervacht werden hier vakkundig van ontdaan. Of ze het leuk vonden staat te betwijfelen, want je zal met zo'n temperatuur maar pardoes van jé wolletje worden ontdaan en daar maar in je nakende niksie staan. Maar misschien heeft een schaap daar geen erg in. Verder zorgden de Waagzangertjes voor wat muzikaal onthaal. Tevens za gen we een stand waar handtekeningen werden verzameld voor een aktie te gen de verlenging van de Kenne merstraatweg. De aktie-groep vreest dat dit een grote racebaan zal wor den. Volgende week vrijdagavond zal er een talentenjacht gehouden worden, waar individueel maar ook door groepen aan meegedaan wordt. AANBEVOLEN BOEKEN Wij willen eens de aandacht vestigen op 2 aardige boekjes. Aardige boek jes, omdat ze speciaal geschreven zijn voor gehandicapten. Vooral het boek je "Ik doe het zelf wel" zal aanspre ken. Het is nl. geschreven in samen werking met gehandicapten. Men heeft veel van de door henzelf in de praktijk uitgedachte hulpmiddelen in dit boekje genoteerd. Gewoon simpele foefjes, waar je eigenlijk al leen op komt, wanneer je er dagelijks mee te maken hebt. Het is gelukkig niet geschreven op een betuttelende toon, maar in een prettig aanspreek bare stijl. En aanschouwelijk gemaakt door heel begrijpelijke tekeningen. Trouwens, niet alleen gehandicapten, maar ook zij die wel eens last hebben van stijve schouders en knieën, of moeite hebben met bukken, zullen veel aan deze tips hebben. Tips over aanpassingen op het gebied van trappen lopen, breien, schrijven, telefoneren en allerlei heel simpele huishoudelijke hulpmiddelen. Kortom, een boekje dat in staat stelt, om zo lang mogelijk zelf bezig te blijven. "Ik doe het zelf wel" van Kruissel- brink en Oostinjen. GESPREKSGROEPEN VOOR GESCHEIDEN MENSEN, WEDUWEN EN WEDUWNAARS Als je alleen komt te staan door scheiding of overlijden van je partner, ervaar je veelal grote veranderingen in je leven. Je wordt met vele nieuwe situaties gekonfronteerd, waarin het vaak moeilijk is om juiste antwoor den te vinden. Je denkt dat je de enige bent met je problemen. Je weet dat er andere mensen in de zelfde situatie zijn. Hoe doen die het allemaal? Bijvoorbeeld: - hoe ervaar je het om nu alleen voor de opvoeding van de kinderen te staan? - Hoe verwerk je je verdriet? Kan je dit met anderen mensen delen? - Welke momenten Van de dag/week zijn het moeilijkst? - Hoe ga ik verder met mijn leven? - Vaak merk je dat familie, vrien den en kennissen anders reageren. Wat doe je dan? Deelnemers aan een gespreksgroep kunnen ook zelf nog andere onderwer pen aan de orde stellen en ervaringen uitwisselen. Het deelnemen aan een dergelijke groep geeft vaak bijzonder veel steun, omdat je met mensen praat die allemaal hetzelfde hebben mee gemaakt. Ook kan het prettig zijn om op dezelfde manier weer anderen te helpen, omdat je misschien een stapje verder bent. Dit jaar bieden de Algemeen Maat schappelijke Instellingen van de Kop van Noord-Holland, Westelijke West- Friesland, Alkmaar en het buro voor (a.s.) alleenstaande ouders 'FIOM' weer gespreksgroepen aan voor gescheiden mensen, weduwen en weduwnaars. Deze groepen worden georganiseerd in Den Helder, Schagen, Wieringerwerf, Heerhugo- waard en Alkmaar. Alleen het FIOM heeft een aparte groep voor weduwen en weduwaars. Voor alle groepen van het FIOM geldt dat de deelnemers de zorg van de kinderen hebben. De groepen gaan van start in septem ber 1981 en februari 1982 en worden wekelijks gehouden. Het aantal deel nemers per groep bedraagt 8 tot 10 groepsleden. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op alle bijeenkomsten aanwe zig zijn; dit is erg belangrijk voor de voortgang van de gespreksgroep. Kandidaat-groepsleden kunnen zich zowel schriftelijk als telefonisch aanmelden bjj één van de instellingen b(j u in de buurt op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur. Er zal dan een afspraak worden ge maakt voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zal verdere informatie gegeven worden over de groep. INSTELLINGEN: A.M.W. Den Helder, Spuistraat 1-3, tel. Q2230-15834 (Hannie Prins) -A.M.W. Schagen, Noord 156, tel. 02240-97100 (Gerard Erkamp, An- net Schuitenmaker) A.M.W. Wieringerwerf, Fazant straat 2, tel. 02272-3019 (Els van Swaay) A.M.W. Heerhugowaard, Midden weg 53, tel. 02207-14377 (Annet Groot, Ria Viersma) A.M.W. Heiloo, Westerweg 263, tel. MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO Specialisten in warmte-isolatie k Het tweede boekje, dat we vooral in deze vakantietijd zouden willen aan bevelen is: "Vrijer bewegen" van onze plaatsgenoot G. W. Reitsma. Een boek je dat handelt over aangepast reizen in Noord-Holland boven het IJ, schit terend geïllustreerd met tekeningen en foto's uit ons onvolprezen Noord-Hol- 072-330984 (Meike Kalsbeek, André land. Wat heel plezierig is, er wordt Moelaert) precies aangegeven, waar men drem- FIOm Alkmaar en de gehele regio, pelloze accommodaties kan vinden. vd Meystraat 6, tel. 072-118812 Waar men met een rolstoel binnen (Trees Kloeg en Gerrit Snijders). kan. Wanneer de diverse beziens- waardigheden, zoals jaarmarkten gehouden worden, en wanneer musea, natuurreservaten en tentoonstellingen geopend zijn. Ook wordt aangegeven, waar men gezellig een kopje koffie kan drinken, of een hapje kan eten. En vooral, hoe men dit alles moet bereiken. Zeer uitgebreide route- bechrijvingen tot in de kleinste details zorgvuldig aangegeven. Echt een boekje, dat uitnodigt om ie mand die aan huis gekluisterd zit ep een mooie zomerdag met de auto te gaan halen. En hem of haar dan te laten genieten van het schil derachtige Noord-Holland boven het IJ. Verder willen wij de lezer opmerk- Zie advertentie elders in dit blad. zaam maken op de volgende hulp middelen, die in de bibliotheek te krijgen zijn voor slechtzienden. En telefoonring, met sterk vergrote cij fers, en heel gemakkelijk aan te bren gen op uw toestel. Vereenvoudigt het zoeken van de nummers op de draai schijf. Een naaldsleutel voor het inbrengen van de draad in de naald, "want, oh, dat oog van de naald wordt als maar kleiner". Een grote lees- lineaal. Verder documentatiesysteem van alle verkrijgbare hulpmiddelen en aan passingen ten behoeve van lichamelijk gehandicapten. De bibliothecaresse zal u over dit alles graag inlichten. UW VERTROUWEN WAARD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1