I# Van Os mode z stat ionscentrum juwelier Strego NOOIT MEER VERVEN if W mascotte Tijdens de BOUWVAK vakantie blijven wij OPEN U I Alles voor uw hengelsport HET DIERENHUIS braderie in 't Stationscentrum in Heiloo op vrijdag 17 juli tussen 19.00-21.00 uur. Tijdens deze Braderie-avond is er een grote wedstrijd disco-talentenjacht. Wie wordt de beste popgroep van Heiloo? TALLY-LC DIERENBESCHERMING HEILOO Cyperse kater Bouwmaterialen Dpe-Het-Zelf artikelen OPRUIMING van costuums - colberts regenjassen - pantalons bonneterie overhemden - jacks VVV Heiloo organiseert Puzzel-prestatietocht m v:I ,f Taxivervoer naar Schiphol Gasunie: aardgaslevering op lange termijn zeker stellen EUWSBL AD VOOR HEILOO teétikzM* J. 3 winkelhof 't Loo 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO TEL. 330138 Winkelhof 't Loo 23-24 HEILOO l I ünu Winkelhof 't Loo 6 HEILOO 16 Strego-zafeen T-SHIRTS, 3 voor 25.- BLOUSES, uitzoeken 39.- POLO'S, uitzoeken 25.- TUIIM-SETS 49.- ARCHE SCHOENEN uitzoeken 7 49.— Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. SHOW in het N.K.J.B.-gebouw, Stationsweg 115 Heiloo PORTKS® zoekt DRINGEND een zeer goed tehuis voor een prachtige Ontwikkelingen Aardgasaandeel Lagere raming Visweg 12 a Limmen Tel. 02205-2242 Groningen ISOTHERM HEILOO B.V. I 46e JAARGANG No. 29 15 JULI 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7. Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen. Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 45 centfexcl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. V S, NX.-N 'x':' Op zaterdag 8 augustus organiseert de WV-Heiloo een puzzelfietstocht, die tevens langs de mooiste plekjes van Heiloo en omgeving leidt. Er kunnen twee routes gereden worden t.w. een van 20 km en een van 40 km. De voorinschrijving begint op 22 juli. de kosten bedragen 3,- p.p. kin deren tot 12 jaar, ondergeleide, 1,50. Deelnemers aan deze tocht zijn dan te vens verzekerd tegen schade aan der den. De plaatsen waar ingeschreven kan worden zijn: - VVV-Kantoor, Heerenweg hoek Sta tionsweg - Camping Heiloo, Omloop - Camping Klein Varnebroek En op 8 augustus in het VVV-Kantoor. De vertrektijd is tussen lOen 11.30 uur. Deze toeristische tocht laat veel van Heiloo en omgeving zien en voeren u langs het Witte Kerkje, Putje, de Hut koffer, de Beun, het Heilooërbos (doorzicht Nijenburgh), Zandersloot. vergezicht v.a. de Sledeheuvel, naar Egmond, ruïne, langs de duinen terug naar Egmond-Binnen en de Auelbert Abdij. De 20 km rijders gaan dan naar huis, maar de 40 km rijders gaan dan naar O. L. Vrouw ter Nood, de Hervormde Kerk in Limmen, vergezicht over het viadukt, de knotwilgen allee, Nijen burgh (v.h. boerderij Bakker) en te rug bij het Witte Kerkje. De exacte route beschrijving voor beide tochten krijgt u bij de eerder genoemde adressen. Tijdens de route zult u verschillende vragen moeten beantwoorden, maar er zijn altijd drie antwoorden gegeven waaruit u een keus kunt maken. Het ligt absoluut niet in d e bedoeling er een wedstrijd van te maken. Voor degenen die geen fiets (meer) hebben deze zijn te huur op de volgen de adressen: Firma Boersen op de Stationsweg 79 en Firma Bosman op de Westerweg 295 en op de Camping Klein Varnebroek. Bespreek tijdig!! Het hele parcours zal begeleid worden door bezemwagens. Van u wordt ver wacht dat u een fijne fietsdag hebt en voor 6 uur terug bent. Sinds kort bieden de drie Holland International Reisburo's in Alkmaar en Heiloo hun passagiers voordelig ver voer van huis naar Schiphol en terug. In samenwerking met Kotax Alk maar laten zij één dezer dagen de zoge naamde Schiphol Taxi Service het licht zien. De nieuwe dienstverlening omvat taxivervoer vanaf Alkmaar en Heiloo naar de luchthaven in aan sluiting op een reis, geboekt bij één der Holland International Reisburo's. Een retourtje Schiphol kost er dan slechts 50,-- per persoon, terwijl een gewone taxirit naar Schiphol vandaag de dag al gauw zo'n 120 gulden voor een enkele reis moet kosten. Speciaal voor hen die op een onge bruikelijk tijdstip vertrekken en die geen beroep kunnen doen op familie of kennissen-met-een-auto is het vaak een omslachtige zaak om naar Schip hol te gaan en bij terugkomst weer thuis te komen. Mede hierom ver onderstelt Holland International Reisburo een behoefte in Alkmaar en Heiloo aan goedkoper taxivervoer, waarmee het slepen met bagage (Stations, bussen, trappenlopen) op een comfortabele manier kan wor den omzeild. Het vaak zeer vroege vertrek van touringcarreizeri uit Alkmaar en Heiloo is ook zo'n hinderpaal voor vakantiegangers om 's morgens tij dig met alle bagage op het vertrek punt (meestal het N.S.-station) aan wezig te zijn. Speciaal voor deze passagiers is de Touringcar Opstap Service in het le ven gerpepen. Vervoer door Kotax naar het vertrekpunt kost binnen Alk maar 4,-- per persoon en bin nen Heiloo 6,~ per persoon. Bij bespreken vooraf met een vervoer- bewijs van een Holland International Reisburo is men verzekerd van taxi vervoer op maak voor een lage prijs, ongeacht het tijdstip van vertrek! TELEFOON 072-334386 Wm UW VERTROUWEN WAARD DEUREN Oude deuren en deurkozijnen als nieuw Door PORTAS- kunststofommanteling in vele houtdessins en effen kleuren Pas send bij uw interieur Vakkundig - voordelig s Morgens ge haald - s' avonds gebracht. Belt u even op. Alleenvertegenwoordiger voor midderven noordvNoord-Holland PORTAS-Vakbedrijf Resicon Deurenservice B. V. Postbus 25. Niiverheidsweg 6, 1670 AA Medemblik e Postbus 25, Nijverheidsweg PORTAS-deuren-vakbedrijfen overal in Nederland en in vele Europese landen vrijdag 17 juli van 15.00-18.00 uur en van 18.30-21.00 uur. i Aardgas zal ook de komende 25 jaar een groot deel van onze nationale energiebehoefte blijven dekken. Uit de beschikbare hoeveelheid en de geplande afzet concludeert Gasunie die gunstige ontwikkeling. Wel is daarvoor noodzakelijk dat de intensieve nationale besparingsinspan ning voort gaat en dat actieve opsporing en inkoop resultaten afwerpen. Dan, zo meent het bedrijf, is de aardgaslevering op lange termijn zeker te stellen. Dat beeld schetst de Gasunie in het vandaag verschenen Plan van Gasafzet 1981. Er is thans een verzekerd aanbod van 1550 miljard m3 aardgas. Gasunie verwacht in de komende 10 a 15 jaar de beschikking te krijgen over nog eens 1000 miljard door de grotere reserve in de bestaande velden; door import en door opsporing van nieuwe gasvoorkomens in Nederland. Met dit totale verwachte aanbod van 2550 mil jard m3 kan de Gasunie haar Gasafzet- plan realiseren. Omdat in het Nederlandse energiebeleid aardgas zo'n belangrijk aandeel heeft (meer dan 50% van het huidige primaire verbruik) tracht Gasunie in haar Plan van Gasafzet 1981 een zo goed mogelijk beeld te geven van de toekomstige energievoorziening. Gasunie heeft daarom in haar Plan van Gasafzet 1981 een tweetal denkbare ontwikkelingen van de Nederlandse economie geschetst: een gematigde eco nomische groei en een stagnering met daarna geleidelijk herstel. Bij een gematigde economische groei zal de totale energiebehoefte in ons land tot 2000 toenemen tot 113 miljard m3 aardgasequivalent. Volgens de stagna tie/herstelontwikkeling tot 94 miljard m3 aardgasequivalent. Dat betekent 33% respectievelijk 11% meer dan het verbruik in het basisjaar 1978 (toen 85 miljard m3 aardgasequivalent). Maar in vergelijking met de ontwikke ling van het energieverbruik tot 1973 is er duidelijk sprake van een breuk. Als de trend van vóór 1973 zou zijn doorgezet, zou reeds volgend jaar het niveau worden bereikt wat thans voor het jaar 2000 wordt voorzien. De sterke stijging van de energieprijzen en de gematigde ontwikkeling van de econo mie beperken duidelijk de toeneming van het energieverbruik. Uit een en ander valt af te leiden dat het energieverbruik over de komende 20 jaar geen spectaculaire groei geeft te zien. In het totale energieverbruik zal, bij uitvoering van het aardgasafzetbeleid zoals Gasunie dat voorziet, het aard gasaandeel in het jaar 2000 nog 38 a 40% bedragen, het olie-aandeel zal teruglopen tot circa 35%. Veronder steld wordt dat het aandeel van kolen zal oplopen tot 24 a 27% in 2000. Dit beeld geeft aan dat Nederland in toene mende mate in zijn energievoorziening afhankelijk zal worden van het buiten land. Aan het eind van de jaren '70 voorzag ons land nog voor meer dan de helft in eigen energiebehoefte. Gasunie ver wacht dat dat in 2000 zal zijn teruggelo pen tot ongeveer 30%. In dit kader vindt Gasunie het lang in stand houden van de eigen aardgasreserves van strate gische betekenis. Wat het aanbod van aardgas betreft voor de komende 25 jaar heeft Gasunie een verzekerde reser ve van 1530 miljard m3 in Nederland en het Nederlandse deel van het Continen tale Plat. Aan gecontracteerde importen is daaraan nog eens 20 miljard m3 toe te voegen. Ten opzichte van het vorige Plan van Gasafzet is dat 190 miljard m3 lager. Oorzaak: de leveringen in 1980 aan het binnenland en de export van in totaal bijna 90 miljard m3 en herwaar dering van afgesloten importcontrac ten, waarbij het Algerijnse contract van zo'n 130 miljard (Gronings gasequiva- lent) thans niet meer als verzekerd aanbod wordt gekenmerkt. De Nederlandse reserves ontwikkelen zich echter wel gunstig. Tegenover de 1530 miljard m3 van dit jaar stond vorig jaar een hoeveelheid van 1570 miljard m3, terwijl de binnenlandse produktie 85 miljard m3 was. Hetgeen betekent dat de bewezen reser ves in ons land in het afgelopen jaar met zo'n 45 miljard m3 zijn toegenomen. Een hoeveelheid die ongeveer gelijk is aan ons jaarlijks binnenlands verbruik. Het verwachte aanbod van nog eens 1000 miljard m3 kan afkomstig zijn uit bestaande velden, die meer produceren dan thans als verzekerd aanbod wordt aangenomen; uit opsporingen en ont wikkelingen van nieuwe velden; uit nieuw af te sluiten inkoopcontracten en door fabricage van kolengas. Gasunie ziet voor inkoop gunstige ontwikkelin gen in Noorwegen; het heeft contacten met Rusland en Nigeria; hoopt nog altijd Algerijns gas te kunnen krijgen. Wat de afzet betreft gaat Gasunie uit van levering aan openbare voorziening en hoogwaardige toepassingen van aardgas in de industrie; geleidelijke vermindering van grote ondervurings- toepassingen, geen uitbreiding van te leveren hoeveelheden aan buitenland en centrales en bevordering van energiebe sparende toepassingen van aardgas. Verwacht wordt dat in de komende 25 jaar 1515 miljard m3 aardgas nodig is om dit afzetbeleid te kunnen waarma ken. Dit is 135 miljard m3 lager dan in het vorige Plan, dat nog voorzag in een totale afzet van 1650 miljard m3. Die lagere afzetraming wijt Gasunie aan vermindering van de nog resterende hoeveelheden voor de centrales en de export; aan de geringere economische groei, aan steeds grotere besparingsin spanningen onder druk van het prijsni veau en aan minder energie-intensieve wijze van produceren. Op basis van het verzekerd aanbod (1550 miljard m3) kan het afzetbeleid nog niet waargemaakt worden. De reserve aan het eind van de Planperiode is daarvoor te gering om een goede afbouw te kunnen garanderen. Een reserve van 350 tot 400 miljard m3 aan het einde van de Planperiode is volgens Gasunie noodzakelijk. Op grond van het verwachte aanbod van 1000 miljard m3 stelt Gasunie dat het afzetbeleid te verwezenlijken valt. Hij is 2 jaar en gecastreerd. Het is een erg lieve kater. Inl.: Mw. De Waart, tel. 334810 y*7 MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO Van belang voor het vaststellen van de reserve aan het eind van de Planperiode is niet alleen de omvang, maar vooral ook in hoeverre het gaat om Nederland se reserves. Het lang in stand houden van de eigen voorraad garandeert het beste de nationale energievoorziening. Gasunie verwacht dat na 2000 de resterende reserve voor het grootste deel in het Groningen veld aanwezig is. Dat kan als het afzietbeleid om eerst de kleine velden te gebruiken, aangevuld met importen, kan worden uitgevoerd. Het Groningen veld wordt dan gecon serveerd als strategische reserve. Boven dien geeft dat het bijkomende voordeel dat het Groningen veld door de flexibele produktiemogelijkheid aan waarde wint. Wel zal dit beleid tot gevolg hebben dat de komende jaren het aandeel van buiten Groningen afkomstige gassoor ten verder zal toenemen, waardoor de beheersing van de kwaliteit niet eenvou diger zal worden. In de komende jaren zal daarom door Gasunie naar verschil lende oplossingen worden gezocht voor het inpassen van de afwijkende gassoor ten omdat het gas zal worden aangepast aan de huidige gastoestellen. HET WERK VAN DE OUDEREN BONDEN IN NEDERLAND Wü kennen 3 "bonden van ouderen" in Nederland t.w.: 1. Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen 2. Katholieke Bond voor Ouderen 3. Protestands Christelijke Ouderen Bond In Heiloo zijn 2 bonden voor ouderen: 1. Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (A.N.B.O.) 2. Katholieke Bond vöbr Ouderen (K.B.O.) Doel van beide bonden is: Ervan uitgaande dat de oude en ouder- wordende mens een volwaardig lid van de samenleving is, stelt men zich ten doel op te komen voor de rechten en de belangen van de oude en ouder- wordende mens door te streven naar verbetering van diens materiele, sociale en culturele positie, en het voorstaan van de belangen van de ouderen bij wereldlijke en geestelijke autoriteiten en andere instanties. In het bijzonder zal daartoe aandacht worden geschonken aan: 1. De voorbereiding op de pensioen gerechtigde leeftijd. 2. De verbetering van de huisvestings mogelijkheden. 3. Een zinvolle tijdsbesteding. 4. Bejaardenwerk in plaatselijk, gewestelijk en landelijk verband. 5. Voorlichting omtrent alle proble men die voor de oude en ouder-worden- de mens van betekenis zijn. Wij willen meepraten als er over ons gesproken wordt. In Nederland is 11% van de bevolking boven de 65 jaar. Als men dit cijfer verhoogt met het aantal eerder gepen sioneerden jonger dan 65 jaar, en de op jongere leeftijd door arbeids ongeschiktheid uitgeschakelden, dan spreken wij over 2.000.000 mensen, dat is 1/7 gedeelte van de Ne derlandse bevolking. Waarom zou zo'n enorm aantal niet zichzelf mogen vertegenwoordigen in de S.E.R.? Dat geldt ook voor de Ziekenfondsraad. Ouderen vormen hier de grootste "groep". Dat geldt ook ten aanzien van de besturen van de bejaardenoorden en de verpleeghuizen. Dat geldt ook. ten aanzien van de besturen van de stichting gecoördineerd bejaarden- werk. De bonden voor ouderen trachten ener zijds de wegen tot inspraak en mede zeggenschap open te maken, en ander zijds verrichten zij emancipatorisch werk om ouderen op te wekken en zich geschikt te maken om die inspraak gestalte te geven. De ouderenbonden doen een beroep op het grondrecht van de mensenlijke waardigheid. Dus gelijkwaardigheid ongeacht leef tijd. De ouderenbonden wordt ten on rechte wel eens verweten, dat zij niet meer zijn dan een reisclub en een soos- club. Natuurlijk, als mensen uit het productie-proces stappen, vallen door gaans tegelijkertijd veel sociale con tacten weg en dienen leegten van tijd zich aan, Niet voldoende voorbereide ouderen gaan daaronder zwaar gbukt. Daarom schuwen de ouderenbonden de middelen niet om iets te doen aan het gemis aan sociale contacten, om ont spanning te brengen, om leegten in tijd te helpen vullen door zinvolle besteding, om liefhebberijen aan te wakkeren, of weer in het leven te roepen. Maar hoe zeer deze activiteiten ook in een wezenlijke behoefte voorzien, overeind staat, en dient te blijven staan, dat de ouderenbonden BELAN- GEN-BEHARTIGINGS-ORGANISA- TIES zijn met een totaal-terrein. Ont spanning is daar een facet van. Beiden bonden hebben in Heiloo sa men 1200 leden. U kunt lid worden van af 50 jaar. Mischien heeft u de bond nu nog niet nodig, maar in de toekomst wel. Ouderen van Heiloo, maakt de Ouderen Bonden sterk en geeft u op als lid bij één van de Ouderenbonden van Heiloo. Voor de Kath. Bond bij voorzitter J. Lammers, Ewislaan 3, tel. 333296; sec. J. Schneiders, Kerkakkers 9, tel. 334054. Voor de Algemene Bond bij voor zitter IJ. van der Blom, Vreden- oord 79, tel. 336455, secr. N. de Vries-Ero, tel. 331937. Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. TOER-IN FESTIVAL MET MUZIEK Om de talloze bezoekers aan Noord- Holland in de vakantietijd te plezie ren zullen in de week van 19 t/m 26 juli in het kader van Toer-in 1981 een aantal concerten worden gegeven door hetRicciotti Ensemble. Het 35-persoons Ricciotti Ensemble (spr.. Rietzieotti) waarvan de naam ontleend is aan een Italiaans barok- componist, gaat gedurende deze pe riode de straat (en het strand) op. Het grote orkest, gevormd door voor al conservatorim- en muzieklycea- studenten (blazers en stijkers) speelt een week lang zo'n drie keer per dag in totaal 13 plaatsen. Het ensemble brengt een breed repertoite: van klas siek tot vroeg 20e eeuws en pop. Ricciotti speelt op de volgende data en plaatsen: Maandag 20 juli: Egmond aan Zee (Pompplein) 16.30 en 19 uur. Vrijdag 24 juli Alkmaar (Platte Stenen Brug): 12 uur. Zondag 26 juli Bergen aan Zee (Rode Plein): 16 uur. Bergen (bij de Ruinekerk): 20.15 uur. maandag weer kortebaan draverijen! Maandag is het weer zover en worden er op de Heerenweg kortebaandrave- rijen gehouden waar zo'n 30 paarden aan deelnemen. Dit keer is de organisatie van dit spek takel over genomen door Café-Bar de Railway, d'Oud Inn en Ares de Wit. De pikeurs komen graag naar Heiloo toe daar er hier vaak hoge premies ge geven worden. Tevens zijn er drie prijzen beschikbaar gesteld door de Horeca bedrijven en het Ruiter- centrum De entree prijs voor de draverij be draagt 5,-. Tevens ontvangt u hier voor een boekje om de stand van za ken bij te kunnen houden. Bij Café-Bar de Railway en Ares de Wit zal levende muziek zijn en ook d'Oud Inn zal zijn muziek in de juiste sfeer aanpassen. Aan de inwendige mens wordt ook gedacht. U zult aller lei tentjes aantreffen met lekker nijen. Men dient er wel rekening mee te houden dat maandag de Heeren weg vanaf de Stationsweg tot aan de Zevenhuizerlaan i.v.m. deze aktivi- teiten afgesloten is. Het defile begint om 12.45 uur en de eerste start wordt om 13.00 uur ver wacht. Als de weergoden ook een beetje meewerken belooft het weer een mooi spektakel te worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1