t juwelier Strego O OMEGA RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOOR VANAVOND Wilt u deze winter gezellig leren dansen? Elke les is een festijn bij Danscentrum Ranzijn! C0R SCHAAP l il I V i OP VIDEOTAPE IIUWSBLAD VOO EILOO ludste inwoner van Heiloo, dhr. C. Kat, op 103-jarige leeftijd overleden 24 uur hometrainen in de Winkelhof Fietspuzzeltocht ondanks regen, een groot succes! Antiek "De Lantaarn" simon peek Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO Levende muziek ISOTHERM HEILOO B.V. VACANTIE-WEEK OUDEREN WIN EEN SURFPLANK 9 ÉL HEILOO 3 WAT EN WIE IS DANSCENTRUM RANZIJN? Danscentrum Ranzijn staat o.l.v. dhr. en mevr. Ranzijn (zelf aktief dansënd in de professional wedstrijden) en geven les in Heerhugowaard, Opmeer en ook dit jaar weer opnieuw in HEILOO. In het Open Huis (Winkelhof 't Loo). IN WELKE DANSEN WORDT Efl LES GEGEVEN? MODERNE DANSEN E wals, Tango, SI Foxtrot, Q step en R waTs. LATIJNS AMERIKAANSE DANSEN Cha cha, Rumba, Samba, Jive en Paso Doble. OLD TIMERS St. Bernard wals, Veleta, Kruispolka, May Fair, Q step en diverse anderen. DISCO DANSEN LESSEN: V Voor ouderen/gehuwden op zaterdag- en zondagavond om 20.30 uur in Heiloo of alle dagen in Heerhugowaard. Voorjeugd: op zaterdag- en zondagavond om 19.00 uur \N'«i geve" uW leve" rtiee' ia"s Dan gaat u gewoon in uw eigen omgeving in HEILOO op dansles. Ranzijn haalt u dan voor één avond buiten de deur en brengt u in een uitstekend humeur! Voor inschrijving kunt u maandag- en dinsdagavond van 19 tot 20 uur terecht in het OPEN HUIS (Winkelhof 't Loo) of telefonisch in Heerhugowaard: 02207-14539. SANITAIR -GAS WASAPPARATEN Heiloo-Tel. 331426 SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN ZWEMVIERDAAGSE IN „HETBAAFJE" Winkelhof 't Loo 6 HEILOO Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. NOG TWEE BRADERIEAVONDEN EXTRA IN HET STATIONSCENTRUM ACTIVITEITEN DER BEIDE BONDEN VOOR OUDEREN AAN DE LEDEN VAN HET C.D.A. HEILOO SJOEL-IN GROOT SUCCES PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE AVONTUUR 10II 111 6e JAARGANG NO. 3J 12 AUGUSTUS 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7. Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke 'reduktie. Mascotte Na een initiatiefvol leven is in Huize de Loet, op 103-jarige leeftijd de heer Chr. Kat overleden. Vanaf de oprichting in 1966 woonde de jieer kat in de Loet en was een aardige, I vriendelijke man. ■Voor de eerste wereldoorlog emigreerde de heer Kat met zijn vrouw naar I Amerika, voor die tijd een hele onder- Ik neming. De heer Kat had daar een B paardenranch maar kwam terug naar Nederland, omdat hij niet wilde dat als m JÊ hem iets overkwam z'n vrouw alleen y M met de ranch bleef zitten. Toen was het ook dat zijn vrouw de legendarische woorden sprak: „Ach man, jij wordt wel honderd". Tot voor kort heeft de heer Kat in goede gezondheid verkeerd. Even voor zijn honderdste verjaardag was hij gestopt met biljarten, hij zei toen: „Ik heb m'n keu maar ingeleverd, want ik begin wat last van evenwichtstoornis te krijgen". Toen we destijds voor z'n honderdste verjaardag bij hem kwamen om een verhaal te maken vroeg hij heel rustig waar hij beginnen zou en in chronolo gische volgorde schetste hij heel rustig zijn honderd jarig bestaan. Van zijn lange tijd in Amerika had hij op oudere leeftijd veel profijt, want het Nederlands en het Engels sprak hij vloeiend. Toen de ogen dan ook wat minder werden had hij van de televisie veel plezier want de onderschriften had hij niet nodig. Op 14 maart van dit jaar heeft hij in intieme kring zijn 103e verjaardag gevierd. Burgemeester G. J. Glijnis en zijn echtgenote zijn toen nog op bezoek geweest. Door het overlijden van de heer Kat is de oudste inwoner van Heiloo heen gegaan. Wordt het record van 3450 km gebrok'en? Van a.s. vrijdagavond 19.00 uur tot 'Zaterdagavond 19.00 uur gaat er in de Winkelhof gefietst worden, en hoe Ëuc van Raalte heeft samen met de winkeliersvereniging een home-train spektakel georganiseerd dat maar liefst ■24 uur gaat duren, met maar één doel, ;het record van 3450 km. te breken en te proberen in het Guinessbook of Records te komen. .Natuurlijk heeft men hiervoor niet zomaar de eerste de beste genomen, (maar een stel kopstukken t.w. Ger Slot, '(hij heeft al vijf records op zijn naam staan). Piet Vilten, Hans van Helden ;(de schaatser). Uit Heiloo doen mee Luc van Raalte, •Wouter Droge en Dirk Bakker. De fietsers worden gesponcerd door de :Ned. Middenstandsbank, V.T.-sports, uit de Winkelhof, en de firma van I Raalte. I Natuurlijk staat het een ieder vrij om premies uit te loven, dat maakt het alleen maar spannender, en is altijd prima voor het moreel van de fietsers. Er wordt gereden in drie ploegen van twee man, op het podium staan dan ook drie home-trainers op het plein voor de zaak bij Rook- en barbershop Jan-Tine Braam. Om alles nog een beetje op te vrolijken zal er van 19.00-24.00 uur levende muziek zijn, een groep van zes promi nente musici, die zich voor deze gele genheid de „Dixieland Specials" noe men zullen er voor zorgen dat iedereen de kriebels in de benen krijgt, daarom is er ook gelegenheid om te dansen. Ook voor de fietsers zal dit een extra stimulans zijn, van hen wordt immers verwacht dat zij per man 600 km. in 24 uur fietsen, waarachtig geen kleinig heid. Tevens heeft de Tros het voornemen van dit evenement een televisieopname te maken. Komt vrijdagavond dus allemaal naar de Winkelhof, het zij om te dansen of om de fietsers aan te moedigen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Specialisten warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. Even leek het zaterdagochtend dat de weergoden een spaak in het wiel wilden steken van de enthousiaste fietspuzze- laars. Wel wat later dan verwacht was kwam de een na de ander zich bij het V.V.V.-kantoortje melden, vandaar ook dat men de inschrijving anderhalf uur verlengd heeft. Maar zo'n 150 deelnemers, in de leef tijdsklasse van 4 tot 70 jaar, heeft enthousiast meegefietst. Ruim driekwart van de mensen koos voor de tocht van 40 km., maar ook zij die voor de 20 km. hadden gekozen hebben enorm van de tocht genoten die langs alle mooie plekjes in en om Heiloo leidde. Het waren lang niet alleen Heilooënaren die zich voor deze fietspuzzeltocht hadden opgegeven, maar uit de hele regio hadden mensen zich aangemeld. Zelfs een driepersoonstandem was van de partij. Gelukkig zijn er geen ongelukken ge beurd, hier en daar een lekke band, maar vaak met behulp van anderen, was dit euvel weer snel verholpen. De bezemwagen van Herman Boersen. had dan ook weinig te doen. Toen de fietsers hun medaille in ont vangst genomen hadden, kwam al meteen de vraag: „Kan dat volgend jaar niet weer georganiseerd worden?". Sommigen wilden zelfs nog grotere afstanden rijden. Het plan is gerezen om dit in samenwer king met de regio V.V.V.'s te organise ren. Tegen die tijd hoort u er alles over. De V.V.V. Heiloo m ondanks het slechte weer, op een zeer geslaagde aktie terugkijken. In verband met plotselinge ziekte van enkele deelnemers aan de vacantie-week voor ouderen, zijn er twee plaatsen vrijgekomen. Men leze hiervoor ook de advertentie in deze „Uitkijkpost". Foto Kino Heiloo organiseert een super- surfwedstrijd waarmee een surfplank te winnen valt. Alleen klanten van deze aan de Kenne- merstraatweg gevestigde zaak kunnen aan deze wedstrijd meedoen en de gedachte van vele mensen dat het om een landelijke aktie gaat, is dan ook helemaal fout. Het meedoen aan de wedstrijd is zeer simpel. Wanneer u een kleurenfilm laat ontwik kelen krijgt u een wedstrijdformulier met daarop een rebus. Wanneer deze rebus goed wordt opge lost, ontstaat er een rijmpje dat vervol gens nog moet worden afgemaakt. Het meest originele rijmpje wordt dan op 15 september beloond met de prachtige hoofdprijs waarvan het zeil in de etalage te bewonderen valt. LOKALE EN CENTRALE VERWARMING Uw speciaalzaak met vakkundige voorlichting scherpe prijzen eigen servicedienst Maandag, 17 augustus, hopen we U allen weer te ontmoeten in zaal 5 van het Open Huis. Ieder, die alleen is, heeft wel eens behoefte om van gedachten te wisselen met mensen in dezelfde situatie; begrip, steun en samen iets doen, kunnen vaak helpen weer vertrouwen in de toekomst te krijgen. U bent van harte welkom, we houden, zoveel mogelijk, met alle wen sen rekening, de inbreng van de bezoe kers bepaalt onze programma's. Wat doen we 17 augustus? Een tentoon stelling van alle werkstukken ooit op creatieve avonden gemaakt. Neem mee uw poppen, batikwerk, droogbloem stukjes, corsages, knipwerk, broodfigu ren enz. Verder opvoering van een toneelstukje door een aantal trouwe bezoekers, declamatie, en gelegenheid voor wie zich geroepen voelt (we hopen velen) ook iets voor te dragen of op andere wijze voor het voetlicht te treden. Natuurlijk is er koffie, gelegen- N5; heid tot praten en hopen we nog steeds foto.s te zien te krijgen van de dagtocht. Inlichtingen: Tel. 332136, 333995 of 332917. Tot ziens in het Open Huis, De Werkgroep. Eind augustus zal voor de zevende keer de zwemvierdaagse in het zwembad „Het Baafje" plaats vinden. Een vier daagse waaraan iedereen jong en oud kan meedoen. Vorig jaar waren het er ruim 800. De zwemvierdaagse zal dit jaar plaats vinden van maandag 24 augustus t/m 28 augustus. Dit lijkt een beetje vreemd, een vierdaagse over vijf dagen uitge smeerd, maar er is rekening gehouden met die mensen, die op één dag niet kunnen. De laatste avond zal besloten worden met enkele evenementen, zoals demon stratie van de kunstzwemploeg „Aphro dite" uit Amersfoort, demonstratie met radio-grafisch bestuurbare bootjes door Eric Rem en Arnoud van Delden, muziek door een plaatselijke Vereniging enz. enz. Voor de deelnemers t/m 10 jaar ligt aan de kassa een mooie kleurplaat klaar waaraan een wedstrijd is verbonden om het Nederlands kampioenschap kleu ren. De afstanden tijdens de zwemvierdaag se bedragen voor kinderen t/m 10 jaar 250 meter (5 banen) per keer, kinderen ouder dan 10 jaar en volwassenen moeten per avond 500 meter (10 banen) afleggen. De kosten bedragen ƒ5,- waarvoor men bij het behalen van de afstanden een medaille en een sticker krijgt. Kinderen t/m 10 jaar kunnen hun baantjes zwemmen van 16.30 tot 17.30 uur en vanaf 11 jaar van 18.00 tot 19.30 uur. Voor personen ouder dan 45 jaar bestaat de gelegenheid hun baantjes te zwemmen 's morgens van 8.30 tot 9.30 uur. Op de laatste avond (28 augustus) zijn er andere tijden. De kinderen t/m 10 jaar van 19.00 tot 19.30 uur, vanaf 11 jaar van 19.30 tot 20.00 uur: Daarna diverse demonstra ties en het uitreiken van de medailles door wethouder J. Dekker. Een avond om niet te missen!!! UW VERTROUWEN WAARD 16 Strego-zaken Raadhuisweg 12 - Heiloo Telefoon 072-336352 rloger juwelier stationsweg 85a oo - telefoon 072 335730 OFFICIEEL ERKEND OMEGA-DEALER Het Stationscentrum zal nog twee extra braderieavonden houden. A.s. vrijdag en de week erop zal de diskjockey Kees van Zeist, muziek voor iedereen draaien, dus gezellige luister- muziek. Tussen de stands zal hij zijn praatje houden en U vertellen wat er allemaal in het Stationscentrum te doen is. De commissie organiseert op donderdag 13 aug. een viswedstrijd in de vijver nabij de kerk in plan Oost, met als prijzen visgerei. Inschrijving om 13.30 uur a 1,50 p.p. Aanvang wedstrijd 2 uur tot 4.30 uur. Daarna prijsuitreiking ter plaatse. Als het weer erg slecht is wordt de wedstrijd een week uitgesteld tot 20 aug., zelfde tijd en plaats. De vacantie 1981 is voor velen van U voorbij en een nieuw werkjaar begint. De gemeenteraadsverkiezingen van 1982 beginnen hun schaduwen vooruit te werpen. Vele kiezers zullen hun stem uit gaan brengen op basis van een goed en op de gemeenschap afgestemd pro gram. Het C.D.A. Heiloo heeft een aantal personen bereid gevonden een C.D.A. gemeente-programma op te stellen en dit ter discussie te stellen van de C.D.A. leden in het najaar. Deze groep van personen, Kern-groep genoemd is naast de eigen inbreng, mede van mening, dat de C.D.A. leden betrokken dienen te worden bij deze programma vorming. Het C.D.A. bestuur onderschijft deze democra tische gedachte en maakt van deze gelegenheid gebruik een oproep te rich ten tot al haar leden, met het verzoek het C.D.A. bestuur schriftelijk te laten weten, welke zaken op gemeentelijk niveau in de periode 1982-1986 de volle aandacht dienen te krijgen. U kunt uw schrijven richten aan het C.D.A. secre tariaat Termijen 133. Voor uw bijdrage zeggen wij bij voor baat onze hartelijke dank. Het C.D.A bestuur Heiloo en Kerngroep. Iedereen heeft in zijn leven wel eens achter een sjoelbak gestaan om met veel pijn en moeite enkele schijven in de daarvoor bestemde vakken te krijgen. Wat mijzelf betreft had ik meestal het idee dat de gaten van de vakken die 1 en 2 punten opleverden groter waren dan die van 3 en 4 punten, want bijna altijd verdwenen mijn schijven in de eerstge noemde vakken. Bij echte sjoelers schijnt het echter geen probleem te zijn, het door hen uitgeko zen vak binnen te dringen, zo leek het tenminste op de door „De Strebers" georganiseerde sjoel-in die afgelopen zaterdag in ,,'t Loo" werd gehouden. Vanuit alle delen van Nederland waren ze toegestroomd, de sjoelers, om hun sport te beoefenen en om te proberen bij de laatste 40 te komen die uiteinde lijk in vier klassen ingedeeld, in de finale tegen elkaar zouden uitkomen. Iedere speler moest op 5 bakken spelen en het puntentotaal van deze bakkeh werd bij elkaar opgeteld zodat toevallen tot een minimum beperkt waren. In de 3 beurten die men op iedere bak mocht spelen was het te behalen aantal punten maximaal 148 en dit werd maar door een enkeling bereikt. Een punten- aantal van 140 was echter de gewoonste zaak van de wereld. Op vaak onvoorstelbare wijze werden de schijven door de gaten geschoven die toch echt even krap waren als de gaten waar ik ooit op mikte. Ook het glijden via zijkant of andere scheef bleek vaak geen enkel probleem op te leveren. De finale was echt leuk om te volgen. De in de categoriën A t/m D ingedeelde finalisten bestreden elkaar bijzonder fel, en het viel voor sommigen echt niet mee een „misser" van 127 punten te accepteren. Toen na afloop de prijzen werden uitgereikt was het leed echter al weer vergeten en kon men napraten over een zeer geslaagde en vooral sportieve dag. DE HOOFDFILM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1