(eacharei) éBÈBfr ra BEPERKTE UITGIFTE VOOR ZACHT PRIJSJE. 89.75 SHeiloose makelaars één ding in gedachten: UWBELANG! Spoed Spoed Spoed TE KOOP GEVRAAGD VRIJSTAAND HUIS NIEU WSB EILOO e.o. Modehuis "Unique OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES 50.- pantalon- voordeel Bibli -theek Q OMEGA Isothmm Heiloo B.V. POsimon Peek "Je kan de pot op" t.b.v. De Vyfhoek Aangepast vervoer voor gehandicapten is noodzaak, ook in Heiloo e.o. f 300.000 f 400.000 ten minste 4 slaapkamers in HEILOO LIMMEN AKERSLOOT en omgeving. Brieven onder nr. M 50, bureau van dit blad. Soepele stoffen, ruimvallende snit, leuk, wijd kraagje, fraaie parelmoer knoopjes met deze chemisier wint uw hele garderobe aan subtiliteit en vrouwelijkheid verkrijgbaar in vele tinten, effen, gestreept-doorschoten of bedrukt. Nu voor het zachte prysje vanaf/ 119,— Heerenweg 174, Heiloo Ged. Gracht 42, Schagen Linnen-Stretch pantalons in de kleuren marine, ecru, zand en bleu. Maten 38 t/m 48 adviesprijs 139.75 ONZE PRIJS MAKELAARDIJ DONKERSLOOT MAKELAARDIJ WEI0LJW VAN STEEG MAKELAARDIJ VOS ZANZIBAR GEOPEND! FORD. MEER WAARD OP DE WEG. Officieel Omega-dealer TELEFOON 072-334245 DEF0N0THEEK HOE WERKT DAT? Een paar tips Tentoonstelling Drugs en verslaving 48e JAARGANG No. 15 13 APRIL 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Kerkemeer 17,1921 XT Akersloot - Telefoon 02513-13088 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) BU regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Recordpoging op 22, 23 en 24 juli jje kan het zo gek niet bedenken, of Ier is wel iemand, die er een record in ziet. Door twee bussen vliegen met een motor, maanden lang bivakkeren in een paalwoning, 100 strafschoppen raak schieten, alles kan. Dat dachten ook vijf Heilooërnaars: Pim Visser, Kees Opdam, Jan Kramer, Jos Leef- tink en Hans Koppelaar. Maar wat is er, dat nog niet in het Guiness record boek staat? Paalzitten is ondertussen afgezaagd, iedereen doet dat al en daarom duurt het zo lang, immers, de recordtijd neemt elke keer toe. Daarom dachten de heren aan een va riatie op paalzitten, maar toch specta culair en gek genoeg om in het record boek terecht te komen. Men besloot een recordpoging te ondernemen in het zitten op een w.c.-pot. Voor velen is het vaak even een rustig moment, met de broek op de enkels en de krant in de hand. Het vijftal voelde het niet zo aan en vond een aantal kennissen bereid aan het spektakel mee te doen. Het is de bedoeling 50 uur lang 'op de pot' te gaan, te beginnen op vrijdag 22 juli om 14.00 uur en te eindigen op. zondag 20.05 uur. De deelnemers krijgen elk uur vijf muniten rust, dus de gelegenheid om even naar de w.c. te gaan bijv. De twaalf potzitters zullen medisch wor den bijgestaan door een arts, een fy siotherapeut en mensen van de EHBO. Het geheel zal zich af gaan spelen in Winkelcentrum 't Hoekstuk, voor de snackbar. Daar zullen de twaalf w.c.- potten op een podium geplaatst worden in de open lucht. Dirk van Kuilenburg zal zorgen voor het natje en droogje van de recordjagers. Het startschot zal op vrijdag gelost worden een door vertegenwoordiger van het gemeente bestuur. Alle deelnemers hebben een persoon lijke sponsor, die een deel van de kos ten betaald. Voor de toeschouwers zal een geheel programma in elkaar ge zet worden met o.a. kraanhangen, pony rijden, grabbelton, zaklopen en touw trekken. Dit alles tegen niet al te hoge prijzen. De opbrengst van het hele ge beuren is bestemd voor kinderdag verblijf De Vijfhoek. Organisatie voorzitter Hans Koppelaar: "De twaalf gaan vijftig uur ongemakkelijk zitten om De Vijfhoek aan een aantal nieuwe rolstoelen te kunnen helpen. Ze hebben dat hard nodig". Ter ondersteuning van de organisatie is het genoemde vijftal nog op zoek naar drie (vrouwelijke) assistenten. Gegadigden kunnen zich opgeven bij Dirk van Kuilenburg, tel. 335032. Het specktakel wordt afgesloten op woensdag 27 juli, wanneer 's avonds de opbrengst officiël overhandigd zal worden aan De Vijfhoek". 'HENK VERGIET' VANAF ZATERDAG TE KOOP BIJ BOEKHANDEL 'T HOEKSTUK ZWEMBAD 'T BAAFJE Hoewel de officiële inzenddatum voor de aanvraag van zwemabonnementen tegen voorverkooptarieven is verstre ken, is er deze week nog gelegenheid tot het inzenden van uw aanvraagfor mulier (tot 18 april). Indien U niet meer in het bezit bent van een formulier kunt U deze bij het gemeentehuis af halen en invullen. Als U reeds een identiteitskaart heeft, kunt U volstaan met het vermelden van het nummer achter het gewenste abonnement. Voor nieuwe identiteitskaarten (5 jaar gel dig), moet een pasfoto worden ingele verd. Afhalen en betalen van de abonnemen ten is volgende week van maandag 18 april t/m vrijdag 22 april (dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur). Ook op zaterdag 23 april is het gemeentehuis hiervoor opengesteld van 9.00 tot 12.00 uur. Het zwembad zal worden geopend op zaterdag 7 mei a.s. NOORDHOLLANDS JONGENSKOOR TROK GROTE BELANGSTELLING De leiding van het Noordhollands Jongenskoor wilde Heiloo kennis laten maken met het koor, ter gelegenheid van de start van de koorschool in Hei loo. Daar is men, zondagmiddag in 't Witte Kerkje, volledig in geslaagd. Er was grote belangstelling en het uit 10 werkjes bestaande programma liet zien wat voor repertoire men nastreeft. Naast werken van Palestrina, Hans Leo Hassler en R. Vaughan Williams b.v. hoorden we het Duet voor twee katten, Sound the trumpet, en „aan de Ams terdamse grachten". Naast het optreden van het koor was er optreden in kleiner verband (solistisch, duet- en kwartet). Een aantal werkjes werden begeleid door Gerard Leegwa ter (piano en orgel). De dirigent was Hendrik Timmerman. si' Geruime tijd hebt U in deze krant niets f meer vernomen over het aangepast ver- ivoer voor gehandicapten. Sinds begin november 1982 is door een groepje vrij willigers in samenwerking met de Stichting Dienstverlening Alkmaar/ Heiloo gestart met een onderzoek naar de behoefte aangepast vervoer voor mensen met een ernstige handicap. ïHet is de bedoeling dat ook zij in staat [kunnen worden gesteld hun boodschap pen te doen, naar de kapper te gaan, [familie te bezoeken, enz. Kortom hun [sociale kontakten te kunnen onder houden zonder afhankelijk te zijn van bereidwilligheid van familie of kennis sen. Er wordt gedacht aan een z.g. combi-bus, geschikt voor een paar rol- Pstoelen en enige vaste zitplaatsen en Etnet vrijwilligers als chauffeur. Eén en |ander heeft nu vastere vormen aange komen. In Heiloo/Limmen zijn er ca. 98 potentiële deelnemers, waarvan 13 olstoelers. Ook Egmond heeft belang stelling voor dit vervoer en daar zijn ;ca. 75 gegadigden. ;Vele mensen met een ernstige handl ap komen noodgedwongen hun huis :niet of slechts zelden uit omdat ze dat iet alleen kunnen. Ze willen niet vra gen en berusten in hun lot en... blijven dus thuis. Men zegt dan er geen be hoefte aan te hebben uit angst lastig te worden gevonden. Tégen lotgenoten geven ze zich echter bloot en blijkt de behoefte wel degelijk te bestaan. Af hankelijk zijn is het ergste wat er is. Wanneer jongeren een onderkomen zoe ken dan komt er een clubhuis. Wan neer jongeren badminton willen spelen dan komt er een hal. Ze hebben dit alles voor hun vrijetijdsbesteding en dus voor hun plezier. Wat zou er dan op tegen zijn mensen, die zeker niet voor hun plezier, een half leven met een ern stige handicap hebben geworsteld, op latere leeftijd het een beetje aange naam te maken door aangepast ver voer??? Daaromdie bus moet er komen Binnenkort starten wij met aktie voeren om dit doel te bereiken. Helpt U mee? Des te eerder rijdt de bus door Heiloo en omstreken. Bijdragen kunt U stor ten op rek. no. 32.70.39.760 van „Aan gepast vervoer gehandicapten", Ra- bo-Bank, Westerweg, Heiloo (postgiro no. bank: 269978). Hebt U vragen of een idee?? Belt U dan mevr. J. Hart, tel. 335149. Donderdag 14 april: ;De Ark, Mariënstein 180. Voor- en na schooltijden. Vrijdag 15 april: Hofdijkschool/Pinkeltje, Mariënstein 178, Tussen 8.15-14.00 uur. Zaterdag 16 april: St. Radboud/St. Jozefschool, Slimpad 18. Tussen 9.00-11.00 uur; Zeeverkenners- groep Victorie, Westerweg, hoek Kerkelaan. Tussen 9.30-12.00 uur. Maandag 18 april: :Rehobothschool, Holleweg 98. Gedurende schooltijden. Maandag t/m vrijdag: ïengezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. pe Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43, Gedurende schooltijden. Gehele week: Clemens Willibrord, Westerweg naast Fodi-markt. Altijd. [Voor opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van ;de gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrydag van 8.30-12.30 uur en van T3.30-15.00 uur. i Rommelmarkt Bonden voor Ouderen Ëp 23 en 24 september wordt er op drie pleinen van 't Loo een grote Rommel- arkt gehouden ter ondersteuning van de realisatie van de nieuwe huisvesting t.»an de bonden aan de Westerweg. Heeft u dus nog kleren, boeken, meubels, prularia, enz. enz. belt u even met de heer IJ. van der Blom, tel. 336455, of de heer J. Lammers, tel. 333296, dan wor den de spullen bij u weggehaald. "ederlandse Hartstichting 'penbare inzameling van gelden in de week van 18 t/m 24 april met behulp van lijsten of bussen. Verkoop Zomerzegels De jaarlijkse verkoop van zomerpostzegels, speciale enveloppen, maximum- I kaarten, prentbriefkaarten e.d. zal plaatsvinden van 19 t/m 22 april in het Post kantoor. Fancy-Fair Basseroet Nicolaas Beetsschool. Op zaterdag 23 april wordt vanaf 11 uur 's ochtends een rommelmarkt/fancy-fair gehouden in de Nicolaas Beetsschool. Er is van alles te doen. Wie nog leuke spul letjes heeft voor de rommelmarkt mag die gerust naar de Nicolaas Beetsschool brengen. Don Haarsma en Sjaak Bos presen teerden in 1981 hun eerste strip- boekje - 'Jaap-Jan' - dat in een aantal afleveringen was gepubliceerd in het weekblad De Vrije Alkmaarse. Gedre ven door het enthousiasme rond Jaap- Jan gingen ze verder en werkten sinds 1981 aan hun tweede strip. Deze strip is nu gereed en wordt zaterdag a.s. officieel in de handel gebracht. Het is de bedoeling van de makers met de nieuwe strip, die naar de naam "Henk Vergiet' luistert, een breder publiek te bereiken, dan met hun eerste strip het geval was. De uitreiking van het eerste exemplaar vindt plaats op vrijdag 15 april a.s. om 16.30 uur in Café Bruintje Beer aan het Ritsevoort te Alkmaar. Na deze uit reiking staan een stripveiling en een muzikaal intermezzo op het programma Ook zal stripotheek Paulus met een stand aanwezig zijn. Bovendien is er een expositie rond het begrip strip. 'Henk Vergiet' is het bewogen relaas van een jonge werkloze schoolverlater, die de droom .van iedere jonge man werkelijkheid laat worden. Dro men, illusies, avontuur en de weg naar 'fame' worden u door de slungelachtige Henk Vergiet moeiteloos voorge spiegeld. Vanaf zaterdag 16 april is de strip 'Henk Vergiet' te koop in boekhandel 't Hoekstuk. mm Voor informatie Er was gelegenheid om zich op te ge ven voor de koorschool. Het adres, voor opgave en inlichtingen is in Heiloo tel. 337097 (fam. Koeman, De Ronge 10). FLAPDOODLES IN DE LOET U moet niet denken dat dit een onaar dige bejegening voor de mensen van de Loet is, want het was juist weer een leuk initiatief van de Loet om hun men sen weer eens een leuke middag te be zorgen. De wijkvereniging Overdie-Kooimeer noemt zich „de Flapdoodles" en is een Kinderoperettevereniging die, geheel op eigen kracht, een operette hadden geschreven, gecomponeerd, aange kleed en ingestudeerd. De verschillen de breinen achter al deze aktiviteiten is de familie Veldman, die met elkaar zo veel verschillende talenten bezitten, dat ze tot dit resultaat kunnen komen. De operette „De 7 dochters van de sheik", werd al eerder opgevoerd in het Gulden Vlies in Alkmaar en nadien in verschillende bejaardentehuizen. REKONSTRUKTIE BOOMBEPLANTING DOKTERSLAAN Vorig jaar zijn langs het gedeelte van de Dokterslaan, gelegen tussen Kleijn en Groot Barlaken, de iepebomen om en om verwijderd. In de komende we ken zal het overblijvende gedeelte van Kennemerstraatweg tot Kleijn Bar laken onder handen worden genomen. Ook daar zal, konform het voor Plan Oost gemaakte boomstruktuurplan, een aantal van de aanwezige iepebomen verdwijnen. NIEUWS VAN DE STICHTING VAKANTIE DOOR EN VOOR OUDEREN De reis op 20 augustus naar Valken burg is geheel volgeboekt. U kan zich wel opgeven als reserve, als er een plaats vrij komt, dan kan u mee. Voor de reis naar Andernach aan de Rijn is nog een 1 persoonskamer vrij. Vertrekdatum 21 mei, kostprijs voor een 1-persoonskamer 590,-. Voor de 10-daagse reis naar het mooie Salz- burgerland in Oostenrijk, zijn nog eni ge plaatsen vrij. Vertrekdatum 25 juni. Kostprijs, compleet verzorgd, incl. reis en annuleringsverzekering en excursies per persoon 745,-. Heeft u interesse bel even naar IJs van der Blom, Vredenoord 79, Heiloo, tel. 336455. Sinds 1 april is de Zanzibar open. Gelegen aan de Westerweg tegenover garagebedrijf Bleeker, biedt de Zanzibar ruimte aan vele barbezitters, getuige de foto. De helft van de zaak wordt door de bar in beslag genomen. Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum Telefoon 02518-50650/50651* KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT 13 horloger juwelier stationsweg 85a heiloo - telefoon 072 335730 Alleenstaande ouders Woensdag 13 april: openavond FIOM-buro. Vanaf 20.00 uur bent u welkom m de 'Van der Meijstraat 6 te Alkmaar. Thema: "Alleen, waarom niet Informatie: tel. 072-118812. Rondleiding Heilooër Bos Zondag 17 april: rondleiding I.V.M. door Heilooër Bos en omgeving. Vertrek 11.00 uur vanaf Katteberg. Gratis. Informatie: tel. 072-613015. OUDE TIJDEN HERLEVEN TIJDENS OPEN DAG ZEILVAART ENKHUIZEN Op 17 april a.s. zal Enkhuizen gedurende 1 dag geheel in het teken staan van de traditionele zeilvaart. Ruim 35 sche pen zoals klippers, gaffelschoeners en tjalken - waarvan sommige ouder dan 100 jaar - zullen afgemeerd liggen in de binnen- en buitenhaven van Enkhuizen. Dit vindt plaats in het kader van de jaarlijkse open dag van Zeilvaart Enkhui zen die ditmaal een speciaal accent krijgt vanwege het 10- jarig bestaan van deze organisatie. Zeilvaart Enkhuizen is een samenwerkingsverband van schippers en eigenaren van traditionele zeilschepen. Het succes van deze manifestatie die voor de 3e keer wordt georganiseerd en vorig jaar 20.000 bezoekers trok, ligt in kombinatie van dit voor Nederland unieke evenement met de schilderachtige entourage van de Zuiderzee-stad Enk huizen. Met recht kan dan ook worden gesteld dat geduren de één dag de oude tijden herleven. Bezoekers van de open dag kunnen vanaf 12.00 de schepen bezichtigen. Omdat Zeilvaart Enkhuizen dit jaar tien jaar bestaat zal aan de Harlingersteiger een aantal zeilschepen klaarliggen waarmee liefhebbers kosteloos een tocht van anderhalf uur over het IJsselmeer kunnen maken. Tijdens deze tochten kan men kennismaken met het zeilen op tradi tionele schepen en de sfeer proeven die „ouderwets zeil- plezier" met zich meebrengt. Op de wal zullen een 10-tal stands worden ingericht van bij water en milieu betrokken organisaties als de Vereniging tot Behoud van de Wadden zee, de Vereniging tot Bescherming van het IJsselmeer en de Enkhuizer Hardzeil Commissie. Ook is er een stand van het door Koningin Beatrix op 6 mei a.s. te openen Buiten- museum van het Zuiderzeemuseum. Zeilvaart Enkhuizen, dat 10 jaar geleden als één van de eerste organisaties met zes schepen begon, maakt het, door het verzorgen van reizen, mogelijk dat historische schepen van voornamelijk Nederlandse afkomst na een vaak ingrijpende restauratie weer in de vaart kunnen ko men en blijven. Men biedt de mogelijkheid aan zeilliefheb- bers in groepsverband of op individuele basis zeilreizen van wisselende duur te maken. Populaire vaargebieden naast het IJsselmeer en de Waddenzee zijn de Scandinavische wateren en de kustgebieden van Zuid-Engeland. Met name de laatste jaren neemt de belangstelling voor een zeilvakantie aan boord van een traditioneel zeilschip toe. Dit omdat steeds meer mensen kiezen voor een aktieve vakantie waarin aktie en avontuur een hoofdrol spelen. In verband met het 10-jarig bestaan heeft Zeilvaart Enkhui zen een prijsvraag uitgeschreven. Aan de bezoekers van de open dag wordt een wedstrijdformulier uitgereikt. Prijzen zijn een 12-daagse reis naar Denemarken (2 pers.), een 14- daagse reis naar Zuid-Engeland (2 pers.) en een 7-daagse zwerftocht over Waddenzee en IJsselmeer. Een fonotheek is een samenstelling van grammofoonplaten, die, evenals de boeken in de bibliotheek, rubrieksge- wijze zijn opgesteld. En wel zo, dat iedereen de gewenste platen makkelijk kan vinden. Ze staan in open bakken, gesorteerd op soort, welke duidelijk herkenbaar is aangegeven. Een om vangrijke collectie klassieke muziek: symfonie-kamer-strijk-barokorkesten en ensembles. Verzamelplaten oude muziek. Meespeelplaten en lesplaten -iets voor leerlingen van muzieklessen?- Volksmuziek uit alle hoeken van de wereld. Opera en Operette. Jazz, coun try, rock roll pop. Cabaret, filipmu- ziek, kinderplaten, koorwerken en veeel algemeen populaire muziek. Gesproken woord: literatuur in Neder lands, frans, duits, en engels. Histori sche dokumenten: o.a. „De memoires van Churchil" „Juliana in 70 bewogen jaren". Platen met muziekgeschiedenis in combinatie met de boeken hierover. Men leest hoe de ontwikkeling van de muziek binnen de verschillende tijds vakken en culturen zich ontplooit, terwijl de muzikale uitvoering door de eeuwen heen op de plaat gevolgd kan worden. Talencursussen: De meest gangbare talen zijn in de fonotheek voorradig. Anderen kunnen aange vraagd worden. Dit aanvragen kost, evenals bij boeken 0,50 per exem plaar. Nieuw -aangekomen platen staan ter inzage en kunnen eveneens voor 0,50 gereserveerd worden. Platen worden uitgeleend op het biblio- theekabonnement. Vanaf 14 jaar Voor het uitlenen van platen wordt, gezien de grotere kwetsbaarheid van de plaat, 0,75 per plaat berekend. Hiertoe kan dan een 10 platenkaart gekocht worden a 7,50. Bij het afstempelen wordt het aantal mee te nemen platen op deze kaart aangestreept. Per keer kunnen 3 platen worden geleend. Tijdens de openingsuren kan men de naald van de eigen platenspeler in de fonotheek onder de MICROSCOOP controleren. Ook plezierig voor eigen platenbezit! Platen kunnen schoonge maakt worden met zuivere alcohol, verkrijgbaar in de apotheek/Eerst goed laten drogen, dan afspelen. Iedere teruggebrachte plaat wordt zorg vuldig gecontroleerd. Kleine onregelma tigheden worden op hoeskaartje genoteerd, e.d. worden verhaald lener. bijbehorende Grote krassen op de laatste Waartoe kan het eerste stikkie leiden? Waar kom je terecht als je ongemerkt de drankfles gaat hanteren? En vooral waar komt de jeugd terecht, die op ongelimiteerde wijze van deze middelen gebruik gaat maken. De bibliotheek lectuur hierover werd voor de lezer bijeengezocht en goed overzichtelijk gerangschikt: Dagboeken van verslaaf den. Onderzoeken naar de gevolgen van marihuana - alcohol- en drugsgebruik. Boeken over: praktijkwerk met ver slaafden, over de therapeutische behan deling van alcoholisme, over drugs en het menselijk gedrag. Om een paar onderwerpen te noemen. Verder infor matieve uitgaven voor jongeren over drugs en drugsgebruik en verslaving, zoals „Vertil je niet", „Op je gezond heid". Een brochure kost gemiddeld 0,50. De tentoonstelling is als onder streping bedoeld van de lezing die Yvonne Keuls a.s. maandagavond 18 april, in de Beun zal houden en waar nog enige kaarten voor beschikbaar zijn. Yvonne Keuls die vooral met haar boek „Het verrotte leven van Floortje Bloem" opkomt voor die jeugd, die al haast bezweken is onder de verstikken de werking van drugs. Hoe zij persoon lijk hier nog tracht te redden wat er te redden valt en wat eventueel gedaan kan worden ter voorkoming, hoort u dus maandagavond a.s. in de Beun. Aanvang 8 uur precies. Kaarten ver krijgbaar in beide bibliotheken tijdens de openingsuren. Carla van de bibliotheek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1