BEHANG IN 1983 Uit onze jp folder Van Os MIELE C0R SCHAAP SSEFLODDERS OUD PAPIER AKTIES 3H0e$ NIEU WSB El LOO e.o. De nieuwe uitgebreide kollektie van MONDI en BLEYLE hangt voor U bij ons op de 1e etage. I ll IV f Ouders en leerkrachten Openbaar Onderwijs protesteren tegen begrotingsplannen regering Willie Sinke nog lang niet uitgekeken op haar poppen I decorette-decorette-decoret Familie Dontje woedend over afbraak paardestal decor ette-decorette- DE NIEUWE KLASSE was-vaat-droogapparaten NATUURLIJK. [J Isotherm Heiloo B.V. TELEFOON 072-334245 Winkelhof 't Loo Heiloo, tel. 072-330138 FORD. MEER WAARD OP DE WEG. PASTELKLEUREN in: Raadhuisweg 12 Bibli -theek 48e JAARGANG No. 10 9 MAART 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Kerkemeer 17, 1921 XT Akersloot - Telefoon 02513-13088 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) Bjj regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. INENTINGEN Op woensdag, 16 maart 1983, zullen de meisjes, geboren in 1972 worden inge ënt tegen Rubella (rode hond). De inenting wordt gehouden in het ge bouw van de Kruisvereniging, Holle- weg 94. De betreffende oproepen worden deze week verzonden. Men wordt verzocht zich strikt aan de op de kaart vermelde oproepingstijd te houden. Bij verhindering en/of wanneer U meent ten onrechte geen oproepkaart te hebben ontvangen, wordt U verzocht de gemeente-sekretarie, afd. bevol king, tel. 331144, toestel 14, hiervan in kennis te stellen. Tenslotte verzoeken wij U met nadruk alle inentingsbescheiden mee te nemen. 'rijdagmiddag werd in het Winkelcentrum Het Hoekstuk een boekwinkel met een rote sortering tweedehandsboeken geopend. fgelopen week hebben de ouders en p leerkrachten van het openbaar nderwijs in Heiloo een handtekenin- en aktie gevoerd om op deze manier i protesteren tegen de plannen van p regering Lubbers op het gebied van bt onderwijs. Die plannen omvatten pdermeer, dat de groepsgrootte in het onderwijs ordt vergroot. Hierdoor is het niet ndenkbaar dat er weer klassen zullen ntstaan van meer dan 40 leerlingen, bij ziekte van leerkrachten en onstane acatures na 1 juni van een school- lar geen vervanging zal volgen: de :erlingen uit zo'n klas moeten over de ndere klassen worden verdeeld, de toegankelijkheid van het onder- js in gevaar komt, o.a. doordat de vjkeringen voor studiefinanciering Irden bevoren, een kleuter op zijn erde verjaardag niet direkt naar de euterschool mag, maar moet wachten 11 augustus de rijsuitkeringen voor het buiten- :woon onderwijs worden aanzien- k beperkt. Niet alleen betekent dat sn gevaar voor de verdere ontwik- ding van dit type onderwijs in de ekomst, maar ook wordt de nu be- ikte status aangetast. ■m protest aan te tekenen tegen de lorgestelde maatregelen, die de kwa- eit van het onderwijs ernstig zullen intasten, hebben de ouders, leer- achten en de afdeling Heiloo van de 0.0. een petitie opgesteld en aan de nderen mee naar huis gegeven. Gis- rmiddag zijn ze weer opgehaald en ndaag zijn de ondertekende peti- :s aangeboden aan de leden van de eede kamer. De tekst van de pe- ie luidde: kan de leden van de Tweede Kamer, ij. ouders en leerkrachten van alle iuter- en lagere scholen, de MAVO en de afdeling Vereniging voor Open baar Onderwijs van Heiloo, spreken onze ernstige verontrusting uit over de voorgestelde onderwijsbegroting voor 1983. De voorgestelde bezuinigingen tasten naar onze stellige overtuiging in ern stige mate de kwaliteit van, de toe gankelijkheid tot en de werkgelegen heid in het onderwijs aan. Wij verzoeken u met klem de be groting in de huidige vorm af te wijzen". SPREEKUUR BELASTINGDIENST Op donderdag 23 maart a.s. zal de Inspectie der Direkte Belastingen een spreekuur houden in het kantoor van de St. Dienstverlening Alkmaar/ Heiloo, 't Loo 19, (boven winkel centrum 't Loo). Dit spreekuur is bedoeld voor ouderen, mensen die minder goed ter been zijn of anderen die niet op eigen gelegen heid naar het belastingskantoor in Alkmaar kunnen komen. U kunt tijdens het spreekuur hulp krijgen bij het invullen van uw aangiftebiljet Loon belasting/A. Van 13.30-14.30 uur kunt u op afspraak terecht. Voor het maken van een af spraak dient u kontakt op te nemen met mevrouw L. Bruin, tel. 145 330, tst. 393. Na 14.30 uur kunt u ook zonder af spraak terecht. Voor nadere inlichtingen kunt u eer der genoemd nummer bellen of kontakt opnemen van de St. Dienstverlening Alkmaar/Heiloo, tel. 33 12 97 (tussen 9.00-10.00 uur). Je hebt vaak geen idee wat mensen zoal met hun handen kunnen maken. De één kan prachtig tekenen, de ander beeld houwen, de één heeft oog voor het inrichten van een huis, de ander kan leuke verhaaltjes schrijven. Allemaal creativiteit, die verborgen blijft achter de voordeuren. zo ook Willie Sinke. Altijd al bezig met haar handen, kwam ze een aantal jaren geleden in aanraking met het maken van poppen „oude stijl": een wit porcelei- nen koppie, een lijf van lappen en verder aankleden naar eigen inzicht. Weliswaar gebruikt Willie geen porce- lein, maar sneldrogende witte klein, maar verder maakt ze haar poppen nog volgens de oude methode. „Het zijn geen speelpoppen, die ik maak, maar kijkpoppen. Elke pop probeer ik een eigen karakter te geven, of door de kleding of door de gelaatsuitdrukking. Voor mij zijn het allemaal verschillende types". In de ban van haar poppen besloot Willie Sinke drie jaar geleden eens een cursusje te geven aan anderen. Niet om er rijk van te worden: elk jaar één cursus, waaraan maximaal zes mensen mee kunnen doen. Het werd een succes. De cursisten waren tot nu toe zeer enthousiast. „De mensen kunnen veel meer maken dan ze denken." Zelf is Willie Sinke nog lang niet uitgekeken op het maken van poppen. „Ik kreeg onlangs een zak vol ouder wetse stofjes, die je nergens meer kunt kopen. Daarmee kan ik dan eens een pop geheel zoals vroeger aankleden. Het maken van de kleertjes is vaak het leukste van alles." Kennemerstraatweg410, Heiloo Telefoon 331426 leert Remonstrantse Kerk, Alkmaar zondag 20 maart a.s. wordt in de nonstrantse Kerk, Fnidsen 37, concert gegeven door de „Cantorij lesiae Tuae", o.l.v. Frans Schou- gevoerd worden o.a. werken van "aldera (1670-1736), de hedendaag- tomponist Willem Vogel, en 16e- en :eeuwse motetten van M. 'Cas- !ne, N. Ingegneri, Q. Gasparini en Schütz. toegangsprijs inkl. programma is ,50. Scholieren, houders van een 65 -pas en donateurs 5,-. irtverkoop aan de kerk vanaf 14.00 Aanvang 14.30 uur. rkgroep Vrouwentheater Open Doek rkgroep Vrouwentheater Open Doek iniseert haar volgende voorstelling donderdag 24 maart om 8 uur (de is open vanaf half acht, er is dan ie) met: „Als je durft..", van uwentheatergroep „Ravage", voorstelling vindt plaats in de Zwar- chuur bij Volkshogeschool 't Oude Eeuwigelaan 1, Bergen, voorstelling is alleen toegankelijk r vrouwen. Na afloop is er gelegen - 1 tot napraten met de speelsters, irten a 5,- zijn verkrijgbaar bij khandel Thomas in Bergen; of Cis- Juant, tel. 02269-2871 ('s middags). BETER MET MAX Als u in het voorjaar gaat opruimen, denk dan aan de ZAK VAN MAX [TAILLEUR]. Uw oude kleding en schoenen etc. kunt u altijd kwijt aan de Max Tailleurstichting. Van de opbrengst van die kleding kunnen reu- ma-patiënten worden uitgezonden naar het Oostenrijkste Badgastein voor een drieweekse badkuur. Met uw goed doet Max goed De- pöthoudster: mevrouw Smit, Haes- ackerlaan 22, Heiloo, tel. 072 - 331763. RECREATIE IN FRIESLAND De VVV van Friesland heeft een twee tal folders het licht doen zien. De eerste gaat over verzorgde vakantiereizen naar de provincie, de tweede geeft vier mogelijke dagtochten. Beide folders zijn verkrijgbaar bij VVV Friesland-Leeuwarden en alle VVV- kantoren in den lande. EXPOSITIE VAN TINE POELSMA Maandag 7 maart werd er een exposi tie geopend in Galerie de Teiloor, St. Annastraat 27 in Alkmaar van olie verfschilderijen en wandkleden van Tine Poelsma. Het werk is strak en sober. In de witte kleden is er gebruik gemaakt van acrylverf en geverfd touw. U bent van harte welkom van maan dag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.50 uur. Op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Dinsdags gesloten. De expositie is t/m 2 april te zien. SIMAVI Deze week wéér een zakje in de Uit kijkpost. De zoveelste kollekte voor het zoveelste goede doel. Soms zou je je als kollektant er haast voor generen om weer aan te bellen met je bus. Maar - je kunt die bejaarde verpleegster in India toch niet laten stikken als ze ver ziekte, verhongerende vondelingetjes in haar tehuis opneemt, en die artsen in Zaïre of Indonesië laten werken zon der verbandgaas of met instrumenten die rijp zijn voor de schroothoop? Simavi heeft voor vele ouderen geen aanbeveling nodig. Voor de jongeren: deze algemene vereniging, opgericht in 1925, die financiële steun verleent aan medische projekten in ontwikke lingslanden is voor de volle 100% aan gewezen op partikuliere giften! Op 16 maart is Simavi op TV te zien na het nieuws van 20.00 uur. Op 17 maart zendt de TROS een Simavi-dokumen- taire uit. Tussen 14 en 19 maart hopen we de zakjes op te halen. Kollektanten kun nen zich nog opgeven bij mevr. ten Cate, Sluysweijdt 4, tel. 332882. Mocht U de kollektant hebben gemist, of on verhoopt geen zakje hebben gehad: Giro 300100, Simavi - Haarlem. Ant- woordnr. 145. HEILOOËR SALONORKEST IN HUIZE DE LOET Voor de bewoners van de Loet zal woensdag 9 maart een muziekavond gegeven worden. Het programma be staat uit lichte klassieke werken, ka rakterstukjes en operettemelodieën. KOLLEKTANTEN GEZOCHT De SOS-Kinderdorpen zijn dorpen waar ouderloze kinderen en wezen m.b.v. steun vanuit de gehele we reld de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Op initiatief van Her mann Gmeiner uit Oostenrijk werd met de bouw van de dorpen in 1949 gestart. Vandaag de dag zijn er al bijna 150 dorpen, verspreid over de hele we reld. Ter ondersteuning van het werk in de SOS-dorpen wordt er in de week van 28 maart t/m 2 april gekollekteerd in Nederland. Tot op heden was dat bij de jaarlijkse kollekte niet het geval in de kop van Noord-Holland, wegens gebrek aan medewerkers. Voor dit jaar ziet het er beter uit, al zijn er nog steeds kollektanten nodig. Wie wil meehelpen aan dit goede doel en is bereid in de week van 28 maart t/m 2 april te koliekteren in Heiloo? Opgeven bij D. Aaij, Wester weg 267, te Heiloo, (tel. 330906). Op dit adres ook alle verdere informatie over de SOS-kinderdorpen. GESLAAGD Onze plaatsgenoot, J.W.M. Sombroek, is aan de Technische Hogeschool te Delft, geslaagd voor het diploma civiel ingenieur. TENTOONSTELLING ST. JAN MAVO Afgelopen woensdag was de aula van de St. Jan-Mavo gevuld met een groot aantal belangstellenden, die de ten toonstelling bezocht die in het kader van de lessen maatschappijleer werd georganiseerd. De Uitkijkpost van vorige week maakte melding van een voorzichtig optimisme. Inderdaad, o.l.v. de leraar maatschap pijleer, de heer Otto van Os, is een pre sentatie tot stand gekomen, waarin al le facetten van het maatschappelijk leven in Heiloo en omgeving tot hun recht kwamen. Leerzame en ludieke stands over gezondheidszorg, bejaar denzorg, rekreatie, het vrouwencafé, het godsdienstig leven, sport, de ge schiedenis van Heiloo en de Egmon- den, de amateurzenders met hun video films gaven een indruk van wat er in en om Heiloo leeft. Ook de druktech nieken van kranten en tijdschriften werd op deskundige wijze uit de doeken gedaan. De Uitkijkpost had hiervoor belangeloos het materiaal beschikbaar gesteld. Onder de belangstellenden mochten we ook leden van het gemeen tebestuur begroeten. Een tentoonstelling, die er mocht we zen. Vooral in een tijd, waarin uit be zuinigingsoverwegingen het geven van bepaalde lessen ter diskussie staat. e'e'oon 07o vri!Uur 799 ■■jO-lSu do. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wil, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK is er blij mee. Zij verkoopt het en de op brengst is voor een project(je) in de derde wereld. Alles wordt gratis op gehaald. Contact adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel.332010 Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111 336. INZAMELING OUD PAPIER Gedurende de laatste jaren treft U in de Uitkijkpost mededelingen aan over verzamelakties van oud papier door scholen en verenigingen. Overleg tussen de redaktie van de Uit kijkpost, de inzamelaars en het ge meentebestuur heeft geleid tot het in voeren van een verbetering in de wijze waarop dit soort mededelingen zal wor den gepubliceerd. Met ingang van het nummer van 16 maart 1983 worden alle oud-papier- akties voortaan onder één hoofd op de voorpagina van de Uitkijkpost opgeno men. De vermelding zal zodanig geschieden dat een ieder met één oogopslag kan zien waar op elke dag van de betreffen de week oud papier kan worden in geleverd. Gehoopt wordt dat deze duidelijke wij ze van publiceren er toe zal leiden dat alle oud papier daar wordt gedepo neerd waar het hoort, ni. in de oud papierbak. OUD PAPIER AKTIE LIDWINASCHOOL 12 MAART A.S. Zaterdag 12 maart a.s. is weer de maandelijkse krantenaktie van de Lid- winaschool.Van 9.30-11.30 uur staat de container op de bekende plaats bij school (parkeerterrein Wielemakers- land t.o. de gymzaal). Voor het afhalen kan tot vrijdagavond 20.00 uur gebeld worden naar de fam. Adrichem, tel. 334615, of b.g.g. tel. 335527. gelijktijdig wordt weer huis aan huis oud papier opgehaald in de wijken be grensd door Westerweg - Ewisweg - Pastoor van Muijenweg - Het Zeven huizen. Vóór zaterdag wordt in dit ge bied weer een stencil verspreid. LITERAIRE VOORDRACHTAVOND Vrijdagavond zal er in het Open Huis een voordrachtsavond gehouden wor den door de heren Henk de Lange en Hans van Well. Men komt het tegenwoordig bijna nooit meer tegen dat er avonden worden ge organiseerd waar gedichten worden voorgedragen, iets waar vroeger veel plezier aan werd beleefd. Het is dan ook zeer lovenswaardig dat de heren de Lange en van Well dit ge bruik in ere willen herstellen. In het programma van Henk de Lange zijn o.a. de Kinderkruistocht van Mar- tinus Nijhoff en Nocturne van Herman v.d. Berg opgenomen. Hans van Well draagt eigen werk voor. Vrijdagavond in het Open Huis, aan vang 20.00 uur, toegang gratis. KMRI Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651* Leren ballerina's 39. Leren pumps49. Leren laarzen99. Al ruim drie jaar loopt de zaak over de paardestal in de achtertuin van de familie Dontje, Westerweg 38. De gemeente stuurde in januari van 1980 een eerste brief aan de heer Dontje, waarin hem werd medegedeeld dat de stal, gebouwd zonder bouwvergunning en in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan Natuurgebieden, moest worden afgebroken. De heer J. W. Dontje nam hier geen genoegen mee. Hij heeft de stal acht jaar geleden neergezet, naar zijn zeggen op de plaats van een andere schuur en dacht hiervoor geen vergunning nodig te hebben. Vooral ook omdat vlak bij hem in de buurt bij iemand in de achtertuin wel een dubbele garage mocht worden gebouwd. De heer Dontje ging in beroep bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State, maar dit werd in 1981 afgewezen. Ook een verzoek aan de Raad van Heiloo werd in 1982 afgewezen. In verband met de beroepsprocedures heeft de gemeente enkele malen uitstel van de sloop van de paardestal ver leend. Echter, op 3 januari 1983 ontving de heer Dontje een brief waarin werd gezegd dat de stal binnen twee maanden moest zijn gesloopt, omdat de gemeente geen precedent werking wilde uitlok ken. Afgelopen vrijdag ontving de eigenaar een laatste brief, waarin stond, dat wanneer hij maandag nog niet zou zijn begonnen met de sloop, dat dan de gemeente de sloop ter hand zou nemen op kosten van de heer Dontje (14.000 gulden). De stal nadat de eerste sloopwerk zaamheden zijn verricht. De zaak is in de afgelopen jaren enorm opgeblazen. De paardestal was slechts zichtbaar vanaf de Zandersloot, en bedierf in geen geval het uitzicht voor de omwonenden. Deze laatsten tekenden bij een aktie voor het behoud van de stal. In afwachting van een verder beroep heeft de heer Dontje inmiddels besloten de stal zelf te slopen. De stal zoals die was. KENNEMERSTRAATWEG 382 HE f MALEVOORT 13 DE BIBLIOTHEEK KENNEMER STRAATWEG IS WEL OPEN Afgelopen maandag ontving de bibliotheek tientallen teleurgestelde telefoontjes, "of de Bibliotheek aan de Kennemerstraatweg nou nog niet open was"? De bibliotheek Kennemerstraatweg is al vanaf 7 februari geopend. Het blijkt, dat de nieuwe indeling van het gebouw een beetje verwarrend werkt. Men is n.l. gewend aan de voorkant van 't gebouw de boekenrekken te zien staan, en 's avonds het licht te zien branden. De benedenverdieping is echter in de len verhuurd. En nu zit 't Rode Kruis met de Speel-o-theek aan de voorkant en is de bibliotheek in het achterge deelte gehuisvest en daardoor niet meer zichtbaar vanaf de Kennemer straatweg. De toegang tot de biblio theek vindt men bij binnenkomst, recht tegenover de ingang. De boekenvoorraad van deze bi bliotheek is zodanig samengesteld, dat naast de ouderen en de jeugd, de naas te buurtbewoners, die van ontspan ningsromans houden, er eveneens kunnen komen lenen. De studierubriek en andere lectuur is zeer beperkt. Maar daarvoor heeft Heiloo dan ook z'n schitterende vesti ging aan 't Malevoort met de uitge breide collecties op ieder gebied voor het zeer gevariëerde lezerspubliek van Heiloo. Openingstijden Kennemerstraatweg: Maandagavond 19.00-21.00 uur Dinsdagochtend 10.00-12.00 uur Woensdag- en vrijdagmiddag 14.00-15.00 uur Openingstijden Malevoort: Dinsdag- woensdag- zaterdagochtend 10.00-12.00 uur Dinsdag- donderdag- vrijdagavond 19.00-21.00 uur Dinsdag- woensdag- vrijdagmiddag 14.00-17.00 uur Carla van de bibliotheek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1