intra woonkunst alkmaar Heiloo helpt Polen! toiefi RADIO BAKKER b GEEN W00NENGTE? OUD PAPIER AKTIES fff* Q 0.98 1.45 3 3.30 4.60 STAATSLOTERIJ DE AALSMEERSE BLOEMENHAL TALLY-H0 VI D E O T A' P OMEGA simon peek Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 lean Robert overleden M Van Os Dames-mode Heiloo helpt Polen A. G. v. d. Nagel REKLAME 2 Azalea's voor7.50 2 Begonia's 1ste keus voor7.50 Cyclamen, uit de keurklasse, 2 v. 10.- Bibli- -theek Jt Zie dan de vijftien honderd vierkantemeter intrawoonkunst. Gedetail leerde oorspronkelijkheid om eens even rustig te bekijken. Intrawoonkunst: de kleinheid weg! SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN IN HEILOO WEER KERSTBIJEENKOMST BENEDICTUSSCH00L $-■ <P >o°' ISOTHERM HEILOO B.V. <3 BASSEROET/SINT MAARTEN FORESTERS HANDBAL VAN DEREH0B0THSCH00L HOUT-EN DOE-HET-ZELF CENTRUM Westerweg 156 - 1852 AN Heiloo - Telefoon 072-331754 WIST U DAT: Bijvoorbeeld: Bouwmarkt GRENEN SCHROTEN 9x60 mm, per m1.20 13x85 mm, per meter 1.85 VUREN GESCHAAFD 3x10 cm, per meter3.99 5x 5 cm, per meter3.30 5x 7 cm, per meter.. 4.73 Jij ons Bij VOLGENDE L0TENVERK00P MAANDAG 7 DECEMBER A.S. Zevenhuizerlaan 54 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. KERSTMARKT DE ZESKANT TALLY-H0 geeft 'n portret KAD0! een portret kado FALKLAND TONEEL GOEDE WENSEN VOOR HET KIND mam mT ^iKT „Voor het Kind", wordt u ook dit jaar TIJDSCHRIFTEN-ENQUETE EEN SUCCES! 3ER 15|6e JAARGANG NUMMER 49 2 DECEMBER 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1. Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom. Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit z(jn. Advertentieprijs per mm 48 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. mmm, vfgzm kporen verdiend op velerlei terrein [Vrijdag overleed, na een langdurig kiekte, op 70-jarige leeftijd J. Th. G. M. fcobert. Jean Robert heeft lange ja- feen zijn sporen verdiend, op velerlei terrein. Wij hebben het genoegen ge klad Jean Robert een groot aan- Ll jaren te mogen volgen. '[jean Robert meende, evenals zovele [anderen een bijdrage te moeten leve- (ren in de opbouw van het maatschap pelijke leven in onze gemeente, nam in 11945 plaats in de noodraad en daar- jna. voor de K.V.P. in de gekozen ge meenteraad. Als man in zaken, vond ■hij dat er soms te veel gepraat werd en Hat deed hij dan ook ondubbelzinnig Jblijken. ■Elders was hij iemand die goed zaken ikon doen, hij was vertegenwoordiger ivan de firma Klaver, een groothan- Idel te Alkmaar. Bijna 40 jaar was hij fin dienst van dit bedrijf en hij nam iglorieus afscheid als hooofd-vertegen- (woordiger. De Nederlandse Maat- lschappij voor Nijverheid en Handel waardeerde het werk van Jean Robert met het uitreiken van de Gouden Medaille van deze maatschappij. Volgen we de overledene op het ter rein van het toneel eet., dan was Jean Robert een zeer lange tijd niet weg te denken. We denken daarbij in de al lereerste plaats terug aan het regis seurschap van de toneelgroep t Masker" aan opvoeringen van werken als "Staart" en "Het Chinese land huis". Verscheidene malen werd het eerste stuk opgevoerd. Zelf speelde hij glansrollen zoals de vrek in het gelijk namige toneelspel. Een creatie welke ons nog lang is nagebleven. Bij zijn werk met anderen was Jean Robert geen gemakkelijke! Hij wilde alles tot in de perfectie. De Alkmaar- se Operettevereniging "Odeon' profiteerde ook enige tijd van de bij zondere kwaliteiten van Jean Robert. Wanneer in Heiloo de een of andere feetelijkheid georganiseerd moest wor den dan deed men nooit tevergeefs een beroep op de overledene. We denken o.a. aan het afscheidsfeest van Pastoor v. Muijen. Een geweldig gebeuren, heus^ niet alleen aan Rooms Katholiek Heiloo! We denken terug aan de tijd dat de R. K. Zang-vereniging "Nieuw Le ven" nog een kinderkoor bezat, onder leiding van Piet Groot. Hoogte punten waren Kinder operettes. Een prachtig samenspel van Robert, Groot, en mevr. Majolee (ballet). Een andere zijde van Jean Robert was de sterke beleving van het geloof. Hij was lid van de Bijbel club St. Hyronius, waarvan hij onge veer 30 jaar lid was. Zijn vriend Kees Borst waardeert Jean Robert als iemand met een grote inbreng. Soms via verhitte discussie tussen hem en de ook al helaas overleden Wim Gal- 100 Zeer typerend is voor Jean Robert dat hij vóór zijn overlijden aangaf: geen bloemen, gaarne H. Missen, waar voor de intentie zal zijn: "De wereld vrede" en "De eenheid in zijn gezin". Na een H. Mis in de St. Willibrordus- kerk vond maandag de begrafenis plaats op het kerkhof bij de kerk. N.M. WINKELHOF t LOO HEILOO 372 - 330138 Op vrijdag 11 december wordt er in het Open Huis een aktie voor Polen gehou den, en zal van 's ochtends 9.00 uur tot 's avonds 21.00 uur duren. De aktie Stichting Noord Kennemer- land helpt Polen bestrijkt 14 gemeenten in deze regio, waarvan de burgemeesters o.a. het Comité van aanbeveling vor men. In Heiloo wordt dit georganiseerd door de Stichting Dienstverlening Alkmaar/- Heiloo, de Unie van Vrijwilligers en de Federatieve vrouwenraad. Waar gaat het om: In Polen is grote behoefte aan houdbare levensmiddelen, babyvoeding, verbandmiddelen, warme schone kleding, schoeisel, dekens enz. Dit kunt u natuurlijk in natura geven, altijd welkom, maar het zou prettiger zijn, als u geld zou geven, daii kan er gezamenlijk ingekocht worden en dat werkt praktischer. Het banknummer van de Rabobank, Kennemerstraatweg 143 Heiloo is 3270-09861, graag onder vermelding Heiloo helpt Polen. Wilt u het liever per giro betalen dan is het gironummer van de bank 269978. Nu zijn er wel mensen, die bang zijn dat hun gaven niet op de juiste plaats terecht komen. Het Ned. Rode Kruis fungeert echter als coördinatiepunt, teneinde zorg te dragen dat de verdeling zo gelijk mogelijk over heel Polen plaatsvindt. Aan onze regio is de stad Breslau toegewezen, een stad van zo'n 600.000 inwoners. Twee leden uit het Comité Alkmaar zijn al afgereisd naar Polen om de verzen ding en begeleiding vooral in Polen zelf via Kerkelijke en sociale instanties voor te bereiden en te garanderen. Via Charitas wordt de inklaring ver zorgd, het vervoer gebeurt grotendeels gratis door ondernemers. Laat Polen niet in de kou staan. Wie meer inlichtingen wil hebben kan bellen met nr. 335296. Vrijdag 11 december van 9-9 uur in het Open Huis. binnenhuisarchitektuur ritsevoort 23/27 - tel. 0,72/111366 Maandag, 7 december a.s. bent u allemaal weer van harte welkom op een gezellige, ontspannen avond in zaal 5 van het Open Huis. Aanvang 8 uur. Nog nooit of een hele tijd niet geweest? Dan is het nu dè gelegenheid om eens te komen! Eerst een kopje koffie, mededelingen en wat bijpraten, daarna een spel (puzzel) opdracht. Geen enge, moeilijke toestan den maar wel plezier en leuk bezig zijn. In het kadervan Sinterklaas verwachten we dat iedereen een ingepakt cadeautje meebrengt (met of zonder gedicht), waarde tussen 2,50 en 3,-ongeveer, dan hoeft niemand met lege handen naar huis te gaan. Aan deze avond zijn geen verdere kosten verbonden. Tevens deze avond de laatste gelegen heid u op te geven voor de Kerstbijeen komst (Zondag, 27 december). De derde maandag (creatieve avond) vervalt deze maand i.v.m. de Kerst. Tot ziens in het Open Huis, de Werkgroep, tel. 332136, 332917 of 333995. u Het Kerstcomité Heiloo heeft voor de a.s. Kerstviering zijn werkzaamheden weer hervat. Ongetwijfeld weten zeer velen in Heiloo, wat deze jaarlijkse traditie voor hen te betekenen heeft: n.l. een kerstviering op eerste Kerstdag in de aula van het Psychiatrisch Centrum „Sint Willibrord". Daar zullen zo'n honderd inwoners van Heiloo door genoemd comité worden onthaald. Bo vendien worden er enige honderdtallen kerstpaketten, bloemen en fruitattenties rondgebracht. Van de in Heiloo bestaande particuliere of geestelijke instellingen, die op sociaal gebied werkzaam zijn, krijgt ons comité een opgave van de voor één of ander in aanmerking komende personen. De voor deze opgave benodigde formu lieren zijn inmiddels aan de betreffende adressen bezorgd. Mochten ze ergens nog niet zijn ontvangen dan graag even een telefoontje naar: H. Lases, Wester- weg 207, Heiloo; tel. 331712. Om deze aktie te kunnen financieren zal op 10, 11 en 12 december a.s. weer de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte worden gehouden. Wij willen nu al weer een beroep doen op alle collectanten en collectrices, die ons de voorgaande jaren zo onmisbaar van dienst zijn geweest, om ook nu weer hun medewerking te verlenen. Uiter aard kunnen wij steeds aanvulling van ons collectantencollege gebruiken. Onze vaste collectanten krijgen vroeg tijdig bericht; nieuwe collectanten kup- nen zich melden bij: dhr. N. Adrichem, Patrijsakkers 46, tel. 333592; dhr. J. Schneiders, Kerkakkers 9, tel. 334054 en dhr. W. Slagter, De Rookamer 11, tel. 334859. BEUN-BIJZONDERHEDEN GEVONDEN Leren d.bl. dameshandschoenen; Turnpakje Zw./r,; geel Th-Shirt SH; Knirps-paraplu bordeau/rood; bril- etui; fietssleuteltje; aansteker. Af te halen aan het Reisburo Holland- International, Raadhuisweg, Heiloo, van 10.00-16.00 uur. OUD PAPIER AKTIE Op 5 en 6 december staat de blauwe container van B.S.C. Heiloo er weer, op het parkeerterrein van 't Venne- water. Ja, Sinterklaas is nog niet eens het land uit of u wordt alweer geconfronteerd met de volgende grote gebeurtenis: de oudpapieractie. Manden, dozen en zakken vol verpak kingspapier zullen hun weg weer vinden naar de container, maar niet alleen dat. Stapels Sinterklaas folders en dubbel dikke kranten en tijdschriften volge schreven met Sinterklaasnieuws zullen de bak vullen. Gelukkig kunt u uw bijdrage ook leveren. Ruim alle rommel gelijk maar op. Pak het nog maar eens goed in en breng het aanstaande zaterdag, 5 december, tus sen 9 en 11 uur bij ons langs. Tot ziens! St. Benedictusschool, Hasebroekweg 21, Plan Oost Heiloo. r,- V ntP\^0 Omega cie Ville Quartz doublé 720- staal580- Specialisten in warmte-isolatie wV Zie advertentie elders in dit blad. A.s. maandag 7 december staat de container weer voor de kleuterschool aan het Trompenburg. Dus niet de gebruikelijke eerste vrijdag van de maand, dit i.v.m. Sinterklaasavond. We hopen dat de Goed Heiligman meehelpt aan een extra grote opbrengst! Als u het niet zelf kunt brengen, het tel. nr. van de school is: 333479. Iedereen alvast hartelijk bedankt voor zijn bijdrage. Vriendelijke groeten van de leidsters en oudercommissie. Iedere maand vóór de eerste zaterdag zijn wij zo vrij uw aandacht te vragen voor onze inzameling van oud papier Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw oude kranten en tijdschriften te willen deponeren in de gereedstaande contai ner op het parkeerterrein van Foresters aan de Laan van Muys, op a.s. zaterdag 5 december van 8.00 tot 17.00 uur. Namens de sektie handbal Hartelijk dank. Maandag 7 dec. is het weer onze O.P.A. dag. We hopen dat u weer veel Oud-Papier naar onze container wilt brengen. Deze staat klaar vanaf ongeveer 12.00 uur tot de volgende morgen ongeveer half acht, op het schoolplein van Holleweg 98. Bij voorbaat hartelijk dank. Oudercommissie Rehobothschool. - onze houtprjjzen sterk zjjn gedaald. - W|j de prijslijsten van de gemiddelde GROTE bouwmarkt hanteren of zelfs goedkoper. - W(j bfj grote afname in de meeste ge vallen NOG scherper kunnen leveren. - Wij GRATIS thuisbezorgen. - U ook voor al Uw klusjes bij ons te recht kunt tegen een redelijk uurloon. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo - telefoon 072 335730 DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 -*ss= Sint zegt tegen Piet: Piet, weetje dat ook bij de Aalsmeerse Bloemenhal, je gulden een daalder waard is! Dit goed onthouden Piet! (normale prijs per stuk 5.—) (normale prijs 4.50 per stuk) (normale prijs per stuk 7.50) Dit alles zolang de voorraad strekt. Plantenbakjes voor betaalbare prijzen! Verder een keur van bloeiende en groene planten, aardewerk e.d. te veel om op te noemen. Kom, zie en overtuig u zelf! UW ADRES: Hoewel sinterklaas nog voor de deur staat, willen we u alvast berichten dat op vrijdag 11 december in onze school aan het Malevoort een kerstmarkt ge houden zal worden van 18.00 uur tot 21.00 uur. Er zullen o.a. mooie en grappige spulletjes verkocht worden die, uiter aard, alles met kerst te maken hebben. Noteert u alvast deze datum in uw agenda. Volgende week komen we terug met uitgebreidere informatie. De op brengst van deze markt is bestemd voor een nieuw speelobject op het school plein. Oudercommissie De Zeskant. Bij aankoop van 250,— aan kleding t.w.v. 57,50 gemaakt door Raadhuisweg 13 - Heiloo Deze week iedere avond geopend. Falkland speelt 11 en 12 december a.s^ in ons eigen nieuwe theater "De Beun" het ontroerende toneelspel van Jan Staal: 'Terug naar Warschau". Aanvang: 20.15 uur. Kaarten voor dit prachtige stuk zijn ver krijgbaar bij: Boekhandel Piet Avis, Stationsplein 1; Holland International, Raadhuisweg 9 Het Open Huis. Voor de voorstelling aan de kassa van ,,de Beun". Als Sinterklaas vertrokken is wordt het [PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE ten komen aüeen op tijd, indien ze tijdig ^TTflYTITI 1111 l_|_|_|J_UB IIITTTTT111 "-I llir1"1' gepost zijn. Een uitgebreide collectie wenskaarten SP 11. weer aangeboden. Tevens volop kinderzegels verkrijgbaar. HHH H 1 Afbeeldingen van de zegels, die dit jaar PI WW BB in het teken van het Internationale IbV van Gehandicapten mfl serie kaarten 2,-) per serie en als se-1 IV n H rie posters 15,-) per serie te verkrij- Uft IMS fllliM IT De stand van het Plaatselijk Comité van HwHHWIl Wa de Kinderpostzegels is tot 24 december I W m rn M opgesteld in het Postkantoor van 9-5 uur. In het Winkelhof 't Loo 's middags van 2-5 uur van dinsdag tot en met vrijdag. Wij hopen u in één van beiden te mogen begroeten. Plaatselijk Comité Kinderzegels. KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT 13 Mej. T. Molenaar was de gelukkige winnares van de f 1000,- in de Sint Nicolaasaktie van de middenstand. De heer J. Braam reikt haar de waardebonnen uit. Fijn, dat velen zo spontaan hebben gereageerd op onze tijdschriften-enquê te en de formulieren serieus hebben ingevuld. Hieruit blijkt, hoevelen in Heiloo zich betrokken voelen bij de bibliotheek. In ieder geval heel hartelijk bedankt voor zoveel goede medewerking. Nu alle gegevens verwerkt zijn, komen we tot de volgende conclusie: Het meest gelezen tijdschrift is: „De Consumentengids". Hetgeen in deze tijd niet zo verwonderlijk is. Hierop volgen de „Doe het zelf" tijdschrif ten en de opinie weekbladen. Verder kwamen wij aan de weet, dat er een toenemende belangstelling blijkt te bestaan voor: andere Consumenten tijdschriften, zeer gespecialiseerde vak tijdschriften en vrouwen tijdschriften (niet te verwarren met de bekende damesbladen). Tevens was er veel vraag naar Popmu ziek tijdschriften. Deze zouden wij graag voor de lezers besteld hebben. Maar helaas! Het enige Poptijdschrift „Popfoto", waarop de bibliotheek een abonnement heeft, is, zodra het op de plank ligt, verdwenen. Dus zijn wij genoodzaakt „Popfoto" op te zeggen. Er zijn trouwens nog een paar tijd schriften, die om dezelfde reden, op de nominatie staan om te verdwijnen, nl.: „Voetbal International", „Hitkrant", „Motorsport", „Dier", „Knip" en „Donald Duck". De bibliotheek wil niet overgaan tot het laten inleveren van tassen en jassen, zoals reeds in verschillende bibliotheken elders gebeurt. Na iedere uitlening worden de tijdschriften planken echter gecontroleerd. Blijkt, dat nieuwe tijd schriften na de uitlening, bij herhaling verdwijnen, dan worden ook deze tijd schriften uit roulatie genomen en opge zegd. Jammer! Want door het gedrag van enkelingen worden dan zeer velen gedu peerd. Maar we kunnen toch moeilijk bij iedere nieuwe uitgave een politie agent zetten. Degenen, die er prijs op stellen om thuis het nieuwste nummer van een tijdschrift te lezen, raden we dan ook aan zo'n blad te kopen, of zich er op te abonneren. Het is de bedoeling van een bibliotheek, dat men de oude nummers kan lenen om rustig thuis te lezen, terwijl de nieuwste uitgaven in de openbare leeszaal ter lezing liggen van iedere inwoner. Verder worden oude nummers gebruikt voor de afdeling dokumentatie. Onder werpen, die de algemene interesse heb ben, en dat zijn er velen, de bibliotheek telt wel een paar honderd van deze mappen, worden verwerkt en opgebor gen in documentatiemappen en weer uitgeleend, veelal aan scholieren voor hun werkstukken. Veel tijdschriften, zoals o.a. „Focus" en „Foto" worden per jaargang gebon den, waarna ze als boek worden uitge leend, zodat men een overzichtelijke jaarlijkse informatie heeft. Na een zorgvuldige selectie van de gedane voorstellen, waarbij zoveel mo gelijk met de vele wensen rekening is gehouden, zullen de volgende tijdschrif ten ter lezing in de bibliotheek Male voort komen: „Consumenten Geldgids", „Levende Talen", „Grasduinen" en 2 buitenland se bladen. Deze tijdschriften zullen echter pas na de verbouwing van de bibliotheek Male voort en na de sanering bibliotheek Kennemerstraatweg op de tijdschriften planken verschijnen. Rest ons nog, allen nogmaals heel hartelijk te bedanken voor de enthou siaste medewerking. En alle lezers... Een plezierige Sinter klaasavond!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1