#1 Van Os mode fcdfc&Z*-* Hu of nooit. voordeel! ftozing Heiloo Q OMEGA MMITIE bradene in 't Stationscentrum in Heiloo 3 HALEN 1 BETALEN HEILOO pakbéétdat OUD PAPIER AKTIES simon peek STAATSLOTERIJ C0R SCHAAP TALLY |f NU! DE ECHTE KOOPJES HALEN. V J IEUWSBLAD VOOR HEILOO ,|,De strebers" houden open sjoel-in in de winkelhof. A. G. v. d. Nagel i#I op vrijdag 31 juli tussen 19.00-21.00 uur. Tijdens deze Braderie-avond treedt voor U op: Marionettentheater en Disco-show WINKELHOF •T LOO HEILOO LTEL. 330138 SCHIPHOL-TAXI SERVICE VOORZIEN VAN ZWARTE STIP voorzien van zwarte stip nu 3 HALEN 1 BETALEN Rode stippen halve prijs. Winkelhof 't Loo 20-22 Grote klasse, kleine prijzen m meubelen, tapijten, gordijnen, bedmode voorliet komolete woon gebeuren Imtleo W.V.D. LAARSCHOT OVERLEDEN SPEELDE INDERTIJD EEN ROL IN HET VERENIGINGSLEVEN J. P. GR0ENEVELD GAAT MOTEL HEILOO VERLATEN Leuke mensen GEVONDEN VOORWERPEN Afhalen op woensdag- en zaterdag middag van 14.00-16.00 uur DANK AAN ALLE LEIDERS VAN H.S.V. KAMPTEXEL n -^ISOTHERM HEILOO B.V. VOLGENDE VERKOOP BEGINT Maandag 3 Augustus. SANITAIR -GAS WASAPPARATEN Heiloo-Tel. 331426 Bemiddeling bij verkoop, aankoop en taxatie van onroerende goederen VAN STAALDUINEN B.V. WIE WEL VOOR ÈÉN UUR DISKJOCKEY ZIJN? JE KANS LIGT IN DE APOSTEL EGM0ND OPZ'N KOP Alle POLO'S, nu.15.- BR0EKEN, restanten nu 25.- R0KKEN, nu39.- VANILIA KUITBROEKEN nu 49.- Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. 1981 '46e jaargang No. 31 29 JULI 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7. Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags htiis-aan-huis in een oplage van 12.000exemplaren in de gemeenten Heiloo. Limmeu. Hgmohd-Binnen. Rinnegom. Egntohd a/'d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 45 centfcxcl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke 'reduktie. m Op 8 augustus wordt er in de Winkel hof 't Loo een open'sjoel-in georgani seerd in de klassen A, B. C en D voor ieder die ouder is dan 16 jaar. ,Er zullen op de pleinen van de winkel hof zo'n 45 sjoelbakken staan. Als attraktie zal er een reuze sjoelbak zijn van 5 meter met schijven zo groot als een schoteltje. Ook de kinderen kunnen zich vermaken met sjoelen en mogen dan in de ton grabbelen voor een prijs. Van alle klassen komen er tien in de finale en in alle klassen zijn prijzen te verdienen, t.w. een eerste prijs be staande uit een beker. De tweede en derde prijs is een trofee en de zeven anderen krijgen een medaille. Voor de grote sjoelbak zijn prijzen be schikbaar gesteld door de Winkeliers vereniging Heiloo. Zaterdag 8 jyjgustus begint de sjoel-in om 10.30 trtfr, inschrijven kunt U vanaf 10.00 tot 13.00 uur en de finale wordt Sjoelen een sportieve bezigheid voor jong en oud. BEGINNERSCURSUS ENGELS VOOR OUDEREN De Stichting Dienstverlening Alkmaar- Heiloo organiseert beginnerscursus Engels voor ouderen. Met ingang van woensdag 2 septem ber 1981 kunt u weer deelnemen aan een tweejarige cursus Engels voor be ginners. De nadruk bij deze cursus ligt op de spreekvaardigheid in het Engels. De cursus wordt gehouden in 't Tref punt, Westerweg 294 te Heiloo, iedere woensdag van 9.00-10.00 uur en van 10.00-11.00 uur en staat onder des kundige leiding. De kosten bedragen 6,-- per maand. Voor de goede orde: U kunt alleen aan de aktiviteiten van bovengenoemde Stichting deelnemen al u 55 jaar of ouder bent. U kunt zich telefonisch of schrifte lijk aanmelden bij de Stichting Dienst verlening Alkmaar-Heiloo, Diggelaar- steeg 2 te Alkmaar, tel. 124344. Sinds kort bieden de drie Holland International Reisburo's in Alkmaar en Heiloo hun passagiers voordelig vervoer vart huis naar Schiphol en terug. In samenwerking met Kotax Alkmaar la ten zij één dezer dagen de zogenaamde Schiphol Taxi Service het licht zien. De nieuwe dienstverlening omvat taxi vervoer vanaf Alkmaar en Heiloo naar de luchthaven in aansluiting op een reis, geboekt bij één der Holland Internatio nal Reisburo's. Een retourtje Schiphol kost er dan slechts 50,- per persoon, terwijl een gewone taxirit naar Schiphol vandaag de dag al gauw zo'n 120 gulden voor een enkele reis moet kosten. Speciaal voor hen die op een ongebrui kelijk tijdstip vertrekken en die geen beroep kunnen doen op familieleden of kennissen-met-een-auto is het vaak een omslachtige zaak om naar Schiphol te gaan en bij terugkomst weer thuis te komen. Mede hierom veronderstelt Holland International Reisburo een behoefte in Alkmaar en Heiloo aan goedkoper taxivervoer, waarmee het slepen met bagage (stations, bussen, trappenlopen) op een confortabele ma nier kan worden omzeild. Het vaak zeer vroege vertrek van touringcarreizen uit Alkmaar en Heiloo is ook zo'n hinderpaal voor vakantie gangers om 's morgens tijdig met alle bagage op het vertrekpunt (meestal het N.S.-station) aanwezig te zijn. Speciaal voor deze passagiers is de Touringcar Opstap Service in het leven geroepen. Vervoer door Kotax naar het vertrekpunt kost binnen Alkmaar 4,- per persoon en binnen Heiloo 6,- per persoon. Bij bespreken vooraf met een vervoerbewijs van een Holland Interna tional Reisburo is men verzekerd van taxivervoer op maat voor een lage prijs, ongeacht het tijdstip van vertrek!! om 17.30 uur verwacht. De kosten be dragen 3,50 p.p. Wie echter van te voren inschrijft bij het VVV-kantoor, hoek Stations- weg/Heerenweg, betaalt maar 2,50. Dit kantoortje is geopend van 10.00 tot 13.00 uur. Een leuk (ouderwets) vermaak voor jong en oud en een spannende bezig heid om. ook als je met vakantie bent, te doen. De sjoelvereniging ,,De Strebers", die in opdracht van de Winkelhof deze sjoel-in organiseert bestaat al vier jaar en heeft leden in alle leeftijden. Een vereniging, die zich in groeiende belangstelling mag verheugen. Kun je nog sjoelen, sjoel dan mee. Westerweg 261 Heiloo Tel 072-331738 Het vertrouwde gezicht van de chef ober Groeneveld zal na 23 augustus niet meer in Motel Heiloo te zien zijn. Op 1 september zal de heer Groeneveld een functie in Amsterdam aanvaarden. De heer Groeneveld heeft zo'n 13 jaar bij Motel Heiloo gewerkt en begon zijn loopbaan als kruidenier bij de firma Zijlstra in Alkmaar en kreeg al op zeer jeugdige leeftijd de leiding over het personeel. Na een jaar kwam de heer Groeneveld bij Zwanenberg Organon lerecht, in de buitendienst. Daar hij het tele land door reisde en daardoor veel n hotels logeerde, is het hier dat zijn belangstelling voor dit vak gewekt tverd. Tn eerste werkgever werd de Glastro- toom in Limmen, maar na vijf jaar cwam de heer Groeneveld bij Motel Heiloo te werken, toen nog beter tekend onder de naam „Kwartje kof- ïe", of het Tolhuis. 3it had zojuist z'n eerste verbouwing ichter de rug, door uitbreiding met de Mlhelminazaal (genoemd naar de moe- Ier van eigenaar P. v. Veen). ,Toen waren we een chauffeurs restau- ant en dag en nacht open", zegt de leer Groeneveld. „Het was er altijd Iruk". Het was toen wel zo dat hauffeurs en feestgangers op een plaats toesten wachten. Zaterdags en zondags 'erd er tot 2 uur alcohol geschonken, oor de week tot 1 uur. Toch was er voor de nacht een ütgebreide kaart, er was veel keus" Mus Groeneveld. laar langzaam veranderde de tijd, er wam de autoloze zondag en de blaas- ijp werd „uitgevonden", het publiek 'erd angstiger. Maar de heer v.Veen ield het allemaal uitstekend in de aten. '.o was Motel Heiloo een van de eerste tet een automatisch buffet, het bedie nend personeel kon zelf de drankjes .tappen" en de buffetjuffrouw werd Kèrbodig. „De mensen hebben voor -mij altijd centraal gestaan", zegt Groeneveld, en ik heb veel leuke mensen ontmoet al was het een leuke oma, het. hele A.Z. gebeuren, of de ministers Wiegel en v.d.Klaauw, mijn streven was altijd, dat de gasten het naar hun zin moesten hebben. Toen de zaak in 1978 van kwartje koffie, Motel Heiloo werd, vond ik dat een spannend moment, hoe zou het gaan maar de heer v.Veen had het als altijd weer goed gezien". De Kerstdagen heeft de heer Groeneveld altijd als één van de hoogtepunten van het jaar beschouwd. Al was het een hele organisatie en een drukte, er heerst dan een fijne sfeer. „Het is een zwaar beroep, maar als je van mensen houdt zal het wel lukken", aldus de scheidende chef ober. De reden van het vertrek is, dat de wisselende diensten ook op de weeken den de feestdagen veel van het gezin vergen. Als je niet piep meer bent en nog lang niet stok is er nog de kans van baan te veranderen. „Toch zal ik mijn collega's en de gasten erg missen". Wij wensen de heer Groeneveld het allerbeste in zijn nieuwe betrekking. Na een kortstondige ziekte overleed zondag op 68 jarige leeftijd onze plaatsgenoot de heer Wim van Laarschot. Indertijd speelde .d.Laarschot een rol in het vereniginsleven. We kunnen ons herinneren, na de tweede wereldoorlog in de politiek, in de toenmalige K.V.P., rond de oprichting van de inmiddels opgeheven „Speeltuinvereniging Hei loo" en in de beginperiode van de gymnastiekvereniging „Klimop". In het zakenleven was de overledene Inspecteur van de Utrechtse Verzeke- rings Maatschappij. Voorts was dhr. v.d.Laarschot jaren lang plaatselijk correspondent van het Noord-Hollands Dagblad. Door zijn spontane hartelijkheid maak te de overledene veel vrienden en goede relaties. De begrafenis vond vanmorgen op de op het R. K. kerkhof plaats. Toen mevrouw Onderwater van de Holleweg, woensdag 22 juli haar verjaardag vierde, keek ze wel even verrast op toen ze 's ochtend beneden kwam. de Zeer tegen haar wens hadden broer en zusters een prachtige 5.4 RA voor het huis gezet met hel volgende vers: Ans weet je nog wat je zei word ik 50 o f oma ik ben er niet bij. \u ligt oma nog ver in 't verschiet maar 50 niet zoals je ziet. Natuurlijk kon mevrouw Onderwater dit best waarderen en had ze met haar familie een hele gezellige dag. Abonnement Baafje, honkbalhand schoen, zwembroek in handdoek, auto sleutel, 3 sleutels. Wederom is het kamp voor alle kinde ren een groot succes geweest. De leiders die dit jaar weer twee weken van hun eigen vakantie opofferden om de jeugd in de „Rovershut" een gran dioze vakantie te bezorgen, mogen best eens een pluim krijgen. Wij als één van de ouders hebben ondervonden, dat ons kind enorm heeft genoten en wat wij zeker weten, met hem alle andere kinderen ook. Laten we hopen dat dit kamp nog veie jaren door zal gaan. Nogmaals alle leiders hartelijk dank voor jullie geweldige inzet!! Eén van de ouders. WINTERTENNIS IN DE VEILINGHALLEN TE ALKMAAR Vanaf oktober kan er in de weekends in de veilinghallen getennist worden. Daar de handbal verdeeld is over verschillende sporthallen kon er met de hallen iets anders gedaan worden. Onze plaatsgenoot C. Keeman, zal er nu voor gaan zorgen dat er van de win ter, in het weekend, van 9 uur 's och tends tot 11 uur 's avonds getennist kan worden. In de veilinghallen is de beschikking over 9 tennisbanen, de familie Keeman is op het ogenblik druk bezig de banen ook wat gezelliger te maken. De accommodatie is uitstekend, er is de beschikking over een aantal kleed- itamers en douches. Voor de toekomst biedt deze grote ruimte veel mogelijkheden, daar men de beschikking heeft over twee hallen, kunnen er drie banen afgescheiden worden. Wie dus van de winter wil tennissen en niet achter het net wil vissen, kan zich nu al opgeven bij C. Keeman, Zeeweg 25, tel. 33 47 19. Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. rloqer juwelier - stationsweg 85a jo telefoon 072 335730 J OFFICIEEL ERKEND OMEGA-DEALER DOKTERSLAAN.16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 (ff. H't /All MP Ah 'AaIiOnSs/1 O 85 -if'tOG .LOKALE EN CENTRALE VERWARMING Uw speciaalzaak met vakkundige voorlichting scherpe prijzen eigen servicedienst D.F. van Staalduinen beëdigd taxateur o.g. Kantoor: Kennemerstr..weg 129 Heiloo Telefoon 330332 of 334900. Regelmatig worden er in de Apostel drive in discotheken gehouden, maar wie zou nu zelf niet eens graag, een uur lang, z'n eigen platenkeuze willen aan kondigen? Charles Eybergen geeft je die kans, de hele maand augustus mag iemand op zaterdagavond van 23.00-24.00 uur als diskjockey aan het werk gaan. Dit geldt niet alleen voor jongens (mannen) maar ook meisjes (vrouwen.) zijn van harte welkom. Grijp je kans en bel even naar Charles Eybergen, tel. 337526. A.s. zaterdag wordt het spits afgebeten door Tom Sikkens. 1 AUGUSTUS PRIESTERZATERDAG De eerste augustus valt dit jaar samen met de eerste zaterdag Priester zaterdag. In de kapel van O.L. Vrouw ter Nood te Heiloo is er om 11.30 uur Rozen kransgebed; 12.00 uur H. Mis, opge dragen door pastoor J. Verhaar, met predikatie (onderwerp v.d. preek „Hoe ziet de wereld er uit in het jaar 2050"). Intentie voor Priester- en kloosterroepingen. Om 14.00 uur Kruisweg; 15.00 uur Kort Lof met predikatie. Denkt U ook aan de grote bedevaart op zaterdag 15 augustus a.s. Iedere maand vóór de eerste zaterdag zijn wij zo vrij uw aandacht te vragen voor onze inzameling van oud papier. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk uw oude kranten en tijdschriften te willen deponeren in de gereedstaande container op het parkeerterrein van Foresters aan de Laan van Muys op a.s. zaterdag 1 augustus 198L van 8.00 tot 17.00 uur. Namens de sektie Handbal: hartelijk dank! Net als ieder jaar, in het laatste weekend van de bouwvak-vakantie gaat „Egmond op z'n kop". Dit evenement dat al sinds 1975 wordt georganiseerd in Egmond-Binnen vindt dit jaar plaats op 31 juli, 1 en 2 augustus. Dit evenement staat in het teken van het paalzitten dat vrijdagmorgen 31 juli om 10.00 uur begint en duurt tot zondag middag 2 augustus voor de deelnemers die het zitten tenminste volhouden. Voor de paalzitters zijn er verschillende spelletjes georganiseerd. Het globale programma-overzicht ziet er als volgt uit: Vrijdag 31 juli 10.00 uur: start paalzit ten en verdere opening van het festein door de plaatselijke kasteleins met een bierrace. 's Avonds Westfriese dans groep uit Schagen. Zaterdag 1 augustus 15.00 - 17.00 uur: Ringsteekwedstrijden met het aange spannen paard. 19.30-21.30 uur: Dixielandavond ver zorgd door de dixieland jazz band „The Dixie Company". Zondag 2 augustus tussen 12.00 en 14.00 uur: De ritmische kapel van Eensgezindheid. 14.00 uur: zeepkistenrace voor de jeugd. 17.00 uur: einde totale evenement. Wilt u nog meer informatie van ons hebben, dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter: De heer G. .Weij- ers, Kloosterweg 7a Egmond-Binnen. Tel. 02206-3260. OOGSTEN UIT EIGEN TUIN: DANKBAAR WERK Wie een eigen moestuin heeft, moet hard werken, in alle seizoenen. Maar nu nadert het dankbaarste werk van het hele jaar: het oogsten. In het nieuwste nummer van Moestuin, tijdschrift voor de amateurtuinder, staan allerlei tips om dat zo goed mogelijk te laten verlopen. 1. Bladgroenten als sla, andijvie en spinazie, zijn het smakelijkst als ze 's morgens worden geoogst. 2. Wacht niet te lang met het invriezen van groenten! Bonen mogen niet te dik zijn; worteltjes zijn het lekkerste als ze vijf tot acht centimeter lang zijn en de zomerbieten zijn op hun best als ze net zo groot zijn als een pingpong bal. 3. Haal de zomerworteltjes tijdig uit de grond. Sla ze eventueel in de schuur op in wat vochtig zand. 4. Oogst die wortels in volgorde (haal niet alleen de dikste uit de grond!). 5. Pluk bonen, capucijners en andere peulvruchten voorzichtig: pluk met de ene hand en houd met de andere hand de ranken vast. Als U ze beschadigt (verwondt) is de kans op aantasting door schimmels groter. 6. Zelfs de sterke rabarber moet op tijd rust hebben. Oogst daarom half juli geen stelen meer en laat bij iedere oogst tenminste vijf stelen staan. Verder in Moestuin artikelen over het kweken van postelein en krulandijvie. aardbeien en melde, inklusief smakelij ke recepten. De blauwe bosbes,, bo dembeschermer, die geen zon nodig heeft. Welke groenbemesters zijn nodig voor het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid: hoe kunnen zelftuinders de wortelvlieg op afstand houden? Moestuin is los verkrijgbaar a 4.75 bij bijna elke tijdschriftenzaak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1