19 O OMEGA !9 9 )9 25 19 L OUD PAPIER AKTIES DUMP HEILOO Totale opheffings uitverkoop dierenbescherming harde noodzaak ook nu! \mrmu i intrawoonkunst alkmaar INrWEAU|t NIEUWSBLAD VOOR HEILOO Boetiek TALLY HC Slijterij - Wijnhandel GREEUW simon peek Alles over molens word lid en bel even: 072-334810 Tennis in de Blokkerhof De Blokkerhof FA. BLOMBERG EN ZN. INSTALLEERT NIEUWE I.B.M.-COMPUTER RAADHUISWEG 13 -HEILOO Zie adv. elders in dit blad. FORESTERS „BOEIENDE GROEP IN BUK" HERINNERING VERKOOP IN DE LOET RODE KRUIS HANDWERKEN HEILOO Bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker ZWEM EN POLOCLUB „HEILOO" ISOTHÉRM HEILOO B.V LEDENVERGADERING AFDELING HEILOO VAN DE P.V.D.A. NETTO OPBRENGST K0LLEKTE NIERSTICHTING!,. MET JOSEPH VAN SCHAGEN PLEZIERIG DE WINTER DOOR Goud en zilver Jacqueline JAN DE KONING IN „DE ZEVENSPRONG" 46e JAARGANG No. 39 23 SEPTEMBER 1981 R 198 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-33052;* Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit z\jn. Advertentieprijs per mm 48 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO teisner - W Het ruim vijftig jaar bestaande accoun- tants-/administratiekantoor G. Blom berg en Zn., gevestigd aan de Oudbur- gerlaan 14 te Heiloo heeft begin deze maand een nieuwe computer in gebruik genomen. Zo'n twaalf jaar geleden werd door Dhr. T. Blomberg en zijn zoon de automatise ring op hun kantoor, toen nog gevestigd aan de Laarmanstraat 14, ingevoerd. Dit gebeurde door de administratieve gegevens te coderen en op een ponsband vast te leggen. Deze ponsband werd voor verdere verwerking naar een computer centrum verstuurd, waarna de uitge werkte gegevens na ongeveer een week werden retour ontvangen. Na zeven jaar op deze wijze gewerkt te hebben werd in 1976 de eerste computer aangeschaft. Hierdoor kwam de wacht tijd tussen het versturen van de pons band en het ontvangen van de uitge werkte gegevens te vervallen. Door de uitbreiding van de werkzaamheden was deze batch-computer, d.w.z. een com puter die één werk tegelijk kan uitvoe ren, niet meer tegen zijn taak opgewas sen, waardoor tot aanschaf van een mul- tiprogrammeerbare 1B .M-computer werd overgegaan. Nu kunnen twee of meerdere program ma's gelijktijdig worden uitgevoerd, ter wijl de mogelijkheid van datacommuni catie. -communiceren via één of twee telefoonlijnen met dit systeem ook tot de mogelijkheden behoort. Met dit nieuwe systeem kan bijv. de verwerking van loonadministraties van cliënten, onge acht het aantal personeelsleden, tot loonslips c.q. mailers inch loonbelas tingaangifte en betalingsopdrachten voor bankgirocentrale binnen één dag worden gerealiseerd. Al met al een enorme aanwinst voor de Fa. G. Blomberg en Zn., waarmee de bij de cliënten bekende service kan worden uitgebreid. Vrijdagavond koopavond. De nieuwe winterfolder ligt voor u klaar! RAADSVERGADERING Donderdag 24 september zal de Raad van de Gemeente Heiloo zich uitspre ken over een 12-tal agendapunten die in de dan te houden raadsvergadering aan de orde zullen komen. Het gaat ondermeer om het vast stellen van de tarieven voor het thea ter "De Beun", het beschikbaar stel len van een aantal kredieten en het beroepschrift van de heer A. W. Ran- zijn tegen de weigering van een bouw vergunning. De stukken liggen ter inzage op woetis- dag en donderdag tijdens kantooruren op de afdeling Algemene Zaken en tijdens de openingsuren in de lees zalen van de Openbare Bibliotheek en Leeszaal te Heiloo. Voor Wijnen en Gedistilleerd TELEFOON 331535 HOLLEWEG 55 WIJ BEZORGEN AAN HUIS GEZ1NSDIENST IN WITTE KERK Zondag 27 september a.s. is er om 10 uur een gezinsdienst in de Witte Kerk. Het MoGoJoKo-koor komt fijn met ons zingeri en heeft ook aan de voorberei ding van deze dienst zijn medewerking verleend. De heer S. Kool gaat uitvoeriger in over het bijbelgedeelte van Matheus 25 vers. 31 - 45, met als thema: "Sa men delen". Komt u meezingen a.s. zondag? We vinden het ook gezellig als u na afloop blijft koffiedrinken. hörfóg'er juwelier statiorjsweg.85a oo - telefoon 072 33 5730 J OFFICIEEL ERKEND OMEGA-DEALER COMPETITIE ZATERDAG 26 SEPTEMBER: Vitesse'22 - Foresters Foresters 2 - P.S.Z. 4 Foresters A3 is vrij Alcm.Victr. B6 - Foresters B3 Limmen C2 - Foresters C3 Foresters C4 - Limmen C3 Foresters C5 - Kolp. Boys C5 ZONDAG 27 SEPTEMBER: Helder 1 - Foresters 1 S.R.C. 2-Foresters 2 Foresters 3 - Limmen 4 Foresters 4 - SVW27 9 Foresters 5 - Hugo Boys 5 Vitesse'22 11 - Foresters 6 Vitesse'22 15 - Foresters 7 Foresters 8 - Waard'75 6 Foresters 9 -Hugo Boys 11 Kolp.Boys A1 - Foresters A1 Foresters A2 - Zeevogels A2 Het kwartet is vrij. 14.30 14.30 14.30 14.30 13.15 13.15 14.00 11.00 14.30 12.00 12.00 10.00 14.30 14.30 12.00 11.00 14.30 Ja, komende zaterdag verwacht de Buk de .Frank Boeyen groep'. In januari 1980 werd de groep opgericht door Frank Boeyen, Wil Theunissen, Neis Busch en Henk Wanders. De jongens zingen Nederlandse teksten van eigen repertoire met een stevig rit me. De teksten gaan over alledaagse wan hoop en de dwingend liefde(s). Verha lend vanuit de Engelse songtraditie maar nu kan je het verstaan. We zien hierbij stuwende bas en drums, spitse slaggitaar doorkneed met korte solo's. De bezetting: Frank Boeyen - zang, Wil Theunissen - gitaren, Neis Busch - bas, Henk Wanders - drums. Dus zaterdagavond om 21.30 uur. Luister en je hoort erbij! Lezing en dia's over molens a.s. vrijdagavond Op vrijdagavond a.s., 25 september, houdt het N1VON een bijeenkomst met als titel „Alles over molens". Voor deze avond hebben wij de heer Th.J. de Munnik bereid gevonden de avond voor ons te verzorgen. De heer de Munnik is een enthousiast molenliefhebber en aktief lid van de molenvereniging. Hij zal dan ook een aantrekkelijk verhaal houden over de molens aangevuld met een diaserie. Deze avond wordt gehouden in het Open Huis (Heiloo). Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs leden gratis, niet- leden 1-kinderen niet-leden 0,50. Molenexkursie op zondag 27 september In aansluiting op de lezing en dia's, op 25 september gaan. belangstellen den een bezoek brengen aan een twee tal molens in Alkmaar, onder de be kwame leiding van de heer de Munnik. De molens staan in de Bergermeer: de Geestmolen en de molen ,,de Een- dragt". In de laatste molen is tevens het schaatsmuseum Lambert Melisz" gevestigd. Vertrektijd etc. wordt nog bekend gemaakt tijdens de genoemde bijeenkomst in het Open Huis. Leden van het NIVON kunnen gratis deel nemen, niet-leden betalen een gulden en kinderen niet-leden vijftig cent. Nog enkele plaatsen voor kursussen poppen maken Voor de kursus poppenmaken, welke op donderdagmorgen 28 oktober begint, en 6 lessen omvat, is nog plaats voor enkele deelnemers(sters). Ook voor de kursus poppenmaken die in januari '82 van start gaat, zijn nog enkele plaat sen vrij. De leiding heeft mevrouw T. Rietveld. Voor inlichtingen en opgave kunt U terecht bij mevrouw J. Weer- heym, Kruisakker 3, Heiloo, tel. 33 02 24. Kookkursus beginners Voor de kursus koken voor beginners zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Deze kursus is vooral bedoeld voor diegenen, die door hun werk of studie niet in de gelegenheid zijn om een goe de verantwoorde maaltijd klaar te maken. We starten op dinsdagavond 6 oktober a.s. in de keuken v.d. voor malige St. Agnesschool, Pastoor v. Muijenweg 16 te Heiloo, van 19.30 tot 22.00 uur. De kosten bedragen 45,- voor Nivon-leden en 55,- voor niet-leden (exki. mat. kosten). Kookkursus voor gevorderden Ook voor deze kookkursus zijn, door een samenloop van omstandigheden, nog een paar plaatsen vrij. Deze kursus begint op dinsdagavond 29 september. De kosten zijn hetzelfde als die voor de kursus beginners. Voor opgave, zo spoedig mogelijk, bij J. Weerheijm, Kruijsakker 3, tel. 33 02 24; R. Mulder, Het Veld 12, tel, 33 31 27. OUD PAPIERAKTIE ST. ADELBERTSCHOOL Vrijdag 25 september a.s. staat van 8.45 tot 15.45 uur de container voor al uw oud papier en karton weer bij onze school aan de Bergeonstraat. HelptU ook weer mee aan een „voile bak"? Dank U wel. KRANTENAKTIE MARIASCHOOL 25 SEPTEMBER Vrijdag 25 september zal de con tainer weer voor de school staan van 9 - 16 uur. De kinderen kunnen de hele week papier mee naar school ne men. We hopen dat hij goed gevoed wordt, zodat we weer eens een flinke op brengst hebben. .Alvast hartelijke dank. De oudercommissie. ST. FRANCISCUS KLEUTERSCHOOL Hoog en Laag 7 Op donderdag 24 september willen wij weer graag onze containers vol met oud papier en karton inleveren. Helpt u ons weer? Donderdag staan de containers de hele dag klaar op de speelplaats bij Hoog en Laag 7. Heel veel dank voor uw moeite. OUD PAPIER AKTIE STICHTING Z PC HEILOO De op de laatste zaterdag van augustus gehouden, oud papier-aktie is uiterst succesvol geweest. Het bestuur van de Stichting hoopt a.s. zaterdag eenzelfde resultaat te boeken. Zoals te doen gebruikelijk zal tussen 10 en 12 uur een container worden gestationeerd op de parkeer plaats van Het Baafje. Ook deze keer is weer gezorgd voor een kleine attentie voor de vele sport liefhebbers, die de moeite willen ne men om naar het zwembad te komen. Uiteraard zal de inmiddels reeds be faamd geworden attractie deze keer evenmin ontbreken. Vanavond, woensdag 23 september in het vrouwencafé wordt de film Die Macht der Manner ist die Geduld der Frauen" gedraaid. De zaal is open om 20.00 uur. De afgelopen jaren heeft de afd. Welfare van het Ned. Rode Kruis enige malen met groot succes in het bejaardentehuis "De Loet" handwerken verkocht. Deze handwerken bestaan uit kleden, schortjes, kussens, babykleertjes, wand versieringen enz. Alles gemaakt door be jaarden, zieken en minder validen. De opbrengst van deze verkoop wordt weer gebruikt om nieuw materiaal aan te schaffen, zodat eerder genoemde men sen hun vele, meestal gedwongen, vrije tijd weer nuttig kunnen besteden. Wij verwachten u morgen, donderdag 24 september, van half drie tot half vijf in huize "De Loet", plan Oost. Op vrydag 2 oktober a.s. wordt het be volkingsonderzoek op baarmoederhals kanker in Heiloo voortgezet. Gedurende 10 vrijdagen vindt het onder zoek plaats in het Kruisgebouw aan de Holleweg. De vrouwen die geboren zijn in de jaren, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931 en 1928 zijn dit keer aa,n de beurt. Zij worden ongeveer 10 dagen voor het onderzoek opgeroepen om op een be paald tijdstip te verschijnen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst te Alkmaar. Vragen over het bevolkingsonderzoek kunnen telefonisch worden gesteld bij de G.G. en G.D. te Alkmaar liefst tussen 9.00-10.00 uur, tel. 072-617974. 5 oktober - 12 april 27 weken Winterseizoen 1982: Beschikbare vaste uren: MA 08-09; 15-16; 18-19; 23-24 Dl 11-12 WO 12-13; 23-24 DO 11-12 VR 08-09; 10-11 ZA 12-13 ZO 17-18; 18-19; 19-20. Voor informatie en reservering: 072-334985 of 330123 Kapellaan 2, Heiloo Nadat vorig weekend de meisjes aspi ranten het spits afgebeten hadden van de nieuwe waterpolocompetitie zijn za terdag j.l. de resterende 7 teams aan de nieuwe competitie begonnen. Pupillen jongens zijn goed van sthrt gegaan door met 6-0 te winnen van Neptunus uit Zaandam. Jongens aspiranten 0.16 jaar volgden het goede voorbeeld door met 6-1 te winnen van D.A.W./V1. Vissen in het nieuwe bad „Hoornsche Vaart. Heren 3 kregen met 8-4 klop van D.A.S./VI. Vissen 4. Heren 2 wist een krappe overwinning van 3-2 te behalen in Pancras. Heren 1 tenslotte speelde met 6-6 gelijk tegen West-Friesland in Grootebroek. Met deze stand kwamen de heren goed weg: West-Friesland nam steeds het initiatief tot scoren. Eerste periode sloot met 2-2, tweede periode 4-3, derde periode met 5-4 en uiteindelijk werd de stand in de laatste periode bepaald op 6-6. Dames 2 verloor met 7-1 van West- Friesland. De eerste periode werden de dames door West-Friesland enigszins overzwommen, maar in de tweede helft ging het duidelijk beter. West-Friesland had meer snelheid in de ploeg en wist de kansen beter af te ronden. Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. BILJARTCLUB O.K.K. In de derde week van de kompetitie zijn er nog drie spelers ongeslagen, die zijn W. Hink, C. v. Dooren en Th. de Waard. W. Hink had er dit keer wel 32 beurten voor nodig om de volle winst te pakken. C. v. Dooren deed dit in 22 beurten in een goede partij bil jart. De korste partij van deze avond was voor G. J. Beentjes in 15 beurten (ge middelde van 3.00) wist hij C. Melker te verslaan. De uitslagen van 15 september zijn, H. Neervoort - J. Jonker 2-0 C. v. Dooren - R. Haazelager 2-0 J. Dekker - D. Pepping 2-0 L. v. Schooten - C. Melker 2-0 Th. Molenaar - W. Groot 2-0 W. Hink - R. v.d. Gulik 2-0 M. v. Zaal - J. Jonker 2-0 G. J. Beentjes - C. Melker 2-0 A. Hoogeland - G. Snel 0-2 N. Bijvoet - G. J. Beentjes 0-2 N. v.d. Kamer - Th. Baltus 0-2 P. Bolten - H. Neervoort 0-2 J. Komen - Th. d. Waard 0-2 Heiloo- Tijdens de algemene ledenver gadering in het Open Huis afgelopen donderdagavond, werd druk gediscus sieerd of het zinnig zou zijn samenwer king te zoeken met de andere Progres sieve Partijen in Heiloo, te weten PPR, PSP en CPN, teneinde met de aanstaan de raadsverkiezingen geen reststemmen verloren te laten gaan. In zijn openingswoord sprak de voorzit ter de heer J. Michielsen de historische woorden: gezien de aktiviteit der leden vrees ik, dat straks nog minder mensen nog meer zullen moeten doen! Ook de opkomst der leden is soms ronduit bedroevend te noemen. Een onafhankelijke commissie om de ontwerp-kandidatenlijst voor de ge meenteraadsverkiezingen vast te stellen, vond niet zoveel bijval. Hoewel in principe zo'n onafhankelijke commissie de voorkeur zou moeten hebben, be sloot men na de jaarvergadering hierop terug te komen. Deze avond werd ook een commissie samengesteld om een nieuw programma voor de raad samen te stellen, de gemeenteraadskandidaten zullen moe ten weten aan welk program zij inhoud moeten trachten te geven. Benoemd werden J. Borsjes, Tj. Adema, Th. de Jong, mevrouw T. ten Berge en Mevr. J. v. Baarle. Om te voorkomen dat straks een boel reststemmen naar de grote partijen -dus naar echts- gaan, wilde men een onder zoek naar de zinnigheid van een samen gaan met de andere Progressieve Par tijen. In beginsel waren de aanwezige leden hier in elk geval niet tegen, met uitzondering van de C.P.N. wilde men best samenwerking. Hoewel niemand iets tegen de C.P.N. als zodanig, noch tegen de leden van die afdeling heeft, ziet men toch met deze partij geen samenwerking omdat de beginselen niet met elkaar stroken. Men wilde bij de betreffende partijen wat informeren of ook zij die samenwerking eventueel zien zitten. De heer Mr. L. van Dantzig sprak zich uit tegen samenwerking, niet omdat samenwerking niet goed zou zijn, maar zei hij: „In Heiloo hebben we toch geen werkelijke invloed en een optreden van de P.v.d.A. met een eigen gezicht zag hij landelijk beter dan wanneer men onderdeel was van b.v. drie partijen. Gecombineerde lijsten liggen nu een maal niet zo best in de markt, aldus de heer van Dantzig. Als afgevaardigde naar de Provinciale Staten had zich niemand opgegeven, dus, aldus de heer Michielsen „ze zullen het daar zonder ons moeten doen". Nadat de fractie-leden nog enkele toe lichtingen hadden gegeven over hun raadswerk werd de vergadering geslo ten. De netto-opbrengst (dus na aftrek van enkele propaganda-kosten e.d.) van de Nierstichting-kollekte, gehouden in de afgelopen week, is maar liefst 12.127,11. Dit is ongeveer 1600,- meer dan het vorig jaar. Dat de opbrengst dit jaar zoveel hoger was dan in 1980, ondanks de teruglo pende economie, is vast en zeker te danken aan het feit, dat nu voor het eerst werd gewerkt met wijkhoofden. Ieder, die aan het welslagen van deze aktie heeft meegewerkt: HARTELIJK DANK, namens de vele chronische nierpatienten in Nederland! Jaarlijks dissonant: die briefjes.... al tijd maar die briefjes.... Het is jammer, dat er altijd mensen blijken te zijn, die zo „flink" zijn anonieme briefjes in de kollektezakjes te doen, vaak met de meest grove uitlatingen. Hiervoor heeft een kollektant dan nog vriendelijk „Dank u wel" gezegd! Misschien is het beter, dat zulke mensen hun grieven rechtstreeks sturen aan de Nierstichting, Vondelstraat, Amster dam, en dan graag ondertekend en voorzien van adres. Dat is flink. Ook flink is: gewoon eerlijk „nee" durven zeggen. Trouwens ....het giro-nummer is 388.000! Enfin....nog een jaar dan is 't weer zo ver. Inlichtingen: fam. Affourtit, Torenlaan 37, tel. 332815. Maandagmiddag ging in de fashionshop Joseph van Schagen weer een serie van vijf modeshows van start. Het intieme karakter van deze shows valt bij het publiek toch erg goed in de smaak. Mevrouw N. Maes verzorgde als vaste begeleidster van deze shows weer het deskundige commentaar Het modebeeld wijst er duidelijk op dat het wat langer gedragen kan worden, niet meer zo sterk aan een seizoen gebonden. Opvallend was de grote collectie schitte rende mantels, aan twee kanten te dragen, winterwitte wollen mantels en natuurlijk weer het mooie alcantara, met uitneembare voering. Van alcantara waren er trouwens ook mantelpakjes o.a, in een prachtige kleur groen. Het mantelpak is trouwens hele maal weer terug. Maar wie liever een lange broek bij zo'n jasje draagt heeft hierin ook volop keus. De zijden blouses zijn er in veel variatie's veel met roesjes en kantjes, maar ook gladde blouses, beiden staan erg mooi. Het merk Lucia was sterk vertegen woordigd met gebreide pullovers, pak jes en mantels, veel lange vesten deze winter. De pullovers hebben vaak inge- breide patronen die fraai combineren met de pantalons, die men bij Joseph van Schagen in ruime sortering kan vinden. Veel kleding, maar ook in de assecoi- res, vindt men veel goud en zilverdraad verwerkt, maar ook wel bronskleurig. Hierdoor krijgt de kleding een geheel eigen cachet. Leuk zijn ook de grote gedessineerde shawls die achteloos over een schouder gedragen worden. In de avondkleding zagen we uiteraard deze gouddraad garnering zeer geraffi neerd toegepast maar de gepailletteerde jasjes over de fraaie japonnen stalen de show. Ook de jeugdige of de kleinere maten zagen veel moois. Bij hen had de folklore zijn invloed gedaan, wijde soepelvallende rokken met een klein schortje, maar ook de zoom tegenge- voerd met een folkloristisch stofje. Schitterend was de jurk van Fopg Leng met de hele wijde geplisseerde rok. De pantalons, van vaak zeer soepele stof, worden meestal in de (goudkleuri ge korte laarsjes gedragen. Wie dan op originele wijze een shawl om het hoofd weet te draperen kan van succes verzekerd zijn. Het was een leuke show, goed gepresen teerd, en liet erg veel moois zien. Met zijn bijna 75 jaar is Jan de Koning nog steeds zeer aktief bezig met het maken van olieverfschilderijen, één van zijn grote hobby's. Familie, vrienden en kennissen, velen hebben wel een schilderij in hun bezit, maar Jan de Koning blijft schilderen want een leeg doek op een schildersezel kan hij niet laten staan. Je moet bezig blijven zegt hij aan een ieder die hem bezoekt in zijn gastvrije woning te Alkmaar, daar blijf je jong Op deze expositie kunt u zelf kennis maken met deze man en zijn schilderij en. Bloemen, landschapjes, Oudhol landse taferelen en een paar op zijn reizen opgedane indrukken zijn dan te zien m „De Zevensprong", Ewisweg 5 te Heiloo, vanaf zaterdag 26 september t/m zondag 4 oictobeE Openingstijden: dagelijks van 14.00 - 18.00 uur, zaterdag en zondag van 10.00 - 18.00 uur. 1 Médium, plus binnenhuisarchitektuur ritsevoort 23/27 -tel. 072/111366

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1