Heiloo helpt Polen! Mascotte I intra wponkunst alkmaar OUD PAPIER AKTIES O j SCHERMEN 1 NAMAAK WANSMAAK? TALLY-H0 Van Os Dames-mode EILOO IIUWSBL Heiloo helpt Polen Jan Kaandorp 25 jaar by de gemeente Kerstaktie Heiloo 3 Antiek "De Lantaarn" OMEGA Kerstsamenzang: Wie zingt er mee op 18 december? simon peek OUDE KRANTEN DE ZESKANT Hier is het theater: onze eigen beun Het feest kan beginnen, Dit is de eerste deun. Veie vullen aanstonds deze zaal, Want „De Beun"is er voor ons Nico Speur Ill l FALKLANDTONEEL ISOTHERM HEILOO B.V. een dynamische sport! O Ontdek Intrawoonkunst: vijftienhonderd vierkante meter unieke binnenhuis- architektuur. Sublieme woonideeën met scherp bewaakte orginaliteit. Intrawoonkunst: oorspronkelijk, 't beste. TALLY-H0 geeft'n portret KADO! een portret kado 46e JAARGANG No. 50 9 DECEMBER 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. <5^2-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo. Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom. Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zgn. Advertentieprijs per mm 48 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverterfen aanzienlijke reduktie. HEILOO HELPT POLEN In het laatste oorlogsjaar kreeg ik een gedragen kostuum van een uiteraard veel oudere oom. Ofschoon ik nog geen 16 jaar was, paste het vrij aardig, maar het stond natuurlijk erg ouwelijk". Voorts wist mijn moeder nog een jack te maken van een soort tentdoek. Niet mooi, maar wel warm. Vergeleken met mensen in de stad waren wij echter bevoorrecht, want een voedselpro bleem hadden wij niet. Hieraan moest ik denken toen het comité mij vroeg een aanbeveling te schrijven voor haar aktie. Met die achterliggende gedachte spreekt deze aktie mij erg aan, ofschoon ik ook alle „tegens" ken, zoals hoe kan men zo iets op touw zetten in deze dure sinterklaas- en kerst tijd en - deze aktie gaat ten koste van andere akties en - alles wordt duurder, terwijl we niet meer verdienen. Dat is misschien allemaal waar. Maar in Polen staat de winter voor de deur en die is daar doorgaans veel strenger dan bij ons. Natuurlijk zijn er ook elders in de wereld noden, maar de Polen zijn bijna onze buren en die willen we toch helpen? Kijkt U uw kleerkast eens na. Wij redden het toch wel met een minder grote voorraad? Naast kleding is voor al ook geld nodig voor het vervoer van de kleding en de aankoop van de meest elementaire levensbehoeften. Ik hoop dat U vrijdag 11 december a.s. niet voorbij laat gaan als een gewone dag in december, maar dat U die dag doet, wat het vignet (van Piet Veen) symbolisch uitbeeldt: U geeft met uw hand, uw hand voert dat uit. De burgemeester van Heiloo Drs. G.J. Glijnis. WINKELHOF 't LOO HEILOO 072 - 330138 KERSTCONCERT WITTE KERKJE HEILOO Op zondag 20 december, 's middags om 15.30 uur wordt er in het Witte Kerkje te Heiloo een kerstconcert gegeven door het "Amsterdams Vo caal Ensemble", een dubbelkwartet, dat opgericht werd in 1979. De leden zijn geselecteerde amateurs met vo cale scholing, die ook solistisch kun nen optreden. Het repertoire omvat zowel geestelijke als wereldlijke muziek vanaf ong. 1700 tot heden. Op zondag 20 december wordt voorna melijk kerstmuziek ten gehore ge bracht. Als componisten staan ver meld: Mozart, Beyer, Hassler, Dia- belli, Cath. van Rennes en Tele- man. Ter afwisseling zullen enkele orgelsoli worden gespeeld, n.l. van Claude d'Acquin en Buxtehude. Na de pauze bestaat het programma uit diverse Christmas Carols! In ver band met het naderende Kerstfeest zal de kerk versierd zijn, de brandende kaarsenkronen zullen de sfeer extra verhogen. De toegangsprijzen zijn 5,- en b,- voor bezitters van C.J.P. s en 65 -ers. De kerk is geopend vanaf 14.45 uur. Parkeerruimte is aanwezig. INGEZONDEN Sint Nicolaas en zijn Pieten hebben op vrijdag 4 december huize Over- kerck bezocht. En hoe! Het was groots. Vroeger heette de Sint een kinder vriend.Maar hij heeft de toch al oudere bewoners en bewoonsters ook heel fijn bedacht. Het is onmogelijk dat hij dit alleen verzorgde. Hij heeft beslist hulp gehad van leiding en personeel van .OVERKERCK". Het was af. Voor ieder een woord voor ieder een pakje, voor ieder een rijm. Sinterklaas heel erg bedankt, ook uw hulpen. Enige bewoners. KRANTENAKTIE LIDWINASCHOOL 12 DECEMBER Zaterdag 12 december a.s. staat de container voor het oud papier weer bij onze school van 9.30-11.30 uur. Indien u uw kranten niet zelf kunt brengen, belt u dan naar de fam. Adrichem, tel. 33 46 15, doch uitsluitend tot vrijdag avond 20.00 uur. Wij rekenen weer op een grote opbrengst! A.s. zaterdag 12 december staat hij er weer, de container. Van 10.00 uur tot 12.00 uur kunt u al uw oude kranten en oud papier kwijt op het parkeer terrein bij school aan het Malevoort. Wilt u alles zoveel mogelijk bundelen of in dozen doen? Alvast hartelijk bedankt. Vrijdag 11 december wordt er in het Open Huis van 9-21.00 uur een aktie voor Polen gehouden. Wat kunt u daar naar toe brengen: 1. Warme, schone en hele kleding 2. Schoeisel 3. Dekens Tevens zal er een bus staan waar u uw geld in kunt doen, maar wilt u geen le vensmiddelen inleveren De bedoeling is dat van het geld de inkoop centraal geregeld wordt. Er is namelijk ook dringend behoefte aan babyvoeding, geneesmiddelen en levens middelen. Ook kunt u geld storten op de Rabobank aan de Kennemerstraat- weg 143; het nummer is: 3270-09861. Graag onder vermelding „Heiloo helpt Polen". Het gironummer van de bank is: 269978. Deze nummers blijven de hele maand december beschikbaar. Wie vrijdag niet in de gelegenheid is kle ding enz. te brengen kan dit tot het einde van het jaar nog doen in de „oude" Grosmarkt aan de Heilooërdijk, van maandag t/m vrijdag van 9-12 en van 2-5 uur. De aktie in Heiloo wordt georganiseerd door de Stichting Dienstverlening Alk- maar/Heiloo, de Unie van Vrijwilligers en de Federatieve Vrouwenraad. en met at per kg at per kg at per kg 8J RECTIFICATIE Door een samenloop van omstandighe den is vorige week iets fout gegaan, iri het artikel over het heengaan van Jean Robert. Waar in de Uitkijkpost stond: We denken daarbij in de allereerste plaats terug aan het regisseurschap van de toneelgroep ,,'t Masker", aan opvoe ringen van als „Staart" enz. moest staan ,,Mary Stuart"! Ons excuus. Vorige week maandag werd Jan Kaan dorp, van de reinigingsdienst van de gemeente, gehuldigd, omdat hij 25 jaar in dienst was. Op 9 december, dus vandaag precies 25 jaar geleden kwam Jan Kaandorp in dienst en vandaag gaat hij dat met zijn familie en de kameraden van zijn ploeg nog eens dunnetjes over doen. Jan Kaandorp is een kleurrijke figuur, bijna iedereen kent hem. Maar er is in die 25 jaar wel heel wat veranderd. In het begin had je de ene week twee vuilophaaldagen en de andere week drie, de tijd die je over had, werd je uitgeleend aan andere afdelingen van de reinigingsdienst. Hieraan memoreerde ook wethouder J. J. Dekker maandag: „Toen ik het archief had opengetrokken viel er wei nig te melden en dat is een goed teken. U hebt die 25 jaar zo goed als schade loos gereden (werd afgeklopt) U bent opgeklommen van wérkman D. tot ambtenaar A". Als dank bood de gemeente cn radio-cassette recorder aan en een bloemetje voor mevrouw Kaandorp. De heer A. Brandsma refereerde nog aan de periode 1964-1968 toen de heer Kaandorp met zijn vrouw ook nog een badhuis runde, dat toen nog aan het Groene Kruis behoorde. Later is dat door de gemeente opgekocht en is er 'n garage van gemaakt, bij het be staande huis waar de familie Kaandorp woont. Veel lof werd aan de jubilaris toegezwaaid. De voorzitter van de personeelsver eniging, de heer Stuurman, vertelde een paar leruke anekdotes en had als kado een mooi koffiezetapparaat. De heer Modder (87) die jaren op zichter is geweest sprak over het mooie materiaal dat er tegenwoordig is: „een heel verschil met vroeger, wat waren we blij met het eerste Ford- je, waar jullie nu op rijden, daar ben ik jaloers op, maar we hebben wel veel plezier gehad." Ook de collega's van Jan Kaandorp wilden niet achterblijven en gaven hem een grasmachine. Onder het genot van een drankje en een hapje werd het een gezellige mid dag. Jan Kaandorp heeft altijd met veel plezier gewerkt z'n aanvangsalans bedroeg 44,- per week maar dat was toen heel gewoon. 15 jaar heeft Jan achter de wagen ge lopen, en daar werd veel gelachen. Toen werd hij bevorderd tot chauf feur van de wagen, dat was het moment dat hij het even moeilijk kreeg. Z'n maats achter de wagen, hij als chauf feur alleen in de cabine, het leek als of je er niet meer bij hoorde, maar dat gévoel ging voorbij en tot op de dag van vandaag werkt Jan Kaandorp met veel plezier en is een gelukkig mens. UITSLAG ST. NICOLAAS PUZZEL Uit de vele goede oplossingen van onze St. Nicolaas puzzel kwamen na loting de volgende winnaars van een heerlijke banketletter ,,U" uit de bus: mevrouw Orij, Dom. Huybenlaan 4, Egmond-Binnen; J.C.M. Bakker, Pageveld 14, Limmen; C. Rodenburg, Bestevaerstraat 65, Alkmaar; Marja v. Woerkom, p/a Baetenburg 151, Heiloo; A.M.C. Castricum, Molenweg 8, Limmen; mevr. de Waard, Het Zevenhuizen 36, Heiloo; mevr. de Vries, Dokterslaan 13, Heiloo; J. vdn Riet, Holleweg 103, Heiloo; mevr. Kaandorp-v.Straaten, Stations weg 100, Heiloo; mevr. J.J. Borst, Haesackerlaan 48, Heiloo. De prijswinnaars van de drie-in-één- puzzel zijn: René Kroon, Hyacmthenlaan 9, Lim men; A.J. Kosters, Westerweg 68, Heiloo; Marco van Schooten, Holleweg 155, Heiloo; Eugène Rozing, Westerweg 246, Hei loo; Petra Kaandorp, Westerweg 379, Heiloo. Winnaars van de kleurplaat zijn: Jasper Borst, Oranjelaan 37, Castri cum, 5 jaar; Tristan Ooms, Sch. Hondsbosschelaan 64, Heiloo, 6 jaar; Ron Apeldoorn, Vredenoord 64, Heiloo, 4 jaar; Sylvia Hoebe, Stationsweg 2, Heiloo, 5 jaar; Ricky E'ndel, Kennemerstraatweg 594, Heiloo, 5 jaar. Vanaf heden kunnen de prijzen wor den afgehaald aan het kantoor van de Drukkerij, R. Hondsbosschelaan 22; van 9 - 12 uur en van 1 - 5 uur. Falkland speelt 11 en 12 december a.s. in ons eigen nieuwe theater "De Beun" het ontroerende toneelspel van Jan Staal: "Terug naar Warschau". Aanvang: 20.15 uur. Kaarten voor dit prachtige stuk zijn ver krijgbaar bij: Boekhandel Piet Avis, Stationsplein 1; Holland International, Raadhuisweg 9; Het Open Huis. Voor de voorstelling aan de kassa van „de Beun". Deze week vindt u in uw krant weer een envelopje om uw geld fri te doen voor het jaarlijkse kerstfeest voor mensen die al leen zijn en zieken. Op 10, 11 en 12 december worden deze envelopjes opgehaald; als u deze mensen een beetje ter wille zou willen zijn, zorg dan dat het klaar ligt, dat bespaart een heleboel tijd. Van de opbrengst wordt weer een gezel lig kerstfeest georganiseerd in de aula van het psychiatrisch centrum St.Willi- brord, die zal duren van 14.00-21.30 uur. Er zal weer van alles te doen zijn. Tevens zorgt deze aktie ervoor dat de zieken, via de sociale instellingen een aardige intentie krijgen. Dit jaarlijkse, nu al voor de 13e keer, georganiseerde kerstfeest wordt door velen bezocht. Door uw gave wordt het mogelijk gemaakt iedereen niet alleen een „gelukkig kerstfeest" toe te wensen maar het ook te geven D'66 HEILOO-LIMMEN PRAAT OVER GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN KERNWAPENS Op woensdag 16 december komt de afdeling Heiloo-Limmen van D'66 bijeen voor een openbare bijeenkomst. Deze vindt plaats in het Open Huis, winkelhof 't Loo en begint om 20.00 uur. Op de agenda voor de avond staan twee belangwekkende onderwerpen. Allereerst werpt de gemeenteraads verkiezing van juni 1982 zijn schaduw vooruit. De leden, die zich voor de vol gende zittingsperiode kandidaat heb ben gesteld, zullen zich aan de afde ling en overige belangstellenden presenteren. Tijdens de presentatie zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen aan de gemeenteraadsleden in spé. Over ongeveer een maand, namelijk op 12 januari, zal de afdeling stemmen over de volgorde van de lijst. Ook zal dan bekend worden wie de lijsttrekker zal zijn tijdens de verkie zingscampagne. Zoals bekend, hebben de leden van D'66 al eerder besloten zelfstandig met een eigen lijst de ver kiezingen in te gaan. Hiermee komt de jarenlange samenwerking met de P.v.d.A. in Heiloo met betrekking tot het raadswerk ten einde. Op dit moment werkt een speciale commissie aan het opstellen van het verkiezingsprogramma. Hierover zullen de leden van D'66 zich in het vroege voorjaar van 1982 uitspreken. Het tweede hoofdonderwerp van de vergadering van 16 december zal gaan over de kernbewapening. Tijdens de raadsvergadering van 26 november heeft de gezamenlijke P.v.d.A.- D'66 fractie hierover een motie inge diend. Aan de raad is gevraagd zich te verklaren tegen plaatsing van nieuwe kernwapens in Europa en om dit tegen te gaan met alle wettelijke middelen. Hoewel de motie het niet haalde blijft het onderwerp velen bezighouden. Zo ook de leden van D'66, die belangs- stellenden uitnodigen om de 16e hierover mee te komen praten. SPEEL-O-THEEK HEILOO "Een dezer dagen werd op de speel-o-theek het honderdste kind in geschreven. Hij kreeg bij deze feeste lijke gebeurtenis een drinkbeker aan geboden. De speel-o-theek verzorgt het uitlenen van speelgoed aan kinderen met een handicap, langdurig kinderen en aan kinderen, die tijdelijk bijzondere aandacht nodig hebben. Het is fijn, dat al zo veel mensen de weg naar de speel-o-theek gevonden Adres" Spee!-o-'heek Hri.no: Wijkgebouw, Holleweg 94, tel. sec retariaat, tel. 072-332900. Specialisten in warmte-isolatie N Zie advertentie elders in dit blad. MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO Raadhuisweg 12 - Heiloo Telefoon 072-336352 VERENIGING VOLKSHUISVESTING HEILOO De ledenvergadering zal worden ge houden op dinsdag 15 december 1981 in de zaal van de Gereformeerde Kerk Noordergeeststraat 9 Heiloo, aanvang 20.15 uur. Het bestuur wil er nog even op atten deren dat deze vergadering alleen toe gankelijk is voor leden. Omega cie Ville Quartz doublé 720- staal 580.- Wilt u het Ieren? I Informeer dan 's woensdags 19.30 I uur gymnastiekzaal achterkant Ij Lidwinaschool, Past. v. Muijen- weg 19, Heiloo of tel.: 331185. KERSTMARKT DE ZESKANT A.s. vrijdag 11 december woVdt er van 18.00 uur tot 21.00 uur in de Zeskant aan het Malevoort een kerstmarkt gehouden. Er zullen dan veel mooie en grappige dingen verkocht worden voor de kerst. De kinderen van de school zijn druk in de weer geweest om iets moois te maken en een flink aantal moeders hebben leuke versier selen en brooddeegfiguurtjes gemaakt. De beheerder van bakkerij Kaandorp, de heer J. Oosterom, vierde zijn 50e verjaardag. VooThëm s"tond, voor de winkel, deze fraaie Abraham. Ook kaarsen en originele kerstkaar ten, kerstversieringen van goud, zilver en stof, eigengemaakte jam, cake, koek en marsepein en nog veel meer zult u in de diverse kraampjes aantreffen. In een rustig hoekje kunt u dan even uitblazen met bijv. een heerlijk glaasje glühwein of chocomel etc. Mogen we rekenen op uw belang stelling? De opbrengst van deze avond is bestemd voor een nieuw speelobject op het schoolplein. We nodigen u uit om tussen 18.00 uur en 21.00 uur in onze school een kijkje te komen nemen. Leidsters, leerkrachten en oudercommissie van de Zeskant. VROUWEN IN DE BIJSTAND Thema-ochtend voor Vrouwen in de Bijstand gaat dit keer over "Be zwaarschrift en Beroepszaken". Wat moet je doen als je bijstand hebt aangevraagd bij Sociale Dienst en je aanvraag wordt afgewezen of wanneer je je uitkering te laag vindt? Dan moet je een bezwaarschrift indienen en na afwijzing in beroep gaan. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat kun je te weten komen op de infor matie-ochtend in het Hof van Sonoy, op donderdag 10 december vanaf 9.15-11.30 uur. De informatie wordt verstrekt door de heer N. de Nobel van de sociale dienst. Er is gratis koffie en zonodig ook kinderopvang. Met veel plezier stellen we u dit jaar op nieuw deze vraag. Een verzoek aan groot en klein; aan allen, die houden van kerstliederen en deze zelf graag zingen. We hebben, na het succes van vorig jaar, gekozen voor het grotendeels bekende repertoire. Natuurlijk is er tijd en "ruim- te" voor de allerkleinsten. Iedereen ontvangt bij binnenkomst een boekje met alle teksten van de samen zang, zodat iedereen van begin tot eind heerlijk mee kan doen. Dit muzikale festijn vindt plaats in de MoedeiiGodskerk, aan de Holleweg, op 18 december, tussen 19.30 en 20.30 uur. De leidinggevende motor van deze sa menzang is het Jongerenkoor Mogojoko o.l.v. Nico Bakker. Jonge mensen, die het, net als vele,anderen, fijn vinden om dit uur te zingen en te spelen. Een extra oproep aan mensen, die één of twee plaatsjes vrij hebben in de auto: Kijk eens om u heen? Kunt u iemand, die waT slecht ter been is, of in het donker niet ojd straat wil, een plezier doen? Weet u niemand en wilt u tóch een lift bieden of wilt u gebruik maken van zo'n "taxi", belt u ons dan even: M. Zijlmans -van Schaick, tél. 334798 óf J. Craamer, tel. 332347. Zegt het voort: Wij komen tezamen op 18 december, 19.30 uur, kerkgebouw aan de Hollewee. CONCERT IN LUTHERSE KERK TE ALKMAAR Op zondag 13 december a.s. te 14.30 uur wordt in de Lutherse Kerk, Oude gracht 187 een kerstconcert gegeven door het Nederlands Kodaly Koor, o.l.v. Dick Hollander, m.m.v. Erika Waardenburg (harp). Uitgevoerd worden werken van Zoltan Kodaly, Marcel Samuel-Rousseau, Gustav Th. Holst en Benjamin Britten. Kaartverkoop aan de kerk vanaf 14.00 uur. Toegankelijk voor invaliden en gratis toegang voor donateurs. r* V H0WyA»<« horloger juwelier stationsweg 85a heiloo - telefoon 072 335730 MODELBOUWER SLEEPT PRIJZEN IN DE WACHT Twee gouden plakken en één zilveren plak is zeker niet onverdienstelijk wanneer we spreken over de Neder landse kampioenschappen modelbouw. Om op deze kampioenschappen h.nge ogen te gooien moet men bijzon dei goed en gedetailleerd le werk gaan, want alleen perfektie wordt gehono reerd. Rijkswaterstaat Wanneer we de kamer van de heer D. G. Moot binnenstappen staan ze al op tafel te pronken, de modellen van de schepen waar Rijkswaterstaat mee vaart. Voor iemand die zelf vaak op. het water zit en deze schepen her haaldelijk tegenkomt is het een bij zonder iets deze schepen nu op het droge ,en wat kleiner, maar verder exact gèlijk, tegen te komen. „De Holland" een sleper die kort geleden tèp behoeve van Rijkswater staat is omgebouwd, is wel het pronk stuk van de verzameling, maar ook de „IJmond" een veel kleiner schip, biedt een prachtige aanblik. Wat het werk van de heer Moot zo bijzonder maakt is het feit dat je de schepen die hij heeft gebouwd niet bij andere modelbouwers zult tegen komen. „Daar ik zelf bij Rijkswaterstaat werk kan ik veel makkelijker dan andere bouwers aan de bouwtekeningen van deze schepen komen. Ik bouw helemaal van tekening en ieder detail wordt precies gekopieerd", aldus de heer Moot. Wie even de tijd neemt de schepen van dichtbij te bekijken is het al snel dui delijk dat dit geen loze woorden zijn. Lichten, kettingen, landvasten, bol ders radar, je kan zo gek niet opnoe men of het is aanwezig. Zelfs de brand blussers en reddingsboeien zijn op hun plaats. Dat het bouwen van zo n model drie jaar in beslag neemt is dan ook niet verwonderlijk. Kampioenschappen De wens is er om nu de Nederlandse Kampioenschappen achter de rug zijn, ook aan de wereldkampioen schappen mee te gaan doen „Je hebt echter best kans dat ik hier niet aan de bak kom, want de concur rentie is natuurlijk enorm, maar het valt in ieder geval te proberen". In ieder geval gaat hij binnenkort wel een week naar Dortmund om daar op uitnodiging zijn modellen te showen. binnenhuisarchitektuur ritsevoort 23/27 - tel. 072/111366 Bij aankoop van 250 aan kleding t.w.v./57,50 gemaakt door Raadhuisweg 13 - Heiloo Elke vrijdagavond geopend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1