I EIM n RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOOR VANAVOND OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES Mosselen Ht/wnefofé de blokkerhof HnS simon peek Filmhuur f 10,- p. band; 3 v. 25,- v. 4 dgn O P V I DEOTAPE NIEU WSB R HEILOO e.o. hanraads Isotherm HeilooB.V. OMEGA paasaktie succes! Meneer Kramer 50 jaar Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 SPEKTAKULAIRE OPENING INTRATUIN FALKLAND TONEEL DE BASISGROEP EN HET ENERGIE K0MITEE WERELDWINKEL IN WINKELHOF'T L00 VERKOOP Z0MERP0STZEGELS 1983 19-20-21 en 22 april mmm lilissi Tennishal HEILOOëR OPERETTE VERENIGING IN DE BEUN MET LA MASCOTTE! TELEFOON 072-334245 DAAROM BUURT Z N GLASBAK! Officieel Omega-dealer FORD. MEER WAARD OP DE WEG. 48e JAARGANG No. 14 6 APRIL 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 W.esterweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Kerkemeer 17,1921 XT Akersloot - Telefoon 02513-13088 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zjjn. Advertentieprijs per mm 52 cent(excl. BTW) BU regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. [a enige vertraging, door een bommel- Jiig, kwamen vorige week donderdag 6 prachutisten van het Campariteam 'eergestreken op het terrein van Intra- iin. Een van de vrouwelijke parachu- sten kwam wat ongelukkig terecht, fen zij de kassen wilde ontwijken en eschadigde een paar wervels. Na een ezoek aan het ziekenhuis kon zij weer iet het team naar huis. (adat burgemeester drs. G. J. Glijnis jet het doorknippen van een bloemen- Snger Intratuin officieel opende leidde e heer Wieling sr. de burgemeester en Rn echtgenote door de grote kassen, h zijn openingsrede zei burgemeester jlijnis o.a.: „Daar er in Heiloo veel (gen woningbezit is en de meeste Kitsen ook een tuin hebben voorziet jitratuin in een behoefte". De wens ird dan ook uitgesproken dat het Irijf zal groeien en bloeien, fens werd er opgewezen dat de imeente een drietal volkstuinen com- jlexen heeft waar een zeer grote wachtlijst voor is. Door de toenemende nerkeloosheid besteed men graag veel tijd aan tuinieren. Een vraag dan ook van de gemeente: „Zijn er particulieren, die grond willen verhuren voor het gebruik van volkstuinen?" Zo ja, dan zal de gemeente kijken of dit geschikt is, daar er niet overal volkstuinen aange legd mogen worden en niet alle gronden geschikt zijn. Wie denkt iets geschikts te hebben kan bellen met het gemeentehuis tel. 331144. Na deze oproep wenste de burgemeester de heer Wielinga alle succes toe. De heer Wielinga sr. sprak de wens uit, dat het allemaal zo mag gaan zoals de burgemeester dat wenst. Het gemeente bestuur werd ook bedankt voor de grote medewerking tijdens de bouw, als dank hiervoor werd een prachtige plantenbak voor het gemeentehuis aangeboden. Ook alle medewerkers, die zo hard hadden gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen kregen een speciaal woord van dank, evenals de firma G. P. Groot. „Zulke zaken maak je in Amsterdam niet meer mee". Een bijzonder woord van waardering ging naar Ruud van Haneghem „We wisten hier van niets, je hebt ons met alles geholpen en met raad en daad terzijde gestaan". Toen werd het glas geheven op Menno en Edith Wielinga die de scepter op Intratuin Heiloo zullen gaan zwaaien. 6. Willibrordschool, Westerweg naast Fodimarkt, alle uren. I SCHEIDING VAN DE AFVALSTOFFEN AAN DE BRON IS BETER WAARHEEN MET gewerkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations fe: glascontainers bij de winkelcencentraties. jo-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd - Nijverheidsweg 4, Foto Kino - Kennemerstraat- ig330 en Fa. Letschert - Heerenweg 148. ergebleven medicijnen: de beide plaatselijke apotheken. ide kwikbatteryen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. brandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen 00 en 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. Groot aan de Kanaaldijk alleen voor ttieulieren or opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 30-15.00 uur. Stichting S.A.K.O.R. ggevraagde toestemming voor de collecte is verleend voor de periode van I'm 17 april. van eeverkennersgroep Victorie Westerweg, elke zaterdag van 9.30-12.00 uur. lalen op verzoek tel. 333760. .engezindheid, Laan van Muijs 1, werkdagen van 8.00-16.00 uur. )e Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43, schooldagen, schooltijden. s Basseroet, Trompenburg 49, maandag 11 april van 8.30-16.00 uur.Halen op Érzoek, tel. 333479. ook lompen. it. Maarten, Trompenburg 49, maandag 11 april van 8.30-16.00 uur. Halen op erzoek, tel. 333479. ook lompen. iidwinaschool. Pastoor van Muijenweg 19, zaterdag 9 april van 9.00-11.30 uur, el. 334615. Jle werkdagen fengezindheid, Laan van Muijs 1, van 0.800-16.00 uur. e Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43, tijdens schooltijden. Ook lompen. hele week ichting bejaardenzorg. De Loet 1. Overdag. RECREATIEVOLLEYBAL NEVOBO Beste Volleybalvrienden en vriendin nen, Bij de heren is de eerste kampioen al bekend, n.l. RS'77-1 uit Alkmaar. Alle 3 tegenstanders werden met vrij groot verschil verslagen, waardoor het op de tweede plaats staande Oranje Wit uit Limmen op te grote achter stand kwam. Ook voor Oranje Wit zijn de perspek- tieven voor de Super Cup echter nog zeer groot. Men heeft n.l. aan één puntje genoeg terwijl het op de derde plaats staande Reactie uit St. Pancras dan alle wedstrijden moet winnen. Bij de dames Poule A stevent het team van Effect -2 uit Heiloo ook dui delijk op het kampioenschap af. Zowel Effect-3 als Effect-5 moesten het onderspit delven, al leek dit er in de wedstrijd tegen Effect-5 even niet op. In de tweede set kwam Effect-5 zelfs op gelijke hoogte en na een zeer spannende slotfase werd het uit eindelijk 16-14. In Poule B gooien de teams van VCO uit Oudorp hoge ogen naar het kam pioenschap. Of het VCO -1 of VCO -2 wordt, zal echter waarschijnlijk pas de laatste avond bekend worden. Tot 19 april a.s. Jan Knijn. Dames Poule A Effect-2 7-12; RS'77-1 7-10; Relax-3 7-9: Vodelo 8-9; Relax-2 7-7; Relax-1 8-7; Effect -3 8-7; Effect-1 6-5; Reactie 7-5; RS'77-2 8-5; Effect -5 7-4 Dames Poule B VCO-1 7-11; VCO -2 7-10; RS'77-4 7-9; Bergermeer-A 7-8; Oranje Wit 7-8; De Schulp 7-8; Effect-4 8-8; Vias 8-7; Rapide 7-6; RS'77-3 6-3; Berger- meer-B 8-2 Heren RS'77-1 18-36; Oranje Wij 19-28; Reactie 16-20; Effect-1 17-19; RS'77- 2 18-17; Effect-2 17-14; Vias 17-11; De Harkers 17-11; VCO 16-13; Ef fect-3 17-9: De Schulp 16-6 rkoop Zomerzegels: de jaarlijkse verkoop van Zomerzegels, speciale envelop i maximumkaarten, prentbriefkaarten e.d. zal plaats vinden t/m 22 april in het Postkantoor. KOOK ft u spullen waar u vanaf wil, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK is er blij e. Zij verkoopt het en de opbrengst is voor een project(je) in de Derde Wereld, és wordt gratis opgehaald. Contact adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamp- n26, tel.: 332010. Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111 336. jarljjkse collecte Hartstichting ïze wordt gehouden in de week van 18 t/m 22 april. Wie wil collecteren? Op- Wn via tel.: 072-335388. KINDERKLEDING BEURS oensdag 13 april organiseert de Federatieve Vrouwenraad weer haar voorjaars- iderkledingbeurs. Deze beurs wordt vanouds gehouden in "De Rank" te Hei- Nu ingang aan de achterkant Heerenweg, tegenover no. 13. U bent dan in de tegenheid kleding te brengen en te kopen voor kinderen in de leeftijd van pt 16 jaar! De kleding moet goed draagbaar zijn heel en schoon, geen ondergoed ama's of babykleding. U kunt de kleding brengen alleen op woensdagmorgen april in de Rank tussen 9 en 12 uur. Verkoop van deze kleding tussen 2 en 5 uur Middags. tekenen en eventueel weer meenemen van niet verkochte kleding 's avonds tus- 1 uur en half 9. n de opbrengst der goederen is 3/4 voor de inbrengsters der kleding en 1/4 voor 1 werk van de Federatieve Vrouwenraad te Heiloo. Wij rekenen weer op uw tl medewerking om onze beurs te doen slagen. Hulpverleningsproject slachtoffers van misdrijven J bent slachtoffer van een misdrijf, maar u staat er niet alleen voor!Het hulp- fleningsproject slachtoffers van misdrijven wil u hulp bieden. Bel 072-118600 of iur bericht naar Antwoordnummer 811, 1800 WB Alkmaar. Vorige week gelezen: aan het Vredes- platform neemt o.a. deel: het Energie Komitee Heiloo. Wat nu, weer wat nieuws? Nu niet direkt Vorig jaar februari is de basisgroep tegen kernenergie Heiloo opgericht. Toen nog alleen tegen kernenergie. Maar we groeiden uit tot een verzame ling werkgroepen, die zich ook met andere energievormen bezighouden. M.a.w. het werd te groot, te wijds. Dus hebben we besloten de zaken te verde len: De basisgroep tegen kernenergie bestaat nog wel, maar houdt zich alleen nog bezig met aktiegerichte zaken. Het .nieuwe', Energie komitee Heiloo gaat zich verder bezighouden met: onderzoek, voorlichting, geven- en verspreiden van informatie en- boekjes over energie, verkoop van buttons, stickers en andere dingen. U kunt ons vinden, regelmatig, aan dezelfde stand die de basisgroep zo bekend heeft gemaakt. Het Energie Komitee Heiloo, dus. Niet meer alleen tegen kernenergie, maar ook voor andere vormen van energie opwekking. Voor informatie over dit verhaal en onze voorlichting: tel. 072-337476 A. Seelt, 072-337156 R. Veldt. Vrijdagavond 8 april staan we weer met kunstnijverheidsproducten en levens middelen uit de Derde Wereld. U kent de achtergrond: zorgen dat kleine boeren en handwerkslieden daar een redelijke prijs krijgen voor hun produc ten. Namens de Wereldwinkelgroep Heiloo: Corrie Hoeben, Els Schaafsma en Cor Duijn. De jaarlijkse verkoop der zomerpostze- gels zal in Heiloo plaatsvinden van 19 t/m 22 april a.s. in een speciale stand in het postkantoor. Eveneens zijn verkrijgbaar: eerst dag enveloppen, maximum kaarten, herden kingsenveloppen t.g.v. het 30-jarig bestaan der Stichting Zomerpostzegels, prentbriefkaarten, mapjes, correspon dentie kaarten e.d. De serie is dit jaar gewijd aan enkele facetten van de Nederlandse Cultuur, geschiedenis en wetenschap uit de 17e eeuw. De netto opbrengst zal besteed worden aan instellingen van gezondheidszorg, maatschappelijke en culturele zorg, ook in onze regio! Zo brengen Zomerpostzegels meer le vensvreugde, zij zijn voor onbepaalde tijd geldig voor frankering! Federatieve Vrouwenraad Heiloo Het Comité van de Zomerpostzegels. Falkland speelt 16 en 17 april a.s. in De Beun de musical voor kinderen van 5 tot 80 jaar: "Oma wint de Wereldcup". Entree/4,(don. 1,50). Kaarten bij: Boekhandel Avis, Reisburo Holland International, Barbershop Jan- Tine Braam, Het Open Huis, Hofdijk- school. Nic. Beetsschool. a lid van nederlandse vereniging van schoentherapeuten stationscentrum 81 heiloo tel 350789 V UITBREIDING AANTAL GLASCONTAINERS Enkele jaren geleden is de gemeente begonnen met de inzameling van glas door het laten plaatsen van een aantal glascontainers. De containers zijn geplaatst bij concentraties van winkels, omdat de ervaring leert dat die lo caties de beste resultaten opleveren. Dat de containers in een behoefte voor zien blijkt wel uit het inzamelings resultaat. Werd in 1980 265 ton in gezameld, in 1981 bedroeg dit reeds 340 ton om in 1982 te stijgen 'tot 360 ton. Is hiermede het maximale re sultaat bereikt? Neen, dit is nog niet het geval. Uit gaande van het gegeven dat per per soon per jaar 35 kg glas wordt "ge produceerd" betekent dit dat in Hei loo nog slechts de helft van het glas in de containers terecht komt. De andere helft verdwijnt dus in de huisvuilzak en wordt afgevoerd naar de vuilverbrandingsovens te Alkmaar. Om het inzamelingsresultaat te ver hogen, is daarom sinds kort ook een container geplaatst by de winkels aan de Westerweg tegenover de Bayers- hoffweg. Wij doen een beroep op een ieder aan de centrale inzameling van glas mede te werken, niet alleen van fles sen maar ook van kleiner glaswerk zoals jampotten etc. Het bespaart Kapellaan 2, 1850 AO Heiloo. Nu snel reserveren voor WINTERSEIZOEN 1983/8 4 10 okt. - 16 april (27 weken) Beschikbare uren Seizoentarief: maandags 08.00-09.00ƒ432.- 09.00-10.00702.— 23.00-24.00527.- dinsdags 08.00-09.00432.— 11.00-12.00702.— 17.00-18.00ƒ817.— 23.00-24.00527.— woensdags 07.00-08.00432.— 14.00-15.00ƒ702.- 15.00-16.00ƒ702.— 23.00-24.00527.— zondags 18.00-19.00ƒ817.— 19.00-20.00817. 20.00-21.00ƒ817.— Informatie reservering: 072-330123 of 334985. transport- en verbrandingskosten voor de gemeentelijke reinigingsdienst. Bovendien kunnen scherpe stukken glas in de vuilniszak gemakkelijk ver wondingen veroorzaken bij het perso neel van de vuilnisauto. Het gemeentebestuur. Op 22, 23, 29 en 30 april a.s. presenteert de Heilooër Operette Vereniging de operette La Mascotte van Edmond Audran in theater De Beun. Medewerking wordt verleend door het Zaans Opera- en Operette Orkest en een 15 man sterke balletgroep van de Nieuwe Alkmaarse Balletschool. Met deze La Mascotte probeert de H.O.V. ook de operetteliefhebbers te bereiken, die doorgaans alleen op de bekende stukken afkomen. Daartoe is er weer een jaar hard gerepeteerd o.l.v. dirigent Wim Noteboom en regisseur Greet van Halm. In het speciaal door de firma Beyne ontworpen decor en de schitterende kleding van Joh. Gerritsen staan de 80 medewerkenden borg voor een operetteavond van de bovenste plank. Ook de solisten Els v.d.Heuvel, Anne Wirix, Gerad Houtkoper, Frits Hogerheyde, Ben Eppinga en Altrea Struik, bekende namen in deze regio, tekenen voor kwaliteit. LA MASCOTTE speelt zo rond het jaar 1600 af in het vorstendom Piombino (Italië) waar vorst Laurant XVII regeert Bij boer Rocco loopt alles tegen. Als zijn broer hem zijn kalkoenenhoedster Bettina stuurt, begint het geluk hem tegen te lachten. De herder Pippo is in dienst bij Rocco en heeft een oogje op Bettina, die blijkt een mascotte te zijn welke haar magische krachten verliest zo gauw het met haar kuisheid is gedaan. Vorst Laurant, in gezelschap van zijn dochter Fiametta en a.s. schoonzoon Prins Fritellini komt op Rocco's boer derij wat uitrusten van een«jachtpartij. Hij verneemt dat Bettina geluk brengt en neemt haar mee naar het hof, Pippo troosteloos achterlatend. Pippo weet het paleis binnen te dringen en weet na een realistisch sabelgevecht (waarbij zéér tegen de operettegewoonte in nog een slachtoffer valt) samen met Bettina te vluchten. Prins Frittelini raakt Fia metta kwijt en is zo kwaad, dat hij de oorlog verklaart aan vorst Laurant. Laurant verliest en moet samen met Fiametta en Rocco vluchten en trekken vermond als straatzangers door het land en zo komen zij bij een herberg en ontmoeten daar Pippo die inmiddels is getrouwd met Bettina. Rocco probeert nog de geheimzinnige krachten van de mascotte te redden, maar ook hier overwint de liefde. Ook Fritellini en Fiametta vinden elkaar weer en zo kan ook deze operette met een happy end besloten worden. Erg leuk is het programma boekje waarin nog gegevens over de componist, Edmond Audran staan en tevens wat historische informatie over bepaalde zaken en handelingen welke in de operette vorkomen, waardoor het kijken naar La Mascotte u optimaal kijkgenot zal verschaffen. AI met al de moeite van het bekijken waard. Kaarten zijn a 15.00 te verkrijgen bij: Boekhandel Piet Avis, Stationsplein - Rook-en Barbershop Jan-Tine Braam, Winkelhof 't Loo - Reisburo Holland International, Raadhuisweg en bij F. Hogerheyde, Mariënstein 28, telefoon 334275. Net als andere jaren verrastte het Stationscentrum een ieder met een Voorjaarsgroet", in de vorm van een mooi bosje narcissen. Door 6 charmante meisjes probeerde men het winkelend publiek in lentestemming te brengen. Dit viel niet mee gezien het minder goede voorjaarsweer. XX W W W'V T«*T TT TE* Jx JEU JE* JE JL r* IjJ&.JEi loger juwelier stationsweg 85a o - telefoon 072 335730 J De heren Leegwater en Burgering zijn in beste stemming het Paasweekend inge gaan. Hun oproep om een slagzin in te sturen had succes. De vette bout als extra lokte 14 inzenders naar hun slagerij. Zij overwegen om alle inzendingen, zonder uitzondering door te zenden aan het Maatschap voor Vlees en Vleeswa ren. Hierbij doen wij melding van alle inzendingen. Het mag zijn of wezen zoals het is Een ding weet ik echter gewis, Dat kwaliteit alleen bij de slager" te vinden is. Koop ik vlees vet of mager, voor goeie kwaliteit ga ik naar de beste slager. Wie weet wat Texels Lamsvlees is! Die zet het zeker op zijn dis! Omdat het gezond en lekker is! Vlees van slagerij Leegwater is van goede kwaliteit, Daarom komen wij er altijd. Maar een vette bout is wel fijn, doch dat hoeft niet juist op I april te zijn! Al is het beestje nog zo snel, de slager achterhaalt hem wel. Met vlees kan je de gekste dingen doen. Op 1 april vraag je elke oen een slagzin, liefst geen flauwe, geef mij een grote biefstuk, die bouten ma je houwen. Als u lekker wil eten, moet u een goed stuk vlees niet vergeten. Haalt u het bij de echter slager, kunt u het krijgen zoals u wilt, vet, doorregen of mager. Met Pasen weer om van te rillen, dan een lekker boutje grillen. Wat heeft voor u de edelslager? het is vlees, mals en mager. Wat smaakt zo lekker in de mond? Het is vlees en zo gezond. Worst, lever of met, de slager heeft ook varkenspoulet. Een lekker biefstukje gaat er ook altijd in. Een goede slager heeft voor ieder zijn zin. Het hoofd van de Vondelschool, meneer Kramer, vierde woensdag 30 maart zijn verjaardag. Hij werd 50 jaar. Diana, Christine, Hans en Olivier hadden een Abraham gemaakt. De kinderen van de zesde klas verwelkomden meneer met het lied "Lang zal hij leven". De klas was versierd door Helen, Brenda, Nèville en Jeffrey en dat was allemaal geregeld door het feestcomité van Tanja en Martijn. Hij ontving een prachtig cadeautje van Maaike, Maurice, Dennis en Juf Bettink. Het was nog een prettige dag verder en we hopen dat meneer Kramer het dubbele mag worden. Sylvia Stroet - Martine Koomen. Heb je geen vlees op je bord, dan doe je jezelf tekort. Ga dus bij de slager wat halen, 't Is lekkerder dan belasting betalen. Vlees maakt nu eenmaal een maal tot een feestmaal! Of men nu gezet is, of juist mager, ieder kent de weg naar de vakmanslager Daar maakt men rollpde, leverworst en entrecöte, tot net iets méér dan ons daag'lijks brood. Deze tweeveredeldeslagers, die hun ,,vak" verstaan. Bieden u bij deze hun fijne vlees-waren aan. Want vlees kopen bij slager Leegwater en Burgering is al teen Teken van Vleesveredeling! PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE AVONTUUR DE HOOFDFILM OMR Op de foto ziet u de bekende auteur van het boek Westfries" J. Pannekeet. Hij levert zijn slagzin in. Bij Leegwater was men enthousiast over de kwaliteit van de slagzinnen. Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1