éS- M^SOOTTE l.v.m. de feestdagen 3. 3.30 4.60 9.75 DE AALSMEERSE BL0EMENHAL intrawoonkunst alkmaar O TALLY-H0 uitkijkpost b.v Bibliotheek boekt 10.000ste lid IEUWSBLAD VOOR SPAAR die retourtjes van het Stations centrum Heiloo! Vechten voor voedsel KERSTMIS We hebben de mooiste Kerststerren (Poinsettia) van Nederland! OMEGA simon peek tThté Tweede trekking van de St.Nicolaasaktie ■w RT Telefoon 072-331754 Westerweg 156 - 1852 AN Heiloo WIST U DAT: Oók woensdag 23 december en Bijvoorbeeld: Bouwmarkt GRENEN SCHROTEN 9x60 mm, perm.... 1.20 13x85 mm, per meter 1.85 VUREN GESCHAAFD 3x10 cm, per meter.. 3.99 5x 5 cm, per meter.. 3.30 5x 7 cm, per meter4.73 RADIATORFOLIE <o,c KERSTKAARTEN MAKEN BIJ VROUWEN IN DE BIJSTAND Werkgroep jeugd organiseert in de Kerstvakantie Open Huis! DE FEESTDAGEN ALLEEN? OUD PAPIER AKTIE RADB0UDSCH00L VRIJDAG A.S. KERSTSAMENZANG AKTIE „HEILOO HELPT POLEN" VOLLEDIG GESLAAGD: Zevenhuizerlaan 54 - Heiloo !n de kerstweek iedere avond koopavond. C.D.A. KANDIDATEN VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2 JUN11982 PARKEERTERREIN BIJ 'T LOO, ONBEGAANBAAR NIGHTSHIFTIN L'AMORCE 0<p ISOTHERM HEILOO B.V. KERSTMARKT DE ZESKANT GROOT SUCCES! VROUWENCAFÉ KINDEROPVANG TALLY-H0 geeft'n portret KAD0! een portret kado 21,22,23dec. koopavond. brengen wij u het volgende onder uw aandacht: In de week tussen Kerst en Nieuwjaar zal er geen Uitkijkpost verschijnen op 30 december. Dientengevolge verwachten wij uw kopij voor adver tenties en redaktioneel nieuws op maandag 21 december vóór 17.00 uur. RECHTE HONDSBOSSCHELAAN 22 - HEILOO -TEL.072-330175 b.g.g. 334531 iCEMi i JAARGANG No. 51 16 DECEMBER 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/'d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit z(jn. Advertentieprijs per mm 48 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. i 19 dect tij gaanl epland ligden i dag" wj 10 uur ti vaar ;n waar van de en. Uiti ;o goed an een manschi toort t r zover „aterdagmorgen werd op feestelijke Cijze het 10.000ste lid van de biblio- ieek verwelkomd, het was mevrouw j. J. Klaver-de Vrind. De heer M. jrondhout heette haar hartelijk wei- om en verraste haar met een boeken- on en een bos bloemen, tevens hoef de mevrouw Klaver geen contributie betalen voor het eerste jaar. Bijeen landelijk gemiddelde van 33% s Heiloo een enorme uitschieter, Ier is maar liefst 48% van de bevol- dng lid van de bibliotheek, dit be ekent dat in elk huis wel 2 leden te inden zijn. je heer Grondhout dook nog even in ie geschiedenis van de bibliotheek, lp 12 oktober 1962 was de opening aan le Kennermstraatweg. Op 31 decem- jer 1962 had de bibliotheek 683 lezers een inwoner aantal van 14.000. oktober van h tt jaar daarop waren Èr 1000 leden. In april 1978 ging de bibliotheek in het Mallevoort open en luin december 1981 het 10.000ste lid. en bibliotheek is een van de groot te informatie bronnen, het is een al gemene basisvoorziening voor iedereen. De bibliotheek heeft in 1975 zijn grote vlucht genomen, toen de jeugd geen contributie meer hoefde te betalen. Toch bestaat er een kans dat de bi bliotheekwet wordt opgeheven er zijn plannen alle sociaal culturele instel lingen een gelijke subsidie te geven, dat wordt natuurlijk een moeilijke zaak want een bibliotheek met 10.000 leden laat de andere verenigingen natuurlijk ver achter zich. Mocht de ze wet aangenomen worden dan zal men toch een beroep op de vrij willigers moeten gaan doen en de contributie verhogen, dat wordt een moeilijke zaak. De bibliotheek aan het Malevoort wordt uitgebreid met ±250 m2, dat zijn 5 raten (6 hoeken). Ue bibliotheek aan de Kennemer- straatweg blijft als steunpunt voor jeugd en bejaarden. I SIEM JONKER EXPOSITIE VAN EEN VRIJBUITER IN DE ZEVENSPRONG J> lot en met a.s. zondag 20 december is er in de Zevensprong aan de Ewis- weg een interessante tentoonstelling te zien. Siem Jonker, woonachtig in Heerhugowaard, geboren Haarlem mer kreeg zijn opleiding in België bij Henny Devroeydaar was het dat hij leerae met Kleuren om te gaan en de olieverf te hanteren. Iemand die zegt, als je hem vraagt ;hoe oud hij is,: dat weet ik niet, waar om zou ik daar bij stil staan, ik doe waar ik zin in heb en op welke leeftijd ik to doe, is onbelangrijk." Na België ging Siem Jonker terug naar Haarlem en heeft daar vele malen ge ëxposeerd in de vleeshallen. De ge meente Haarlem heeft ook verschil lende werken van hem aangekocht. Opvallend van de expositie in de Ze vensprong is de grote variatie in zijn iwisweg met de de maand eid; de m erdenken evolle gel t gróte l ikhalzend gaat aa: kmaars 0 r leiding :n de Chi >li Deo 6 i Theo Jai decembei kavond .if bbemalaa uur. ig wordt ma gebra leen optre 1 verschil! gezelschap bracht, t de praci ta Glas- de heer de samen! zult begri; van klank van muzï ereiding o| HOUT-EN DOE-HET-ZELF CENTRUM - onze hontprfjzen sterk i(jn gedaald. - W(J de prijslijsten van de gemiddelde GROTE bouwmarkt hanteren of zelfs goedkoper. WH bij grote afname in de meeste ge vallen NOG scherper kunnen leveren. - WH GRATIS thuisbezorgen. - U ook voor al Uw klusjes bH ons te recht kunt tegen een redelHk uurloon. - U ook voor het slHpen van beitels en het vyien van zagen bH ons terecht kunt overal 18.75 Afgelopen woensdag hebben we ook al kerstkaarten gemaakt. Het zijn hele mooie geworden. Sommigen van ons vonden het jammer om hem te verstu ren, ze hebben hun huis ermee versierd. Woensdag 16 dec. gaan we nog meer kaarten maken. Iedereen kan mee aan de gang. Materia len en ideeën zijn aanwezig. Breng, wanneer je hebt, zelf ook materiaal mee. We beginnen om 9.15 uur. Er is koffie en gratis kinderopvang. Dinsdag 22 december in ons wijkhuis aan de Laan van Zeeman houden wij Open Huis vanaf 's middag half 2. We installeren een knutseltafel, tekenta fel, kleur- en verftafel en het is tevens de bedoeling dat de kinderen hun eigen gezelschapsspelletjes meenemen. Dan kunnen we in groepjes dammen, kwar tetten, 4 op een rij en noem maar op! Alle kinderen zijn welkom, entree 50 cent, drinken 25 cent. Donderdag 17 dec. om 9.15 uur willen wij, het komitee vrouwen in de Bij stand, samen met belangstellenden een thema over de feestdagen organiseren. Aan de hand van een kerstverhaal van Bomans willen wij een diskussie op gang brengen over hoe je de feestdagen doorbrengt. Voor de kinderen is er gratis oppas. Zaterdag 19 december a.s. onze laatste inzamelaktie van dit aflopende jaar! Tussen 9.00 - 11.00 uur bent u van harte welkom met het oude papier aan onze school. Kunt u het niet zelf brengen, dan tot vrijdagavond 19.00 uur even bellen, tel. 331025. Mogen wij u tot slot prettige kerstdagen en een voorspoedig 1982 toewensen! De oudercommissie. Alle mensen, die graag zingen zijn welkom op onze Kerstsamenzang in de Moeder Gods Kerk aan de Holleweg, a.s. vrijdag om 19.30 uur. Goeddeels bekende Kerstliederen, waar van u de teksten krijgt, bij binnen- komst De leiding van dit feest, dat een uurtje duurt, ligt in handen van Nico Bakker en zijn Mogojoko (Moeder-Gods-Jon- gerenKoor). Zegt het voort en laten wij tezamen komen!!!!! Er waren afgelopen vriidae momenten dat het dreigde uit de hand te lopen, zo groot was het aanbod van kleding, schoeisel enz. Maar het resultaat was er naar, 2 grote zee zontainers en 4 particuliere auto's vol kleding kunnen naar Polen gebracht worden. Óver de opbrengst van de geldbus, 2600,-, was men best tevreden, maar er kan nog meer bij. Een speciaal woord van dank mag toch wel gaan naar de mensen van de dienstverlening Heiloo/Alkmaar, de Unie van Vrijwilligers en de federatieve Vrouwenraad, die zorgden dat hier in Heiloo alles verwerkt werd en gesor teerd. Toch kan Polen altijd nog meer gebrui ken, wie nog kleding (schoon en heel) heeft kan deze tot het einde van het jaar nog naar de Oude Grosmarkt brengen. 072 - 330138 De rekening van de Rabobank aan de Kennemerstraatweg blijft ook open tot 31 december, het nummer is 3270- 09861, graag onder vermelding „Heiloo helpt Polen". Het gironummer van de bank is 269978. Mensen allemaal bedankt! Vraag de folder bij de deelnemende winkeliers. werk, dan weer modern dan woeste havengezichten, dan weer romantisch werk, met als grote uitschieters de sneeuwgezichten nfcc ue prachtige wolkenpartijen. Drieënhalf jaar geleden verloor Siem Jonker zijn vrouw. Toen wilde hij niet meer schilderen, maar een buurvrouw die erg in zijn werk geïnteresseerd is, heeft hem weer gestimuleerd om aan het werk te gaan en dat resulteerde in deze tentoonstelling. Buiten schilderijen maakt Siem Jonker ook ijzerplastieken, daarvan heeft Heerhugowaard er een achttal staan, o.a. bij Openbare Werken en in de tuin van dr. Meyer. Van de beelden die Siem Jonker ge maakt heeft staan in de Zeven sprong verschillende modellen. De expositie is 's avonds geopend van 19.30 tot 22.00 uur; zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 22.00 uur; zondag van 11.00 tot 17.00 uur. het Natti rige dee ientallen t jeugd» iderboeri •theken r van de aantal 1 die en get dankt KONIJNENBEZITTERS: LET OP!! In de omgeving van de Breedelaan, alhier, zijn de laatste dagen diverse konijnen ontvreemd. De naderende Kerst, met de daarbij behorende smikkelmanie, zal hieraan wel niet vreemd zijn. Voor kongnenbezitters in Heiloo e.o. wellicht een niet mis te verstane waarschuwing. RAADSVERGADERING HEILOO Donderdagavond komt de Raad van de Gemeente Heiloo weer bijeen. Op de agenda het aanstellen van een administratief functionatis ten behoeve van het regioberaad en de aankoop van grond voor een nieuw groepsgebouw voor het korps Rijkspolitie. De stukken liggen tijden kantoor-, uren ter inzage op de afdeling Open bare Werken en in de Bibliotheek en leeszaal van Heiloo. het plechtige gebeuren, dat z'n weerga niet kent, de tijd om gezelligheid ii huis te halen, waar kunt u dan beter terecht voor kwaliteit, voor eei betaalbare prijs, o.a.: BLOEIENDE GROENE PLANTEN, KERST STUKJES, KERSTBOMEN, BOSJES KERSTGROEN. Komt, ziet en overtuigt u zelf. HET ADRES: De interkerkelijke aktie voor Latijns- Amerika, SOLIDARIDAD, vraagt on ze aandacht voor het volgende: De Braziliaanse regering voert de laatste jaren een landbouwpolitiek, die afschu welijke gevolgen heeft voor de miljoe nen armen in dit land, nl. HONGER. Deze politiek richt zich n.l. steeds meer op het produceren van agrarische pro- dukten voor de export, o.a. sojabonen en gaat ten koste van het volksvoedsel Bruine Bonen. Om steeds meer soja te kunnen verbou wen is er een afschuwelijke landhonger ontstaan bij de grootgrondbezitters en multinationals. Miljoenen hectaren grond zijn door hen opgekocht. Duizenden boertjes, de grootste produ centen van het volksvoedsel, werden van hun land gejaagd. Zij zwerven nu, met hun gezinnen, als seizoenarbeider, door Brazilië, of ko men terecht in de krottenwijken van de grote steden. Het resultaat van deze politiek is: meer deviezen voor de rijken, minder grond voor de boeren en daardoor minder voedsel voor de armen. De armen aksepteren deze honger-poli- tiek niet meer. Zij willen grond voor volksvoedsel en niet alleen voor winst-gewassen. Er is grond en voedsel genoeg, voor iedereen, het wordt alleen niet goed verdeeld. Solidaridad steunt groepen kleine boe ren en krottenbewoners in heel Lat. Amerika, die vecht voor voedsel. Ook wij kunnen deze mensen steunen, niet alleen door een financiële bijdrage, maar ook door de hieronder afgedrukte brief over te schrijven en te versturen aan de minister van landbouw in Brazilië. In deze brief wordt gevraagd, de pro- duktie van Sojabonen TERUG TE DRINGEN en weer meer land beschik baar te stellen voor de verbouw van bruine bonen. Laat wat van je horen! Portokosten brief 1,20, kaart 0,60. Exm. Sr. Araudy Stabile, Ministro do Agricultura. A nossa companha anual para Amérca Latina tem nêste ano lema „Lutar pela comida". Atracés desta ficounos claro o quadro do problema agricola. Poris- so, achamos necessario de protstar contra a politica agricola wue estimula a exportacao de certos produtos como a soja, e causa uma expulsao dos trbal- hardores rurais. Clamamos por justica para os trabal- hardores rurais e comida para o povo em geral. Respeitosamente. Werkgroep kerk en Samenleving. Het bestuur van de Gemeentelijke Af deling C.D.A.-Heiloo verzoekt hierbij alle C.D.A.-leden in de gemeente ver trouwelijk opgave te doen van namen van personen, die zij voor het lidmaat schap van de Gemeenteraad in aanmer king wensen te brengen. C.D.A.-leden hebben tot 15 januari 1982 de gelegenheid die vertrouwelijke opgave te doen. Deze vertrouwelijke opgave dient ge richt te worden aan het C.D.A.-bestuur afd. Heiloo t.n.v. het Secretariaat Ter- mijen 133 Heiloo. Met de sneeuw en ijstoestanden van de laatste dagen is het parkeer terrein bij de Winkelhof één Ijsbaan. Zaterdag zag men dan ook menigeen onderuitgaan, 's Avonds stonden de bezoekers van de Beun voor het zelfde probleem, alleen schuifelend en glijdend kon men het theater bereiken. Moet er eerst een ernstig ongeluk ge beuren voor dat de gemeente daar gaat strooien? I.V.N. afd. Noord Kennemerland De I.V.N. afdeling Noord Kennemer land organiseert op zondag 20 december haar gratis maandelijkse rondleiding door het Heilooërbos en omgeving. Men vertrekt om 11 uur vanaf De Katten- berg" aan de Kennemerstraatweg in Heiloo. Voor eventuele inlichtingen kunt u bellen 072-613015. Het I.V.N. Informatiecentrum in Ber gen aan Zee is iedere zondagmiddag van 1-5 uur geopend. Jeugdsociëteit TAmorce gaat verhuizen naar het gebouw van wijkvereniging plan Oost, aan de Laan van Zeeman in Heiloo (het voormalige kleuterschool tje). Om dit te vieren wordt op de openings avond vrijdag 18 dec. de muziek ver zorgd door de .Beverwijkse' groep Nightshift. Deze groep maakt aanstekelijke rocjc- muziek met eigen nummers, maar ook nummers van bekende artiesten. Ónlangs namen zij een elpee op, met behulp van L-Seven toetsenist Rob v. Donselaar. De groep is ook voorzien van een goede lichtshow. In de groep zijn de volgende instrumenten vertegenwoordigd: drums, bas, piano, orgel, sologitaar, slaggitaar en vocalen. Dit belooft dus een heel gezellige avond te worden, en iedereen is van harte welkom op vrijdag 18 dec, om 22.00 uur. De entree voor TAmorce leden is gratis, maar niet-leden betalen 4,-. Tot vrijdagavond in de nieuwe soos- ruimte! 1 studimo' plus voor de woonkamer binnenhuisarchitektuur ritsevoort 23/27 - tel. 072/111366 s o\° S& -V .CV \G MODE S/AN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO Omega cie Ville Quartz doublé 720 staal 580 Specialisten warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. Toen vrijdagavond om 6 uur de deuren van school opgengingen, heerste er vrijwel direkt een gezellige drukte, die zich ditmaal concentreerde rond het speellokaal en de hal van de kleuter school. Verrassend was het te constate ren hoe groot de creativiteit is die door ouders en de kinderen van de school hier tentoongesteld werd. Geen wonder dat alle artikelen gretig aftrek vonden. Nadat de avond was afgesloten, konden we allemaal terug zien op een geslaagde avond. We kunnen u nog niet tot op de cent nauwkeurig het bedrag noemen dat op deze manier is bijeengebracht maar zeker is wel dat het rond de 2500,- ligt. En we verzekeren u dat hiervoor een leuk speelobject geplaatst zal wor den. We willen dit berichtje graag afsluiten met iedereen, maar dan ook iedereen, die op welke manier dan ook aan deze avond heeft meegewerkt heel, heel hartelijk te bedanken. Zonder uw hulp is dit alles niet mogelijk geweest. Van de loterij zijn een paar prijzen nog niet afgehaald. Het gaat om de volgende nummers: oranje 8Ö2; roze 125; roze 136; en roze 153. U kunt hiervoor terecht op de kleuter school. Leidsters, leerkrachten en oudercommissie van De Zeskant. Als vrouwen willen werken of studeren blijft het nog steeds een probleem om een goede opvang voor de kinderen te regelen. Vanavond 16 december gaan we de mogelijkheden van kinderopvang met elkaar bespreken. Aanvang 20.00 uur aan de Pastoor v. Muyenweg 14, in de oude volksmuziekschool. horloger juwelier - stationsweg 85a heiloo telefoon 072 335730 Bij aankoop van 250, aan kleding t.w.v./57,50 gemaakt door Raadhuisweg 13 - Heiloo ,V.'< Vrouwe Fortuna zetelde dit jaar op de Holleweg, want voor de tweede maal kwam de prijs van 1000,- in deze straat terecht, ditmaal bij mevrouw E. C. Oudhoff, Holleweg 7. Prijzen van 50,-- voor: P.J. Hoogland, C. Magermans, Nico Hoebe, Reinold, P.M. Bakker, Van Orden, J.M. Winder, B. Klomp, P.C. A. de Jong, J. Vendel, J. Speur, K. Kamphuis, J. Lourens, mevr. Belle- kom, N.C. Vennik, G.J. Corbett, T. Oostrom, Dick Rooda, mevr. Kerssen, M. Kaptein, P. Baas-Oly, mevr. v.d. Neut, Peter Polacek, W. Jager, M.W. Beijnsdorp, R. Kaandorp- Hoogland, A.C. Meijer, W.J. Apel doorn, J.C. v. Baden, mevr. Hogeslag. Prijzen van 100,-: M. Kraakman, G. v. Eyk, B. Wage naar, G. Schut, Kenniphaas, P. Noo- men, C.M. v. Dantzig-Roodhard, P. W. Krom, A. Koomen-Lamar, Did- dens, M. Sengers, Reyersen-van Buu- ren. Mevr. Vrijland-Hartkamp, Jac. Jong, mevr. Ruiter, Th.J. Kogel. mevr. v. SchotJen, A. Wittebrood-Ursem, J. de Jong Visser, W. Segerius (Lim men). Prijzen \anj W. Meulenbe. Nicole Groot, L.G. Slippens, Heyen, j.W. Fontijn. Prijzen van 500,-: N. Endt, G. Moer man. De prijzen af te halen bij de Rook en Barbershop Jan-Tine Braam in de Win kelhof 't Loo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1