SHoes Vi prijs m O ^ntegkfs^ M. fi OMEGA HALVE PRIJS 1411> 14 OUD PAPIER AKTIES Winterkollektie uli 1982/1983 V2prijs. simon peek IALIV| 3 Heiloose makelaars- één ding in gedachten: UWBELANGj! NIEUWSBL Bijzonder koffieconcert in theater De Beun GHESELSCAP GOET ENDE FYN Expositie van Dirk-Jan Jager in "De Zevensprong" Isotherm Heiloo B.V. SBOV met bloemenschikken in Heiloo in Open Huis EILOO e.o. 1983-1984 Holland International organiseert Griekse avond MAAR MAKELAARDIJ WLJULJU VAN STEEG Bibli -theek MARTINUS DE VRIES KRIJGT KAD0SH0P IN STATIONSCENTRUM OUDERS VAN PEUTERS EN KLEUTERS FORD. MEERWAARD OP DE WEG. JAN DE BOER WINT DJ.-TALENTENJACHT Officieel Omega-dealer ALLE LEER SUÈDE NU Raadhuisweg 13 - Heiloo ~"t f "!'r GROTE RESTANTENVERKOOP! Laarzen nu69.— Schoenen nu39.— Diverse koopjes! Raadhuisweg 13 - Heiloo GYMVERENIGING KLIMOP OUD PAPIER AKTIE OUD PAPIERAKTIE VICT0RIEGR0EP Onze totale nu voorde Winkelhof 't Loo 23-24 HEILOO MAKELAARDIJ DONKERSLOOT MAKELAARDIJ DOOR SCHRIJVERSOGEN OP REIS DOOR NEDERLAND Een tentoonstelling Heel leerzaam voor de scholieren 48e JAARGANG No. 3 19 JANUARI 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Kerkeineer 17, 1921 XT Akersloot - Telefoon 02513-13088 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Het „Gheselscap goet ende fyn", ó.l.v. Robert van Lint brengt op 30 januari, aanvang 11.30 uur in de Beun een programma onder de titel „Rondom Midwinter". Een programma van Nederlandse en Franse liederen, dansen, volksgebrui ken en muzikale gedichten uit de middeleeuwen, 80-jarige oorlog en Gouden Eeuw tussen Advent en Drie koningen, gezongen en gespeeld op oude muzikale speeltuigen. Het gezelschap bestaat uit Robert de Lint en zijn echtgenote Anja, alsmede Hein Kranz en Ciska Mertens. Het OPROEP: WIE HELPT GEHANDICAPTEN BIJ VERVOER? Voor het plan van aangepast vervoer voor gehandicapten in Heiloo hebben wij in de toekomst de hulp nodig van dames en heren die als vrijwilliger de bus willen gaan besturen en indien mo gelijk nu al vast mee willen werken on ze plannen zo spoedig mogelijk tot uit voering te brengen. Vele handen en ideeën maken licht werk. Hoe eerder wij van start kunnen gaan hoe beter. Er moet nog heel wat werk worden ver zet. Aangepast vervoer dat houdt in ge-" kombineerd rolstoel/zitplaatsen ver voer per bus. Het is bestemd voor personen die door een of andere handi cap niet van openbaar vervoer gebruik kunnen maken, b.v. door slechte been- funktie - ademnood - zeer slecht ziend - rolstoelers enz. Nu zijn velen noodge dwongen aan huis gebonden. Zij wil len evenals andere mensen zelfstandig of met begeleiders naar familie of ken nissen, kapper, winkelen in Heiloo of Alkmaar, naar een fijne avond in de Beun, noem maar op. Probeert U zich eens in te denken wat het betekent in iemands leven: afhankelijk zijn. Daarom de bus moet er komen, dan komt er in veler leven weer een zonne straal. Helpt U mee ons doel te bereiken Kunt U chaufferen en bent U in het bezit van een geldig rijbewijs? Bent U EHBOer, wilt U dan bijrijder zijn? Belt U dan mevr. Hart, tel. 335149. Denkt U in aanmerking te ko men voor het gebruik maken van deze bps, dan kunt U ook hierboven ge- nöemd nummer bellen. In het pand waar tot voor kort de supermarkt van Ranzijn gevestigd was zal Martinus de Vries zo rond 1 april een kadoshop-huishoudzaak openen. Martinus de Vries is in onze omgeving geen onbekende, 15Vi jaar lang dreef hij zijn zaak in Alkmaar in het Hoefplan en daarvoor 10 jaar in Limmen. De zaak in het Stationscentrum behoeft natuurlijk enige verandering. De voor pui zal vernieuwd worden en binnen moeten natuurlijk ook de nodige wijzigingen worden aangebracht. Aannemersbedrijf Zoon zal zich hier voor inzetten. Martinus de Vries voert een ruime sortering in huishoudelijke artikelen, speelgoed, kadoos enz. De wijkverpleegkundigen van de kruis vereniging Heiloo hebben informatie avonden georganiseerd voor ouders van peuters en kleuters. Het betreft hier vijf bijeenkomsten, waaraan maximaal 15 personen kunnen deelnemen. Hiervoor hebben we uitgenodigd: - één districtverpleegkundige van de jeugdgezondheidzorg die de ontwikke ling van het kind behandeld. - een diëtist, - een logopediste, - een K.N.O-ster die over spel en speelgoed praat, - een verpleegkundige, die werkt bij het spycho-sociaal jeugdzorgteam. De datums zijn woensdag 26/1, 2/2, 9/2, 23/2 en 2/3. Plaats: In het wijkgebouw (het nieuwe gedeelte) aan de Holleweg 94 te Heiloo. Aanvang 8 uur. Aan deze avonden zijn geen kosten verbonden als u lid bent van de kruisvereniging. Opgave bij uw wijkverpleegkundige (zie elders in dit blad) vóór 20 januari. MM Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV, Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum ■Telefoon 02518-50650/50651* LITTLE BIT BIJ THE RAILWAY Op 21 januari a.s. zal in café-bar The Railway de rock-and-roll formatie Little Bit optreden. Het repertoire van de band bestaat vooral uit nummers van de Rolling Stones. De 5-mansformatie is als volgt samen gesteld: Perry de Jong (vocals), Mar tin v.d. Kreke (leadgitaar), Hans Klipp (gitaar), Maarten Riddens (bass), Karei Beers (drums). Speciaal voor de ze avond heeft Little Bit de saxofonist Bart ZandKuyl gevraagd de band te versterken. kwartet bespeelt een keur van histo rische instrumenten, deels authentiek, deels nagebouwd van nog bestaande instrumenten in musea, zoals „mep- harp", hakkebord, draailier, gothische vedel, klompviool en rommelpot enz. Het programma is ook voor kinderen uitstekend geschikt aangezien het gezel schap ernst en luim in de muziek op geestige wijze uitlegt en toepast. Het kopje koffie is gratis de entree prijs/ 6,50 voor volwassenen en 3,50 voor kinderen. Kaartverkoop: zie agenda De Beun op pagina 2. Afgelopen vrijdagavond was een ge slaagde avond in discotheek Club 82 te Egmond aan Zee. Aldaar werd de jaarlijkse discjockeywedstrijd georgani seerd. Zeven regionale D.J.'s deden een gooi naar de eerste plaats die (evenals de 2e prijs) terecht kwam in Heiloo. De jury, die bestond uit het personeel van de bomvolle discotheek plus presen tator Peter van Holland, kwam aan het einde van de avond tot overeen stemming door Radio Omroep Heiloo- discjockey Jan de Boer de eerste prijs toe te kennen. De jury, die liet weten geen moeite te hebben gehad, maakte eveneens de 2e plaats bekend tot groot enthousiasme van het publiek: Piet van Veen was de gelukkige. Dit bevestigt dat Heiloo goed vertegenwoordigd werd door de R.O.H.-medewerkers. Aan het einde van de avond maakte Jan de Boer officieel bekend dat de Radio Omroep nu definitief terugkeert in de ether. Mét Piet van Veen en Jan de Boer, dat mae duidelijk heten orloger juwelier - stationsweg 85a oo telefoon 072 335730 J ENERGIEBESPARINGSAVONDEN IN HET INEVO- V OORLICHTINGSCENTRUM Alle Nederlandse gezinnen samen ne men ongeveer een kwart van het totale energieverbruik in ons land voor hun rekening. Als we de partikuliere auto erbij optellen, komt dit aandeel zelfs uit op een derde. Bij zoveel verbruik moet het mogelijk zijn flink te bespa ren. Goed voor de energiebesparing maar ook goed voor gezinsporte- monnaie! Zo ongeveer heeft de Stich ting Integrale Energie Voorlichting geredeneerd toen werd besloten een permanent voorlichtingscentrum over energie en energiebesparing in Alk maar te openen en maandelijks voor lichtingsavonden te verzorgen. De eerstvolgende voorlichtingsavond zal het onderwerp energie-besparende woningen behandelen De heer E. Schots van het Bouw- en aannemings bedrijf Teerenstra uit Heiloo zal het op deze avond vnl. hebben over zes ener gie-besparende woningen van de ENEF (Energie Efficiency) welke gebouwd zijn in het Rak-Noord te Alkmaar. Door optimale toepassing van allerlei mid delen, zoals het dak met zonnekollek- toren, mechanische ventilatie die de afgezogen warmte gedeeltelijk weer terug geeft aan de ingeblazen verse buitenlucht kunnen aanzienlijke be sparingen op het aardgas verbruik ver kregen worden. Deze tweede voorlichtingsavond wordt gehouden op dinsdag 18 januari a.s. Dc voorlichtingsavond is gratis toegan kelijk en begint om 19.30 uur in het „Kwakelhuis", Noorderkade lx te Alkmaar. Voor informatie, tel. 072- 153459. /an 21 t/m 30 januari zal er in de Zevensprong een expositie van oiieverf- childerijen te zien zijn van de jeugdige Jirk-Jan Jager. )irk-Jan zit in de vijfde klas V.W.O. 'an de Rijksscholengemeenschap in Ukmaar, maar zijn grote hobby is childeren. Sinds drie jaar houdt hij ich daar intensief mee bezig, nu al is en duidelijke ontwikkeling merkbaar i kleur en vorm. Schilderde hij vroeger aturalistisch en werd hij geboeid door et klassieke, nu gaat zijn voorkeur een eel modernere kant uit. ■ijn inspiratie put hij uit confrontatie iet de dingen die een grote indruk op em maken, dit kan een gevoel, een room of een gebeurtenis zijn. Schilde- -J1 is voor hem een uitingsvorm en hij d zijn werk nu graag eens aan het ubhek laten zien. uiten de schilderijen zal de Zeven- irong versierd zijn met droogbloem ukken van Bert Valkering uit Lim- ,en. rijdag 21 januari zal de bekende instschilder Jean Thomassen om >.30 uur de expositie openen. HET VORMINGSCENTRUM „ALKMAAR" RICHT ZICH OP DE TOEKOMST Wat doe je met je tijd? Hoe kom je uit met steeds minder geld? Vragen waarmee iedereen gekonfron- teerd wordt, ook en misschien wel voor al de jongeren. De toekomst ziet er somber uit. In het vormingscentrum „Alkmaar" gaat men samen met de jongeren al deze vragen te lijf en men probeert hen te helpen hun vrije tijd zo goed mogelijk te vullen. Men leert de jongeren hoe ze met hun geld kunnen omgaan. Men leert hen hun tijd goed te besteden. Ook is er een kursus zelf kleding maken. Er wordt een fotokursus gegeven. Er zijn kook- en baklessen: jongeren leren hier, voor weinig geld, goed te eten. Er wordt aan sport gedaan. Ook zijn er kursussen in make-up en dierenverzorging en het maken van poppen. Er isjazz ballet. Ook bestaat de mogelijkheid een studie aan te pakken, waarbij de nodige be geleiding gegeven wordt. Elke jongere van 16, 17 of 18 jaar kan hier samen met de vormingswerker een programma samenstellen. Pak de toe komst aan! De vormingswerkers van het vormings centrum „Alkmaar" willen je daarbij helpen. Het telefoonnummer van het centrum is 611034. Het is gevestigd aan de Drechterwaard 14, Huiswaard 1. Iedereen van 16, 17 of 18 jaar is van harte welkom. KONTROLE ZWART- EN GRIJSRIJDERS Woensdag 5 januari j.l. is zowel in Leiden als in Alkmaar de eerste groep kontroleurs van de Noord-Zuid-Hol- landse Vervoer Maatschappij NV door de kantonrechter in die plaatsen be ëdigd. Dit betekent, dat de kontro leurs in het vervolg opsporingsbe voegdheid hebben gekregen voor die passagiers die niet, of onvoldoende betalen. Van nu af aan is het mogelijk om de zwartrijders (de niet-betalers) en de grijsrijders (zij die niet genoeg strippen hebben afgestempeld) te ver baliseren. Het probleem van wanbeta ling in het openbaar vervoer wordt hopelijk op deze manier terugge drongen, vooral door psychologisch effekt er van. Op 10, 11 en 13 januari zullen beëdi gingen plaatsvinden in Amsterdam, Hoorn, Haarlem en Den Helder. Daar mee is in het totale vervoersgebied van de NZH het totaal aantal beëdigde kontroleurs gekomen op 39 man. Bij verbalisering bedraagt de boete 25,- plus de vrachtprijs. Men krijgt de mogelijkheid om ter plaatse te be talen. Zo niet, dan wordt de normale weg van de bekeuring van verkeers overtredingen gevolgd. Voor nadere inlichtingen: Voorlichting NZH, tel. 023-319227, toestel 216. Zie advertentie in dit blad. HANDELSWEG 34 - 1851 NX HEILOO TEL. 072-334245 De openingstijden zijn zaterdag, zon dag en woensdag van 14.00 - 17.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur. De andere dagen alleen 's avonds van 19.00 - 22.00 uur. ,Drie oude huizen een schilderij uit 1982 Aanvang: woensdag 9 maart 1983 Bloemenschikken is een creatieve hobby, die de laatste tijd veel belangstelling geniet. En terecht, want het schept bijzonder veel vreugde, om met kleurige bloemen iets moois te maken. Voor hen, die graag meer willen weten van deze boeiende bezigheid is het verheugend te vernemen, dat de Stichting Bevordering Onderwjjs aan Volwas senen (SBOV) weer start met de cursus bloemschikken voor beginners en ook de vakopleiding bloemenschikken en binden (voor de bloemist-winkelier) verzorgt. Moeite waard om het te Ieren De laatste jaren is bloemenschikken steeds meer van "vakwerk" naar "huis vlijt" uitgëgroe'id. Logisch, want bloe- menbinden (zdtfls deze vaardigheid offi cieel heet)', is één van de mooiste beroe pen die'.een mens kan leren. De "leek" heeft er dan ook al lang het plezier van ontdekt. Vandaar dat bloemschikcur sussen zo populair, zijn geworden. Het resultaat van iedere les is een leuke deco ratie in huis en bovendien/biedt zo'n cur sus het genoegen varf iedere les lekker ontspannen bezig te zijn. Natuurlijk, een bos bloomen in een vaas staat ook mooi, maar met wat..extra moeite haal je toch "een beetje meer feest" in huis? e Wat houdt de beginnerscursus in? De bedoeling van de bloemschikcursus voor beginners is niet om vakmensen te scholen. U leert er de grondbeginselen die nodig zijn om bloemwerk zelf te ma ken, de techniek van het verwerken van materiaal en de regels om een bloemstuk goed in verhouding en balans te krijgen. En als u deze regels goed onder de knie heeft, zult u meer vrijheid hebben om uw fantasie uit te leven. Ook in uw om geving wordt er een cursus bloemen schikken door de Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen gegeven. Deze stichting heeft een ruime ervaring met deze cursus. Men leert de bloemen op verschillende wijzen te schikken; zo wordt er een tafelstukje, een wanddeco ratie, een corsage, een vaasboeket etc. gemaakt. Er wordt veel aandacht be steed aan verhouding, kleur en lijnen spel. Demonstratie Tijdens iedere les worden bepaalde grondvormen behandeld en zal een de monstratie worden gegeven. Daarna gaat u zelf aan de slag en leert u de bloemen en het materiaal zo natuurlijk mogelijk te gebruiken. Na iedere les neemt u een fraai bloemstuk mee naar huis. Bloe men, materiaal en cursusboekje worden tijdens de les verstrekt en zijn bij de cur susprijs inbegrepen. De lessen zijn van 19.30 tot 21.30 uur. Na het afsluiten van deze cursus bestaat er voor belangstellenden tevens de moge lijkheid de gevorderdencursus te volgen en eventueel verder te gaan met de offi ciële vestigingsopleiding bloemist-win kelier. Voor verdere informatie kan men op werkdagen, tijdens kantooruren, bellen naar: 01717-2010, of een brief of brief kaart sturen naar: Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen, Sir Wins ton Churchillweg 2, 2251 CX Voorscho ten. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wil, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK is er blij mee. Zij verkoopt het en de op brengst is voor een project(je) in de derde wereld. Alles wordt gratis op gehaald. Contact adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel.332010 Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111 336. Zaterdag 22 januari a.s. houden we weer onze maandelijkse oud-papier aktie. Van 10 tot 12 uur 's morgens zijn we weer aanwezig in de krantenschuur achter het Brunogebouw aan de Pastoor v.Muijenweg. Ook zullen we het bord dat de richting aangeeft, weer ophan gen. Hartelijk dank voor uw medewerking. Zaterdag 22 januari a.s. houden wij onze oud papier aktie. Van 9.30 uur tot 15.30 uur kunt u al uw oud papier kwijt in de container bij ons troephuis De Bolder, Wester weg hoek Kerkelaan (begin Heilooër bos). In samenwerking met de uitgever van dit blad zullen in maart 1983 gemeentegidsen gratis huis aan huis in Heiloo worden verspreid. De gemeentegids bevat o.a. gegevens over onderwijs, sport, gezond heidszorg en het verenigingsleven. Wjj verzoeken alle verenigingen c.q. organisaties in Heiloo, die niet in de gemeentegids 1981 staan vermeld of waarvan de gegevens, zoals deze in de gemeentegids 1981 zijn vermeld, daarmede niet meer over eenstemmen, dit schriftelijk of telefonisch op te geven. Telefoon 331144 toestel 34. Door omstandigheden is de termijn van inleveren van advertenties voor de Gemeentegids verlengd tot 15 februari. Griék zijn met de Grieken, dat is een gelegenheid die Holland International u op 27 januari in 't Gulden Vlies in Alkmaar biedt. 25 Griekse hoteliers, afkomstig uit Athene en van de eilanden Rhodos, Kos, Samos, Kreta. Corfu. Kefallinia en Halkidiki, zijn naar Nederland gekomen om u persoonlijk alles over het vakantieland, Griekenland te vertel len. Zeven feestelijke kramen, voorzien van allerlei informatie zullen u ongetwijfeld enthousiast maken voor dit vakantie land bij uitstek. Vertegenwoordigers van Holland International, medewer kers van het Grieks Verkeersburo en Olympic Airways zullen op deze avond graag uw vragen beantwoorden. Om vast een vleugje van de sfeer te proeven speelt een Grieks trio en worden er gratig Griekse wijn en hapjes geserveerd, tevens is er een optreden van de Griekse volksdansgroep Arte- mis. Ruud Jonker neemt u mee op een audiovisuele rondreis door Griekenland en zijn wonderschone eilanden, dit alles wordt van commentaar voorzien door Mark van Amstel. Tijdens deze avond wordt een kwis gehouden waarmee aantrekkelijke prijzen in de vorm van reischeques gewonnen kunnen worden. De avond begint om 19.00 uur, optre den volksdansgroep om 20.15 uur en om 21.00 uur de audiovisuele rondreis. Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij Holland International aan de Raadhuis weg 9. Een van die pittoreske plekjes die men op de Griekse eilanden zoveel ziet. l.dNDM KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT 13 Het boek van de maand „Het land der letteren", Nederland door schrijvers en dichters in kaart gebracht, is als uitgangspunt gekozen voor een tentoon stelling. Op panelen vindt men de levensbe schrijving van een aantal Nederlandse schrijvers, die hun romanfiguren dik wijls plaatsten in een puur Hollandse omgeving. In deze lèvensbeschrijvingen wordt tevens vermeld in welk jaar, de boeken, met titel genoemd, uitkwamen. Zo geplaatst in een levensbeschrijving, doen de boeken denken aan: tussensta tions op de levensweg van de schrijver. Om een paar van de met foto's afgebeelde schrijvers te noemen: Remco Campert, Cees Buddingh, Maarten 't Hart, A. den Doolaard, en Anna Blaman. Van hen liggen boeken op de tentoonstellingstafel ter inzage, welke ook uitgeleend worden. Verder vindt men boeken van o.a. J. Wolkers: Groeten van Rottumerplaat, Bertus Aafjes: Limburg dierbaar oord, Herman Pieter de Boer en Karei Jonckheere: Van Postiljon en Pleister plaats - met de postkoets van Groningen naar Brussel. C. Baardman: „De ruige biesbosch", C. Buddingh: „Met de Anna onder Zeil". Wij noemden u speciaal een paar boeken, waar het accent op reizen en trekken ligt. Zodoende kunt U, nu het wintert, alhoewel wat heet winteren dit jaar, reizend in uw leunstoel tochten door Nederland maken. Anders dan met de gewone zakelijker geschreven reisgidsen. Nu is uw gids de schrijver, die door zijn literaire kijk, U een minder prozaisch beeld toont van landschap en bewoners. Er ligt ook lectuur met Noord-Holland als achter grond. En dan, wanneer het voorjaar en de warme zonnestralen ons naar buiten lokken, kunnen we tochtjes in de omgeving gaan maken. Of op vacantie in eigen land, speciaal die plekjes opzoeken, die ons getroffen hebben door de typering van de schrijver. Waardoor dan blijkt, dat men door schrijversogen kijkend, totaal andere facetten van steden, dorpen en land schappen met hun bewoners zal aantref fen. Voor de jeugd zijn de boeken van Tonke Dragt eens speciaal in 't zonnetje gezet. De schrijfster van o.a. het t.v. spel „De Zevensprong.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1