OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO 7%LLY-Hp <SHOE£ AANBIEDING: Leren laarzen in voorjaarskleuren 69.- 35.- I \l IV K BIJZONDERE AKTIES Q simon peek MEPHISTO LOSSE FLODDERS Aangepast vervoer voor gehandicapten is noodzaak, ook in Heiloo e.o. IEUWSBLAD VOOR HEILOO k.o. OMEGA hanraads a #«11 3 modellen geen 149.- maar Desert booties ONTVANGEN: NICO VERHEY: 89.- 99- 99.- Raadhuisweg 13 - Heiloo STAATSSECRETARIS KAPPEIJNE VAN DE C0PPELL0 OVER EMANCIPATIE Officieel Omega-dealer FANCY FAIR BASSEROET - NIC. BEETSSCHOOL OP ZATERDAG 23 APRIL De Rommelmarkt FORD.MORWAARD OP Dl WK. LOPEN ZONDER MOE TE WORDEN, ENERGIE SPAREND, ENKELBAND-BESCHERMEND 48e JAARGANG No. 16 20 APRIL 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Kerkemeer 17,1921 XT Akersloot - Telefoon 02513-13088 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlfjk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) Bjj regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Je Geruime tijd hebt U in deze krant niets meer vernomen over het aangepast ver loer voor gehandicapten. Sinds begin lovember 1982 is door een groepje vrij willigers in samenwerking met de "Stichting Dienstverlening Alkmaar/ eiloo gestart met een onderzoek naar Je behoefte aangepast vervoer voor mensen met een ernstige handicap, het is de bedoeling dat ook zij in staat ikunnen worden gesteld hun boodschap pen te doen, naar de kapper te gaan, familie te bezoeken, enz. Kortom hun kontakten te kunnen onder houden zonder afhankelijk te zijn van bereidwilligheid van familie of kennis ten. Er wordt gedacht aan een z.g. |ombi-bus, geschikt voor een paar rol stoelen en enige vaste zitplaatsen en met vrijwilligers als chauffeur. Eén en ander heeft nu vastere vormen aange nomen. In Heiloo/Limmen zijn er ca. 98 potentiële deelnemers, waarvan 13 rolstoelers. Ook Egmond heeft belang stelling voor dit vervoer en daar zijn ca. 75 gegadigden. .Vele mensen met een ernstige handi cap komen noodgedwongen hun huis niet of slechts zelden uit omdat ze dat niet alleen kunnen. Ze willen niet vra gen en berusten in hun lot en... blijven dus thuis. Men zegt dan er geen be hoefte aan te hebben uit angst lastig te worden gevonden. Tegen lotgenoten geven ze zich echter bloot en blijkt de behoefte wel degelijk te bestaan. Af hankelijk zijn is het ergste wat er is. Wanneer jongeren een onderkomen zoe ken dan komt er een clubhuis. Wan neer jongeren badminton willen spelen dan komt er een hal. Ze hebben dit alles voor hun vrijetijdsbesteding en dus voor hun plezier. Wat zou er dan op tegen zijn mensen, die zeker niet voor hun plezier, een half leven met een ern stige handicap hebben geworsteld, op latere leeftijd het eën beetje aange naam te maken door aangepast ver voer??? Daaromdie bus moet er komen1 Binnenkort starten wij met aktie voeren om dit doel te bereiken. Helpt U mee? Des te eerder rijdt de bus door Heiloo en omstreken. Bijdragen kunt U stor ten op rek. no. 32.70.39.760 van „Aan gepast vervoer gehandicapten", Ra- bo-Bank, Westerweg, Heiloo (postgiro no. bank: 269978). Hebt U vragen of een idee?? Belt U dan mevr. J. Hart, tel. 335149. BWbmCMBB a j J.P. LE LOUX, 12Vi JAAR BIJ MOTEL HEILOO |0p 23 april is het precies 12l/2 jaar ge leden dat de heer J.P. Le Loux de eer- schuchtere schreden op het moeilij ke Horecapad zette. Dit alles niet zon- jer sukses. Begonnen in het buffet als enige man tussen allemaal dames, nu bedrijfsleider van Motel Heiloo. Er is in die l2Vi jaar wel erg veel veran derd, want in de begintijd was het res- aurant, wat iedereen „kwartje koffie" doemde, dag en nacht open. „Je werk je toen zes dagen per week, de ene keer dagdienst, de andere keer nacht dienst. Ik vond dat niet erg, want ik kon er goed tegenaldus de heer Le Loux Naarmate de tijd vorderde, breidde het werk zich uit, er kwam een stuk inkoop en management bij en het bespreken van partijen. De heer Le Loux: „Ik ben trots op het bedrijf en ik werk hier fijn. Ik hoop dat ik door mijn eigen werkvreugde dit enthousiasme op de anderen kan overbrengen. Een goede verstandhouding is erg belangrijk. Je moet het werk met elkaar doen." Horeca is alert zijn op je klanten. De direkteur van Motel Heiloo, de heer P. v. Veen zei over de jubilaris: „Door zijn grote inzet werd de heer Le Loux steeds belangrijker voor het bedrijf. Hij kan het en het gaat hem goed af". Wij wensen de heer Le Loux 23 april een heel prettige dag toe. «Mohu> VIV ZWEMBAD '"t BAAFJE AFHALEN ZWEMABONNEMENTEN Deze week is er gelegenheid om de bestelde zwemabonnementen voor 't Baafje" af te halen. Dit kan aan het gemeentehuis (Raad- huisweg 4) t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Op zaterdagmorgen is het ge meentehuis hiervoor opengesteld van 9.00 tot 12.00 uur. Grote kollektie 1 katoenen en linnen broeken Superwijde en lange broekrokken jasjes, diverse modellen Donderdag 21 april: De Ark, Mariënstein 180, Voor en na schooltijd; Nic. Beetsschool, R. Hondsbosschelaan 24A, van 8.30-16.00 uur. [Saterdag 23 april: DeZeskant, Het Malevoort 5-7, van 10.00-12.00 uur; Gymnastiekvereniging Klimop, achter Brunogebouw, Past. Van Muijenweg 12, van 10.00-12.00 uur. Scoutingsgroep Victorie, hoek Westerweg/Kerkelaan, van 9.30-12.00 uur (Ha len op verzoek, tel. 333760.) Voor opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van de gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrydag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur. Hulpverleningsproject slachtoffers van misdrijven ï'l. bent slachtoffer van een misdrijf, maar u staat er niet alleen voor! Het hulp verleningsproject slachtoffers van misdrijven wil u hulp bieden. Bel 0 2-118600 of stuur bericht naar Antwoordnummer 811, 1800 WB Alkmaar. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wil, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst is voor een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact adres voor Heiloo: WLeer, C ruijscamp- lkan26, tel.: 332010. Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111 336. Wijkvereniging Termijen Zaterdag 30 april wordt er een rommelmarkt gehouden. Spullen hiervoor worden op zaterdag 23 april opgehaald bij de bewoners in Termijen. Scouting Zaterdag 7 mei wordt er een rommelmarkt gehouden. Spullen hiervoor kunt u op zaterdag 23 en zaterdag 30 april brengen bij de Kaninefatengropp tussen 9.00 en 12.00 uur (achter Buk-Buk) kunt u zelf niet, dan komen wij de spullen ha len. Belt u dan maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur naar: 330785. Beter met Max gedragen kleding en schoenen, huishoudtextiel ptc. kunt u altijd kwijt op het depot van de Max Tailleurstichting, mevr. Smit, Haesackerlaan 22 Heiloo. (tel. 331 3). Verkoop Zomerzegels De jaarlijkse verkoop van zomerzegels, speciale enveloppen, maximumkaarten c d. zal deze week plaats vinden tot en met vrijdag 22 april in het postkantoor. Opbrengst SAKOR-kollekte De kollekte van de Samenwerkende Kinderbeschermingsorganisaties heeft 2826,75 opgeleverd. Helaas minder dan vorig jaar, maar er waren minder kollektanten, zodat niet alle wijken bezocht konden worden. Wilt u alsnog een bij drage storten dan kan dat op girorekening 404040 van Sakor te Den Bosch. Bij deze alle kollektanten en gevers hartelijk bedankt. Wereldwinkel Vrijdagavond 22 april staat de Wereldwinkel weer met kunstnijverheidsproduk- ten en levensmiddelen uit de Derde Wereld in het Loo. Wilt u meer weten over de 'Wereldwinkel komt u vrijdagavond dan eens een kijkje nemen bij onze stand. Heiloo- Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. Anne- lien Kappeijne van de Coppello spreekt maandag 25 april a.s. om 20.00 uur tijdens een openbaar toegankelijke bijeenkomst van de V.V.D. in het Open Huis, Winkelhof 't Loo 19 te Heiloo. Sinds november 1982 is mevrouw Kappeijne Staatssecretaris van sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorlopig is zij belast met de aangelegenheden op het terrein van de emancipatie van de Vrouw de arbeidsomstandigheden, de volwasseneneducatie en de arbeidsvoor ziening voor bijzondere groepen (o.a. vrouwen en etische minderheden). Vanaf 1966 was zij secretaresse van de V.V.D. Twee Kamerfractie totdat zij in 1971 zelf deel uit ging maken van die fractie. Tijdens het kabinet Van Agt-Wiegel was zij vice-fractievoorzitter. Naar buiten toe kreeg ze de meeste bekend heid vanwege haar resolute optreden tijdens het Menten-debat. Binnen de V.V.D. staat mevrouw Kappeijne bekend als een voorvechtster voor de emancipatie en als een deskun dige op het gebied van de parlementaire geschiedenis. Zij bekleedde diverse bestuursfuncties, o.a. bestuurslid Veronica Omroep Or ganisatie, de Stichting „Centrum 45", en van het toneelgezelschap „De Ap pel". Sinds 1981 was ze lid van de Raad van Beheer van de N.O.S., belast met het facilitair bedrijf en het intern perso neelsbeleid. horloger juwelier - stationsweg 85a heiloo - telefoon 072 335730 AFSLUITING VOOR VERKEER VAN SCH. HONDSBOSSCHELAAN In verband met werkzaamheden aan de spoorwegovergang zal de Schuine Hondsbosschelaan op donderdag 21 april a.s. voor het verkeer worden af gesloten. Voetgangersverkeer blijft mogelijk. Via aanduidingen ter plaatse zal het verkeer op de afsluiting en omlegging attent worden gemaakt. RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN IN PLAN OOST Deze week wordt een begin gemaakt met de uitvoering van een aantal rioleringswerken in plan Oost. Deze werkzaamheden omvatten de vernieu wing van de verbindingsduikers tus sen de vijvers in Plan Oost en de aan leg van een drietal zgn. overstortrio- len. Hiermee samenhangend wordt tevens de sloot langs de Nieuwe Plan- tagie verbreed en door middel van een nieuw te graven sloot verbonden met de vijver tussen de Nieuwe Plantagie en Frederica's Hof. De werkzaamheden zullen ongeveer 2Vi maand duren. Na gereedkomen van de werken zullen de doorspoelmoge- lijkheden van de vijvers en de beheer sing van het waterpeil aanzienlijk zijn verbeterd. KINDERBOEKENDAG BIJ BOEKHANDEL 't HOEKSTUK Op vrijdag 23 april zal er in winkelcen trum 't Hoekstuk, een kinderboeken dag gehouden worden. Overal zullen kraampjes (op kinderhoogte) in het centrum staan en er zijn zo'n 3500 kinderboeken. Deze boeken zijn afkom stig van de kindertehuizen in Egmond. Deze zijn nu opgeheven en de eigenaar heeft de hand op de hele kollektie we ten te leggen. De boeken zijn voor de leeftijd van 4 t/m 16 jaar en hebben een vaste prijs van ƒ1,- t/m 6,-. Het spreekt vanzelf dat de boeken in goede staat zijn. Tot vrijdag 23 april! WILDE WATERVOGELPARK OP FLEVOHOF Op Flevohof werd onlangs de aanzet gegeven tot het reali seren van een gebied voor de instandhouding van in Euro pa voorkomende wilde watervogels. Het beheer van dit wil de watervogelpark met verschillende soorten eenden, gan zen en zwanen, is in handen van de „Stichting Aviornis- Flevohof". Aviornis is de vereniging voor vrienden van wilde watervo gels in Nederland. Leden van deze vereniging zorgden on langs al voor het uitzetten van de eerste wilde watervogels op Flevohof, waat het wilde watervogelpark een onderdeel vormt van het „Waterland", een Biesbosch-achtig parkge- bied met kanalen en eilandjes met een uitgebreid wilgen en waterplantenassortiment. De waterkwaliteit in het ge bied is zeer goed door aanwezigheid van kwel. Het gebied staat bovendien in open verbinding met een polderkanaal, zodat de waterkwaliteit ook in de toekomst geen problemen zal opleveren. Door de opzet zijn er goede observatiemoge lijkheden voor de bezoeker, terwijl tegelijkertijd voldoende waarborg aanwezig is tegen onrust en verstoring. De bio toop van het watervogelpark is dus bij uitstek geschikt voor wilde eenden, ganzen en zwanen en bovendien ligt Flevohof temidden van een poldergebied, waar deze vogels van nature graag bij tienduizenden overwinteren. OM NIET TE ZWIJGEN Politieke moorden, elke dag weer wor den we er via de pers mee geconfron teerd. Journalisten in El Salvador. Indianen in Guatemala boeren in India, Iran, Irak enz. Amnesty International, verstaat onder politieke moorden, moorden gepleegd door of met medeweten van de over heid, die niet zijn vooraf gegaan door enige vorm van proces en niet worden gevolgd door een deugdelijk onder zoek. Wat wij door middel van o.a. een kaart- aktie willen bereiken is een onafhan kelijk onderzoek naar de dood van deze mensen en een veroordeling van de da-, ders. Deze Aktie is gestart op 23 maart en duurt tot eind deze zomer. Gedurende deze Aktie zullen kerken, vrouwenorganisatie, vakbonden en scholen benaderd worden, om hier aan mee te werken. Echter ook voor mensen die niet via een organisatie hieraan mee kunnen werken is het mogelijk kaarten (incl. postzegel 1,-) te kopen, om haar desbetreffende regeringen te zenden. Deze kaarten kunt u op onderstaande adressen verkrijgen. Heiloo: G. Zwart, Westerweg 31A, H. Speelberg Hoghe Weijdt 21, A. Wesselius Het Zevenhuizen 3. Limmen: N. de Winter Hoogeweg 25. SPEEL-O-THEEK NU EIGEN ONDERKOMEN IN OUDE BIBLIOTHEEK Na enige jaren met veel plezier gebruik te hebben mogen maken van een zaal aan de Holleweg, heeft de Speel-o- theek nu een permanent onderkomen gekregen in de bibliotheek aan de Kennemerstraatweg 382. Zonder iets ten nadele van de Holle- weg te zeggen is het hier, voor leidsters en kinderen, wel een bijzonder gezel lige ruimte geworden. Buiten het speel goed is er nu ook een „praathoek" gemaakt. Ouders die met hun kinderen naar de speel-o-theek gaan, kunnen hier met elkaar van gedachten wisse len. Hoewel de speel-o-theek in opzet alleen voor gehandicapte kinderen was bedoeld, is gebleken dat kinderen die een periode doormaken, waardoor zij wat extra aandacht nodig hebben, hier ook graag komen en dus van harte welkom zijn. Tot de Speel-o-theek regio Heiloo behoren Alkmaar, Heiloo, Akersloot, Limmen, Castricum en de Egmonden. Misschien ten overvloede: in een speel- o-theek kun je speelgoed lenen, ge woon speelgoed of aangepast speel goed. De Speel-o-theek Heiloo is open op r--„- donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 algemeen een stukje voor de Uitkijk- Op vrijdagavond van 19.00 tot post te schrijven. Dat kan nog stee s„ ANTIEKBEURS IN 'T LOO a.s. Vrijdag en zaterdag wordt er op alle drie de plijnen van de Winkel hof 't Loo een Antiekbeurs gehouden. Ieder zal daar wel iets van z'n gading kunnen vinden want er is keurs van het kleine zilveren miniatuurtje tot mooie stoere kasten en alles wat daar tussen zit. GEMEENTELIJKE, GELD- BESPARENDE PROEF GESLAAGD! Met voldoening hebben wij gekonsta- teerd, dat de twee jaar geleden begon nen proef van de gemeente Heiloo, geslaagd te noemen is. De proef hield in dat de gifspuit voor de schoolplei nen en de bestrating in de woonwijk „De Ronge" voorlopig niet meer ge bruikt zou worden. Grassprietjes, mos, etc. bleven nagenoeg achterwege tus sen tegels en straatkeien. Hopelijk gaat de gemeente na deze positieve proef over tot uitbreiding in meerdere wij ken of zelfs in geheel Heiloo. Bij het verder kritisch bekijken van de nog met gif bespoten plantsoenen, konstateren wij weer opnieuw dat de jonge en klei ne aanplant erg te lijden heeft van het dodelijke gif, vele plantjes sterven of hebben groeimoeilijkheden. Ja, het gif maakt nu eenmaal geen onderscheid tussen onkruid en het dure pootgoed van de plantsoenendienst. Misschien zouden B. en W. en de Raad hun oor te luisteren kunnen leggen bij de buurt- gemeente Egmond. Die gemeente nam enkele weken geleden een raadsbe sluit, dat o.a. gesteund werd door de hele V.V.D.- en P.v.d.A.-fraktie, om het gifspuiten in deze gemeente te staken. Laten we niet te veel luisteren naar de zgn. deskundigen, die maar al te vaak geen gevaar of bezwaar zien bij gebruik van gif en achteraf bijna altijd zeggen „mijn naam is haas", als blijkt dat hëtt gif toch wel erg ge vaarlijk is. Laten wij stoppen met het jaar in jaar uit dumpen van vergif in ons leefmilieu (in dit geval via de ge meentelijke gifspuit, die blijkbaar per liter betaald wordt). De werkgroep „Onkruid vergaat wel" Guido ten Berge UITSLAG ENQUÊTE-AKTIE 1982-1983 In samenwerking met het Instituut voor Evangelisatie te Doorn hebben christenen uit Heiloo, in de periode van september 1982 tot april 1983, een enquête-aktie gehouden in Heiloo- West over GELOVEN. De enquête werd gehouden in de wijk liggend tussen de Westerweg- Ewisweg en de pastoor van Muijen weg, Slootenslaan. uur 21.00 uur, en zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens de ope ningsuren is het tel. nummer 072- 333399. Daarbuiten kunt U informatie krijgen bij mevr. M.H. Post-Stuve, Goodeslaan 55, tel. 072-334152. Nog drie dagen en het is weer zover! Dan gaan van 11 uur tot 4 uur de deuren van de Nicolaas Beetsschool voor iedereen open voor de grote Lente Fancy Fair! Er is van alles te doen voor groot, klein, jong en oud: een rommelmarkt, een boekenmarkt, een kraampje met plant jes en stekjes (w.o. bereklauwplantjes), een pannekoekenstand waar twee in middels geroutineerde vaders hun bak- produkten verkopen, een café waar je gezellig even kunt uitrusten en allerlei lekkere hapjes, drankjes of koffie met cake kunt nuttigen. Dan zijn er allerlei spelletjes: er is een tenniskanon waar je met een net zoveel mogelijk ballen moet vangen, er staan twee hometrainers waarmee je je snel heid en uithoudingsvermogen kunt testen, er is een echt groot Dr. Bibberspel. Ook komt er een heuse waarzegster die op verzoek een blik in je toekomst werpt(soms wel es makke lijk om alvast te weten). En dan niet te vergeten het GROTE RAD VAN AVONTUUR! Onze welhaast legendarische (maar toch zeer eigentijdse) plaatsgenoot Klaas Koomen zal het rad laten draaien voor ieder die een gokje wil wagen. Kinderen die willen meedoen aan een serie spelletjes, kunnen bij de ingang een deelnemerskaart kopen voor één gulden. Die kaart geeft ook recht op grabbelen en limonade. Er zijn spelletjes als sjoelen, ringen gooien ezeltje prik, koekhappen, verkleed-ra ce, koppen gooien, vloerpuzzels enz. Voor alle leerlingen van Basseroet en Nic. Beetsschool is er een masker wedstrijd georganiseerd. Vrijdagmiddag 22 april worden alle maskers door een jury, bestaande uit slechts één persoon: onze meneer Koelemaij, beoordeeld. Maar deze on getwijfeld moeilijke taak is hem zeker toevertrouwd! Per klas worden er drie „aardigheidjes" uitgereikt. Daarna worden de maskers door 't hele schoolgebouw geëxposeerd, zodat ze zaterdag door iedereen te bewonderen zijn. Het doel van onze Fancy Fair is in de eerste plaats een gezellige dag voor iedereen. Als er dan óók nog een batig saldo overblijft willen we daarmee graag iets voor de kinderen doen. In deze bezuinigingstijd moeten we zélf iets ondernemen om aan de financiën te komen. De Basseroet wil graag een speelhut van palen (héél stevig dus) voor op het speelpleifi, nu de speelobjekten die er sinds de opening van de school (1977) stonden, zo vernield zijn.... De Nico laas Beets spaart voor een nieuwe T.V. én een nieuwe antenne, want die werd in de paasvakantie ontvreemd Hiervoor vragen we nog leuke spullet jes. Kijkt u thuis eens rond. Er zijn vast wel dingen, waarvan u zegt: die gebruik ik eigenlijk nooit, wat doe ik er mee, daar staat 't weer voor een heel jaar... Als u die wilt afstaan voor onze Rom melmarkt, dan mag u alles naar de Ni colaas Beetsschool brengen. Van half negen tot 12 uur en van half twee tot 4 uur èn vrijdagavond tot ongeveer 9 uur. U komt toch even bij ons kijken hè, a.s. zaterdag? Tot ziens dan op de Nicolaas Beets school. Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651 lid van nederlandse vereniging van schoentherapeuten stattonscentrum 81 heiloo tel 350789 Op 694 adressen werd aangebeld, daarvan hadden 429 personen geen belangstelling. 176 Personen verleenden hun mede werking, waarvan 68 mannen 108 vrouwen. De overigen (89) troffen we 2 x niet thuis, deze p.ersonen werden d.m.v. een formulier uitgenodigd telefonisch contact op te nemen met het team om een afspraak te maken. Hierop kwam geen respons. Wie geïnteresseerd is in cijfers en ge tallen omtrent kerkbezoek Bijbel- bezit/gebruik etc. kan telefonisch een enquête-uitslag aanvragen bij: mevrouw M. E. Schotanus, Brasem- croftlaan 7, Heiloo, tel. 332169. Op bovenstaand adres kunt u ook in for matie krijgen omtrent ochtend- en avond Bijbelgespreksgroepen, waar belangstellenden hartelijk welkom zijn. TONEELVERENIGING FALKLAND SPEELT NOGMAALS EEN DOOS VOL KRUIMELS Goed nieuws voor diegenen die niet in de gelegenheid waren naar één van de voorstellingen te komen kijken, die Falkland in Heiloo gaf van het toneel spel „Een doos vol kruimels". Op 28 april a.s. geeft Falkland nl. in de kleine zaal van De Vest een extra en tevens laatste voorstelling van dit prachtige stuk van Neil Simon. Het stuk speelt zich af in een flat in New York. Evy Meara, een nichtclub- zangeres, komt terug uit een ontwen ningskliniek voor alcoholverslaafden. Zij wordt opgevangen door Jimmy en Toby, haar vrienden, maar zij kunnen Evy niet echt helpen. Polly, Evy's dochter, trekt bij haar in huis en die is als enige in staat, Evy uit haar isole ment te halen. Neil Simon heeft in dit stuk niet be paald een vrolijke situatie geschetst.] Dat er ondanks alle ellende toch nog veel te lachten valt, kunt U zelf 28 april ervaren. Datum: 28 april. Plaats: kleine zaal De Vest. Aanvang: 20.15 uur. Entree: 6,-. Kaarten verkrijgbaar aan de kas sa van De Vest. PROJEKT VANDALISME Vorige week kon U uitgebreid lezen over het project vandalisme dat wordt gehouden op de lagere scholen in Hei loo. Wij verzochten de leerlingen over het project of over vandalisme in het Vorige week was het wat kort, dat jullie de tijd hadden om een stukje te schrijven. Daarom het volgende: wil je wat schrijven over de lessen op school, over vandalisme, doe dat dan en breng het voor vrijdag 18.00 uur naar de Uitkijkpost, Rechte Honds bosschelaan 22 te Heiloo. mi Vrqe School Manifestatie in De Vest Op zaterdag 23 april a.s. zijn de deuren van De Vest wijd geopend voor een ie der, die geheel vrijblijvend, kennis wil maken met de Vrije School. De laatste jaren is er een enorme groei te konsta teren in de belangstelling voor Vrije School Onderwijs. Vrije School Onderwijs is gebaseerd op de ideeën van Dr. Rudolf Steiner (1861-1925). Hij was natuurweten schapper en een groot pedagoog/fi losoof. Maar bovenal was hij een veel zijdige persoonlijkheid, die de mens plaatste in het grotere en bredere kader van aarde en kosmos. Om een totaalindruk te krijgen van de werkwijze op de Vrije School (er wor den van 10.00 tot 16.00 uur doorlopend openbare lessen gegeven), om kennis te maken met van natuurlijke materia-aantallen gaat, wordt len gemaakte poppen en speelgoed, om van 0,16 berekend), te genieten van een heerlijk stukje mu ziek en een prachtige tentoonstelling onder het genot van koffie met eigen gebakken koek kunt U zaterdag 23 april a.s. terecht in De Vest, Canadaplein te Alkmaar. Vanaf 10.00 uur: van harte welkom!! Vakantie en sociale verzekering Het Voorlichtingscentrum Sociale Ver zekering heeft zojuist weer de geheel herziene folder „Vakantie en sociale verzekering" uitgegeven. In deze fol der wordt er op gewezen dat wie zijn vakantie voorbereidt, er verstandig aan doet te overwegen of er op het terrein van de sociale verzekering nog iets te regelen valt. Vooral ziekenfondsverzekerden en zij die een uitkering ingevolge de Ziekte wet, de Wet op de arbeidsongeschikt heidsverzekering, de Algemene Ar- béidsongeschikheidswet of de Werk loosheidswet ontvangen, kunnen daar mee voorkomen dat zij in hun belangen worden geschaad. De folder is gratis te verkrijgen bij het V.S.V., Zwaans- vliet 3, 1081 AP Amsterdam, tel. 020- 448418. (Alleen als het om wat grotere een stuksprijs FILMWEEKEND IN ALKMAAR A.s. weekend, 22 t/m 24 april, is er in „De Boot" in Alkmaar een Film feest Voor elk wat wils. Vrijdag-, zaterdag-, en zondagavond is „De Boot" open en worden er diver se films gedraaid. Consumpties zijn tegen redelijke prijs verkrijgbaar. Het programma ziet er als volgt uit: 22 april: Paradise trail- een spannende gospel western. Senior Year- studenten en een nieuw begin. 23 april: Chariots of fire - twee hard lopers die hardlopen om de wereld iets te bewijzen. Nachtfilm 24 april: The lion, the witch and the wardrobe- naar het gelijknamige boek van C. S. Lewis. Vanaf 20.00 uur ben je welkom, in de Youth for Christ koffiebarboot, in het Afgesneden Kanaalvlak (bij t Land- bouwhuis) te Alkmaar. De toegang is gratis, dus tot ziens! Provadja Donderdag 21 t/m zondag 24 april: film „Toute une Nuit" van Chantal Akerman. Vrijdag 22 april: optreden van het Centraal Kamer Koor met o.a. „De Klinkerkantate" en „II Principe". Zaterdag 23 april: theatergroep Kak- tus speelt „De Zuigers". Maandag 25 en dinsdag 26 april: film „Come-Back" van Jonne Severijn. Aanvangstijden film: donderdag, 20.15 uur; vrijdag 21.30 uur; zaterdag, 21.30 uur; zondag, 20.15 uur; maandag 20.15 uur; dinsdag 20.15 uur. Aanvangstijden theater en muziek: vrij dag 20.30 uur en zaterdag 20.30 uur. Entree film: normaal 7,-; CJP en 65+ 5,-. Entree theater en muziek: normaal 9,-; CJP en 65 ƒ5,-. Adres: Verdronkenoord 12, Alkmaar, tel. 072-110136. Concert Lutherse Kerk Alkmaar Op zondag 24 april a.s. wordt in de Lutherse Kerk, Oudegracht 187, een concert gegeven door „Quartetto Ama- rilli Amsterdam". Uitgevoerd worden werken van o.a. Frescobaldi, Corelli, Cima, Hotteterre en Bach. De toegangsprijs inkl. programma be draagt 7,50. Voor scholieren, houders van een CJP- of 65 -pasƒ 5,-. Kaartverkoop a/d kerk vanaf 14.00 uur, aanvang 14.30 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1