I Opnieuw Antiekade in Alkmaar |8t 'n Sterk en slijtvast nieuw tapijt? Komt in de bus! 69 O OMEGA Van Os mode mui STAATSLOTERIJ OUD PAPIER AKTIES DONDERDAG IS T WEER ZO VER... CYCLAMEN 2 voor f 10, DE AALSMEERSE BL0EMENHAL' DUMP HEILOO Totale opheffings uitverkoop NIEU WSB OOQ p.str.m. A. G. v. d. Nagel EILOO WAT ZIJN ZE WAARD die retourtjes van het Stations- centrum Heiloo? Kantoorboekhandel Knijnenberg, nu officieel open simon peek De Nieuwe Damesmode 'n aangename kennismaking le etage. TALLY HC Antiek "De Lantaarn" Tijdschriften-enquêti in de bibliotheek Jbrtter toZe™ Met 5 jaar garantie! voor het komplete woongebeuren 3$$2 Volgende lotenverkoop vanaf MAANDAG 5 OKTOBER A.S. PINKELTJE EN W.J. H0FDIJKSCH00L REH0B0THSCH00L WIELERRONDE PLAN OOST Oktober voor de deur MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO GEVONDEN VOORWERPEN PERIODE VAN 29-9 t/m 27/9 '81 Afhalen op woensdag en zaterdag middag van 14.00-16.00 uur. HELE SHOWMODELLEN VOOR HALVE PRIJZEN! Iedere eerste-donderdag van de maand heeft INTRAWOONKUNST goed wonen lager geprijsd. In het INTRA-MAGAZIJN aan de Lindegracht 14 in Alkmaar. (Tegenover het GULDEN VLIES). Van 9 u. tot 21 u. MAGAZIJN: INTRAWOONKUNST ALKMAAR WINKELHOF 'T LOO HEILOO TEL. 330138 Wij hebben de hand gelegd op een partij excellente 1ste keus U kunt meegenieten voor een SPOTPRIJS: (normale prijs f 7.50 per stuk. UW ADRES: n Zevenhuizerlaan 54 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. BIJBELAVONDEN „Daniël, de profeet voorzag het komende Vrederijk!" Boetiek RAADHUISWEG13 -HEILOO Zie adv. elders in dit blad. Bibli- -theek ISOTHERM HEILOO B.V. 46e JAARGANG No. 40 30 SEPTEMBER 1981 PTEMB Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan' 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo. Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 48 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. De veilinghal te Alkmaar zal op 2, 3 en 4 oktober voor de achtste maal de inmiddels wijd en zijd bekende Antie kade herbergen. Evenals vorige jaren worden er weer duizenden bezoekers verwacht die eens heerlijk komen snuf- felefi en kijken of er iets van hun gading bij is. Variatie Het leuke van een bezoek aan de Antie kade is dat men zich vrijblijvend kan oriënteren omtrent het grote assorti ment. Er zullen maar liefst 40 fleurige marktkramen en gevarieerde meubel uitstallingen zijn waar een ieder iets van zijn gading kan vinden. Er zijn meubelen van zeer verschillende stijlen met dit jaar voor het eerst skan- dinavisch antiek. Het smeedwerk laat o.a. met hout of kolen gestookte ka chels zien, men vindt er ouderwetse olielampen in allerlei uitvoeringen, alsmede de kristallen lampen en bron zen en koperen beelden en gewichten. Bij het porcelein zijn alle landen ver tegenwoordigd die in dit soort aarde werk een grote rol spelen of hebben ge speeld. Voor de liefhebbers van tin is er een ruime sortering kraantjeskannen, bor den, lepels en noem zo maar op. Natuurlijk zijn er ook de prachtige, van vakmanschap getuigende antieke klok ken te vinden, zoals het op de foto af gebeelde staand Engels horloge dat in 1750 gemaakt is. Gouden en zilveren sieraden en glazen en kristallen karaffen zijn ook altijd een grote trekpleister voor de ware liefhebber en zijn ook hier weer aan wezig. Ook de kramen met de zgn. kleine spul letjes zijn ruim vertegenwoordigd. De verzamelaar van pillendoosjes, munten, vingerhoeden, speeldozen en andere kleine snuisterijen kunnen uren doorbrengen om juist datgene te zoeken dat nog aan hun verzameling ontbreekt. Wie naast antiek ook informatie wil hebben, zal door de antiquairs welwil lend geïnformeerd worden over aller lei zaken die het antiek in zijn of haar kraam aangaat. Tenslotte willen we nog vermelden dat de 2500ste, 5000ste en 10.000ste Opgelet! Vandaag of morgen valt er belangrijk nieuws in uw brievenbus. Een schitterend staaltje van het nieuwe frisé tapijt Cordoba. Bekijk dat eens goed. Voel die kwaliteit. Daarna kunt u het bij ons in het groot zien. In volle schoonheid. Het nieuwe frisé tapijt Cordoba houdt zich sterk door uw héle huis. Want het is uiterst slijtvast. Vuilwerend. En het is voorzien van een stevige jute rug. Kies uit 5 verschillende kleuren. 400 cm breed Vrijdag koopavond Westerweg 261 Heiloo. Tel 072-331738 Engels staand horloge anno 1750. bezoeker flink in de bloemen zal wor den gezet terwijl daarnaast nog een stuk antiek mag worden uitgezocht, ter waarde van 250,-, 500,- en 1000,-. De openingstijden zijn op vrijdag 2 oktober van 19.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag 3 oktober van 14.00 tot 22.00 uur en op zondag 4 oktober van 11.00 tot 18.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 5,- en kin deren beneden 12 jaar mogen gratis DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 STEMPELAUTOMATEN IN N.Z.H.-BUSSEN In de bedrijfstak Stad- en Streekver voer is afgesproken om zo mogelijk alle autobussen te voorzien van stem pelautomaten voor het geldig maken 'W van de strippenkaarten. De chauffeur en de stempelautomaat kunnen tege lijkertijd afstempelen, waardoor een vlottere instap van de passagier bij de halten mogelijk wordt. Terwijl een passagier een strippenkaart koopt bij de chauffeur of inlichtingen vraagt, kan de andere reiziger zelf zijn strip penkaart in de stempelautomaat af stempelen. Met ingang van zondag 27 september a.s. wordt gestart met het in gebruik ;stellen van de stempelautomaten in de N.Z.H.-bussen. In ruim 150 auto bussen zijn inmiddels stempelautoma ten geplaatst; in de overige daartoe ge schikte bussen zal de inbouw in de ko mende maanden plaatsvinden. De bussen met een stempelautomaat zijn aan de buitenkant herkenbaar door een ronde rode sticker, rechts van de instapdeur. In de bussen met een brede instap dient de reiziger de linkerzijde aan te houden, indien hij ge bruik wil maken van de stempelauto maat, en de rechterzijde indien hij via de chauffeur wil gaan. Door middel van de stempelautomaat, die de reiziger direkt na het instappen links van de voordeur aantreft, kan hij voorts zijn strippenkaart afstempelen. Door middel van een folder in de N.Z.H.-bussen (ook verkrijgbaar op de haltekantoren) wordt het stempelen van de strippenkaart in de stempelauto maat uitvoerig toegelicht. EENMALIGE UITKERING Mensen met een minimum inkomen hebben recht op een éénmalige uit kering. - Waar kan ik het formulier krijgen? - Kom ik in aanmerking? - Hoe moet ik het invullen? - Hoeveel krijg ik? Zit U met één van deze vragen, kom dan naar Vrouwen in de Bijstand, op woensdag 7 oktober om 9.15 uur op de Hof van Sonoy 1. We hebben ook een afdeling in de Huiswaard, waar U op vrijdag 2 oktober terecht kunt voor deze vragen. Het adres is daar: Vennewaard l44a. Kursus sociale voorzieningen Vanaf 1 oktober is er elke donderdag morgen een kursus sociale voorzie ningen, gegeven door Hans de Nobel van de sociale dienst. In een serie ochtenden geeft hij uitvoprige informa tie over de bijstandswet en alles wat daarmee te maken heeft. Deze ochten den zijn open eii voor iedereen toe gankelijk. Mannen én vrouwen, men sen die van een uitkering leven, maar ook zij, die er eens wat meer over te weten willen komen. De ochtenden worden gehouden in de Hof van Sonov 1 Vrijdag 2 oktober staat de oud-papier container bij onze school. Ook nu van 8.15 tot ongeveer 14.00 uur. Mogen wij weer op uw voorraad(je) oud papier rekenen? Bij voorbaat onze dank. De leerkrachten van Pinkeltje en de W. J. Hofdijkschool. FORESTERS - HANDBAL Iedere maand vóór de eerste zaterdag zijn wij zo vrij uw aandacht te vragen voor onze inzameling van oud papier. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk uw oude kranten en tijdschriften te willen deponeren in de gereedstaande container op het parkeerterrein van Foresters aan de Laan van Muys op a.s. zaterdag 3 oktober 1981, van 8 tot 17.00 uur. Namens de sektie handbal hartelijk dank. SINT MAARTEN/DE BASSEROET Vrijdag 2 okt. staat de container voor oud papier weer voor de ingang van on ze scholen aan de Trompenburg. Van half negen tot ongeveer vier uur kunt u al uw oud papier en ook lom pen erin kwijt. U mag het de voor gaande dagen ook op school brengen, wanneer u op vrijdag niet kunt. Kunt u het b.v. door ziekte, helemaal niet brengen, belt u dan even naar school. Er is meestal wel iemand die het e- ven wil komen ophalen. Ons tele- foonnumer is 333479. ledereen alvast hartelijk bedankt voor de bijdrage, hoe groot of hoe klein ook! Vriendelijke groeten van de leid sters en de ouderkommissies van on ze scholen. Maandag 5 oktober is het weer de O.P.A. dag van de Rehobothschool. De container, waar u al uw oude kranten en tijdschriften in mag doen, staat vanaf ongeveer 12 uur tot de volgende dinsdagmorgen ongeveer half acht voor u klaar aan de Holleweg 98. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. Oudercommissie Rehobothschool. Zie advertentie elders in dit blad. Na al enige maanden gedraaid te heb ben gaat, vandaag, woensdag 30 sep tember de kantoorboekhandel van Knijnënberg aan de Heerenweg, officieel open. I.v.m. de vakantie heeft men dit tijdstip bepaald. 'Van 16.00-18.00 uur is er in de zaak een receptie. Tijdens deze receptie zal er een demonstratie zijn van een mini-computer en een electrische schrijfmachine met een groot geheu gen capaciteit van merk Adler (SE 1030). Na de overname van de firma v.d. Schuyt, is er aan het interieur niet veel veranderd, maar de verkoop is wat meer op de particulieren gericht. Uiteraard is het assortiment hierop aangepast. Het teken- en schilder materiaal is uitgebreid evenals b.v. postpapier, fotoalbums enz. Tevens is de Drukwinkel, die geves tigd was aan de Kennemerstraat- weg hier nu ook ondergebracht. Na tuurlijk zijn er, vanwege de opening, veel interessante aanbiedingen, wel ke u in de advertentie kunt lezen. De firma Knijnenberg Dit is een bedrijf dat al 108 jaar be staat. Op maandag 17 november 1873, wordt de boekbinderij en boekhan del geopend, in Krommenie. Met een begin kapitaal van 300,-- dat bij stukjes en beetjes bij elkaar is ge bracht gaat de heer Aart Knijnen berg van start. Het is hard werken voor de oprichter, helemaal alleen in een kleine werk plaats, van de vroege morgen tot de late avond met zijn boekbindersge reedschap hersteld hij versleten boe ken en kreeg ook zo nu en dan een klant in het winkeltje. Maar de zaak groeit, reeds na vijf jaar moet worden omgezien naar een grotere ruimte. Het zaken doen in die dagen was wel iets anders dan nu. Voor Sinterklaas kon men voor 10 cent heel wat kopen, gewone griffels kosten 3 voor 1 cent. In de avond uren worden gekleurde velletjes om de griffels geplakt, dan brengen ze 2 voor 1 cent op. Een ganzespel kost te 1 cent. Het zijn maar enkele voor beelden uit die tijd. 25 Jaar na de oprichting wordt in "Het Bleekveld" achter het huis een houten werkplaats voor de boekbinderij ge bouwd en doen de machines hun intrede. Cornelis, de zoon van de op richter heeft het drukkersvak geleerd en op 22-jarige leeftijd begint hij in de zaak van zijn vader een druk kerij. Het jaar 1905 brengt grote verande ringen, het huis wordt gesloopt en er wordt een nieuw pand met winkel gebouwd met daarachter de werkplaats waar de binderij en de drukkerij worden gevestigd. In 1916 neemt de heer C. Knijnen berg de zaak van zijn vader over en worden de nodige vernieuwingen aangebracht. In 1924 wordt een uitleenbibliotheek aan de zaak verbonden. Na de crisis jaren gaat het bedrijf over in handen van A. en S. Knijnenberg. In de daar op volgende oorlogsjaren heeft het bedrijf het moeilijk, alleen de boek winkel en bibliotheek gaan onver minderd door. Maar na de oorlog hersteld het bedrijf zich spoedig. Er wordt weer nieuw gebouwd en steeds meer mensen en machines gaan het werk doen. De uitleenbibliotheek verdwijnt omdat het goedkope pocket boek zijn intrede doet en ook de struk- tuur van de onderneming wordt aan gepast aan de groei. In de tweede helft van de zestiger jaren wordt een begin gemaakt met offsetdruk en het z.g. vlakdruk principe. Eind 1968 is ook het tijdstip dat dé he ren A. en S. Knijnenberg aftreden als directeuren en de zaak overdragen aan de jongere generatie. De aktiviteiten van Knijnenberg zijn legio. Op het moment hebben zij 7 vestigingen. 3 Speciale kantoorboek handels, 2 gecombineerde zaken en 2 boekhandels. Heiloo is een kantoorboekhandel ge combineerd met de Drukwinkel. orloger juwelier stationsweg 85a oo - tele foon 072 335730 J OFFICIEEL ERKEND OMEGA-DEALER KINDERPOSTZEGELS: WOENSDAG 30 SEPTEMBER NATIONALE BESTELDAG Woensdagmiddag starten honderd duizenden schoolkinderen met hun traditionele actie "dóór het kind - vóór het kind". Zij zetten alles op al les om in het hele land bestellingen voor kinderpostzegels en -kaarten op té nemen (die ze in november be zorgen). Binnen enkele dagen prijkt bij elke bel de bekende zegel ten teken van: "Wij hebben besteld"! Het Nederlands Comité voor Kinder postzegels hoopt, dat de moeilijke tij den het publiek niet zullen weer houden van een ruime bestelling. Want óók het jeugdwelzijnswerk en de jeugd gezondheidszorg verkeren in benar de omstandigheden. De Nederland se overheid heeft 'geen cent' ruimte meer voor nieuwe initiatieven. In de Derde Wereld is het kind dat bij zondere zorg nodig heeft, méér dan ooit de sluitpost op elke begroting. Woensdag 30 september: "Dóór het kind - vóór het kind". Zoals u weet organiseert de wijkvereni- ging plan Oost zondag 11 oktober een z.g. „wilde koers" oftewel een „dikke banden race". Dit houdt in dat iedereen hier aan mee kan doen, behalve licentie houders. Inschrijven is mogelijk bij L. van Raalte. De route is als volgt: Kleijn Barlaken (start en finish), De Hoghe Weijdt, Kleijne Olven, De Laghe Weijdt, Middelhof, De Hoghe Weijdt, Papenhof, De Laghe Weijdt, Pijle- meeth, Swanedael, Kleijn Barlaken. Tijdens deze ronde geldt een parkeer verbod op het uitgestippelde parcours. Het verdient aanbeveling uw auto vóór 11 uur buiten het parcours te rijden, daar deze straten worden afgezet. Het programma zal waarschijnlijk als volgt verlopen: 13.00 uur demonstratie van versierde fietsen door de jeugd. 13.30 uur wedstrijd op „gewone" fietsen met max. 3 versnellingen voor de leeftijd van 12 tot 17 jaar over 5 ronden. 14.00 uur wedstrijd op fietsen met meer dan 3 versnellingen voor de leeftijd van 12 tot 17 jaar over 8 ronden. 14.30 uur demonstratie van crossclub de „Boscrossers". 15.00 uur wedstrijd op „gewone" fietsen met max. 3 versnellingen voor de leeftijd van 17 jaar en ouder over 10 ronden. 15.45 uur wedstrijd op fietsen met meer dan 3 versnellingen voor de leeftijd van 17 jaai; en ouder over 15 ronden. 17.00 uur prijsuitreiking in ons nieuwe clubgebouw aan de Laan van Zeeman (voorheen de Christoffelkleuterschool). Het geheel zal worden opgeluisterd met muziek. Doe mee en/of kom in ieder geval kijken!!!!! N.B. Teneinde de veiligheid op het parcours zo goed mogelijk te dienen verzoeken wij u voorts de bekende stelregel ter harte te nemen: Kinderen aan de hand, Huisdieren in de mand. Het wielerkomitee. Nu energie besparen door een WOLLEN TRUI, VEST of PULLOVER te dragen, uit de fantastische kollektie van ALLEMAN. Heren- en juniorkleding Heiloo, Stationsweg 61 tel. 072-330068 Zwarte hond, 2 bankbiljetten, blauw sportshirt met een sloop, 2 paar laars sokken, hushpuppy, bruine portemon nee met inhoud, luchtbus, bruine imita tiebontjas, sleutelbos met 8 sleutels, oranje regenbroek, 6 sleutels in bruin etui, 2 kindertruitjes, binnenhuisarchitektuur' ii OKTOBER - ROZENKRANSMAAND Zaterdag 3 oktober is weer de Eerste Zaterdag-viering op Kapel O. L. Vrouw ter Nood. Na de rozenkrans om 11.30 12.00 uur H. Mis voor Klooster- en Priesterroepingen met preek door past. J. Verhaar. 14.00 uur Kruisweg. 15.00 uur: Kort Lof. Voor veel mensen is de bijbel nog steeds een onbegrepen boek. Jammer, want daardoor ontgaat het velen dat dit boek een grote visie heeft, juist voor onze tijd van grote verande ringen en onzekerheden. In de bijbel wordt ons op veel plaatsen gesproken van het Vrederijk. Een van de bijbelboeken, dat in het bijzonder wereldgeschiedenis en wereldtoekomst geeft, is de Profetie van Daniël. Over dit bijbelgedeelte worden 12 bij belavonden gehouden in de Gerefor meerde Kerk aan de Noordergeeststraat te Heiloo. Vrijdag, 3 oktober, om 20.00 uur begint de serie met de bespreking van Daniël 1 „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, door dhr. J. Ph. Fijnvandraat uit Sneek. In de pauze wordt U een kop koffie aangeboden, daarna is er gelegenheid om vragen beantwoord te krijgen. Deze avonden, nu al voor het 5de seizoen, trekken steeds meer. toehoor ders. De toegang is gratis. De christenen, die deze avonden organi seren willen geen propaganda maken voor een kerk of groep, maar slechts Jezus Christus, de Redder van de wereld, bekend maken. Als U meer inlichtingen wilt hebben, neemt u dan contact op met M. Oppenhuizen, Deurganck 35 te Castri- cum, tel. 02518-54596. Of met H. Smit, Godeslaan 63 te Heiloo, tel. 072-337151. ZONDAG 4 oktober: Landelijke Bede vaart voor de Vervolgde Kerk, even eens O. L. Vrouw ter Nood, Runx- putteweg. Programma: 12.30 uur: Kruiswegoefening. 13.30 uur: Pontificale H. Mis met Mgr. C. Kramer, O.F.M. 15.30 uur: Rozenkrans en Lof met Sacramentsprocessie Vanaf 12.15 uur: Biechtgelegenheid. N.B. De trein N.S. zal apart stoppen bij de halte O. L. Vrouw ter Nood. Vertrek uit Alkmaar 12.05; uit Amster dam 11.41; uit Haarlem 11.43 uur. Laat uw vervolgde broeders en zus ters niet alleen strijden. Komt! feisner Vrijdagavond koopavond. De nieuwe winterfolder ligt voor u klaar! Raadhuisweg 12 - Heiloo Telefoon 072-336352 Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad KENNEMERSTRAATWEG 382 HE J MALEVOORT 13 Eens 'in de paar jaar wordt nagegaan, welke jaarabonnementen van dag- week- maandbladen en andere perio dieken zullen worden aangehouden en welke opgezegd. Een blad kan b.v. minder gelezen worden omdat het aan actualiteit ver liest, of, omdat het door verandering van redactie niet meer de bekende signatuur bezit. Ook verschijnen er nieuwe bladen, die bestaande leemten opvullen. De bibliotheek, er op uit zijnde, de algehele informatie zo actueel mogelijk te houden, dient dus bij te sturen. Het leek de bibliotheek een aardig plan, deze keer niet, voor de lezer maar met de lezer, te beslissen, welke tijdschriften etc. de volgende jaren in de bibliotheek zullen liggen. En daartoe werd een enquêteformulier opgesteld. Op dit formulier staan alle dagbladen en tijdschriften uit de bibliotheek ver meld. Onderaan, vindt men een blanco strook, waarop men de wensen kan kenbaar maken. Wezouden ons kunnen voorstellen, dat b.v. uitgaven op het gebied van techniek snel wisselen, en er specialistischer uitgaven zijn, die de uitgaven uit de bibliotheek overlappen. Dan worden deze natuurlijk omgewis seld- Maar dit'kan ook op een ander gebied voorkomen. Het is de bedoeling, dat de lezer op de blanco strook, de uitgaven vermeldt, die men graag in de biblio theek zou zien liggen, zodat er op deze wijze voor gezorgd kan worden, dat de in de bibliotheek aanwezige uitgaven, optimaal benut worden. Voor nieuw op te geven bladen moet natuurlijk wel meerdere interesse zijn. Er kan geen abonnement voor maar één lezer wor den genomen. Het is tevens de bedoeling, het aan te bieden assortiment zo op te stellen, dat aan de grootst mogejijke vraag wordt tegemoetgekomen, waarbij de verschei denheid van richtingen evenwel gehand haafd wordt. De bibliotheek is immers een neutrale openbare instelling, die onderdak verleent aan de verschillende stromingen in ons land, om zodoende de lezer in staat te stellen, uit de gevarieerde aanbieding, zelf eigen keus te bepalen. Vooral in deze tijd van steeds duurder •wordende abonnementen, rekent de bibliotheek het tot haar taak bij uitstek, iedere inwoner van Heiloo, de meest uiteenlopende actuele informatie te ver schaffen. De dag- week- en maandbladen liggen voor iedere inwoner van Heiloo GRA TIS TER LEZING IN DE BIBLIO THEEK: Heeft men een bibliotheek abonnement, dan kunnen de oudere uitgaven ter uitlening meegenomen wor den. De allerlaatste uitgaven echter niet. Helaaser zijn enthousiastelingen, die de laatste uitgave?! wel mee naar huis nemen en niet terug brengen. Van sommige tijdschriften is b.v. vrijwel de hele jaargang '81 verdwenen. En kijk, die abonnementen worden natuurlijk niet verlengd. Ook de agenda van de Gemeenteraads vergaderingen van Heiloo liggen voor iedere inwoner ter lezing in de biblio theek. De enquêteformulieren zijn volgende week in de bibliotheek Malevoort aan het inlichtingenbureau verkrijgbaar. ATTENTIE KINDERBOEKEN WEEK. Jongens en meisjes het loopt storm voor de feestelijke middag op 3 oktober. Er zijn nog enige gratis kaartjes be schikbaar. Dus wil je komen, wacht niet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1