Van Os mode i EC S i3 S m Pt intrawoonkunst alkmaar O IEUWSBL O) simon peek OMEGA simon peek Jota Heiloo succesvol de lucht in Gewatteerde regenjassen vanaf 149,- EILOO WAT ZDN ZE WAARD die retourtjes van het Stations- centrum Heiloo? WÊÊk OÊ I Opening St. Christoffelkleuterschool TALLy-HC her- OPEN -ing Van Haneghem brengt voorjaar in de Winkelhof 't Loo WINKELHOF 'T LOO HEILOO TEL. 330138 LESBIESE PRAATGROEP IN HET VROUWENHUIS :hool MTER MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO Boetiek RAADHUISWEG 13 -HEILOO ISOTHERM HEILOO B.V. MUSICAL „FIJN DAT ER KABOUTERS ZIJN,, PLAATSGENOTE MIEPS REITSMA EXPOSEERT BIJ C EN A ALKMAAR S> J. C. HENSEN, 25 JAAR BIJ SIHI-MATERS ACTIVITEITEN DER BEIDE BONDEN VOOROUDEREN KLEUTERSCHOOL PINKELTJE HIELD OUDERAVOND DBER 4be JAARGANG No. 43 21 OKTOBER 1481 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus t>8 - Heiloo Telefoon 072-330175 blg.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 1.2.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom. Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zjjn. Advertentieprijs per mm 48 cent (excl. B1 W) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Zie advertentie elders in dit blad XX."'t** iwHsaira mmm NUTTIGEN EN FRAAIE HANDWERKEN OP BAZAR in het Hervormd Centrum De Rank wordt op dinsdagavond 7.30-10 uur en op woensdagmiddag 1.30-5 uur (27 en 28 okt.) een bazar gehouden, voor bereid door de Hervormde Vrouwen vereniging. Vele nuttige en fraaie handwerken zijn ingebracht, ook voor de snuffelaar is er wel iets interes sants. Men kan er koffie en thee met gebak krijgen, een lot kopen en dat alles doen, wat een bazar gezellig maakt. Voor de toegang tot de Rank, Kennemerstraatweg 83, kan men het best de tuin-ingang kiezen tegenover Heerenweg 13. Woensdag 28 oktober om 20 uur begint de opstartavond van een lesbiese praatgroep. Het is een informatie en kennismakingsavond, want het ligt in onze bedoeling om dan meteen een groep te laten starten. Als je op deze avond niet kunt komen, maar je wilt wel informatie of je wilt je opgeven voor de praatgroep, bel dan op woens dagochtend tussen 9 uur en 11.30 uur of op de opstartavond 072-124379. Het Vrouwenhuis is op het Verdronkenoord 45 in Alkmaar. Vrijdag, zaterdag en zondag heeft de Scouting Heiloo een z.g. Jota georgani seerd. Deze letters staan voor „Jambo ree on the Air". U begrijpt dat het zenden deze dagen centraal stond. Zendamateurs zochten contacten over de hele wereld. Vrijdagavond vond de officiële opening plaats. Na een inleidend woord van Jotaleider Wim Tresoor kreeg de wet houder mevr. A. A. M. Willemse-v.d. Ploeg het woord. Zij gaf blijk van haar vreugde dat in dit weekend niet alleen onderling contact werd gemaakt, maar dat geprobeerd werd dit nu ook op grotere schaal te doen. Door het aansteken van een neonreclame aan de Westerweg, ver klaarde zij de Jota voor geopend, waarna zij een rondleiding over het terrein kreeg. Intussen was al naarstig begonnen met het bouwen van een toren voor de antenne. Om 24.00 uur werd door de directeur, de heer P. H. Beke van het Landelijk Bureau van Scouting Neder land de Jota geopend vanaf zendstation PA6RSN/J. De heer Beke speelde in zijn speech in op de kreet van het nieuwe jarenthema „Zet je in, speel mee". Hij vertelde: „Er zijn zo'n 7000 jotasta tions en zo'n 200.000 scouts over de hele wereld nemen deel aan deze wereld wijde scouting aktiviteit". Buiten het zenden om, waren er allerlei aktiviteiten. In het Brunogebouw was een fototentoonstelling georganiseerd. In een tent werden films, o.a. de Pink Panter en Popey, vertoond. Er werd een vossenjacht georganiseerd en ondanks het slechte weer deed het kampvuur het ook. Zondagmorgen was er een bijeenkomst voor genodigden. De rest van de dag werd er open huis gehouden en velen gaven blijk van hun belangstelling. Er kan teruggekeken -worden op een succesvol weekend. Het verste punt dat ontvangen werd was Rusland. wordt o| ;e oudef zullen uderconi >mmissi( otulen ei financieli wordei 1 de hee uders ei wat dooi ieve mid k Stelws ngsdiens het wet! tgsdiensi rekken ii iderwijs, n interes topen lkinderei lelschoo homojon- maar, i mnen. maand i het Hof Nieuwe? - welkom je bellet >-111967 deüÊHÊr% teisner W jfr r*r~ «3» r- m* 4 -~m. Vrijdagavond koopavond. De nieuwe winterfolder ligt voor u klaar! J >antro< slaapka binnenhuisarchitektuur Fitsevoort 23/27 - tel. 072/111366 A.S. VRIJDAGAVOND DISCO IN DE VERBOUWDE "APOSTEL" Wegens het enorme succes zal er nu ook op vrijdagavonden Disco verzorgd worden in de vergrootte Apostel met Disjockeys Rob Tjeerd en Han. Verder "blijven we nog even door gaan met onze gast diskjockey's maar we wachten eigenlijk nog op een paar vrouwelijke uitspatters die zich even bij ons aanmelden. In aanwezigheid van burgemeester G. J. Glijnis en de wethouder mevr. A. A. M. Willemse v.d.Ploeg, werd de integratie van de kleuterschool St. Christoffel bij de Benedictusschool officieel een feit. Namens het schoolbestuur sprak de heer A. W. Leeman, en ging in op de vele omzwervingen die de kleuterschool heeft gemaakt. In de bibiliotheek aan de Kennemerstraatweg, vervolgens naar de Kerkelaan, een zaal van de Kruiskerk, toen naar een noodlokaal aan de Laan van Zeeman. Door een terugloop van leerlingen op de Benedictusschool ziet het er nu naar uit, dat de Sint Christoffelschool een per manente plaats gevonden heeft. Iets waar beide scholen erg blij mee zijn. Mevrouw Willemse zei: „De terugloop van leerlingen en financien, heeft toch tot iets positiefs geleid', de integratie is bereikt" Tevens sprak zij haar waarde ring uit voor het vele werk dat het afgelopen jaar is verzet. De heer Maas, hoofd Benedictusschool zei: „Laten we elkaar de ruimte geven, om jezelf te blijven". Hij had voor mevrouw Glaser, hoofd van St. Christoffel, een zeer toepasse lijk kado, St. Christoffel op glas ge schilderd. Mevrouw De Jong sprak namens de ouders haar dank uit met het nieuwe lokaal, „De kinderen krijgen nu de kans zich optimaal te ontplooien" Zij Schonk een mooie pop voor de poppen- hoek. Ook mevrouw Glaser bedankte iedereen die had meegewerkt de school zo gezelligte maken en de architekt, de aannemer en de uitvoerder. Hierna speelden de kinderen een musi cal, „De geintegreerde droom" een droom die werkelijkheid is geworden. Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. Vrijdagavond 9 okt. jl. werd er een musical opgevoerd door de kleuters van de St. Christoffelkleuterschool en le klas leerlingen St. Benedictusschool. Dit alles ter gelegenheid van de inbouw van kleuterschool in de lagere school. Ruim 100 ouders en belangstellenden waren in de aula van de Benedictus school aanwezig om deze feestelijke opening te vieren. De dag ervoor, donderdag 8 oktober, waren alle kinderen van de school al bijeen om van de musical te genieten. Ondanks dat er hier en daar wat mis ging werd 't een groot succes. De kinderen acteerden met veel enthou siasme en iedereen genoot daar van. Dat was wel te horen aan het applaus, dat na afloop van de musical klonk! Riet de Jong bedankte namens de ouderkommissie en alle ouders, mevr. Glaser, de hoofdleidster, Mej. v. Etten, onderwijzeres le klas en mevr. Meer man, lid ouderkommissie Benedictus school, voor hun grote inzet en over handigde hun een bos bloemen. Vanaf vrijdag 23 oktober 9.00 u. staan wij weer voor u klaar. horloger juwelier stationsweg 85a t heiloo telefoon 072 3 3 57 30 J OFFICIEEL ERKEND OMEGA-DEALER De ouderkommissie had een kopje koffie klaar en voor alle kinderen was er limonade. Daarna was er gelegenheid de schoolm- bouw eens goed te bekijken. Ouderkommissie St. Christoffelkleuterschool. Op de afdeling „klantenservice" bij C. en A. Alkmaar zijn op het ogenblik een tiental portretten van onze plaatsgenote Mieps Reitsma te zien. Mieps Reitsma is al jaren verbonden aan de schildersgroep Doorwerken en heeft al vaker in groepsverband geëxpo seerd. Toen de directeur van C. en A. Alk maar, de heer J. Goes, haar werk zag, vond hij het alleszins de moeite waard deze tekeningen in zijn zaak op te handen en bood haar spontaan een plaats aan op de afdeling „Klanten service". De expositie is te bekijken tijdens de winkeluren. ideravoni woensdag volgende in dienst zoals de Volks- staat ten onderwijs gelijk ge- sidie hier- :n aanvul consulent Vrijdag 9 oktober werd bij de Machine fabriek Sihi-Maters B.V. te Beverwijk, het feit herdacht dat de heer J. C. Hensen zo'n 25 jaar geleden met zijn werkzaamheden aldaar startte. Bij deze jubileumviering waren o.a. de Directeuren C. J. Jobse, G. H. Kreu nen, alsmede afgevaardigden van perso neelszaken, de personeelsvereniging en diverse bedrijfsafdelingen aanwezig. In zijn openingwoord heette de heer K. Kindt alle andere aanwezigen van harte welkom. Vervolgens leidde hij Directeur C. J. Jobse in, die memoreerde, dat de heer Hensen op 1 oktober 1956 de tekenka mer van de toen geheten Machinefa briek C. Maters met zijn werkkracht kwam versterken. De achter ons liggende periode van 25 jaar omvat ca. 6000 werkdagen en spreker benadrukte dat het zeker de moeite waard is om daarbij, op een dag als deze, eens stil te staan. U ontpopte zich bij ons al gauw als een man waarop men in gevallen van technische vraagstukken en andere za ken een beroep kon doen en geen klus was u teveel," aldus spreker. Daarbij bouwde jubilaris voor zich, een enorme pompenkennis op die hem vooral bij zijn latere werkzaamheden op het ge bied van onderdelenverkoop en behan deling van reparatiegevallen uitstekend van pas kwam.vervolgens kreeg jubila ris het gouden SM-insigne opgespeld en ontving hij de bekende enveloppe met inhoud. Mevrouw Hensen, als onont beerlijke steun van haar man, mocht een prachtige pul met bloemen in ontvangst nemen. De heer Isbrücker, voorzitter van de personeelsvereniging, richtte daarna het woord tot het echtpaar Hensen. Daarbij sprak hij zijn dank uit voor het vele werk dat de heer en mevrouw Hensen hadden verricht bij het organiseren van heel wat Paasklaverjasdrives. De heer Ockeloen, directe chef van jubilaris, haalde in zijn toespraak aan, dat er drie manieren zijn om bekend heid te krijgen door het gehele bedrijf. Deze zouden dan bestaan uit: -Het bereiken van de functie van directeur. -Het lastig vallen van collega's met allerlei praatjes, -Het hebben van een baan die dwingt tot contacten vanwege werkoverleg. Dit laatste punt is op jubilaris van toepassing. Tenslotte kwam de heer Boerkoel aan het woord die als praktijkman van de reparatieafdeling dagelijks met jubilaris samenwerkt. Hij vond het leuk om jubilaris nu eens van de fabriek uit een kaart te kunnen overhandigen waarop in pomptaal de noaigc revisiewerkzaamheden voor het pomptype J.O.O.P. (voornaam van jubilaris) werden vermeld. Na een dankwoord van de jubilaris, volgde een drukbezochte receptie. Omega de Ville Quartz double 72.0 - staai 580- iorloger |uwelter stationsweg 85a oo telefoon 072 335730 J A.s. maandag 26 oktober komt de dieetiste mevr. Palstra van de kruisver eniging spreken over het belang van gezonde voeding voor ouderen. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. De bijeenkomst vindt plaats in de soos van het Trefpunt aan de Westerweg. Aanvang 2 uur. Toegang gratis. Op woensdag 14 oktober hield „Pin keltje" haar jaarlijkse ouderavond. Aanwezig waren ongeveer 40 belang stellenden. De agenda luidde: 1. Huishoudelijk gedeelte waarin notu len van de laatste ouderavond d.d. 23-9-'80' Jaarverslag en financieel overzicht 1980/'81 werden goedgekeurd. De af tredende kascommissie werd bedankt een nieuwe kascommissie aangesteld. Dit jaar waren er vier oudercommissie leden aftredend. Na stemming werden de volgende nieuwe leden gekozen. Hr. den Engelsen, mevr. Winkel, mevr. Adema, Hr. Adrichem en mevr. v.Gel der. Mevr. van de Wulp had nog wat mededelingen voor de ouders over de logopediste, de puzzeltheek, schoolfo- tograaf en de aanvang van de lessen. Na de rondvraag werden de oudercom missieleden die aftraden bedankt door mevr. v.d.Wulp. 2. Spel-spelen-spelotheek. Mevr. Bakker-Zut gaf een lezing over het spel en spelen van het kind. Zij had als illustratie wat speelgoed van de spelotheek meegenomen. Ook gaf zij de aanwezigen aanwijzingen waarop we moeten letten bij aanschaf van speelgoed. Het aanschaffen van het speelgoed moet niet alleen met verjaardag of Sinterklaas, maar vooral dan wanneer een kind aan een bepaald spel of speelgoed toe is. Mevr. Bakker vertelde verder hoe men werkte in de speltoheek. Zij riep de aanwezigen op, om zich heen te kijken of er nog meer kinderen zijn die gebruik kunnen maken van de spelotheek. Er is nog speelgoed genoeg. De spelotheek is voor: 1. gehandicapte kinderen, 2. alle kinderen die door wat voor reden dan ook, uit hun doen zijn! Na afloop van haar rede bedankte de voor zitter haar met een bos bloemen en een cheque voor de spelotheek. De belangstellenden konden terugzien op een gezellige ouderavond. EWÖF Vrijdag en zaterdag, 23 en 24 oktober, zal het op alle pleinen van 't Loo een beetje voorjaar zijn. In samenwerking met Tuincentrum van Haneghem or ganiseert de Winkelhof een groot bloembollenfestijn. Naast de grootste collectie bloembol len van geheel Noord-Holland, met bij zonder veel nieuwe en eksklusieve soorten bloembollen, kunt u ook alles vragen. Er is veel dokumentatie gratis beschikbaar. Uitgebreide kul- tuuraanwijzigingen en tuintips zullen in de speciaal daarvoor ingerichte stands aanwezig zijn. Tevens kunt u al genieten van bloeiende bollen. Reeds jarenlang is Tuincentum van Haneghem een begrip voor tuinierend Noord-Holland. Sedert enkele jaren is de afdeling bloembollen uitgegroeid tot een grote afdeling binnen het tuin centum. Bloembollen geven immers een nieuwe dimensie aan uw tuin. Na het planten begint de bol direkt met zijn ontwik keling. De bol begint wortels te vor men. zuigt veel vocht en voedings stoffen uit de grond en begint de neus richting aardoppervlak te werken. Vanaf half januari kunt u een schat aan bloemen, kleuren en geuren verwach ten. Dan komen n.l. de eerste sneeuw klokjes. botanische krokussen e.d. te bloeien. Het hoogtepunt ligt meestal vanaf begin april tot eind mei. Bloembollen planten geschiedt van af medio oktober tot ongeveer eind december. Er is een keuze uit Hyacinthen. tulpen, narcissen, krokus sen en niet te vergeten de kleine bloem- bolletjes. het zgn. bijgoed. Bijzonder veel soorten lenen zich uitstekend voor verwildering en kunnen jarenlang ongestoord in uw tuin blijven staan. Dan niet te vergeten de majestueuze Fritillaria imperials oftewel de Keizerskroon, in schitterend oran jerood of botergeel. Of wat dacht u van de later bloeiende Allium giganteum. de Reuzensierui. welke ook uitstekend te drogen is. Bloembollen zijn er voor elke tuin. Maar ook voor in huis. Hya cinthen op grind of glas. krokussen in een kleine schaal of potje, de schitte rende Amaryllis, de fijne Brilliant Star tulpjes met Kerstmis. Ook dat alles kunt u met gemak binnens kamer in bloei krijgen. Tijdens het bloembollentuinfeest wordt u met raad en daad terzijde gestaan bij uw vragen omtrent bloembollen. In het kader van de evenementen kalender van Winkelhof l Loo past vanzelfsprekend ook dit Bloembollen tuinfeest. Immers in deze donkere herfstdagen verlangen wij toch alweer naar een kleurig en fleurig voorjaar. Winkelhof 't Loo is blij u nu reeds een klein stukje voorjaar te kunnen aanbie den. Tuincentrum van Haneghem staat borg voor kwaliteit en service, goede informatie en een bijzonder ruime keuze in bloembollen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1