RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOOR VANAVOND intra woonkunst alkmaar Enveloppe met inhoud al ontvangen? Kom dan nü naar gr™' 239 dozing Heiloo Itffësfëëfii i OUD PAPIER AKTIES OP VIDEOTAPE f W00N- W0NDERUJK? simon peek Herman Kwaad IEUWSBLAD VOOR HEILOO Redf ing kwam maar net op tyd Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 Bel Canto concert Witte Kerkje Heiloo donderdag 15 oktober Het is weer spaarweek by de Rabobank Ook Winkelcentrum 't Hoekstuk met aktie WjWi;AR»r -theek WAT ZDN ZE WAARD die retourtjes van het Stations centrum Heiloo? Boekendienst aan huis k ISOTHERM HEILOO B.V. FOTO KIN0 DEELT SURFPLANK UIT A.s. maandag, dinsdag, woensdag en donderdag WEGENS VERBOUWING GESLOTEN. de béste digitaal vanaf f 49,— CORDOBA1- p^trjn. Met 5 jaar garantie! voor hetkomplete woongebeuren Bibli Boetiek T4LL%liC RAADHUISWEG 13 -HEILOO PERSONEELSVERENIGING „DE KOEPEL" met maar liefst 325 handwerk dessins Puzzels |46e JAARGANG No. 42 14 OKTOBER 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7. Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1. Heiloo - Telefoon 072-33108! Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 48 cent (cxcl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO III ttt WINTERSPORT SHOW-AVOND wie herinnert zich nog de gezellige en informatieve wintersportshow avond van vorig jaar??? Daar deze avond toen zo succesvol is geweest organiseren dezelfde 3 actie- velingen, t.w. Delicatessen "De DeeT'/Vrije Tijd Sport/Reisburo Holland International, wederom een showavond en wel op woensdag 28 oktober a.s. in de Grote zaal van "Het Open Huis", aanvang 20.00 uur. En.... een wintersport-vakantie moet u gewoon een keer hebben mee gemaakt. Zelf moet u de strak-blauwe lucht hebben gezien, de zon gevoeld en de sfeer hebben geproefd. Wilt u echt weten wat wintersport is dan moet u een oefenhellinkje zijn afgegleden of voor het eerst een lang-lauf spoor heb ben gevolgd. Ook is het zo dat veel mensen, na de eerste keer, op nieuw gaan en dat., als er sprake is van kiezen tussen winter- of zomervakantie, die keus best eens heel moeilijk zou kunnen zijn. Want bij een wintersport-vakantie bent u bezig, intens, met diverse variaties, en daar na de welverdiende rust achter een glas glühwein, ergens in een gezellige berghut, waar u sportieve soortgenoten ontmoeten zult, duidelijk trots op be haalde resultaten bij het skieën, lang lauf of wandelen. Vrije Tijd Sport toont u niet alleen wat men bij verschillende sporten het best kan dragen, doch wijst ook op de grote mode, welke elk jaar zich wil manifesteren. Technische en modi euze details worden duidelijk, aan de hand van vakkundige informatie, aan gegeven; b.v. waarom moet lauglauf- kleding van dunner materiaal zijn, waarom een katoenen col-trui noodza kelijk is, waarom een knickerbocker in de eerste plaats voor het wandelen geschikt is enz. En dan de schoenen niet te vergeten!! In vele variaties. Natuurlijk staat de (gratis) koffie klaar, terwijl in de pauze een glas heerlijke Glühwein, een typisch hoog-alpen drankje, aangeboden door Delicates sen "De Deel" duidelijk zal worden gewaardeerd. Hoe wordt Emmentaler- kaas gemaakt? Een korte lezing, leer zame film uit Zwitserland, uiteraard, geeft u hierover juiste inlichtingen. Uiteraard ontbreekt de sportieve quiz ook niet en zullen er beslist gelukkigen zijn die met een prijs(je) naar huis gaan. Kom kijken en luisteren op onze wintersport show-avond. Haal nu en tree-kaarten a 5,~, verkrijgbaar bij: Delicatessen "De Deel" en Vrije Tijd Sport (beiden in Winkelcentrum 't Loo) en bij Reisburo Holland In ternational aan de Raadhuisweg. RADBOUDSCHOOL Zaterdag -17 oktober a.s. is het weer onze oudpapier inzameldag. U weet wel, tussen 9.00-11.00 uur bent u weer van harte welkom aan onze school. Moeilijkheden met de bezorging? Dan tot vrijdagavond 19.00 uur even bellen. Tel. 331025. Tot zaterdag! De Oudercommissie. PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE AVONTUUF MIMI!HIT DE HOOFDFILM ■■■■■■I»■■■■■■■■■Tl Specialisten in warmte-isolatie Door snel en doortastend optreden kon vorige week vrijdagochtend worden voorkomen dat de 2-jarige Patrick Duinmeijer in één van de sloten van Boekensteijn verdronk. Het jongetje dankt zijn leven aan de 9-jarige Rob van Hove die hem uit het water haalde en aan onderwijzer Jos Langedijk die zo snel mogelijk begon met mond-op-- mond beademing. „Het was aan het eind van het speel kwartier toen de school weer volstroom de. Een paar kinderen zagen iets sprate- len in het water achter onze school, en dit bleek een kind te zijn. Rob rende onmiddellijk naar de brug, pakte de dreghaak en haalde de drenkeling hier mee naar de kant om hem vervolgens uit het water te halen en op de kant te leggen", aldus Jos Langedijk die intus- i sen door de kinderen was gealarmeerd. Toen hij bij het kind aankwam zat er nagenoeg geen leven meer in, maar kunstmatige ademhaling bracht, zoals later zou blijken, toch nog uitkomst. „Toen het kind weer ademde hebben we het een huis binnengebracht en warm gewreven. Rob had intussen de politie gewaarschuwd en deze arriveerde gelijk met de dokter die de toestand uitermate zorgelijk vond. Gelukkig weten we nu dat het goed gaat met Patrick, hij ligt nu op de kinderaf deling, nadat hij eerst op intensive care onder constante bewaking heeft ge staan". De Willibrordusschool kan trots zijn op Rob die, terwijl volwassen voorbijgan gers als versteend stonden toe te kijken, direkt wist wat hem te doen stond en op onderwijzer Langedijk die ervoor zorg de dat Rob zijn reddingspoging niet voor niets was geweest. Een traditioneel gebeuren bij alle Rabo-Banken in Nederland is de Spaar week. De bank noemt het in haar pu bliciteitsuitingen „het Rabobank Spaarfeest", dat wordt georganiseerd van 19 tot en met 23 oktober a.s. Gedurende die periode ontvangt elke nieuwe spaarder, bij een minimum van 25,-- een spaarpremie van 7,50. Deze premie wordt op de nieuw te ope nen spaarrekening bijgeschreven. Er zijn, onder het motto „kleine geschen ken onderhouden de vriendschap", leuke attenties voorhanden. Zoals de bekende Rabobank Gezinskalender welke het thema heeft „plaatjes van liedjes". Het doel van de Spaarweek is het be vorderen van de spaarzin. Vandaar ook dat juist het belang van de indivi duele spaarder veel aandacht krijgt. Door de vele spaarvormen die er zijn, is het voor iedereen mogelijk een keuze te maken die al naar gelang de omstan digheden het beste past. Een persoon lijk advies van de kant van de bank zal daarbij indien men dat wenst, nimmer ontbreken. Met name is er een perfekt spaarprogramma voor de jeugd. Kin deren kunnen al van hun geboorte via het Rabobank Kinderspaarplan over een eigen spaarrekening beschikken. Zo rond de leeftijd van tien jaar kan dat Kinderspaarplan „overlopen" naar de Jeugdspaarvorm „Grijp 5", die op 15-jarige leeftijd weer aansluit op het van overheidswege gepremieerde Ide aal Spaarplan „De Zilvervloot". Hier mee kan men maximaal tot aan de 29ste verjaardag sparen. De Rabobankeh verwachten dat, even als in voorgaande jaren, zeer velen ge volg zullen geven aan de oproep tot sparen, die van deze Spaarweek uit gaat. De Spaarweek bij de Rabobanken. Een gebeuren dat ieder jaar opnieuw door jong en oud op prijs wordt gesteld. V.l.n.r. Sjaak Does, Paul Boeken, Mat thijs Coppens. Op donderdag 15 oktober, aanvang 20.15 uur, zal er een concert gegeven worden in het Witte Kerkje te Heiloo, waar zang- en operaliefhebbers hun hart kunnen ophalen. De „Opera Group Holland" zal dan optreden in een programma, dat voor de pauze aria's en duetten vermeldt uit La Bohème van Puccini, uit Hoff man's Erzahlungen van Offenbach, uit de Parelvissers van Bizet en uit Don Giovanni van Mozart. De uitvoerende artiesten zijn: 1. Sjaak Does, bas-bariton. Hij studeer de zang bij Marjo Ingen-Soet in Am sterdam en repertoire-studie bij Johan Kat. Hij werkt bij de Nederlandse Ope ra en trad in diverse concerten op. 2. Matthijs Coppens, tenor. Hij heeft zijn zangopleiding genoten bij mevr. E. Glastra van Loon in Amsterdam. Hij werd in 1965 verbonden aan de Neder landse Operastichting en trad o.a. in Duitsland op als gast in diverse opera's en operettes. 3. Tineke Mulder, sopraan. Zij volgde het conservatorium in Amsterdam, o.a. de operaklas. Had eerder zangles van Lode Devos en thans van Bep Ogterop. Tijdens een aktie, die de hele zomer geduurd heeft, was het mogelijk een fraaie surfplank te verdienen. Wie een kleurenfilm liet ontwikkelen en afdrukken kon meedoen aan het oplos sen van een rebus die afgemaakt moest worden met een rijmpje. Mevrouw G. Gast uit Alkmaar werd de gelukkige winnares met het volgencje rijmpje: Surfen is spelen met water en wind, het geeft veel plezier aan ouder en kind en die kleurrijke zeilen op plassen en meren, zijn een dankbaar object om te fotogra feren. Blij nam zij de surfplank in ontvangst, uit handen van de heer Gelderblom van foto Kino, en de heer Jan Braam, voorzitter van de middenstandsvereni ging. Vijftienhonderd vierkante- 1 meter absoluut moderne meubelkunst zonder konces- sies. Want wonen volgens Intrawoonkunst-maatstaven is wonen met het mooiste van wat dë grootste interieur bedenkers ontwierpen, lntrawoonkunst: onvervalst! binnenhgisarchitektuur ntsevöört 23/27 - tel. 072/111366 Ook zij is lid van het Nederlands Ope rakoor. 4. Jeanet Roggeveen-Ofman, mezzo sopraan. Zij kreeg haar opleiding o.a. van Johan Thomas en Ruth Horna, In 1975 maakte ze deel uit van de Ko ninklijke Opera te Gent. Sinds 1977 heeft ze een vaste verbintenis bij het Nederlands Operakoor, waarnaast zij ook solistisch te horen is. 5. De pianist Paul Boeken. Hij werd na zijn conservatoriumstudie aangenomen bij de musical „My Fair Lady". Daar na trad hij in dienst bij de Neder landse Opera, aan welk instituut hij nu nog is verbonden. Hij heeft zich toege legd op koor- en orkestdirektie en heeft meegewerkt aan diverse operette-uit voeringen in Amsterdam en Noord-Hol land. Voor zang- en operaliefhebbers zal dit een avond worden, die zeker de moeite waard zal zijn. De programma's, tevens bewijs van toegang, zijn vanaf 19.30 uur aan de kerk te verkrijgen a 5,-, resp. 3,- voor CJP-houders en ouderen. Parkeer ruimte is in ruime mate aanwezig naast het winkelcentrum t.o. de kerk. VROUWENCAFÉ Het vrouwencafé is weer opengesteld voor Lesbiese vrouwen a.s. donder dagavond van 8.00 tot 24.00 uur, 15 oktober. We verwachten jullie alle maal!!!, zodat het weer een gezellige avond wordt! Je kunt er lezen, praten, een kopje koffie of een borrel drinken. In het Hof van Sonoy, ingang Ge dempte Nieuwesloot te Alkmaar. TONEELSPELEN VOOR OUDEREN Sinds een aantal jaren bestaat er een toneelgroep voor ouderen. Mensen vanaf 55 jaar die graag toneelspelen of daarmee willen beginnen, kunnen zich melden bij de Stichting Dienstver lening, Diggelaarsteeg 2, Alkmaar, tel. 072- 12 43 44. RONDLEIDING HEILOOER BOS De I.V.N. afdeling Noord Kennemer- land organiseert op zondag 18 okto ber haar gratis maandelijkse rondlei ding door het Heilooer Bos en om geving. Men vertrekt om 11 uur van af „De Kattenberg" aan de Kennemer straatweg in Heiloo. Voor eventuele inlichtingen kunt U bellen tel. 072 - 613 015. Het I.V.N. Informatiecentrum in Bergen aan Zee is iedere zondag middag van 1 tot 5 uur geopend. Zie advertentie elders in dit blad. iorloger juwelier stationsweg 85a loo - telefoon 072 335730 OFFICIEEL ERKEND OMEGA-DEALER SPAARBANKKALENDER 1982 Met het thema „Samen de natuur sparen" richt de Spaarbankkalender 1982 de aandacht op een maatschappe lijk aspekt van bijzonder belang: Natuurbehoud. Een aktueel onderwerp voor het jubi leumjaar van het Wereld Natuur Fonds Nederland. Want in 1982 herdenkt het W.N.F. 20 jaren aktiviteit en inzet voor het behoud en de bescherming van het leefmilieu, overal waar dit bedreigd wordt. Op en rond Wereldspaardag, 20 okto ber 1981, wordt aan iedere bezoeker van één der ruim 900 spaarbankkan toren de spaarbankkalender uitgereikt. Het is een rijk geïllustreerde kalender, welke niet alleen het leven van dieren en hun milieu in beeld brengt, maar daarover ook interessante informatie geeft. Beelden uit alle landen waar het Wereld Natuur Fonds werkzaam is. Ook Winkelcentrum het Hoekstukblijft J niet achter met de aktie's. J Iedereen heeft de afgelopen week een s chequeboek ontvangen, waar inderdaad mee betaald kan worden. Tegen inlevering van deze cheques J krijgt u bij de winkeliers in Het J Hoekstuk een leuke korting. J 5 jaar batterij Kennemerstraatweg 414, Heiloo U kan voor de zaak parkeren! Dat staaltje frisé tapijt Cordoba, is dat bij u ook al door de brievenbus gegaan? Dan weet u waar we over praten. Dan hebt u het al gevoelddie kwaliteit. Kom dan nu bij ons de grote stalen zien. En bekijk die vijf prachtige kleuren. Het nieuwe frisé tapijt Cordoba houdt zich sterk door uw héle huis. Want het is uiterst slijtvast. Vuilwerend. En het is voorzien van een stevige jute rug. Kies uit vijf schitterende kleuren. 400 cm breed. m«v iute SuWIcmtPPM' Vuil*""" ^..terende Kon. - l'nil.n I" westerweg 261 Heiloo. Tel. 072-3ó Vriidaa koopavond 1-331738 teiiner Vrijdagavond koopavond. De nieuwe winterfolder ligt voor u klaar! A.s. woensdag gaat het klaverjassen niet door, het is'verzet naar woensdag 28 oktober. Zie advertentie elders in dit blad slechts Verkrijgbaar bij: t Loo 47 - Heiloo KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT 13 Met de wintermaanden in zicht willen wij nog eens de aandacht vragen voor de bibliotheekdienst „BOEKEN AAN HUIS". Deze dienst, opgezet en gestuurd vanuit de bibliotheek en uitgevoerd door vrij willigers, heeft tot doel, diegenen, die niet in staat zijn om zelf naar de bibliotheek te komen en daarvoor ook geen beroep kunnen doen op huisgeno ten of buren, de boeken thuis te brengen. Deze dienst, vorig jaar gestart in Hei loo, voorziet al diverse inwoners van Heiloo van boeken. Dit tot grote tevredenheid van diegenen, die de boe ken ontvangen en van de boekenbezorg- sters. Wat heet boekenbezorgsters! Het zijn echte enthousiastelingen. Mensen die het heerlijk vinden de daad bij het woord te voegen en die daad betekent dan meestal iets doen voor een ander. Eenmaal in de drie weken, soms binnen een iets kortere tijd, gaan ze bij de niet mobile lezer op bezoek, waar ze meest al, al naar gelang de tijd, opgewacht worden met koffie of thee. Ondertus sen wordt geluisterd naar het verhaal over het gelezen boek. Soms wordt gevraagd nog iets van dezelfde schrijver te mogen lezen. Een enkele misschien vindt de létters in het boek te klein, dan wordt bij het volgend bezoek een boek met Grote Letters voor minder goed- zienden meegenomen. Soms praat men niet over boeken, maar over al die kleine dingen, die ons mensen nu eenmaal bezig houden. En de bezoek ster luistert en luistert. Al luisterend peilt ze de interesse van de lezer en vraagt dan of ze misschien eens een boek wil meebrengen over het onder werp waar het gesprek over gaat. Misschien, naar aanleiding van een pas ontvangen vakantiekaart van de kinde ren, een platenboek over het land of de streek, waar de kaart vandaan kwam, zodat vader of moeder het vakantiege- beuren van de kinderen kunnen meebe leven. Eigenlijk is de bibliotheek, dank zij deze vrijwilligers op haar allerbest bezig. Luisterend, interesse peilend, gepeilde interesse voedend en verbre den met de juiste lectuur. En vooral bij de aan huis gebondene het contact met de buitenwereld openhou den. Namens de bibliotheek: BEDANKT VRIJWILLIGERS! En U lezer, kunt u om welke reden niet zelf naar de bibliotheek en heeft u niemand die dat voor u kan doen, schroom niet, u kunt de bibliotheek hierover bellen onder nummer: 330670. Kunt u dus niet naar de bibliotheek, dan komt de bibliotheek bij u thuis. Er kunnen nog wel wat vrijwilligers voor dit sympathieke werk geplaatst worden. Er zijn weer v eel puzzels aan de bibliotheek geschonken. Hartelijk dank goede gevers. Dus puzzelaars er staat in de bibliotheek weer een nieuwe voor raad puzzels op u te wachten. Gezellig voor de lange donkere winternamidda- gen. Nu we toch aan het bedanken zijn: De jongens en meisjes, die het Boeken- weekfeest voor de kinderen van Heiloo verzorgden HEEL HARTELIJK BE DANKT! 25 kinderen hebben voor 12 program mapunten gezorgd. Er werd muziek gemaakt (trompet, viool, blokfluit), er waren clowns, humoristen met een komische act, een volksdansgroep, een goochelaar, een groepje van drie meis jes met een eigengemaakt lied en dan een toneelgroep met het eigengemaakt toneelstuk, ,,'t spannende boek", han delend over en in de bibliotheek, en een jazzballet met eigen choreografie. De kinderen en de leiding hebben genoten van het geheel. De opdracht was geef „je eigen tijd" weer. Oftewel wat doe je in je eigen vrije tijd. Jongens en meisjes, nogmaals hartelijk bedankt, dat jullie ons even lieten meekijken in „jullie eigen vrije tijd". Het toneelstukje en het jazzballet kre gen een prijs, gegeven door de voor die middag ingestelde kinderjury. NV

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1