Nieuw tapijt? Ineen betaalbare kwaliteit? V Van Os mode N3 intra woonkunst alkmaar Q OMEGA OUD PAPIER AKTIES UWBELANG! DUMP HEILOO Totale opheffings uitverkoop NIET W00N- ACHTERUJK? COR SCHAAP En toch de zekerheid van een overdadige keuze, een eerlijk advies en vakmanschap bij het leggen. 3 Heiloose makelaars één ding in gedachkn: simon peek Schermvereniging „De Valkeniers" krijgt een afdeling in Heiloo IEUWSBLAD VOOR HEILOO We hebben de mooiste dagen alweer zo'n beetje gehad. Van Os mode fleurt het najaar voor u op JACKS OVERHEMDEN iter kerkelijke Vredesweek 1981 in Heiloo Antiek "De Lantaarn" TALLY HC makelaardij 3 Feestelijke kinderboeken in de bibliotheek voor het komplete woongebeuren NIEUWE SCHOONHEIDSCURSUS V J WINKELHOF 'T LOO HEILOO LTEL. 330138 TENNISLERAAR GESLAAGD SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN VOOR EXPOSITIE ACHTEROM Veelzijdig JONG REEBOKJE ONTSNAPT BIJ VAN HANEGHEM Boetiek RAADHUISWEG 13 -HEILOO MAKELAARDIJ DONKERSLOOT WStw" VAN STEEG MAKELAARDIJ VOS Zie adv. elders in dit blad. MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO Dan bent u dé gespreks partner voor Intrawoon- kunst. Mogen onze inte rieuradviseurs weten hoe over wonen denkt? Intrawoonkunst: het betere gewoon! binnenhuisarchitektuur DE LOET TOONT CREATIVITEIT BEWONERS KRITIEK OP R.O.H. SANITAIR -GAS WASAPPARATEN Heiloo -Tel. 331426 ISOTHERM HEILOO B.V. Bibli- -theek [JAARGANG No. 38 16 SEPTEMBER 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo. Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 48 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. nsdag 4 oktober gaat de schermver- Ding ,,De Valkeniers" o.l.v. C. v. d. ik, een start maken in Heiloo. De les- j zullen gegeven worden in de Lidwi- [chool aan de Past. v. Muijenweg 19. gonnen wordt om 19.30-21.00 uur it het sportschermen gevolgd door een van 21.00-22.30 uur met het twee- hdig duelleren. |e nu nog nooit iets met het schermen maken heeft gehad, mag de eerste kr lessen gerust eens komen kijken, t verplicht u tot niets, hermen is het meten van eikaars- be- tdigheid, concentratie, snelheid en fbeheersing en behoort tot één van de dste sporten. De historie gaat terug in de middeleeuwen, toen edellieden hun toernooien te paard, ook te voet, degens kruisten. schermsport, hoewel eeuwen oud, is m massasport. Toch is het een sport araan iedereen kan deelnemen, oud ong, meisje of jongen, man of vrouw, odra je kunt lopen, kun je schermen" t men. Het aantal schermers stijgt k, vooral onder jonge mensen, gedachte aan ruwheid, gevaar of let- vetdwijnt met de eerste schermpartij kerken die samenwerken in het lerkerkelijk vredesberaad L.K.V. bben de week van 20 tot 27 september |er tot vredesweek uitgeroepen, t thema van deze week is „Lange em, tegenwoordigheid van geest", [el van zo'n vredesweek is, mensen b het denken zetten over het begrip ïde. 'or veel mensen begint vrede met het wijderen van de kernwapens uit erland. Dit als eerste aanzet naar werkelijke vrede. Voor anderen is meer. Zij willen een totale ontwape- mensen schrikken bij het idee van ontwapening. Voor hun zijn wapens begin van vrede. Vrede zou alleen gelijk zijn bij een gewapend even- :ht. Ontwapening brengt voor deze isen de vrede in gevaar, een themaavond vorig jaar in liloo zei een vrouw die twee wereld- logen had meegemaakt. „Jullie pra- over vrede. Het is oorlog. Middenin oorlog. We bewapenen ons af- rikwekkend en praten over vrede, it ontbreekt al die mensen die dit !de noemen aan realiteitszin", twee polen waartussen de vredes- [ek zich afspeelt zijn Veiligheid door wapening of veiligheid door ontwa- Vrijdag koopavond Westerweg 261, Heiloo, Tel 072-331738 In Beauty Centre „Margreet" gaat de eerste cursus huidverzorging en make up van start. Marjan en Greet hebben een deskundige op dit gebied gevonden in visagiste Josje Jonker, die ook schoonheidsspe cialiste is. Zij is docente geweest bij een erkend opleidingsinstituut voor schoonheids specialistes en heeft zich gespecialiseerd in make-up en grime. Hierin geeft zij ook lessen aan mannequins en fotomo dellen. Wat is het nut van zo'n cursus? Volgens Josje Jonker kan iedere vrouw mooi zijn. Als je de fotomodellen zonder make-up ziet binnen komen, zijn het beslist geen oogverblindende schoonhe den. Het is de bedoeling tijdens deze cursus te leren, dat ieder gezicht z'n mooie kanten heeft. Het werk van de visagiste is dan ook deze kanten te benadrukken en de negatieve puntjes te verdoezelen, overi gens zonder een dikke laag make-up. Ik ben er van overtuigd dat de cursus succes heeft, gezien de enthousiaste reacties van deelnemers aan cursussen in andere plaatsen. Een leuk idee van de dames Zonneveld. met de nieuwste collectie van GILS, WILSON GLENNY JEUNE EUROPE en HERMIEL. van BUSCH, MELKA, EQUIP,LEE COOPER, CAMEL en niet te vergeten MIGHTY MAC. van SACHS, ARROW, MELKA, LEDUB, TURT. Dit was een greep uit onze NAJAARSCOLLECTIE! Verder wensen wjj u een behaaglijke winter toe! V die u bijwoont. Er is nauwelijks een sport te bedenken waar het zó zachtaar dig en ongevaarlijk toegaat als juist bij het schermen. Er zijn natuurlijk een aantal zaken die u moet weten voor u "de handschoen opneemt". Er wordt ge schermd op: floret-degen en sabel. Tevens wordt er les gegeven in het twee handig duelleren (historisch duel) op de sabel of de degen in combinatie met de zgn. "main gauche". Een goede schermpartij is een intens fijne belevenis en een prachtig schouw spel. Corv. d. Valk Cor v. d. Valk zegde in 1953 zijn kan toorbaan vaarwel. Gedurende twee sei zoenen bezocht hij de Cios-opleiding te Overveen en specialiseerde zich in scher men en boksen. Vooral aan de scherm sport raakte hij zeer verknocht. Nog voordat deze studie beëindigd was open de Cor v. d. Valk zijn eigen scherm school. In juli 1955 behaalde hij zijn di ploma schermleraar. Zijn opleiding ont ving hij van de maitres Abraham sr. en Jean Vandervoodt. Wie inlichtingen wil hebben over het schermen in Heiloo kan zich dus wenden totC. v. d. Valk, tel. 072.-331185: pening. Mag je als Christen geloven in de macht van wapens of moet je geloven in de bescherming van God. In het kader van de vredesweek zal op zondag 20 september 7 uur n.m. een vredesdienst gehouden worden in de Gereformeerde Kerk aan de Zuider geeststraat Voorganger is Ds. Mevr. Reeling-Brou- wer. Na afloop van deze dienst kunnen de kerkgangers aan een nagesprek deelne men. Er zal een lektuurtafel aanwezig zijn. Maandag 21 september om 8 uur n.m. verzorgt de I.K.V. groep een film avond. Vertoond wordt de dokumentai- re in kleur. LEVEN EN STERVEN van Robert Vas. De film is gebaseerd op het boek Leven en sterven R. J. Lifton. Ambo 1975. Het is een boek die het einde der wereld mee maakten. Vietnam veteranen. Slachtoffers van Hiroshima en Nagasa ki. De film onderzoekt zorgvuldig de psy chologische reakties van overlevenden uit Hiroshima. Deze slachtoffers van de bom zijn door Lifton geïnterviewd. Na deze film is er geen nagesrpek. RONDLEIDING HEILOOER BOS De I.V.N. afdeling Noord Kennemer- land, organiseert op zondag 20 sep tember haar gratis maandelijkse rond leiding door het Heilooer Bos en om geving. Men vertrekt om 11 uur vanaf „De Kattenberg" aan de Kennemer- straatweg in Heiloo. Voor eventuele inlichtingen kunt U bellen 072-613015. Het I.V.N. Informatiecentrum in Ber gen aan Zee is iedere zondagmiddag van 1 tot 5 uur geopend. KONINGIN-WILHELMINA-FONDS De Collecte voor het K.W.F. in Hei loo, gehouden van 24 augustus t/m 6 september is weer buitengewoon goed geslaagd, mede door de gewel dige inzet van onze Collectanten en de volledige medewerking van de Heiloose Bevolking konden wij het geweldige resultaat boeken van: 17922,71 Ja u leest het goed dames en heren, het is weer méér dan het jaar er voor, ruim elfhonderd-zes-en-twintig- gulden meer als in 1980. Met u allen heeft u weer eens be wezen, "WIJ KUNNEN ER NIET OMHEEN". Namens het bestuur van de afd. Heiloo bedankt. En wilt u lid worden van het K.W.F. dat kan even een telefoontje naar de Ewisweg 54, tel. 333233. H.v. Duykeren (secretaris, penningm.J BRIDGEN LEREN Deze week vrijdag, 18 september dus, beginnen we aan een serie avonden, waarop we aan een aantal kandidaten de eerste beginselen van het bridgen hopen bij te brengen. Doordat zich een paar kandidaten hebben teruggetrok ken - koopavond in Alkmaar! - zijn er enkele plaatsen vrijgekomen en daar voor kunnen dan weer anderen in de plaats komen. Er hadden nog enkele mensen geïnformeerd, van wie we geen telefoonnummers hebben genoteerd, toen de avond was volgeboekt. Moch ten zij of anderen alsnog mee willen doen, dan kunt U bellen naar v.d.Zij den, tel. 33 16 76 of bij geen gehoor naar één van de andere telefoon nummers van de Heilooër Bridgeclub. Tijdens het laatst gehouden examen van de K.N.L.T.B. slaagde in Alkmaar voor het Diploma Tennisleraren B de heer George N. J. Rolvers. Eerder had hij het Diploma A al behaald. Op de tennisbanen van Heiloo is George Rolvers een goede bekende; hij is o.m. trainer van t.v. Het Vennewater en ten- nishal "de Blokkerhof". Van harte proficiat. PROBLEMEN MET DE OMGANGS REGELING TUSSEN GESCHEIDEN WONENDE OUDERS Eind oktober zal er weer een groep starten voor alleenstaande ouders, die gescheiden zijn en moeilijkheden hebben met hun partner rond de om gangsregeling. In deze groep ontmoet je mensen, die in een zelfde situatie zitten. Je kunt met elkaar praten en leren van de ervaring van anderen. Je kunt via het kontakt met anderen ande re mogelijkheden ontdekken om met elkaar om te gaan. De groep wordt georganiseerd door het Buro voor Levens- en Gezinsvragen, de Fiom Buro voor (a.s.) alleenstaande ouders, het Medisch Opvoedkundig Buro en het Algemeen Maatschappelijk Werk. Wie wil deelnemen aan deze groep moet zich vóór 1 oktober a.s. opgeven bij het Buro voor Levens- en Gezins vragen, v.d. Meijstraat 2 te Alkmaar, tel. 072 -129424. MAANDELIJKSE OUDPAPIER AKTIE RADBOUDSCHOOL Zaterdag 19 september a.s. gaan we' weer van start met onze inzamel- aktie. Door de sterk gedaalde oud papier prijs, kunnen we extra veel ge bruiken. Kunt u het niet zelf bren gen, dan tot vrijdagavond 19.00 uur even bellen. Tel. 333823. Tot zater dag! De Oudersommissie. Maandag 21 september, bent U weer van harte welkom op onze creatieve avond. Kennis maken met een bepaalde techniek, ontspannen bezig zijn en er wellicht thuis mee verder kunnen of een hobby aan over houden. Deze keer, op veler verzoek, nogmaals corsages ma ken o.l.v. mevr. Bijwaard. Idee voor Sinterklaas! We beginnen om 20.00 uur in zaal 2 van het Open Huis, kosten 2,-, koffie of thee inbegrepen. Graag een schaartje en tangetje mee brengen. Voor degene die het corsages maken niet zo ziet zitten, klaverjassen, sjoelen en/of gezellig praten. Tot ziens in het Open Huis, De Werkgroep. Inl. tel. 332136, 332917, of 333995. Wie schildert en zijn werkstukken aan het publiek wil tonen kan natuurlijk wachten tot hem een plaatsje op een tentoonstelling of galerie wordt aange boden, maar hij kan ook het heft in eigen haden nemen zoals de heer Groot. De heer Groot woont aan de Schuine Hondsbosschelaan 28 en schildert al heel wat jaren. Om andere mensen van zijn werk te laten genieten en om eventueel het een en ander te verkopen heeft hij het opmerkelijke initiatief genomen een eigen expositie te openen, in een optrekje achter zijn woning. In een kleine ruimte hangen daar zijn werkstukken te pronken, goed belicht en van mooie lijsten voorzien. Hij schildert alweer heel wat jaren. ,,Toen ik nog maar dertien was had ik al mijn eerste tentoonstelling maar pas zo'n acht jaar geleden kon ik me helemaal aan de schilderkunst gaan wijden. Voordien had ik er weinig tijd voor omdat ik natuurlijk mijn werk had en een subsidiëring zoals nu bestond toen nog niet", aldus Groot. Zijn werk getuigt van een grote veelzij digheid. Hij maakt landschappen stille vens en portretten in olieverf, potlood en een aantal andere technieken. Wie van een natuurgetrouwe weergave 'houdt is het een zaligheid een tijdje tussen zijn werk te vertoeven. De bloemen van het stilleven zijn echte bloemen en het paard dat in de smidse van nieuwe hoefijzers wordt voorzien lijkt van plan zijn nieuwe schoeisel direct uit te proberen. Wie het werk wel eens wil bekijken, er is trouwens ook nog wat kleiwerk, kan terecht aan de Schuine Hondsbossche laan numm.r 28. Op vrijdag en zaterdag van 10-17 uur en op zondag van 13-18 uur bent u er van harte welkom. Raadhuisweg 12 - Heiloo Telefoon 072-336352 Bij Tuincentrum Van Haneghem aan de Vennewatersweg is op 15 september om streeks 11 uur een jong reebokje (5 mnd.) door de omheining heengebro ken. Een ieder die het diertje ziet kan meteen kontakt opnemen met v. Hane ghem, tel. 332417, om het reebokje vak kundig te vangen. Vrijdagavond koopavond. De nieuwe wlnterfolder ligt voor u klaar! MA3GCÏÏTE ritsevoort 23727- tel. 072/111366 Dat creativiteit beslist niet leeftijdgebon den is, bleek maandagmiddag in Huize "De Loet". Hier was een tentoonstelling georganiseerd van het werk, dat de be woners zelf gemaakt hadden. En dat mocht gezien worden. Veel mooi bor duurwerk, gehaakte spreien, tevens een fraai gebreide patchworksprei maar ook olieverfschilderijen, knoopwerk, hout snijwerk, enz. Kortom, een scala van handenarbeid die op elke leeftijd gedaan kan worden. De direkteur, de heer Schuur, riep de mensen die hier nu niet met hun werk vertegenwoordigd waren op, om er vol gend jaar toch wel bij te zijn. De tentoonstelling trok ook van buitenaf veel belangstelling. INGEZONDEN Hierbij wil ik reageren op de inzending van Paul Hageman uit Heiloo. Deze verklaarde vorige week dat hij al ge ruime tijd zit te wachten op een single, die hij gewonnen had in een show van Piet van Veen bii de radio- omroep Heiloo 100.5 FM. Na dit ge lezen te hebben besloot ik te reageren. Eind 1980 won ik een prijs in het programma „Jan de Boer op volle toer". Dezelfde week ontving ik een mooie LP. Ook van anderen heb ik vernomen dat ze de prijzen eveneens snel ontvingen. Ik neem aan dat het een foutje in de administratie is waar om Paul Hageman zijn LP nog niet ontvangen heeft. Annemarie van Weelderen Als repliek op het ingezonden epistel van Paul Hageman zouden wij graag het volgende duidelijk willen maken: Wanneer luisteraars gefundeerde kritiek op de Radio Omroep Heiloo hebben, kan dat leiden tot verbetering van het op dat moment gevoerde beleid. Om kritiek te hebben op de wijze waarop de R.O.H. gewonnen prijzen uitdeelt is derhalve geen bezwaar, maar als deze kritiek zich uitstrekt tot publikatie in een nieuwsblad gaat dit ons bepaald te ver. Waarom van een mug een olifant maken? Waarom mensen met soortgelijke erva ringen oproepen? Om gezamelijk een advocaat in de arm te nemen misschien? In dat laatste moeten wij u teleurstellen, het R.O.H. team (bestaande uit 4 scholieren, die al hun vrije tijd opoffe ren om radioprogramma's te maken voor Heiloo) opereert illegaal en mee doen aan radiospelletjes is derhalve strafbaar. Wij hopen dat Paul c.s. begrip kunnen tonen voor de wijze waarop de disc- jockey's afgelopen zaterdag hebben verteld dat deze kritiek bepaald on dankbaar is te noemen. Radio Omroep Heiloo p.a. Dokterslaan 23. LOKA3 EN CENTRALE VERWARMING Uw speciaalzaak met vakkundige voorlichting scherpe prijzen eigen servicedienst Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. horlóger juwelier stationsweg 85a eiloo telefoon 072 335730 y OFFICIEEL ERKEND OMEGA-DEALER Dit wordt nu eens een bibliotheekpraat je voor de jeugdige lezers van de bibliotheek. Omdat het binnenkort KINDERBOE KENWEEK is, organiseert de biblio theek een aantal activiteiten voor jullie en met jullie. Of, om het wat huiselijker te zeggen, we gaan samen iets gezelligs doen. En wel in de vorm van, een feestmiddag voor leerlingen van de basisscholen, een opdracht voor deze scholen en voor de oudere jeugd komt de bekende schrijf ster Theo Beekman spreken., De feestmiddag en de opdracht voor de scholen staan in het teken van „je eigen tijd". Hiermee wordt bedoeld, jullie eigen tijd, de tijd waarin jullie leven, de tegenwoordige tijd. Maar ook, je eigen tijd, als vrije tijd. De tijd waarover jullie zelf kunnen beslissen, wat je ermee doet, wanneer huiswerk, clubs en allerlei karweitjes gedaan zijn. Wat doe je dan in die tijd? En gewoon TIJD. Hoelang duurt iets? En waar kun je dat b.v. op aflezen? Voor al die verschillende soorten van tijd heeft de bibliotheek een spelop- dracht. Allereerst op de feestmiddag in de bibliotheek Malevoort op zaterdagmid dag 3 oktober. Dan gaan kinderen ons voorspelen wat zij met hun eigen tijd doen. In hun eigen vrije tijd. Dat kan van alles zijn en omdat het zo verschil lend is, wordt het heel spannend. Wat ook leuk is, jullie kunnen er een idee opdoen voor je eigen (vrije) tijd. Neem dus potlood en papier mee, dan kan er wat opgeschreven worden. Voor leerlingen uit klas 1,2, en 3 van de basisschool is de voorstelling van 13.30- 15.00 uur. Voor de leerlingen uit de vierde de vijfde klas van 15.30-17.00 uur. Diezelfde middag kunnen jullie meedoen aan een wedstrijd over TIJD. Dan moeten jullie allemaal instrumen ten en voorwerpen meenemen, die te maken hebben met de tijd. Denk er maar eens goed over na. Waar kun je b.v. de tijd op af lezen. In de biblio theek hebben we ook een stel van die voorwerpen. Jullie mogen zoveel voor werpen meenemen als jullie willen. Wie de wedstrijd winnen krijgen een prijsje. Dan mag iedere basisschool in Heiloo, één klas afvaardigen naar de biblio theek. Die Ijlas krijgt de opdracht, met de hele klas, een krant samen te stellen. Niet zo'n gewone alledaagse ongezellige krant, waarin bijna alleen maar slecht nieuws staat. Het moet een blije krant worden met alleen maar goed nieuws. Nieuws, dat iedereen een beetje opvrolijkt. Maar het moet wel actueel zijn. Want het moet nieuws zijn uit „je eigen tijd". De hele bibliotheek staat die middag ter be schikking van de klas. De klas mag grasduinen in al de tijdschriften, kran- KENNEMERSTRAATWEG 382 HET" MALEVOORT 13 ten, periodieken, misschien boeken, als er maar gezocht wordt naar positief nieuws. Ook plezierige dingen die jullie zelf hebben meegemaakt, of in jullie omgeving plaatsvond, kan in die krant komen. Als het maar ZONNIG NIEUWS is. Verder hangt er in de bibliotheek, tijdens de kinderboekenweek, een heel vrolijke, duizendmaal vergrote, dui zendpoot. Ook hij wacht op nieuws. En wel op het nieuws, dat jullie zelf op de duizendpoot mogen schrijven, of tekenen. Er liggen nl. een aantal dieren boeken klaar, die jullie kunnen lezen. Wat je van dat boek vindt, mag je dan op de duizendpoot schrijven. Vind je een tekening makkelijker, dat mag ook. Heb je het boek gelezen, de duizend poot meegedeeld wat je van het boek vond, dan krijg je daarvoor een LEES- DIPLOMA. Onze kinderjury, bestaande uit tien kinderen uit de 5de klas van de basis scholen uit Heiloo, hebben dit jaar weer in stilte, maar op volle toeren gewerkt. Ze hebben 8 boeken gelezen, waarover zij een oordeel moesten geven, en moesten zij ook kiezen voor het beste boek. Ze kozen allen „Wij zijn weg werpkinderen" van Thea Beekman. Ook de andere kinderjury's in Noord- Holland kozen dit boek. Op 7 oktober, de opening van de landelijke kinderboe kenweek, zullen deze kinderjury's, Thea Beekman op hun eigen wijze in Alkmaar huldigen. Diezelfde schrijfster Thea Beekman, zal op MAANDAGAVOND, 28 septem ber, aanvang 7 uur komen spreken in de bibliotheek Malevoort voor leerlingen uit klas 6 van de basischolen en voor de leerlingen van de lager klassen van het voortgezet onderwijs. Zij zal dan spre ken over haar werk, het schrijven van jeugdromans, hoe dat in zijn werk gaat, wat voor voorstudies er gedaan moeten worden om de stof te verzamelen. En vooral hoe je dat moet doen. Fijn om te weten, als je een spreekbeurt hebt. Ze zal ook wat van zichzelf vertellen, hoe ze tot schrijven gekomen is. Er is ook tijd om vragen te stellen. Dus jongens wanneer jullie haar boeken „Wij zijn wegwerpkinderen", Kruistocht in spij kerbroek", Stad in de storm" hebben gelezen en er iest over te vragen hebben kom-kom-kom. Maar ook als er niets te vragen is, zijn jullie van harte welkom in de bibliotheek, op 28 september s'avonds om 7 uur. Dus jongelui, dit is het programma van de kinderboekenweek in de bibliotheek van Heiloo. Of het slaagt, dat hangt van jullie af, want feesten moet je wel samen doen. Vanaf vandaag zijn toegangskaarten gratis beschikbaar in beide bibliothe ken. De aktiviteiten vinden plaats in de bibliotheek Malevoort.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1