vmU, intra wponkunst alkmaar RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOOR VANAVOND 99 49 O OUD PAPIER AKTIES MEUBEL SLEURIG? l l OP VIDEOTAPE NIEUWSBLAD VOOR HEILOO 11 november is de dag Tweede fase éénmalige uitkering start 11 november Intocht St.Nicolaas Rectificatie OMEGA simon peek Antiek "De Lantaarn" Houtenbos nu ook met groente en fruit Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 C.D.A.-NIEUWS C0C-TEEL SPEELT ROND THEMA H0M0SEXUALITEIT ISOTHERM HEILOO B.V. SCOUTINGGROEP ZOEKT LEIDING SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN CONCERT LUTHERSE KERK ALKMAAR m NIC. BEETTSCH00L t Loo 23-24 HEILOO Winkelhof Ontmoet dan bij l.ntrawoon- kunst 's werelds beroemd ste meubelkunstenaars. Met Interlübke en deSede als treffend voorbeeld tegen de vanzelfsprekendheid. Intrawoonkunst: niet gewoon! binnenhuisarchitektuur KLEURENPRACHT PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE AVONTUUF MMIMMMMMTT 46e JAARGANG No. 46 11 NOVEMBER 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heilöo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7. Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1. Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zjjn. Advertentieprijs per mm 48 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Sinte Sinte Maarten de koeien dragen staarten de koeien dragen horens de kerken dragen torens hier woont een rijk man die veel missen kan veel missen hoeft hij niet al is het maar een suikerbiet God zal u lonen met honderdduizend kronen met honderdduizend lichtjes aan daar komt Sinte Maarten aan. Sinte Maarten keuveltje met je rood rood reuveltje met je rood rood rokje aan daar komt Sinte Maarten aan. De intocht van St. Nicolaas zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 21 november a.s. Na afloop van de rondgang door de ge meente zal St. Nicolaas door de burge meester worden ontvangen om 11.45 uur op het bordes van het gemeente huis. Vorig jaar moest in verband met het opknappen van de raadzaal de gebruikelijke ontvangst van St. Ni colaas door de raad vervallen. St. Nico laas heeft toen een bezoek gebracht aan een aantal wijkverenigingen. Overleg met het St. Nicolaas komité en de goedheilige zelf, heeft geleid tot de konklusie dat ook dit jaar de voor keur wordt gegeven aan een bezoek aan een aantal wijkverenigingen. Dit be zoek zal plaatsvinden na afloop van de ontvangst op het bordes. Door een foutief gebruik van het kader van waterschap ,,het Lange Rond" te Alkmaar, werd in de bekendma kingsadvertentie d.d. 28 oktober 1981 van het Hoogheemraadschap v. d. Uitwaterende Sluizen in Kennemer- land en West-Friesland, gevestigd te Edam, wellicht de schijn gewekt, dat het waterschap ,,het Lange Rond" te Alkmaar de steller van bedoelde advertentie was, i.p.v. het Hoogheem raadschap U.S. te Edam, voornoemd. Hiervoor bieden wij onze excuses aan, en plaatsen de advertentie in de juiste samenstelling hierbij in ons blad. Red. Uitkijkpost Nu de eerste fase van het aanvragen van de éénmalige uitkering achter de rug is volgt de tweede fase. Daarin komen in het algemeen de alleen staanden met een minimuminkomen aan bod. Vanaf woensdag 11 november kunnén zij een aanvraagformulier voor de uitkering op het postkantoor af halen. Om welke groep gaat het in deze fase? In het algemeen mensen, die alleen staand zijn. Maar ook iemand die na 1 januari 1981 getrouwd is, samen vioont of een z.g. één-oudergezin vormt behoren er toe evenals zij van wie het gezin in het buitenland woont. De aanvraag moet uiterlijk op 31 de cember zijn ingediend bij de gemeente tfaar men is ingeschreven. Opnieuw worden 1 miljoen formulieren met toelichting over de postkantoren verspreid. Ze zijn daar echter beslist niet eerder dan 11 november te verkrij gen. Is iemand niet in staat naar een post kantoor te gaan dan kan hij of zij 0017 bellen, de klantenservice van de PTT. Aangeraden wordt, een formulier vóór 15 december af te halen in ver band met de Kerst- en Nieuwjaars- drukte daarna op de postkantoren. Een voorlichtingskampagne via adver tenties in dag- en huis uanAuisbladen, via radio en televisie zal zo veel moge lijk bekendheid geven aan de één malige uitkering voor alleenstaanden. Buitenlanders kunnen voor hulp en informatie terecht bij de Stichtingen Welzijn Buitenlanders, waar de toe lichting in hun talen beschikbaar zal komen. AFDELING SOCIALE ZAKEN Algemene Bijstandswet en Wet Werk loosheidsvoorziening: Dagelijks van 8.30 - 12.00 uur. Maatschappelijk werk: Dagelijks van 8.30 - 10.30 uur. Dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur. Het C.D.A.-Heiloo houdt op woensdag 25 november a.s. haar algemene leden vergadering. Aanvang 20.00 uur in het Open Huis. Op de agenda staat o.a. een toelichting op de thans in behandeling zijnde gemeente-begroting Verder zal er aandacht worden besteed aan de komende gemeenteraads-verkie- zingen. Reserveert U alvast deze avond? Nadere bijzonderheden .volgen nog. VIERHANDIG PIANOSPEL Op vrijdagavond 20 november a.s. wordt er een voorspeelavond gegeven door de Quatre-mainsgroep Alkmaar en omgeving. I Deze groep wil het vierhandig piano- spel meer in de belangstelling bren- j gen door u deze avond te laten horen [wat daarmee bereikt kan worden. Ook voor leerlingen van de muziek school, die piano studeren, is dit een unieke gelegenheid om dit eens te I beluisteren. Dat kan dus op vrijdag 20 november in het Open Huis, aan vang, 7.45 uur precies, toegang gratis! A.s.. vrijdag 13 november speelt de amateur toneelgroep Coc-teel toneel met als titel: „Iemand nog iets te vra gen?" De oecumenische jongerenclub „Ruim te" nodigt iedereen uit om hier naar te komen kijken. We beginnen om 9 uur in de zaal van de Geref. Kerk, Noorder geeststraat. Er is koffie en na afloop van de toneel-voorstelling kan ieder die dat wil napraten met spelers en regisseur in de kelder met een drankje. Namens bestuur en Mentoren van „Ruimte" Specialisten in warmte-isolatie A k Zie advertentie elders in dit blad. Scoutinggroep De Geuzen uit Alkmaar zoekt voor de welpen (18 jongens tussen 7 en 11 jaar) een leider of leidster. Helaas heeft een leidster onze groep moeten verlaten vanwege andere werk zaamheden. Bij voorkeur denken we aan iemand tussen 17 en 23 jaar, die zich met twee andere leidsters wil inzetten voor de welpen. De hordebijeenkomsten worden zater dags van half 10 tot half 12 gehouden in ons troephuis De Geuzenkorf aan het Honkpad te Alkmaar. Wilt u meer informatie over de groep,of onze aktiviteiten of wilt u eens een kijkje komen nemen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Akela Rosien, tel. 072-153129. AKTIVITEITEN VOOR BEIDE OUDEREN BONDEN ATTENTIE: Willen de leden die mee gaan naar Opmeer op maandag. 16 november, even goed lezen. De bus vertrekt om kwart voor een, 12 uur 45 vanaf de Willibrorduskerk en om 10 min. voor een, 12 uur 50, vanaf de Brandweerkazerne. U komt toch op tijd hé?. Het Bestuur. Maandag, 16 november, weer de zo langzamerhand bekende creatieve avond. Deze keer het beschilderen en/of lakken van de broodfiguren, die 19 oktober gemaakt zijn. Heeft u deze avond gemist, er wordt voor deeg gezorgd, zodat u alsnog aan de slag kunt. Wel moet u dan de figuren thuis zelf bakken, beschilderen en/of lakken. U ziet er helemaal geen „brood" in, maar wilt wel graag iets van brooddeeg hebben voor uzelf of om met Sint cadeau te doen? Eén van onze leden is inmiddels zo vergevorderd en thuis dermate creatief bezig geweest, dat ze bereid is, dit tegen een kleine vergoe ding af te staan, zodat U ook een kant en klaar product kunt kopen. We kunnen U verzekeren dat er prachtige dingen bij zijn! Verder kunt u ook weer kaarten, sjoelen of gewoon een praatje maken. Kom dus beslist eens langs, U bent van harte welkom! We beginnen om 8 uur, weer in zaal 5 van het Open Huis en de kosten bedragen 2,-, materiaal en koffie of thee inbegrepen. Neemt u wel zelf een paar penseeltjes mee? Tot ziens in het Open Huis, De werkgroep. Inlichtingen tel. 332136, 333995 of 332917. Op zondag 22 november a.s. te 14.30 uur wordt in de Lutherse kerk, Oude gracht 187, hoek Baangracht een con cert gegeven door: HET ALKMAARS PIANOKWARTET Peter de Leeuw - viool; Els Goossens - viool/altviool; Coen Engelhard - cello; Pieter-Jan Olthof - piano. Uitgevoerd worden werken o.a. van Mozart, Beethoven en Bach. De toegangsprijs incl. programma be draagt 6,- voor scholieren, houders van een C.J.P. en 65+ pas 4,-. Kaartverkoop aan de kerk vanaf 14.00 uur. Toegankelijk voor invaliden en dona teurs gratis toegang. Omega de Ville Quartz doublé 720,- staal580,~ horloger juwelier stationsweg 85a heiloo - telefoon 072 335730 J VROUWENCAFÉ HEILOO Op woensdag 18 november komt het vrouwenkabaret Zuid-West met hun stuk "Kop" zorgen naar Heiloo. Ze hebben in de regio de afgelopen tijd veel sukses met hun optreden geboekt. Kom dus de 18e!In het Brunoge- bouw, Pastoor v. Muijenweg (naast het Vrouwencafé). Aanvang 20.00 uur. Entree: 3,50. MEVROUW E.MOGGE, 500E LID VERENIGING TUINBOUW EN PLANTKUNDE De Koninklijke Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde mocht vorige week haar 500e lid begroeten, dit ging niet onge merkt voorbij Een totaal verraste mevrouw Mogge ontving dinsdagavond de voorzitter van de vereniging, de heer B. Freriks, de penningmeester, de heer C. Kramer Raadhuisweg 12 - Heiloo Telefoon 072-336352 KRANTENAKTIE LIDWINASCHOOL 14 NOVEMBER Zaterdag 14 november a.s. staat de container voor het oud papier weer bij onze school van 9.30-11.30 uur. Indien u uw kranten niet zelf kunt brengen, belt u dan naar de fam. Adrichem, tel. 334615, doch uitsluitend vrijdag avond tussen 19.00-21.00 uur. Wij re kenen weer op een grote opbrengst! Op 12 november staat de container weer gereed op het schoolplein aan de Rechte Hondsbosschelaan 24a, vanaf 8.30 uur tot 16.00 uur. Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. Leerkrachten en oudercommissie. OUDERAVOND W.J. HOFDIJKSCHOOL Woensdag 28 okt. hield de W. J. Hof- dijkschool de ouderavond. In het huis houdelijk gedeelte werd mevr. Bos man als lid van de oudercommissie vervangen door mevr. Groenland. Over de inhoud van de notulen v.d. vorige vergadering werden door de ouders vragen gesteld en door de ou dercommissie beantwoord, het. jaar verslag werd door de vergadering goedgekeurd. Dit gold ook voor het fi nancieel verslag. Mevr. Hogerheide trad uit de kascontrole-commissie en werd opgevolgd door de heer Oude- jans. Na enkele mededelingen door het hoofd der school, de heer Koelman, en een kopje koffie vertoonde de ouder commissie een dia-serie van de Ver eniging voor Openbaar Onderwijs over het Schoolwerkplan en gaf hier een toe lichting bij. Daarna gingen de ouders in groepjes uiteen om enkele vragen te beantwoorden en over de doelstellin gen van het onderwijs te praten. De oudercommissie en leerkrachten van de school zien terug op een ge slaagde ouderavond door een goede be langstelling van de ouders. DISCUSSIE BINNEN DE R.K. GEMEENSCHAP EEN MOEILIJKE BESLISSING Meer dan ooit zijn miljoenen mensen in de wereld bekommerd om de toe komst, met name in verband met de kernbewapening Alle atoomwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland, zegt het I.K.V. Nee, zeggen anderen, dat kan niet, want dan zijn we weerloos over geleverd aan de (on)genade van an deren. Wie zal de oplossing vinden? Want een oplossing moet er komen. Zo kan het niet doorgaan. De bisschop pen vragen aan alle parochies de vol gende vragen met elkaar te bepsre- ken: Bent u in pricipe voor een eenzijdige stap om tot wederzijdse ontwapening te komen, of niet? Wat zijn uw mo tieven? De nieuwe werkgroep voor Kerk en Samenleving organiseert een avond op maandag 23 november waarop we samen over deze kwestie gaan naden ken en een antwoord proberen te for muleren op de vraag van de bisschop pen. Voor deze avond zijn twee spre kers uitgenodigd: de heer P. Stolwijk zal het standpunt van de Pax Christi toelichten, en de heer H. Eysink Smeets licht het standpunt toe van het ICTO (Interkerkelijk comité twee zijdige ontwapening). Na de pauze gaan we het voor en tegen afwegen van de twee standpunten, en het resultaat hiervaan toezenden aan het episco paat. De avond begint om 20 uur en wordt gehouden in de aula van de Lidwina- school. Pastoor van Muijenweg, in gang achterom, naast de apotheek. (Dit in tegenstelling tot wat er ge publiceerd is in de Communicatie van november). We nodigen jong en oud uit om met ons mee te denken. De werkgroep Kerk en Samenleving. ritsevoort 23/27 - tel. 072/111366 en mevrouw Heieen Groot, bestuurslid. Natuurlijk kwamen zij niet met lege handen. Mevrouw Mogge en haar man ontvingen een fraai bloemstuk, een grote taart en een houtsnede met een bloemenrank erop. De heer Freriks liet dit vergezeld gaan van enige pas sende woorden. Op 15 mei 1962 werd de vereniging opgericht en telde toen 47 leden. Vol gend jaar hoopt men dan ook het 20- ZU STERORGANISATIE "STICHTING SPELSTIMULATIE SURINAME" Onlangs heeft onze plaatsgenoot apot heker drs. H. R. Sibilo -de voorz. van het Ned. Rode Kruis, afd. Heiloo- op het Presidentieel Paleis te Para maribo, een onderhoud gehad met me vrouw S. Chin A Sen en mevrojiw Teu- nis. Mevrouw S. Chin A Sen is de echtgenote van de President en be schermvrouwe van het Nationaal Comité Jaar van de Gehandicapten, in Suriname. Mevrouw Teunis is de voorz. van de "Stichting Spelstimu- latie Suriname". Genoemde Stichting is een zusterorganisatie van de Speel - o-theken", in Nederland. Wij -het bestuur van het Ned. Rode Kruis, afd. Heiloo- hebben aan de "Stichting Spelstimulatie Suriname" hulp en steun toegezegd; in de vorm van speelgoed en informatie-mate rialen. Met het onder haar hoede ne men van "Speel-o-theken" is er de laatste jaren, binnen het Ned. Ro de Kruis, een grote mate van deskun - digheid opgebouwd. Zonder uw financiële steun kunnen wij ons hulpplan niet uitvoeren. Beleefd verzoeken wij u, een bijdrage te storten op ons rek.nr. 65.10.61.830 van de Ned. Middenstandsbank te Heiloo, of op post rek.nr. 17410 van genoemde bank. Zoudt u in beide ge vallen op uw overschrijving willen vermelden? Bestemd voor: Spelsti mulatie Suriname! Voor het verkrijgen van meer infor matie zoudt u zich tot de heer J. Or- telee kunnen wenden, hij is de voorz. van onze onderafdeling: "Speel-o- theek", tel. 072-331415. Met het vertrouwen dat u aan ons ver zoek zult kunnen voldoen, betuigen wij u hiermede alvast, namens de genoemde Stichting in Suriname, on ze hartelijke dank. Het bestuur van het Ned. Rode Kruis, afd. Heiloo. HERVORMDE VROUWENVERENIGING Dit is alweer de laatste convocatie van 1981. Na een geslaagde bazar gaan we weer met ons gewone programma ver der. 17 nov.: Gespreksmiddag met als on derwerp: "Staat dan in de vrijheid" (Galaten 5:1). 1 dec.: We bespreken nog met el kaar of we een pakjesmiddag houden of kerstkaarten gaan maken. 15 dec.: Kerstmiddag. U mag een gast meebrengen. De eerste bijeenkomst in 1982 is dins dag 12 jan. om 14.30 uur. Wij hopen dat u deze samenkomsten kan mee maken. Het bestuur. De firma Houtenbos aan de Heeren- weg, verkoopt behalve bloemen en planten nu ook groenten en fruit. De buurman, Stet, was er mee opge houden, Martin en John Houtenbos hadden alle papieren om een groen ten- en fruitzaak te runnen dus waar om bij de bloemenzaak ook geen groenten en fruit verkopen, de ruimte is er groot genoeg voor. Zo gezegd, zo gedaan, de lange wand werd vrij gemaakt, en daar ziet men nu groente en fruit mooi uitgestald. Er is een ruim assortiment, tegen "leuke" prijzen. In totaal werken er nu 8 mensen in deze gecombineerde zaak, dus kan men rekenen op een vlotte bediening. AAN ALLE MEDEWERKERS EN BELANGSTELLENDEN VAN DE UW HEILOO EN OMGEVING Na twee jaar intensief werken zijn wij nu aan het groeien. Het aantal mede werkers is toegenomen, maar ook het aantal werkobjecten. Zelfs de finan ciële kant is, door inzet van veel ent housiaste medewerkers, beter ge worden. De kontakten met instanties en andere organisaties op het gebied van vrij willigerswerk nemen vastere vorm aan. Gaarne willen wij u hierover in formeren op onze "Najaars Koffie ochtend" welke zal worden gehouden op woensdag 18 november a.s. van 9.30-11.30 uur in het Open Huis, 't Loo 19, Heiloo, Geïnteresseerden, buren, vrienden en kennissen zijn op deze ochtend ook van harte welkom! Vrijwilligerswerk kan alleen slagen als alle medewerkers van de afdeling Heiloo er allemaal hun steentje aan bijdragen, door het inbrengen van nieuwe ideeën, adviezen en zeker ook door hun kritiek! Wij hopen op een grote opkomst! NEDERLANDSE VERENIGING VAN HUISVROUWEN, AFD. HEILOO Afgelopen woensdag was er een dis cussieochtend. Onder leiding van mevr. N. v.d. Bijl-Eldermans werd gesproken over de veiligheid in en om huis. Er kwamen harde cijfers uit de bus, per jaar zijn er in Nederland circa 3 miljoen ongelukken in en om de wo ning met een onprettige nasleep. Dit soort ongevallen veroorzaakt twee maal zoveel dodelijke slachtoffers als het verkeer. Vallen is de voornaamste oorzaak van alle ongelukken. Verder kwamen nog aan de orde ongelukken door ver drinking, verstikking en vergiftiging door voedsel en planten. De grootste fouten van de mensen zijn onvoor zichtigheid, onwetendheid en onver schilligheid. Ook veel kinderen worden het slachtoffer van deze fouten. Het werd een zeer levendige discussie. Lang niet alle zaken rond de veilig heid in en om de woning konden in één ochtend worden belicht zodat aan een vervolgbijeenkomst wordt gedacht. Mevr. H. Gronet-Wentzel bedankte mevr. v.d. Bijl voor deze leerzame ochtend' en overhandigde haar een leuk bloemstukje. W.A.O.-A.A.W. BELANGENVERENIGING HEILOO Op de 27 oktober j.l. gehouden be stuursvergadering werden diverse be stuurlijke en financiële kwesties be sproken. Wat de eerstkomende akti viteiten betrefd hiervan kunnen de leden alvast in hun agenda noteren: a) Klaverjas drive op 16 november a.s. te 9.30 uur, daaraan gekoppeld een loterij, waarvoor in allebei de geval len prijzen zijn te winnen. b) Gezellige ochtend met bingo evenzo met prijzen op 7 december a.s. te 9.30 uur, wij hopen op een grote opkomst. c) Nieuwjaars-receptie en filmverto ning op 4 januari 1982, tevens als er animo voor is, het exposeren van zo als bijv. tekeningen, schilderijen, mo dellen van scheepjes enz. alwat door hobbyisten en doe-het-zelvers worden vervaardigd. De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 25 januari 1982, het be stuur hoop dat zoveel mogelijk leden op deze vergadering aanwezig kunnen zijn, om verdere plannen en aktivi teiten te bespreken. Bij de klaverjasdrive, bingo enz. zijn de dames uiteraard van harte welkom, tevens al degenen die door ziekte of ongeval zijn afgekeurd hopen wij gaarna op maandagmorgen in het "Trefpunt" te ontvangen, graag tot ziens. Het Bestuur. De bezoekers van de tentoonstelling van Kleurenpracht die een katalogus hebben gekocht met het nummer 334 of 421 staat een verrassing te wach ten; zij kunnen namelijk een waar debon van 15,--, te besteden bij het Dierenhuis 't Loo, ophalen bij dhr. G. A. van Roode, Groote Olven 1, RONDLEIDING I.V.N. De I.V.N. afdeling Noord Kennemer- land organiseert op zondag 15 novem ber haar gratis maandelijkse rondlei ding door het Heilooër Bos en omge ving. Men vertrekt om 11 uur vanaf „De Kattenberg" aan de Kennemer- straatweg in Heiloo. Voor eventuele inlichtingen kunt U bellen tel. 072 - 61 30 15. Het I.V.N. Informatiecentrum in Ber gen aan Zee is iedere zondagmiddag van 1 tot 5 uur geopend. DE HOOFDFILM I1IIMMI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1