O Van Os mode intra woonkunst alkmaar O OMEGA OUD PAPIER AKTIES INTERIEURIG? simon peek IEUWSBL 'ddenstand imt weer et grote tl nterklaas- tie Afscheid van beheerder D. Franzen in de kantine van het postkantoor R HEILOO DIVERSE STEP JASSEN vanaf 149. De bibliotheek is er ook voor U! area MMimiBKqwmngaoeKEiiaiawsc:- INTOCHT SINTERKLAAS wnaiimi mm: ISOTHERM HEILOO B.V. mr. l: j. a. van dantzig WINKELHOF 'T LOO HEILOO kTEL. 330138 mmmm Bibii •theek Werp een verkwikkende blik op de enig echt kom- plete expositie in Noord- Holland van Interlübke en deSede. Achter de 'Molen van Piet'. Intrawoonkunst, dus. Intrawoonkunst: groots achter een bescheiden gevel binnenhuisarchitektuur f, ritsevoort 23/27 - tel. 072/111366 ijAARGANG No. 45 4 NOVEMBER 1981 Advertenties en administratie: Rechte Ffondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 112.000exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/'d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 48 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. PRIJZENSTAF VAN SINTERKLAAS 13.000 aan prijzen dit jaar komt de gehele midden ld weer in aktie om de periode rond ierklaas zo aantrekkelijk mogelijk naken. Deze aktie zal lopen van 9 ember t/m 5 december, keer gaat het een beetje anders dan leden jaar. Bij aankoop van 5,- gtU een zegel, deze zegels moeten een formulier geplakt worden (dat it U bij de winkelier krijgen). Is de rt vol, dan treft U in Heiloo overal ene busten aan waar U ze in kan ppen maar vergeet niet uw naam en es op het formulier in te vullen, formulieren en de zegels zijn her- ibaar aan een gele staf. Ook de mbiljetten zijn hieraan te herken- len hangen bij de winkeliers die aan :e aktie meedoen. eerste trekking zal op 23 november atsvinden door iemand van de poli- dan worden de volgende prijzen rokken: 1 x 1000,- 2 x ƒ500,- 5 x 250,- !0x 100,- !0 x 50,- Degene die nu bij de eerste trekking niets gewonnen hebben, doen automa tisch aan de tweede trekking mee. Deze zal plaatsvinden op 9 december ook dan zijn de prijzen: 1 x ƒ1000,- 2 x ƒ500,- 5 x 250,- 20 x ƒ100,- 30 x 50,- is goedgekeurd door de van Koophandel.De prijswin Deze aktie Kamer r naars krijgen persoonlijk bericht, bo vendien worden de winnende namen ook nog in de krant bekend gemaakt. CHRISTELIJKE BASISCHOOL "DE ARK,, JUBiLEERT 10 JAAR! Uitnodiging voor oudleerlingen hun ouders en allen die zich met de school betrokken hebben gevoeld We gaan een feest vieren! Een groot feest, want De Ark jubileert. Het is tien jaar geleden dat onze school werd geopend. Daarom vieren wij op 20 en 21 november aanstaande de 10e verjaardag. Op vrijdag 20 november vieren we het feest alleen met de kinderen op school, maar op zaterdag 21 november wordt er van 11.00 uur tot 15.00 uur een Grote Fancy Fair georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan een school in Swaziland in Afrika. Op de Fancy Fair zullen talloze aktivi- teiten plaatsvinden, zoals: -een speelgoedbeurs, -een Rad van Avontuur, -verkoop van o.a. boeken, grammo foonplaten en puzzles, -allerlei spelen, etc. Ook voor de inwendige mens zal wor den gezorgd. Er zal een koffie- en limonadeterras zijn en er zullen vele gerechten te koop zijn. Komt allen een bezoek brengen aan de Fancy Fair! En in het bijzonder tegen de oudleerlingen zouden we willen zeggen: Kom allemaal en maak er een gezellige reünie van. Wij willen tevens van de gelegenheid gebruik maken u te vragen naar foto's of negatieven van foto's. Wanneer u leuke foto's hebt uit de beginjaren van de school wilt u die dan tijdelijk beschikbaar stellen voor een te organi seren foto-galery over de historie van De Ark? U kunt ze tot 13 november a.s. op school brengen, graag voorzien van naam en adres. Wij zorgbn ervoor dat u ze na de festiviteiten terug ontvangt. Wanneer u speelgoed, boeken of gram mofoonplaten ter beschikking wilt stellen dan verzoeken wij u dat op school te brengen op woensdag 18 november van 19.00 uur tot 21.00 uur. Voor zaterdag 7 november kunnen ook nog stukjes worden ingeleverd voor een speciale editie van de Loopplank. De redaktie houdt zich aanbevolen. U merkt wel er is nog veel te doen. Wij nodigen u van harte uit om er met ons allen een fijn feest van te maken. De feestcommissie. Omega de Ville Quartz doublé 720,- staalödO,- horloger juwelier - stationsweg 85a heiloo telefoon 072-335730 J De intocht van Sinterklaas wordt verwacht op zaterdag 21 november. Wfj komen hier uitgebreider op terug. COLLECTE NATIONAAL FONDS SPORT GEHANDICAPTEN In de week van 9 t/m 15 november wordt er weer een collecte gehouden voor het Fonds Sport gehandicapten. Alleen in Noord Holland heeft dit fonds in 1980 al voor 560.157,- aangepaste voorzieningen kunnen aanbrengen. Dit alles dankzij uw bij drage. Specialisten warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. ARTONRELIEFS EN KERAMISCHE VORMEN IN DE ZEVENSPRONG in 7 november t/m 15 november ;j!Jen Barend Brandenburg en Jeannet eitman-Gaastra in de Zevensprong m de Ewisweg/hoek het Zevenhui- :n exposeren. arend Brandenburg maakt karton- lefs, hij heeft een technische oplei- ing en begon in 1966 te tekenen en schilderen bij Cor Heeck, werkte ïnvankelijk traditioneel, ging via een antal tussenfasen over naar het istracte. Maakte in 1976 zijn eerste liefs in wit karton, waarbij voor de eeldvorming uitsluitend gebruik ordt gemaakt van de licht-schaduw ffekten, die ontstaan door het licht at langs de objekten strijkt. In de af- plopen jaren zijn nieuwe vondsten aan itmiek in nog verfijnder uitvoering erder gegaan. De keramische vormen van Jeannet Veltman-Gaastra zijn voortgekomen uit haar interesse in het buitenaardse. Hoewel zij aanvankelijk geinspireerd werd door levensvormen, die ontstaan uit de vorm moeder-aarde, nam meer en meer het idee grotere aanvang aan, dat een soortgelijk proces als onze evo lutie zich ook op andere verre planeten zou kunnen voordoen. Jeannet Veltman-Gaastra volgde de beroepsopleiding pottenbakken en keramiek aan de School voor Handen arbeid te Groningen. Legde zich toe op een eigen receptuur van glazuren en werkte op een keramiekfabriek in Spanje. De expositie in de Zevensprong is da gelijks geopend van 13.00 to 17.00 uur tevens dinsdag en donderdag 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur. de groepering Heiloo - Tijdens een gezellige bijeen komst in de tot feestzaal omgetoverde kantine van het postkantoor aan de Matthijs Zonderhuisweg, werd door het voltallige personeel afscheid genomen van de heer Franzen als beheerder. Tevens werd kennis gemaakt met zijn opvolger, de heer A. Berkhout uit Krommenie, de heer Berkhout was trouwens de hele dag al aan het fees ten, had afscheid genomen in Kromme nie en vierde tevens deze dag zijn 25-jarig ambtsjubileum bij tante Pos. Besteller Aad Meijering, die de hele organisatie van de avond had, fun geerde als een rasechte cabaretier. Rond acht uur trad het Trompetter korps Alkmaar aan voor een serenade, zowel voor de scheidende als de ko mende man. Na een hartversterking gaven de heren ook binnen nog een paar nummers weg, zeer tot genoegen vooral van de heer Franzen die lange tijd ge speeld heeft in het P.T.T.muziek korps. Na dit muzikaal onthaal sprak de heer Meijering een geestig welkomstwoord tot de aanwezigen. In een speciaal woord tot de heer en mevrouw Franzen, doorspekt met alle mogelijke anecdotes, kwam naar voren dat de heer Franzen geen cadeaux wilde. Welnu, dat respecteerde men maar als herinnering was er toch een fraaie zilveren koffielepel, bloemen voor mevrouw Franzen en een prachtige vaaS. Daar werd door alle bestellers, hulpbestellers en loket- personeel tijdens een defile een rode roos ingezet, 42 stuks, een fraai geheel. We vinden het jammer dat u gaat, aldus Meijering, omdat we weten wat we hebben maar niet wat we krijgen, we vinden het fijn dat u gaat, om dat u beide er nu nog van zult kunnen genieten. Tot de heer Berkhout: toen ik u voor het eerst zag zitten, zo met dat halve KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN Vrijdagmiddag 30 oktober werd i Amsterdam Mr. L. J. A. van Dantzig benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Deze dag was gekozen omdat de heer van Dantzig (62) gebruikt maakt van de VUT-regeling en kreeg deze onder scheiding voor het vele werk dat hij op allerlei gebied gedaan heeft. Gedurende I6V2 jaar werkte de heer Van Dantzig op de gemeente secreta rie van Amsterdam, 12 jaar was hij voorzitter van Pro Juventute in Alk maar, toen Pro Juventute en de R.K. vereniging van Kinderbescherming een fusie aangingen werd de heer Van Dantzig ook hier voorzitter van Aan het eind van de jaren '50 was hij 3'A jaar gemeenteraadslid in Alkmaar. Op 7 september 1967 volgde de heer Van Dantzig de heer N. Majolée op als gemeenteraadslid in Heiloo, en is dat tot op de dag van vandaag nog. Sinds 2 jaar is hij ook lid van het bestuur van de bibliotheek in Heiloo. Op de vraag of hij blij was met z'n onderscheiding antwoordde hij op zijn bescheiden wijze: ,,Ik zie heel goed de betrekkelijkheid van deze dingen in, maar ik merkte toch dat ik er erg blij mee was". Vele bloemen en kado's vielen de heer Van Dantzig ten deel, waaronder een paar boeken over de geschiedenis van Amsterdam. brilletje, dacht ik werkelijk dat we er een tweede Cees bij gekregen hadden in Heiloo, maar u heet Berkhout. We hopen dat we op dezelfde manier met u zullen kunnen omgaan als met de heer Franzen, hij was geen baas, hij was een collega. Ook de heer Berkhout kreeg een le peltje en mevrouw een even fraai bloemstukje. Want, aldus de heer Meijering, de vrouw achter de man is heel belangrijk, maak dus geen ruzie, dan gaat uw man blij naar zijn werk! Het was een wat overrompelde en ont roerde heer Franzen die in zijn dank woord uit liet komen toch ook met een soort weemoed afscheid te nemen van "zijn" jongens. Dit had ik niet ver wacht maar het doet ons veel deugd. Ik dank jullie voor de fijne samen werking en jullie kunt ervan verzekerd zijn een hardstikke fijne baas terug te krijgen in de heer Berkhout. Tot de heer Berkhout zei hij: ze wisten don ders goed wat ze aan me hadden en hoe ik benaderd moest worden, maar er viel nooit een wanklank. Ik hoop dat je hier net zo'n fijne tijd zult heb ben als ik, alleen één waarschuwing heb ik "pas op voor Aad Meijering, voor je het weet zit je in de boot' Aad, je hebt deze avond ge organiseerd het zal me altijd bij blijven. Het allerlaatste woord was aan de beginnende heer Berkhout die e- ven zijn domicilie lichtte zodat de jongens wisten wie ze voor zich had den. Ik heb al heel wat moeten aan horen zo, samen met jullie in overleg en inspraak, zal het zeker wel lukken. Maar dan heb ik wel de hulp en steun van jullie nodig. Voor mevrouw Fran zen had de heer Berkhout een bloem stukje meegebracht als afscheid. Na dit alles was weer het woord aan de cabaretier van de avond, de heer Meijering, die aankondigde dat op dit alles nu eens even het glas moest wor den geheven en werd het een gezellig feest dat voortduurde tot in de kleine uurtjes. KEURSLAGER V.D.PEET BEHAALDE HET GOUDKEURCERTIFIKAAT VOOR ROOKWORST De Keurslager Centrale b.v., waarbij circa 800 slagersbedrijven in Nederland en België zijn aangesloten, maakt ernst met het predikaat Keurslager. Het woord keur houdt in dat naast de normale keuringen, waaraan iedere slager is onderworpen, er vanwege de Keurslager Centrale extra keurin gen plaatsvinden. De keurslager centrale b.v. keurt keur slagers op kwaliteit, presentatie assor timent en bediening. Bij de pröduktkeuringen moeten de produkten voldoen aan strenge eisen inzake samenstelling, uiterlijk en smaak. In totaal wordt op 10 punten gekeurd. Als voor deze 10 punten gemiddeld tenminste het cijfer 8 wordt behaald, krijgt de keurslager als onder scheiding hiervoor een: GOUDKEURCERTIFIKAAT De keurslager v.d.Peet van de Stations weg viel deze eer te beurt. Wij feliciteren de heer van der Peet met het behaalde resultaat. FORESTERS - HANDBAL Iedere maand vóór de eerste zaterdag zijn wij zo vrij uw aandacht te vragen voor onze inzameling van oud papier. Wij verzoeken U dan ook vriendelijk uw oude kranten en tijdschriften te willen deponeren in de gereedstaande contai ner op het parkeerterrein van Foresters aan de Laan van Muys op 7 november a.s. van 8.00 tot 17.00 uur. Namens de sektie Handbal, hartelijk dank! SINT BENEDICTUSSCHOOL Aanstaande zaterdag is het weer de eerste zaterdag van de maand. Dat betekent voor veel mensen dat er weer een hoop ruimte vrij komt en een berg oud papier opgeruimd kan worden. Sommigen hebben vorige maand tevergeefs gezocht naar het stukje in deze krant over de oudpapieraktie, toen hadden we verzuimd onze copy op tijd in te leveren, onze excuses hiervoor. Nu zien we u allemaal wel weer zater dagochtend 7 november tussen 9 en 11 uur. Tot ziens! St. Benedictusschool J.P. Hasebroekweg 21 Heiloo. OUD PAPIER AKTIE SINT MAARTEN - BASSEROET Op vrijdag 6 november staat de contai ner weer voor onze scholen aan het Trompenburg. Van half negen tot vier uur kunt u uw kranten, telefoonboeken e.d. er weer in kwijt. Kunt u het zelf niet brengen, belt u dan even naar school, tel. 333479, er is meestal wel iemand die het even kan halen. U kunt het ook de dagen ervoor bij school brengen. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! Van de opbrengst is dit jaar o.a. een winkeltje gekocht voor de school, waarmee door de kinderen gre tig gespeeld wordt. Dus, alvast hartelijk bedankt voor uw hulp. DE BREDE MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE De bmd is van start gegaan met fase één Dit houdt in dat iedereen via zijn partij of vakbond of wat voor geregistreer de gorpering dan ook kan ageren tegen de kern energie politiek die nu gevoerd wordt. Die politiek verandert niet snel. Over tuig uzelf komende vrijdag 6 november a.s. Nederland 1, dan is de uitzending ..Haagsebluf" van de Vara om 20.35. Dan begrijpt u dat de wezenlijke ver andering vanuit het gewone volk moet komen en dat zijn u en ik en wij alle maal. Wie zwijgt stemt toe. Iedereen ook u, roepen we op om ak- tief te worden. Iedereen kan in zijn of haar werk- of woonomgeving een steen tje bijdragen aan de bewustwording van de mensen dat atoomenergie ge stopt moet worden. Lees een goede krant en let op berich ten over atoomenergie. Die staan er vaak genoeg in. Lees ze kritisch. Geloof niet alles wat er staat, maar praat er op het werk of in de buurt over. Kijk kritisch naar de TV. Vergelijk b.v. eens voor uzelf, of met vrienden, een Tros (Aktua) en een VARA (Visie) reportage over atoomenergie. Loop eens een keer niet voorbij een kraam van een aktiegroep. Begin eens een praatje, koop eens een boekje. Probeer te ontdekken of hun strijd en de uwe niet eigenlijk één strijd zijn. Probeer de eenzijdigheid van onze ar gumentatie te ontdekken, niet om ons daarmee de grond in te boren, maar om ons te- helpen onze argu menten te verbeteren. Stel qktuele problemen van de ener gievoorziening aan de orde in de vak bondsvergadering, en ga eens praten met aktievoerders om informatie uit te wisselen. Heeft u tijd en zin, sluit u bij zo'n groep aan. Want: Samen staan we sterk.Als u er net zo over denkt als wij dan kunt u zich bij mij aanmelden om samen een plaatselijke groepering te vormen om dat grote gevaar af te wenden, in het belang van ons en onze kinderen. René Veldt Westerweg 257 1852 AG Heiloo Tel. 337156. -WÊ- OUDERAVOND KLEUTER- EN LAGERESCHOOL DE ZESKANT Vanavond, 4 november, houden de oudercommissies van de Zeskant hun jaarlijkse ouderavond voor kleuter en lagere school. Op de agenda staat ondermeer een wijziging in de samen stelling van de oudercommissies. Na de pauze zal de fam. Schenk in het kort nog eens uiteenzetten waarom wij drie jaar geleden onz.e 'India' aktie ge start zijn. Wij vertrouwen erop dat het een interessante avond zal worden. MEDEDELING Dhr. D. Steenhuis uit Meppel zal vrij dag 6 nov. om 20.00 uur in de zaal van de Gereformeerde Kerk aan de Noor dergeeststraat te Heiloo, een lezing houden over de profetie van Daniël, hst. 3: "Hoogmoed komt voor de val" Toegang vrij. Inl. bij Martin Oppenhui zen, tel. 02518-54596 of Henk Smit, tel. 072-337151. «ansmt Vrijdagavond werd bij fotohandel Flandria de prijswinnaar bekendgemaakt, van de aktie, de mooiste foto te maken van de evenementen in de Winkelhof 't Loo. Het werd Gertjan Apeldoorn en hij won een mooi fototoestel. Het aardige was dat de keus van de jury niet gevallen was op een foto van een gefotografeerde aktiviteit maar naar een stel kinderen, die naar zo'n aktiviteit staan te kijken. Een klein meisje met haar beer stijf onder haar arm gedrukt was een en al aandacht. Onder de vele inzendingen bevonden zich veel foto 's van goede kwaliteit. KENNEMERSTRAATWEG 382 HEI" MALEVOORT 13 Voor U! Daar bedoelen we dan mee, die inwoners van Heiloo, die nog geen lid zijn van de openbare bibliotheek. En dat is jammer. De bibliotheek, gefinancieerd, met gemeenschapsgel den, dus geld van ons allemaal, is bedoeld voor iedereen. Waarom er dan geen gebruik van ge maakt? Goed men betaalt, (tot dus verre 12,50 per jaar) voor een abon nement op de bibliotheek, daarvan kan natuurlijk niet de hele organisatie in stand gehouden worden. En wat krijgt men er niet allemaal voor. Men kan per uitlening 3 romans mee nemen. De jeugd, die tot 18 jaar gratis leest, 2 jeugdboeken en 2 studie boeken. Terwijl de volwassenen, buiten de romans, ook nog diverse studieboeken, (waaronder de niet vertaalde romans in de moderne talen worden meegerekend), kunnen lenen. Onder de studieboeken verstaat men de vele hobbyhoeken, over b.v. fotograferen, vissen, zeilen, handwerken, tennis, enfin alle voorko mende sporten en vrijetijdsbeste ding. Verder boeken over geschiedenis, wereldgodsdiensten, menswetenschap pen, filosofie, archeologie, kunstboe ken. Over alle facetten van het maat schappelijk leven heeft de bibiliotheek boeken op de plank. Met de aanschaf van boeken wordt altijd rekening gehouden, dat één onderwerp of gegeven, verwerkt in een studieboek of in een roman, op ver- schillende wijze wordt belicht. Misschien vraagt men zich af "Is dat wel zo nodig,,? Wij denken van wel. Wanneer een lezer de bibliothecaresse een boek zou vragen over een bepaald onderwerp, moet het niet zo zijn, dat ze zegt: ,,Dan moet U dat boek le zen". Nee, het antwoord is dan: ,,U kunt hierover deze boeken lezen". Waarbij de keuze bewust aan de lezer gelaten wordt. Want het gaat uiteinde lijk om de conclusie van de lezer zelf. Tevens is het de taak van de biblio theek, om in deze turbulente tijd met zijn snelwisselende denkbeelden, zo actueel mogelijk te zijn en te blijven. Misschien zegt U: „Gunst, we worden door de televisie, radio en straks door de satelliet t.v. overspoeld met actuali teit. Moet de bibliotheek nu zo nodig meedoen"? Deze media zijn, evenals de dag- week- en maandbladen, gericht op vluchtige informatie: Het bekend doen zijn met. Door mid del van het lezen van de juiste boeken kan dit uitgroeien tot: kennis hebben van: Hetgeen, daardoor, in deze steeds veranderende wereld kan uitmonden in: Permanente ontwikkeling. Is het niet een groot goed voor een ge meente, een bibliotheek te hebben, waar tevens alle scholen, ontwikke lingsgroepen, en verenigingen te recht kunnen voor hun studiemateriaal, in de vorm van boeken, periodieken, dokumentatie, dia's en zelfs het ge sproken woord. Voor dit laatste kan men terecht in de fonotheek, welke we in het volgende bibliotheekpraatje eens nader zullen belichten. Genoemde groepen bezoeken regelmatig de bib liotheek, waar ze door Mevrouw Tim mer, de hoofdbibliothecaresse, wegwijs worden gemaakt in het materiaal, dat de bibliotheek voor hun studie- of andere doeleinden in huis heeft. Er zullen onder diegenen, die nooit tot lezen kwamen, zijn, die zeggen, allemaal niets voor mij, veel te moei lijk. Vergis U niet, de bibliotheek heeft ook heel eenvoudige ontspannings lectuur in huis, zoals ,,de Bouquet- reeks". Boekjes om mee te beginnen. Op de lagere school beginnen we im mers ook eerst met het alfabet. Lezen, boeken lezen, moet men eveneens le ren. De bibliothecaressen zijn er voor U hierbij te begeleiden, te helpen. Eerst het gemakkelijke aanspreekbare boek waarin ze mekaar altijd zo heerlijk krijgen". Dan, via de detective- en streekromans, kortom genoemd, het recreatieve leeswerk, naar de meer uitgebouwde romans, met zijn karakter beschrijvingen en sociale aspecten. Het buitengebeuren is, met het laat ste weggeharkte blad tot stilstand ge komen. We zijn weer op huis aangewe zen. De bibliotheek is de wintervriend bij uitstek om deze donkere tijd wat te helpen verlichten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1