Van Os mode V/it OUD PAPIER AKTIES intrawoonkunst alkmaar Sinterklaas is in aantocht DE AALSMEERSE BL0EMENHAL IEUWSBL EILOO m Opstelling en route van optocht Sinterklaas DAMES STRETCH RIB PANTALONS vanaf 69. Reclame: Excellente le keus Super Cyclamen 2 voor 10, Begonia's 2 voor 7.50 Bibli- -theek OUD PAPIERAKTIE RADBOUDSCHOOL jinterlübke TALLY-H0 geeft'n portret KAD0! een portret kado ULIV H BEKENDMAKING DE FANCY FAIR OP „DE ARK" en de demonstratie tegen kernwapens te Amsterdam op zaterdag 21 november aanstaande GYMNASTIEKVERENIGING KLIMOP JA2ZGYMNASTIEK BEZINNINGSSAMENKOMST 21 NOV. A.S. 10.00-10.30 UUR IN DE GEREFORMEERDE KERK NOORDERGEESTSTRAAT 9 ISOTHERM HEILOO B.V. 3 Poolvos DIERENBESCHERMING HOUDT BONTAVOND POLITIE ALERT OP WINTERV00RBEREIDING Vrijdagavond koopavond. Zevenhuizerlaan 54 - Heiloo Geen nieuwe KERNWAPENS IN EUROPA 00KDEF0N0THEEK IS ER VOOR U! Wat kan de fonotheek u bieden? |6e JAARGANG No. 47 f Advertenties en adnr1 ^tie Rechte Hondsbosschelaan 5ods »stbus 68 - Heih Telefoon 072-330175 b.. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1., Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 48 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. CO BAKKER EN CO KORS ENTHOUSIASTE LEDEN VAN HELPT ELKANDER ils je zelf arbeidsongeschikt bent, valt iet niet mee de dagen nuttig door te irengen. Co Bakker en Co Kors uit Jeiloo hebben daar geen moeite mee, jij hebben zich ingezet voor hun (wel :rger) gehandicapte medemens. Wie .graag iets verzamelt, maar niet in de gelegenheid is z'n huis te verlaten, is afhankelijk van wat de buitenwereld bij hem of haar brengt. „Op dit probleem hebben wij inge haakt," zegt de heer Kors. „We ver zamelen werkelijk alles en distribueren dit over de gehandicapten Een ieder zal begrijpen dat dit veel tijd en geld kost. Degene die lid is van "Helpt elkander", betaalt, per jaar, 10,- kontributie en krijgt hiervoor 12 maal per jaar een blaadje met informa tie en de zaken, die hij of zij verzamelt, toegestuurd. )e heren Bakker en Kors willen graag jen beroep op U doen. Die kontributie s natuurlijk nooit genoeg, dus de ver- ïniging heeft het moeilijk, er is geen subsidie en alles wordt uit eigen midde- en bekostigd. De mensen waar het hier >m gaat, komen niet in aanmerking mor de Zonnebloem, Lidwina, Rode Cruis, Harten Vijf, enz. Laten we ze laarom via de heren Bakker en Kors ;en handje helpen. Wat kunnen zij gebruiken... Eigenlijk alles waar er tneer dan twee van zijn, zoals lucifers doosjes, alle postzegels, sigarenband jes, kaarten (denk straks eens even aan de kerstkaarten die krijgt), wolres- ten, albumplaatjes, munten (gewone), lappen stof, schelpen, servetjes, place- mats, gebruikte verfdozen en zo kan ik nog wel een hele bladzijde vol schrij ven, maar zo heeft U enig idee. Na tuurlijk is geld ook van harte welkom, dat zult U begrijpen, want al deze za ken worden gratis naar de gehandicap ten opgestuurd. Bent U bereid te hel pen, dan volgen hier de adressen waar U ,,de spullen" naartoe kunt brengen. In Heiloo is dat Co Bakker, Zeven- huizerlaan 10, tel. 072 - 33 53 98; of naar de heer Co Kors, Olmenlaan 28, Oudorp, tel. 072 - 15 02 70. In Limmen is dat mevrouw Meyer, Hyacinthenlaan 19, tel. 02205 - 1566. Vind U het makkelijker om geld over te maken, dan gaat dit rechtstreeks naar de vereniging „Helpt Elkander" in Den Haag, postrekening 38 95 480, onder vermelding wij helpen mee Denkt U niet dat er met de spullen „gesjoemeld" wordt, want alles wat binnen komt wordt voorzien van een stempel met „Helpt elkander" er op, mochten er dus meLsen zijn die in een zwak moment sommige dingen „te gelde" willen maken, dan vallen zij gauw door de mand. Laat de heren Bakker en Kors niet in de kou staan, ze hebben er erg veel werk aan, maar zonder uw hulp is dat niet mogelijk. „We zijn er op de wereld om mekaar, om mekaar, te heliepen, niet waar! Zaterdag 21 november a.s. is het weer de derde zaterdag van de maand. U weet wel, oud papieraktie van de Radboudschool! Zoals gebruikelijk kunt U weer al het oude papier en karton brengen tussen 9.00 en 11.00 uur aan de school. Voor ophalen bellen tot vrijdagavond 19.00 uur, tel. 33 38 23. Tot zaterdag! de oudercommissie OUD PAPIER INZAMELING KLEUTERSCHOOL1! KIEFTENNEST Donderdag a.s. 19 november houden wij onze oudpapierinzameling. De kontainer staat weer de gehele dag van 8.00 tot 16.30 uur voor onze school. Alvast hartelijk dank en vriendelijke groeten. leidsters en oudercommissie fii ïfü ■Kasten wand 61 cm diep< binnenhuisarchitektuur ritsevoort 23/27 - tel. 072/111366 Bij aankoop van 250 aan kleding t.w.v. 57,50 gemaakt door Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. OUD-PAPIER INZAMELING PINKELTJE EN W. J. HOFDIJK- SCHOOL Vrijdag 20 nov. staat de oud-papier container weer bij onze school. Ook nu van 8.15 uur tot ongeveer 14.00 uur. Mogen wij weer op uw voorraad(je) oud papier rekenen? Bij voorbaat onze dank. De leerkrachten van Pinkeltje en de W. J. Hofdijkschool. Zoals ongetwijfeld bekend is wordt er gelijktijdig met de Fancy Fair ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van „De Ark", in Amsterdam een demonstratie gehouden tegen de plaat sing van nieuwe kernwapens. Een deel van de ouders en oudleerlingen hebben te kennen gegeven de Fancy Fair en het jubileumfeest niet te kunnen meevieren in verband met deze demons tratie. Daarom is besloten voor deze groep de Fancy Fair al open te stellen op vrijdagavond 20 november tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Met een weliswaar beperkt programma, dat afgestemd zal zijn op volwassenen en oudleerlingen willen we allen die zaterdag naar Amsterdam zullen gaan in staat stellen het feest te komen meevieren. Op zaterdag 21 november wordt het gehele programma zoals dat bekend is gemaakt normaal afgewerkt. Dan ver wachten we natuurlijk de kinderen van de school met hun ouders, de oudleer lingen en allen die zich bij het gebeuren op „de Ark" betrokken voelen of die zomaar graag de Fancy Fair willen bezoeken. Oudleerlingen die gaan optreden moe ten nog even contact opnemen met de school om het tijdstip te kunnen bepa len. Tot slot nog dit: het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dit weten, dus zegt het voort. De feestcommissie. VIERHANDIG PIANOSPEL Op vrijdagavond 20 november a.s. wordt er een voorspeelavond gegeven door de quatre-mains groep Alkmaar en omgeving. Deze groep wil het vierhandig piano spel meer in de belangstelling brengen door U deze avond te laten horen wat daarmee bereikt kan worden. Ook voor leerlingen van de muziekschool, die piano studeren, is dit een unieke gelegenheid om dit eens te beluisteren. Dat kan dus nu op vrijdag 20 november in het Open Huis, aanvang 7.45 uur precies, toegang gratis. DIENSTVERLENING ALKMAAR-HEILOO De Stichting Dienstverlening Alkmaar- Heiloo is enige weken geleden gestart met een spreekuurpost in het gebouw van de Katholieke Bond v. Ouderen in het Varnebroek. Dit spreekuur, wat gehouden wordt op de maandagmorgen van 11 tot 12 uur, is speciaal bedoeld voor de oudere bewoners rond het Varne broek. Heeft uvragen of wensen en bent u ouder dan 55 jaar, dan kunt u elke maandagmorgen terecht op het Varnebroek. VROUWENCAFÉ HEILOO Vanavond komt het vrouwencabaret Zuid-West met „Kop"zorgen naar Heiloo. Het belooft een leuke avond te worden. Aanvang 20.00 uur in het Bru- nogebouw aan de Pastoor van Muyen- weg. Entrée, ƒ3,50. Bij voldoende deelname ligt het in de bedoeling om weer jazzgymnastiek in het programma op te nemen. Dit zal dan moeten gebeuren op maandag avond van 9.30 tot 10.30 uur in de zaal aan de Schuine Hondsbosselaan. Onder deskundige leiding van een volledig bevoegd leidster bestaat dan de moge lijkheid deze aantrekkelijke kant van de gymsport te beoefenen. Belangstellenden kunnen zich melden bij: Mevr. Grooten, Pijlemeeth 21, telefoon 332461. U krijgt in ieder geval bericht of en wanneer met de les begonnen wordt. Het bestuur. PATRONESFEEST ST. CAECILIA WILLIBRORDUSPAROCHIE Zondag 22 november a.s. is voor de Willibrordusparochie aan de Wester- weg een bijzondere dag. Op het pa- tronesfeest St. Caecilia van de koor zangers, zullen 2 heren van het kerk koor hun jubileum vieren. NI. de heer F. Wildenburg herdenkt zijn 40-jarig jubileum, en de heer G. Zuiderduin herdenkt zijn 50-jarig jubileum als koorzanger. Een gebeurtenis die niet vaak voorkomt en die dan ook zeker niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Tijdens de eucharistieviering om 9.00 uur zal het herenkoor in samenwerking met het interparochieel dameskoor de dienst opluisteren met de mis van Pater C. v.d. Peet scj„ de Hugo-Mis. Na de eucharistieviering zal in de pas torie een gepaste huldiging plaatsvin den. Wij van ons koor, hopen dat vele parochianen deze heugelijke gebeurte nis met ons mee willen vierep. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het kader van de demonstratie van 21 nov. in Amsterdam: tegen kernwapens. Met lied, meditatie en gebed willen wij als christenen zoeken naar onze hou ding in de zaak van de kernbewapening. U wordt uitgenodigd: 0 indien u vindt dat de kerk aanwezig moet zijn bij de demonstratie, 0 indien u wilt demonstreren maar niet naar Amsterdam kunt, 0 indien u zich afvraagt of u wel wilt demonstreren, 0 als u wilt weten waarom anderen gaan demonstreren, 0 indien u bezinning alleen voldoende vindt. Jong en oud nodigen we uit (er is geen dikussie). Groep van herv. en gerei gemeenteleden. Specialisten in warmte-isolatie NELLA VAN OS, LIESBETH DE VRIES EN JOKE STIEMER-COPS EXPOSEREN IN DE ZEVENSPRONG Zaterdag 21 november om 16.00 uur zal Jan van Erkelens een expositie openen in de Zevensprong aan de Ewis- weg van drie Heiloose kunstenaressen, t.w. Nell a van Os, allang geen onbe kende meer. Van haar zullen plastieken en enkele keramieken te zien zijn. Verschillende plastieken zijn nu in brons uitgevoerd. Nella van Os volgde hiervoor een kur- sus bij Karei Gomes in Amsterdam. Kort geleden heeft zij met groot suk- ses haar plastieken in Heerhugowaard geëxposeerd. Nella van Os geeft ook les in boetseren, 's middags. De kursus- sen beginnen weer op 26 november. De Dierenbescherming Castricum, Hei loo en Limmen houdt op woensdag 25 november in het Open Huis te Heiloo een Bontavond. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom. De heer Frans Naerebout, voorzitter van het Europees Comité tot Bescher ming van Zeehonden en andere pelsdie- ren, zal die avond een lezing, houden over bont, de wijze waarop het verkre gen wordt, de bonthandel en de acties van dierenbeschermers tegen het dragen van bont. Bij bont denkt men natuurlijk direct aan zeehonden, maar er zijn veel meer diersoorten die hun pels moeten afstaan ten behoeve van een bontjas. Zo wor den er naar schatting dagelijks ruim 100.000 pelsdieren neergeschoten en in vallen en klemmen gevangen. Het gaat hier om in het wild levende dieren. Maar er is ook een soort bio-industrie voor pelsdieren tot ontwikkeling geko men: konijnen, poolvossen, nertsen 0.a. worden hierbij in kleine gazen kooitjes gehouden net zoals de kippen in de legbatterij. Op deze en vele andere kwesties in verband met bont zal de heer Naerebout uitvoerig ingaan tijdens zijn lezing. 1. Majoretten en Trompetterkorps Heiloo". 2. st. Nicolaas. 3. Kinderen. De muziekkorpsen Caecilia en Eensge zindheid spelen bij Overkerck en bij het Raadhuis. St. Nicolaas vertrekt vanaf Over kerck. ROUTE Langs Overkerck via Hoog en Laag naar Westerweg Stationsweg Heerenweg Laarmanstraat Kennemerstraatweg oversteken Frederica's Hof v.d. Feen de Lilleweg Bejaardentehuis De Loet Burenweg Dokterslaan Kennemerstraatweg oversteken Raadhuis VERTREKTIJD: tussen 11.00-11.15 uur. AANKOMST RAADHUIS: tussen 11.45-12.00 uur. Zie advertentie elders in dit blad. Liesbeth de Vries Velen kennen van haar nog wel de wandkleden, nu is zij echter met een nieuwe techniek begonnen, men zou het textielschilderijen kunnen noemen. Deze zijn geïnspireerd door de Haiku, een Japans drieregelig gedichtje dat gaat over de natuur. Dat met een minimum aan woorden een maximum aan beleven weergeeft. Om de suggestie en de sfeer optimaal weer te geven heeft zij ook een kursus aquarelleren gevolgd. Het resultaat van dit alles is in 10 werkstukken te zien. Tevens is er werk dat lijkt op pen tekeningen, maar het is „zwart stik ken" op de machine, op een witte on dergrond. Hiermee worden prachtige resultaten bereikt. Joke Stiemer-Cops is de nieuweling in dit gezelschap. Zij heeft vanaf 1962 gewerkt bij de Zaanse schilderskring. Door haar opleiding voor onderwijze res heeft zij veel met tekenen te maken gehad. Daar zij nu part-time in het on derwijs werkt is er tijd vrij voor het schilderen en tekenen. In Alkmaar behaalde zij het diploma docente tekenen. Zij heeft geen uitgesproken technieken, zij doet alles, schilderen, tekenen, gouaches etc., ook haar on derwerpen zijn verschillend van aard, vindt ze het mooi, dan schildert ze het. Momenteel heeft ze nog les in Haar lem om zich verder te bekwamen in het werken met olieverf. De expositie is van zaterdag 21 no vember t/m 29 november. De ope ningstijden zijn dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 22.00 uur in de Zevensprong aan de Ewisweg. Nu de winter weer voor de deur staat en we de eerste tekenen van de naderende kou al aan den lijve hebben ervaren wordt het tijd eens aan de auto te denken. Wat in de andere jaargetijden al erg belangrijk is wordt in de wintermaan den nog essentiëler vanwege de veran derende weersomstandigheden. We denken hierbij vooral aan de verlichting, de staat van de banden en eigenlijk het gehle technische aspekt van de wagen. De politie gaat in de week van 23-29 november extra streng controleren op vooral banden, verlichting en het uit zicht dat u heeft. Met dit laatste doelen we op de mensen die 's morgens weg rijden, en alle vier de ruiten zijn bevroren, met alleen een klein kijkgaatje in het voorruit. Het is zaak voor u vertrekt de ruiten rondom ijsvrij te hebben. Waar minder makkelijk op gecontro leerd kan worden is het aanpassen van het rijgedrag aan bepaalde weersom standigheden. Gladde wegen, hagel of sneeuw beteke nen dat de snelheid moet worden aangepast en dat de onderlinge afstand moet worden vergroot. Vooral ijzel, waarbij maar een deel van de weg glad is, is levensgevaarlijk. Wees verstandig en houdt rekening met het bovengenoemde. Nu kan hij wat betreft assortiment, kwaliteit en lagehet neï8ens beter vinden dan bij DE AALSMEERSE BLOEMENHA (normale prijs 7.50 per stuk) zolang de voorraad strekt. Verder een keur van bloeiende en groene planten, plantbakjes e.d. Piet is van al dit schoons aan het likkebaarden, dit alles voor betaal bare prijzen. UW ADRES: De stoet start vanaf het Bejaarden tehuis Overkerck en zal ook stoppen bij De Loet. Bij het Raadhuis zal de officiële ont vangst door de Burgemeester plaats vinden en zullen de kinderen St. Ni colaas toezingen. Als de Sint zich in het Raadhuis heeft teruggetrokken, zal de kinderen een presentje worden aangeboden. Dit zal gebeuren opzij van het Raadhuis. De muziekkorpsen Eensgezindheid en Caecilia zullen gezamenlij spelen onder de goede leiding van de heer Th. Groot (78). De heer Groot is al 36 jaar lid van Eensgezindheid waar hij Cornet, trom pet, en bügel speelde. Tot op de dag van vandaag blaast hij zijn partij nog dapper mee, maar schuwt ook niet de dirigeerstok ter hand te nemen. Een geweldige prestatie! Er wordt opgetreden bij Huize Over kerck en bij het Gemeentehuis. Het T.K.H. loopt mee in de optocht, zodat iedereen verzekerd kan zijn van een goede muzikale ondersteuning. St. Nicolaas bezoekt daarna de kinde ren van de volgende wijken: Termijen, Vrieswijk, Vredenoord, Oost. No(/EMBER AMSTER KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT 13 Dat wil zeggen voor de vele inwoners van Heiloo en voor de vele lezers uit de bibliotheek, die, hetgeen blijkt uit sta tistieken, de weg naar de fonotheek nog niet kennen. En dat is gewoon jammer. Een grammofoonplaat krijgt, evenals een boek, pas zijn waarde bij het gebruik ervan. In de kasten zijn het eigenlijk dode voorwerpen, die pas tot verklanking en hun verhaal komen door het luisteren of lezen van de gebruiker. Ze zijn in uitgebreide collecties aanwezig. Laten we ze dan ook gebruiken. Niet omdat de bibliohteek-fonotheek om werk verle gen zit. Dat allerminst. Zij acht het als organisatie echter haar plicht zoveel mogelijk inwoners van Heiloo te laten meegenieten van haar openbaar bezit. Dat is niet weinig. Laten we beginnen met de klassieke afdeling. Een collectie verzamelplaten van oude middeleeuwse muziek. Echt iets voor de liefhebber! Het hele klassieke oeuvre tot en met de hedendaagse muziek op dit gebied. Uit gevoerd door symfonie-kamer-strijk- en barokorkest. Tevens orkestwerken met solo-instrumenten en kamermuziek met solo-instrumenten. Wellicht kan deze verzameling klassieke platen, de bezoe kers van de concerten in de Willibror- dusstichting, welke verleden jaar voor het laatst in Heiloo platft-s vonden, enig soelaas bieden. Niet meer door regen en wind 's avonds naar het concert, maar thuis, wanneer het u schikt, een door u zelf samengesteld concert beluisteren, met eventueel solisten naar keuze. Na tuurlijk is het niet hetzelfde, maar het is een alternatief. Verder vinden we de afdeling zang. Liederen. Werken voor koor. Opera's compleet en fragmenten, evenals ope rette, Liturgie, gewijde muziek. Cabaret en chansons. Jazz en pop. Volksmuziek uit alle delen van de wereld. GELUIDSPLATEN voor de filmlief hebbers. Heeft u een film gemaakt, dan kunt u via de geluidsplaat de bijpassen de achtergrond geluiden opnemen en zodoende uw eigen geluidsfilm realise- reI1- T Dan zijn er de talencursussen. Lekker van de winter, Spaans, Italiaans of Frans leren voor de volgende zomerva- cantie. U kunt ook met een talencursus, Turks of Indonesisch leren. Deze talen cursussen moeten evenwel aangevraagd worden. De fonotheek heeft slechts talencursussen Europese talen, en dan nog mondjesmaat, in huis. We kunnen niet alles hebben, er moet nu eenmaal op de centjes gelet worden. HET GESPROKEN WOORD. Zoals: de gesproken memoires van Churchill, door the master himself. Sprookjes voor kinderen. Schrijvers die voorlezen uit eigen werk. En platen met yoga oefeningen. En indrukwekkende collectie, in de loop van het zevenjarig bestaan van de fonotheek, zorgvuldig opgebouwd door de fonothecaresse, mevrouw E. Grond- hout. Bij de aanschaf van materiaal volgde de fonotheek, dezelfde tactiek als de bib liotheek. Een grote verscheidenheid, waarbij de keuze aan de luisteraar gelaten wordt. De liefhebber van „al leen maar de gezellige meezinger" en b.v. de opera, de jongelui voor wie Pop het alleenzaligmakende is, de fijnbe snaarde luisteraar van kamermuziek, zij allen kunnen in de fonotheek terecht. Is een jaarabonnement op de fonotheek niet een aardige Sinterklaas suggestie? Kosten 10,- per jaar. Per uitlening moet dan wel 0,50 per plaat betaald worden. De verbruikstijd van een plaat is korter dan van een boek, zeker in een uitlening. Men kan een knipkaart kopen van 5,-, voor tien platen. Men kan dus ook iemand een stel knipkaarten cadeau doen. Verder heeft de fonotheek een zeer instructief stencil over het gebruik van draaitafel en naaldcontro le. Hoe b.v. de naald met optimale geluidsweergave te maken heeft. Wat de minimumeisen voor een draaitafel zijn. Hoe u alles in de beste staat kunt houden. Heel informatief. Vraag er gerust eens naar bij het inlichtingenbu reau fonotheek. Ook voor de bibliotheek zijn er geschenkbonnen verkrijgbaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1