RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOORVANAVOND i I i i I juwelier Strego w Nieuw tapijt? i Ineen betaalbare kwaliteit? L Q OMEGA A OUD PAPIER AKTIES O) OP VIDEOTAP Zn# I I DIERENBESCHERMING intrawoonkunst alkmaar l\l |V 14 simon peek 'Ja Wilt u deze winter gezellig leren dansen? Elke les is een festijn bij Danscentrum Ranzijn! En toch de zekerheid van een verdadige keuze, een eerlijk advies en vakmanschap bij het leggen. NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 Huug Daalhuizen exposeert bij Galerie Toonen Antiek "De Lantaarn" i Grijs/zwart gestreepte KATER 3 wt/Èrn rus MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO OUDERWIJS ONDERWIJS HEILOO Informatie-avond op 2 september HEILOO PLAN OOST MET VIGNET OP VOORPAGINA HOERA! WIJ HEBBEN ONS WIJKGEB0UW OUDPAPIERAKTIE ST. FRANCISCUS-KLEUTERSCHOOL OUDPAPIERAKTIE STICHTING ZEN PC HEILOO AUTORIJSCHOOL „DE WAAG" p"-- ritsevoort 23/27-tel. 072/111366 Winkelhof 'tLoo 6 HEILOO 16 Strego-zaken ISOTHERM HEILOO B.V. voor het kompiete woongebeuren Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. K - HEILOO IS WAT EN WIE IS DANSCENTRUM RANZIJN? Danscentrum Ranzijn staat o.l.v. dhr. en mevr. Ranzijn zelf aktief dansend in de professional wedstrijden) en geven les in Heerhugowaard, Opmeer en ook dit jaar weer opnieuw in HEILOO. In het Open Huis (Winkelhof t Loo). IN WELKE DANSEN WORDT ER LES GEGEVEN? k MODERNE DANSEN E wals, Tango, SI Foxtrot, Q step en R wals. k LATIJNS AMERIKAANSE DANSEN Cha cha, Rumba, Samba, Jive en Paso Doble. k OLD TIMERS St. Bernard wals, Veleta, Kruispolka, May Fair, Q step en diverse anderen. k DISCO DANSEN Dan gaat u gewoon in uw eigen omgeving in HEILOO op dansles. Ranzijn haalt u dan voor één avond buiten de deur en brengt u in een uitstekend humeur! Voor inschrijving kunt u maandag- en dinsdagavond van 19 tot 20 uur terecht in het OPEN HUIS (Winkelhof 't Loo) of telefonisch in Heerhugowaard; 02207-14539. LESSEN: Voor ouderen/gehuwden op zaterdag- en zondagavond om 20.30 uur in Heiloo of alle dagen in Heerhugowaard. Voorjeugd: op zaterdag- en zondagavond om 19.00 uur. )N»i \eve° tDe do°r d® ns'. «JAARGANG No. 35 26 AUGUSTyS 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7. Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 0 2-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke 'reduktie. PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE AVONTUUR DE HOOFDFILM I 1 EN G jERS iaarmode Theo Robert aan de Kennemerstraa! WfTheef zijn interieur een flinke n ice-lift gegeven. inS rcompleet nieuwe vloer ingekomen, de wanden hebben een ander kleurtje echtdjfkregen. De oude wasbakken zijn vervangen door nieuwe. >maakt?w geheel ziet er smaakvol en leuk uit. es melf >n een ien. jrst om t I F- n flink Pboliij Galerie Toonen is op het ogenblik ^Hierk te zien van de schilder Huug trslagjaaihuizen met schilderijen die voor- '•«opvallen door hun kleurrijkheid. het dagelijks leven houdt Daalhui- zich bezig met bloemen in natura zijn vrije tijd meestal met bloemen in ieverf. lussen probeert hij zich dusdanig ontwikkelen dat hij van het schilde- en nog eens zijn beroep kan maken. Ik vrij moment wordt benut om de ioesteltechniek van het schilderen te vervol- taken. luug Daalhuizen is "een bescheiden lens, waarschijnlijk is dat de reden dat hij nog weinig heeft geëxposeerd. Toch zijn over zijn werk veel lovende woorden gesproken, maar Daalhuizen vindt dat zijn kennis regelmatig bij gespijkerd moet worden. Wekelijks bezoekt hij dan ook Artistiek", een amateurtekenschool in Haarlem om meer inzicht te krijgen in aspekten als vorm en diepte. Zijn aangeboren kwali teiten worden op deze wijze bijge schaafd en uitgebreid. Galerie Toonen aan de Raadhuisweg zal, buiten de normale tijden gelijk open zijn met de grote kunstbeurs van a.s. vrijdag en zaterdag, dus vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur. In september 1981 start de derde cursus Ouderwijs Onderwijs in Heiloo. Er volgt eerst nog een informatie-avond op woensdag 2 september en 20.00 uur in één van de zalen van het Open Huis te Heiloo. Iedere belangstellende is van harte welkom. Ouderwijs Onderwijs Heiloo is een drie-jarige vormingscursus, die aanslui ting vindt bij de praktijk van alle dag. De cursus is bedoeld voor mensen van 25 jaar en ouder met een minimum aan vooropleiding, (lager onderwijs of iets meer) en wordt 1 avond per week gehouden gedurende 30 weken per jaar (van september tot mei) in de kleuter school St. Maa'rten aan het Trompen burg te Heiloo. Per cursusavond wordt één uur besteed aan de Nederlandse taal, zowel het schrijven, lezen als het spreken. Het tweede uur wordt gereserveerd voor algemeen vormende onderwerpen. De kosten bedragen slechts 27,50 per cursusjaar, mogelijk geworden door subsidiëring door het Gemeentebestuur. Voor deze cursus georganiseerd door het NIVON bestaat reeds grote belang stelling. Er zijn voor de cursus op donderdaga vond nog enkele plaatsen over. Mocht u interesse hebben, dan kunt u inlichtingen en een aanmeldingsformu lier verkrijgen bij: Reina Mulder, Het Veld 12, Heiloo, tel: 072-333127 (Secr. Nivon:Óuderwijs-Onderwijs Heiloo). Tevens liggen informatiefolders in de beide Openbare Bibliotheken en het Open Huis te Heiloo. - 3349F Raadhuisweg 12 - Heiloo Telefoon 072-336352 SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN DER" 'anavond, woensdag 26 augustus, ZERK pan we op veler verzoek weer een frandwandeling maken. Wie mee wil Seelname onbeperkt, doe het eens een erk per, u bent van harte welkom), wordt ,ssen 7 en half 8 verwacht bij "De loei", einde Voorstraat hoek Boule vard. Egmond aan Zee. Wie eerst .offie wil drinken, komt om 7 uur, 1 iterlijk half 8 starten we. Eén en an- er natuurlijk alleen bij redelijk weer. nze excuses voor de late berichtge- mg, het plan is ontstaan op de laatste oosavond (17 augustus), zodat dit e enige mogelijkheid bleek meerdere 'andelliefhebbers te bereiken, ot ziens in Egmond aan Zee. In- chtingen tel. 332136, 333995 of 82917. De Werkgroep. JONGENS EN MEISJES VANAF 6 JAAR WELKOM BIJ VOETBAL EN HANDBAL ndien uw zoon en/of dochter 6 jaar of uders is, dan kunnen zij al terecht bij e afdelingen voetbal en Handbal van ereniging 'De Foresters'. 'oor de jongens in de leeftijd van zes Dt acht jaar zijn bij het voetbal moge- jkheden gekreëerd, waardoor zij eze sport al zo jong verantwoord kun- fen beoefenen. Deze leeftijdsgroep f.g. F-pupillen) spelen in een team van és veldspelers en een doelman op een alf voetbalveld met kleinere doelen, elfs de spelregels zijn aangepast, 'oor de meisjes in dezelfde leeftijd is r handbal. In deze tak van sport zijn por de opzet van het spel minder aan- Bssingen noodzakelijk, ïocht uw zoon en/of dochter interesse ebben neemt u dan kontakt op met de im. Vos, tel. 332223, die u nader kun- pn informeren. langezien binnen enkele weken de fainingen en kompetitie gaan starten dviseren wij u hiermee niet te lang te 'achten. Sinds een paar dagen hebben wij „Wijkvereniging Plan Oost", een eigen onderkomen en wel in de voormalige kleuterschool ,,St. Christoffel". De eerste zweetdruppeltjes zijn er al gevallen afgelopen zaterdag. Toen waren de bestuursleden -bijgestaan door mensen uit de diverse werkgroe pen- bezig om de school van overtollig heden te ontdoen en is er reeds een start gemaakt met de schoonmaak. Om het gebouw in een korte periode klaar voor gebruik te maken, hebben we veel meer mensen nodig. Eén lokaal is al zover schoongemaakt, dat daar geschil derd kan worden. Dit zou dan in het komende week-end moeten gebeuren, ook 's avonds kan gewerkt worden, zodat de normale clubaktiviteiten in ons eigen gebouw van start kunnen gaan. Zodoende hoeven wij geen lokalen van derden meer; te huren. Daarom vragen wij alle bewoners van plan Oost, hetzij leden, hetzij niet-le- den, hun capaciteiten in te zetten vooi het wijkgebouw. We hebben nodig schoonmakers, schilders, timmerlieden electriciëns enz., enz. Mocht u zin hebben om mee te komer helpen, dan verzoeken wij u zich op t( geven bij een der bestuursleden: Anton Biemans, voorzitter, Sluisweijd 5, tel. 335949; Hetty v.Zanen - penningm. Schapen weijdt 9, tel: 334536; Klaaske Hoffmann, secretaresse Poortweijdt 5, tel: 330958; Komt allen helpen op te bouwen! Weggelopen van nieuw tehuis in Castricum: Het is een forse kat en hij loopt waarschijnlijk richting Heiloo/Lim- men. Inlichtingen graag naar: M. de Waart, 072-334810. KLAVERJASSERS OPGELET Maandag 31 augustus start E.H.K. weer met het nieuwe seizoen. Onze clubavonden zijn iedere maandagavond 20.00 uur in 't Open Huis, Heiloo. Wij kunnen nog enkele nieuwe leden plaatsen. Het bestuur geeft u graag alle inlichtingen. Hetzij 's maandags aan de zaal vanaf 19.30 of bij mevr. Duivenbooden, Kanaalweg 7, Heiloo, tel. 335065, of hr. Wassing, Omloop 22, tel. 334689, of hr. Luurink, Kerkelaan 27, tel. 334366. Morgen is het weer de dag 27 augustus dat u kranten brengen mag kranten, tijdschriften en oude boeken die u toch eens op wilt doeken breng ze naar de container op het plein van 's morgens 9 tot 's middags 4 zal hij er zijn en misschien vindt u bij de buren of bij familie in de schuren stapels die naar de vuilnis gaan maar daar heben onze kinderen niks aan dus a.u.b. het is voor ons kind die daar veel plezier van ondervindt. Hoog en Laag 7. OUD PAPIERAKTIE MARIASCHOOL A.s. vrijdag staat de container weer voor de Mariaschool van 's morgens 9 uur tot s middags 4 uur. We hopen op een royale opbrengst. De oudercommissie A.s. zaterdag houdt de SZ en PC Heiloo weer een oud papier-aktie. Omdat de laatste inzameling in de maand juni plaats vond, houdt het bestuur met een groot aanbod rekening. Men heeft ook maatregelen genomen om e.e.a. goed te kunnen verwerken. Zoals gebruikelijk is ook deze keer gezorgd voor een bijzonder leuke attractie. Wellicht bent u deze keer de gelukkige. TON LEURS HET ZEVENHUIZEN 15A HEILOO - TEL. 072-330294 binnenhuisarchitektuur EERSTE RAADSVERGADERING Donderdag 27 augustus zal de Gemeen teraad van Heiloo na een korte vakan tiestop weer bijeen komen voor een raadsvergadering die naar alle waar schijnlijkheid niet veel tijd in beslag zal nemen. De agendapunten waarover de Raad zich zal moeten buigen zijn niet van dien aard dat een uitgebreide bespre king noodzakelijk is. Voor wie de agenda wil inzien liggen deze tijdens kantooruren ter inzage op het Gemeentehuis en in de zalen van de Openbare Bibliotheek en Leeszaal van Heiloo. FLORALIA TENTOONSTELLING IN 'T LOO De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde afd. Heiloo organiseert op vrijdag en zaterdag 11 en 12 sep tember a.s. in samenwerking met de winkeliersvereniging 't Loo een Floralia tentoonstelling op de pleintjes van winkelhof 't Loo. Op een van de pleinen worden hoofd zakelijk fuchsia's tentoongesteld, op de andere pleinen treft u verschil lende planten aan. Iedereen die mooie planten heeft, mag deze inzenden en gratis meedoen, voor de mooieste planten worden prij zen beschikbaar gesteld. Aarzel niet maar doe mee aan dit fleurige evenement en zend uw mooiste planten in, zodat iedereen er even van kan genieten. Opgave en inlichtingen tot 10 septem ber bij onderstaande adressen: KMTP Heiloo: Heieen Groot, Heeren- weg 153, tel. 333530; Winkelhof 't Loo, J. Braam, Rook en Barbershop 't Loo 18, tel. 331004. UW VERTROUWEN WAARD Specialisten in warmte-isolatie K Zie advertentie elders in dit blad. Heerenweg 140 1851 KV Heiloo Telefoon 072 - 334955 Onderdeel van Knijnenberg Vrijdag koopavond Westerweg 261 Heiloo. Tel 072-331738 Horloger juwelier stationsweg 85a eiloo telefoon 072 335730 llllisÉI Jeugd f 175, mag betaald worden in termijnen dus de eerste 7 weken van de danscursus steeds f 25, zodat het op de 8ste les is voldaan. En dan heeft de jeugd in totaal een cursus van 25 weken les, waar inschrijfgeld, BTW en afdansen bij in zit. De ouderen en gehuwden: cursusprijs f 150,- per persoon. Dit mag betaald worden in termijnen, dus de eerste 6 lessen steeds f 25,- per persoon meebrengen. U heeft dan een cursus van 20 weken les waar dus inschrijfgeld, BTW en afdansen bij in zit. OFFICIEEL ERKEND OMEGA-DEALER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1