Ml anjer gHOEg, AANBIEDING: Leren laarzen in voorjaarsgeuren 69.- 35.- STAATSLOTERIJ OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES UWBELANG! simon peek T\l V SHeibose makelaars één ding in gedaehten NIEUWSBLAD VOOR HEILOO e.o. Burgemeester Glijnis koopt eerste abonnement voor theater De Beun A. G. v. d. Nagel "La Mascotte": een sprookje voor volwassenen Bibli 3 modellen geen 149.- maar. Desert booties. FORO.il/IBRWAARD OP DE WEG. NIEUWE L0TENVERK00P VANAF MAANDAG 2 MEI A.S. Onze KLOSETPAPIERAKTIE: weer een enorm succes Heilooënaren: BEDANKT! ^^11 MAKELAARDIJ DONKERSLOOT MAKELAARDIJ VAN STEEG MAKELAARDIJ VOS GEVONDEN VOORWERPEN GROEIBRILJANT ONTVANGEN: NICO VERHEY: 99" 99.- Raadhuisweg 13 - Heiloo •theek 48e JAARGANG No. 17 27 APRIL 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371,1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Kerkemeer 17, 1921 XT Akersloot - Telefoon 02513-13088 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zjjn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) BQ regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Vrijdagmiddag werd, een tikkeltje officieel, het le programma-overzicht van Theater de Beun, aangeboden aan burgemeester Drs. G.JGlijnis. Klaas Koomen, voorzitter van de pro grammacommissie, overhandigde dit aller-allereerste programmaboekje met de opgaven van het seizoen '83-'84 in theater de Beun. "Veel commissievergaderingen zijn er gelegd met Theaterimpressariaten, voorzitter Meyer, penningmeester de vete kontrakten zijn er afgesloten voor we dit fraaie boekwerkje ,,pan klaar" konden afleveren", aldus Klaas Koo men. Op woensdag 4 mei wordt dit informa tieboekje in een oplage van 15000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Aker sloot en de Egmonden, huis-aan-huis in de bus gegooid. Iedereen zal dan voorzien zijn van een fraai boekje met duidelijke theaterinformatie, boven dien is er een prijsvraag aan dit boekje verbonden, welke in de advertentie ligt opgesloten. Men gaat het komende 'sei zoen voor het eerst met abonnementen werken. Een speciaal woord van dank bracht de heer Koomen aan burgemeester Glijnis en de wethouder mevr. Willem- se-v.d. Ploeg, verder het dagelijks bep stuur van de stichting Open Huis, voorzitter meyer, penningmeester de Visser en de medewerkers van drukke- OMR rij de Uitkijkpost. De heren Piet Veen en Wiih Schols die een duidelijk aan deel hactderi in de lay-out, de adver teerders, die een sterke steun waren bij de totstandkoming van het boekje en last but not least, de collega's van de programmacommissie, Marian Scholte, Cas Himmelreich, Jo Breuker en Frits Hogerheyde. Nadat burgemeester Glijnis het boekje en mevr. Glijnis een boeket bloemen hadden gekregen, wilde de burgemees ter ook nog iets zeggen ,,Ik vind dit werkelijk van groot belang en geleide lijk aan begint het theatergebeuren op gang te komen. De commissie is professioneel en met veel overleg te werk gegaan. Ik hoop dat de abonne menten werken, ik weet uit ervaring dat het een verstandige zaak is, vooral voor mensen met een drukke' agenda. Het is een goed excuus om eens een andere samenkomst te verzuimen. Dit was voor de burgemeester het juis te moment om 2 abonnementen te kopen. Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7,1901 EH Castricum Telefoon 02518-50650/50651* 11% DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 Leden, bestuur Trompetterkorps "Heiloo" RECTIFICATIE De Boekenmarkt in 't Hoekstuk was niet op vrijdag 22, maar op zaterdag 23 april. Dit stond abusievelijk in de Uitkijkpost verkeerd vermeld. Onze excuses aan de velen, die vrijdag voor niets zijn gekomen. Donderdag 28 april: De Ark, Mariënstein 180. Voor- en na schooltijd; St. Franciscus, Hoog en Laag 7. Schooltijden. St.^A^eibertschool, Bergeonstraat 22. Schooltijden. Mariaschool, De Blender 2. Tussen 9.00-16.00 uur. Z&PC Heiloo, parkeerplaats zwembad. Tussen 10.00-12.00 uur. BSC Heiloo, par keerplaats 't Vennewater. Ook 1 mei overdag. Zeeverkennersgroep Victorie, Westerweg, hoek Kerkelaan. Tussen 9.30-12.00 Maandag 2 mei: Rehobothschool, Holleweg 98. Schooltijden. Dinsdag 3 mei: 't Kieftennest, Slimpad 16. Schooltijden; Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 8.00 16.00 uur. Maandag t/m vrijdag: Eengezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Gedurende schooltijden. Gehele week: Clemens Willibrord, Westerweg naast Fodi-markt. Altijd. SCHEIDING VAN DE AFVALSTOFFEN AAN DE BRON IS BETER! WAARHEEN MET Afgewerkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations Glas: glascontainers bij de winkelcencentraties. Foto-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd - Nijverheidsweg 4, Foto Kino - Kennemerstraat- weg 330 en Fa. Letschert - Heerenweg 148. Overgebleven medicijnen: de beide plaatselijke apotheken. Oude kwikbatterijen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. Onbrandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. Groot aan de Kanaaldijk alleen voor particulieren Voor opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van de gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur. - Kollekte Astma Fonds r Tussen 2 en 8 mei wordt er een inzameling middels lijsten, bussen, zakjes oi enveloppen gehouden t.b.v. het Nederlandse Astma Fonds. Scouting Zaterdag 7 mei wordt er een rommelmarkt gehouden. Spullen hiervoor kunt u op zaterdag 23 en zaterdag 30 april brengen bij de Kaninefatengroep tussen 9.00 en 12.00 uur (achter Buk-Buk) kunt u zelf niet, dan komen wij de spullen ha len. Belt u dan maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur naar: 330785. Rommelmarkt Bonden voor Ouderen Op 23 en 24 september wordt er op drie pleinen van 't Loo een grote Rommel markt gehouden ter ondersteuning van de realisatie van de nieuwe huisvesting van de bonden aan de Westerweg. Heeft u dus nog kleren, boeken, meubels, prularia, enz. enz. belt u even met de heer IJ. van der Blom, tel. 336455, of de heer JLammers, tel. 333296, dan wor den de spullen bij u weggehaald. WINKELS DICHT OP KONINGINNEDAG Aanstaande zaterdag, 30 april, zijn alle winkels in Heiloo gesloten. De middenstand moet verplicht de win kels dicht houden. Houdt u er dus reke ning mee en haal de boodschappen voor het weekend. Op vrijdagavond Is er gewoon koopavond. COMITÉ AUTOTOCHT BEJAARDEN HEILOO Ieder jaar opnieuw bereiken ons tal loze leuke reakties en dankbetuigingen na afloop van de grote jaarlijkse bejaar- dentocht, die dit jaar voor de 53e keer zal worden gehouden. Dankbaarheid en voldoening van de deelnemers voor de fijne dag, die het organiserend comi té jaarlijks weer voor hen verzorgd, dankzij de financiële medewerking van onze plaatsgenoten en hulp van velen. Een mooie traditie in een veranderende leefgemeenschap, waar men z'n oudere inwoner gratis zo'n onvergetelijke dag kan aanbieden. Vanzelfsprekend dra gen ook de meeste deelnemers naar draagkracht bij in de kosten van e.e.a. en dankzij de grote waardering van zo- velen, zet het comité zich ieder jaar op nieuw geheel belangeloos in om een dergelijke uitgaansdag te organiseren. Een dag waarnaar door vele ouderen met verlangen wordt uitgezien, oude bekenden elkaar weer eens ontmoeten, gezellig samen zijn en als het ware 1 grote familie vormen. Dit jaar zal de ze geheel verzorgde autobus-trip voor onze Heilooër ouderen worden gehou den op donderdag 19 mei a.s. Opgeven voor deelname; Voor deelname aan deze trip kan men zich (uitsluitend) opgeven op maandag 2 mei a.s. van 10 tot 12 uur in het ver zorgingstehuis „De Loet". Op dinsdag 3 mei a.s. van 14.00 tot 16.00 uur in het Open Huis, en op woensdag 4 mei a.s. van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur in het verzorgingstehuis „Overkerck". Aan deze geheel verzorgde dagtrip kunnen deelnemen Heilooër inge zetenen van 65 jaar en ouder. Voor echtparen en samenwonenden is het voldoende wanneer één van hen deze leeftijd heeft bereikt. Daar de kos ten van een dergelijke uitgaansdag ie der jaar opnieuw weer stijgen, doet het comité eén anngena beroep op de deelnemers om hen zo mogelijk financiëel nog wat te steunen, uiter aard naar draagkracht en geheel op vrijwillige basis. Men zou dit eventu eel kunnen doen bij het opgeven. Wil men liever gireren, dan kan zulks op postrekening nr. 565431, t.n.v. de algem. leider, de heer C.A. Roemer, Westerweg 262, Heiloo, onder vermel ding „autotocht bejaarden". Bij voorbaat hartelijk dank! LIJSTER IN DE LOET Nu het eindelijk een beetje weer begint te worden is het voor de vogels de hoogste tijd om een geschikte plaats voor hun nest te zoeken. Een lijster streek neer in Heiloo en vond een plaatsje naar zijn zin bij De Loet. Beter gezegd: in de Loet, want het dier tje bouwde zijn nestje in het kozijn van het wc-raampje bij de woning van de heer Keppel. Vooralsnog geen pro bleem voor de bewoner, maar wat als er een nest vol jonge lijsters de stem banden gaat proberen? Wellicht wacht de heer Keppel een kakofonie van lijs ter liederen. DODENHERDENKING TE HEILOO OUDE HERBERG IS A.B.N. geworden Vanaf vandaag zal de naam Oude Her berg niet meer bestaan, maar vervan gen zijn door Algemene Bank Neder land, kortweg ABN. Uiterlijk is er niet vëel veranderd, van binnen des te meer. „De verhuizing van de Heerenweg 60 naar de Oude Herberg aan de Ken- nemerstraatwcg is het gevolg van de nog steeds sterke groei van onze bank zaken" aldus ABN direkteur Kettner. Ook een gedeelte van de ABN Alkmaar heeft een onderkomen in Heiloo ge vonden, het nieuwe kantoor biedt daartoe ruimschoots gelegenheid. De cliëntenruimte is aanzienlijk gro ter geworden en ziet er in de witte kleur zeer modern uit. Naast het beschermd kassagebeid is een afzonderlijke balie gekomen voor de dienstverlening aan particuliere relaties. Bovendien is in het kantoor een afzon derlijke reisafdeling gevestigd voor de verkoop van vakantiereizen. Op de eerste verdieping, die met een lift te bereiken is, is het gedeelte van de administratie van het kantoor Alkmaar ondergebracht, door middel van terminals is het kantoor Heiloo verbonden met de ABN computer centrale in Amstelveen en Breda en vormt een onderdeel van het z.g. SON-project, waarop een 200 ABN kantoren zullen worden aangesloten. Verder zijn hier ondergebracht de af delingen buitenland, effecten admini stratie, boekhouding en de afdeling organisatie van de regio Alkmaar en omgeving. Het ABN kantoor Heiloo is dus een be langrijk centrum in het kantorennet in Noord-Holland. Vanmiddag (woensdag 27 april) zal burgemeester drs. G. J. Glijnis, het nieuwe kantoor officieel openen. De vereniging Oud Heiloo heeft in het nieuwe ABN kantoor een historische tentoonstelling ingericht, die door iedereen kan worden bezichtigd. De fraaie tuin om het gebouw is aan gelegd door Ruud van Haneghem. Na de officiële opening volgt een receptie en zal de heer Kettner, geassisteerd door zijn staf iedere belangstellende graag de gelegenheid bieden om het nieuwe kantoor te be zichtigen. lidNBMl» MR. J.P. HOPMAN, GRIFFIER DER STATEN VAN ZUID-HOLLAND Oud-plaatsgenoot en oud-medewerker ter gemeentesecretarie, de heer Mr. J.P. Hopman, is met ingang van 1 ju ni 1983, op 36-jarige leeftijd, tot grif fier der Staten van Zuid-Holland be noemd. De heer Hopman trad op 1 september 1964 in dienst van de gemeente Hei loo, waar hij achtereenvolgens werk zaam was op de afdelingen financiën en algemene zaken. Na zijn avondstudie rechten in zeer korte tijd te hebben voltooid, werd hij op 26-jarige leeftijd per 1 december 1972 benoemd als referendaris, in dienst van de provincie Zuid-Holland. Kort na zijn benoeming verhuisde hij naar de gemeente Gouda, waar hij nu nog woont. De heer Hopman begon zijn carrière bij de provincie Zuid-Holland als be leidsmedewerker milieuzaken. Per 1 april 1976 volgde zijn aanstelling als hoofd van het bureau milieubeheer van de provinciale griffie. Op 9 november 1979 werd de heer Hopman benoemd tot hoofd van de afdeling waterstaat zaken en milieubeheer, welke funktie hij per 1 juni 1983 voor het griffier schap zal verwisselen. Een bliksem carrière van een begaafde en op ve lerlei terrein talentvolle man. Reeds bij het vervullen van zijn werkzaamheden op de algemene zaken in de gemeente Heiloo, waren de eerste tekenen waar te nemen, die tot een voor hem sukses- rijke loopbaan zouden leiden. Zijn benoeming tot griffier is alleszins een felicitatie waard. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERKDIENSTEN IN ALKMAAR Met ingang van zondag 1 mei gaat de kerkeraad van de Chr. Geref. Kerk van Broek op Langedijk diensten beleggen voor dé gemeenteleden afkomstig uit Alkmaar en omgeving (Heiloo, Lim men, Egmond, Bergen). Deze diensten zullen gehouden worden in de kerk- zaal van het bejaardencentrum De Dil lenburg (Dillenburgstraat 1). Het gaat voorlopig om ochtendbijeenkomsten, die zullen aanvangen om 9 uur. Voor ganger zal zijn Ds. J. W. van de Gron den, predikant van de gemeente te Broek op Langedijk. De overvolle diensten in de kerk van Broek op Langedijk, in het bijzonder op de zondagmorgen, plaatsten de kerkeraad voor de noodzaak, naar een oplossing van het ruimteprobleem om te zien. De bijeenkomsten waar men nu in Alkmaar mee begint, zijn bedoeld als proef. Een definitieve beslissing zal genomen worden in 1984. LIJST VAN GEVONDEN VOORWERPEN IN DE PERIODE VAN 18 april 1983 tot 25 april 1983 Afhalen op woensdag en zaterdagmiddag tussen 14.00-16.00 Sleutels aan bruin lederen hanger, 1 pr. zwarte handschoenen, 1 gouden halsketting, 1 regenpak, 2 boodschap pentassen, 1 parkiet, geel kindermuts je, kunstgebit (onder). FOTO PRINTSHOP, NIEUWE VESTIGING IN STATIONS CENTRUM Op maandag 2 mei gaat in het Stations centrum, Heerenweg 138 een "Foto Printshop" open. Een Printshop heeft zich gespecialiseerd in het ontwikke len en afdrukken van kleurenfoto's, in één dag klaar. Het unieke van een Printshop is, dat het ingeleverde volle filmrolletje, niet meer de deur uitgaat om ont wikkeld en afgedrukt te worden. Alle behandelingen die nodig zijn om van de opname een kleurenafdruk te maken worden in de Printshop zelf gedaan. In de meeste gevallen is het vóór 10 uur gebrachte filmpje 's middags om 5 uur gereed. Alleen Agfa CNS films du ren iets langer en zwart wit. Het filmpje wordt ontwikkeld in een nauwkeurig werkende ontwikkei- machine. De negatieven die nu ont staan worden op een afdrukmachine, de zogenaamde „Printer" waarvan de naam „Printshop" is afgeleid, tot foto's vergroot. Negatief voor negatief wordt bekeken en via elektronica van de printer wor den de altijd noodzakelijke kleur- korrekties met de hand bijgestuurd, zodat de best mogelijke afdruk van elke opname wordt gemaakt. Wanneer men de foto's komt halen is de vakman achter de toonbank bereid de foto's samen met de klant, te be kijken en het resultaat te bespreken. Alle foto's, worden afgedrukt op het formaat 10 x 15 of 10 x 10 cm. Groter dan gewoonlijk, terwijl de prijs op het normale 9x13 cm formaat gehouden is. Men kan in deze Printshop ook terecht voor vergrotingen, albums, fotolijstjes, nieuwe filmrolletjes enz. in een later stadium, omdat de studio nog niet hele maal klaar is. Pasfoto's, portret foto's, bruidsreportage's kunnen ook ver zorgd worden. Maar George van Veen, eigenaar van deze Printshop, heeft nog meer plannen, zo zal er ook een don kere kamer komen waar amateurs zelf hun foto's kunnen ontwikkelen, tegen een redelijk bedrag kan men de DOKA huren, zelfs 's avonds van 19.30-22.30 uur, Ook de kinderen worden door de 'Printshop niet vergeten want er zullen elke woensdagmiddag kinderfilms wor den gedraaid: George van Veen heeft zijn opleiding gehad aan de fotovakschool in Apel doorn en is al 15 jaar een zeer ent housiast fotograaf. Zijn verdere be roepsopleiding heeft hij gehad van Kees Blokker, de bekende fotograaf uit Alkmaar, die de meesten wel zul len kennen van de Alkmaarse Courant. Maandag 2 mei zal er een feestelijke opening zijn. KONKELBOET KRIJGT ER EEN TERRAS BIJ De Konkelboet, of Pankoekhuis, in de winkelhof 't Loo, krijgt er een ter ras bij. Tot nu toe was het zo dat men in de zomermaanden wel buiten kon zit ten, maar hierdoor wel de doorloop wat belemmerde. Nu wordt het zo dat er een gezellig terras komt met een bij zonder fraai uitzicht en, wat nog be langrijker is, als hij schijnt, de hele dag zon. Er is plaats voor zo'n 10 tafel tjes met 4 stoelen, fleurige parasols en rondom in het groen. Op 1 mei hoopt Jos Veld, eigenaar van de Konkelboet, met het terras te gaan „draaien". Van nu af aan ook op zon dag (v.a. 11 uur) en op maandag. U kunt dus de hele week in de Konkel boet terecht voor uw koffie, gebak of sorbet. Zaterdag 21 mei vindt de officiële ope ning plaats en dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Een folkloristische dans groep zorgt voor levende muziek. Paul en Mark Veld zullen de opening ver richten en ook de drumband zal haar muzikale steentje bijdragen, tevens nog een paar verrassingen. Het fraaie terras is aangelegd door de fa. Heyne uit Heiloo. nu met kortingscertificaat! (zie daarvoor de door ons verspreide folder.) horloger juwelier stationsweg 85a heiloo - telefoon 072 335730 Grote kollektie katoenen en linnen broeken Superwijde en lange broekrokken jasjes, diverse modellen Net als in voorgaande jaren vindt ook dit jaar weer een herdenking plaats van da doden, die gevallen zijn in de tweede wereldoorlog. Op 4 mei wor den om 18.00 uur vlaggen van alle openbare gebouwen halfstok gehangen worden. De inwoners van Heiloo wor den verzocht deze gedragsregel te- volgen. Om 19.40 vertrekt vanaf de Bergeon straat hoek Holleweg de stille tocht naar het monument „De man van Vugt". Iedereen wordt uitgenodiga aan deze stille tocht deel te nemen. Om 19.50 komt de tocht aan bij het monument, waar de harmonie Caeci- lia toepasselijke muziek ten gehore zal brengen. Na het spelen van „The Last Post" door de heer P. H. Tromp zal om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen worden. Na deze stil te zal door enkele gidsen en/of ver kenners namens het college van Bur gemeester en Wethouders een krans bij het monument worden gelegd. Het is de bedoeling dat aanwezigen, die ook bloemen bij het monument wen sen te leggen, dit onmiddellijk na de kranslegging doen. Na het neerleggen van de bloemen wordt de plechtigheid om ongeveer 20.10 uur besloten met het gezamenlijk zingen van de eerste twee couplet ten van het Wilhelmus. Wij nodigen alle inwoners van Heiloo uit aan de Dodenherdenking mee te doen. Het organisatie Komitee. Een staande ovatie van een bomvolle zaal mensen gepaard gaande met een bloemenhulde was het loon voor de Heilooër Operette Vereniging en het Zaans Opera-Operette Orkest aan het slot van de eerste van vier uitvoerin gen van de opera comique „La Mas cotte" in de Beun te Heiloo. Na een wat aarzelend begin en het af schudden van enige schroom ontrol de zich een zeer vlot verlopend spel van zang, muziek, ballet en acteerkun- de waar menig een plezier aan beleefd heeft. Het moet een enorme ver dienste genoemd worden dat de H.O.V het nog steeds presteren kan een zo grote groep mensen te bundelen, die zoveel tijd en energie in een pro ject als „La Mascotte" kan en wil stop pen. Voorwaar een compliment! "La Mascotte" laat zich omschrijven als een spel vol gemaakte problemen die aan het eind allen opgelost worden; een soort sprookje maar dan wel voor volwassenen met specifiek voor hen herkenbare momenten. Daar het noe men van namen zo gebonden is aan ei gen aanschouwing, waarbij men al licht bepaalde mensen te kort zal doen, is het beter van een collectief te spre ken waarbij een ieder haar of zijn steentje op de beste manier heeft bijgedragen. Het is te wensen wanneer het hele ge zelschap straks op video hun eigen prestaties zullen zien en horen, ook zij ontspannen kunnen (na)genieten van het spel, Kloek, kloek, bè, bè, en daarbij de nodige motivatie opdoen om een door het publiek met verlangen tegemoet gezien nieuw project ter hand te nemen. 4 KE'-NN'ËMERSTRAATWËG 382. H£T MALEVOORT 13 In tentoonstelling over het verzet '40-'45, vervolgingen en diskriminatie staat het Dagboek van Anne Frank centraal Het dagboek van het 13-jarige, samen met haar familie ondergedoken Joodse meisje is uniek te noemen. Want dit dagboek werd, zoals met veel dagboe ken wel het geval is, niet geschreven met het oog op effekt. Het is niet ge opend. met de bedoeling het iemand te laten lezen, laat staan het uit te ge ven. Maanden en maanden zat Anne Frank met haar naaste familie en an deren - haar totaal vreemde mensen - opgesloten in een paar kamertjes. Een verpletterende wereld buiten, een krankzinnige situatie binnen! Overdag onhoorbaar zijn. Voor voed sel e.d. afhankelijk zijn van derden. En wanneer deze laatsten gepakt worden door de vijand, wat dan? Een kolk van menselijk geweld en men selijke goedheid, waar de 13-jarige Anne met niemand over kon praten. De anderen waren immers net zo belast als zij. Dus een dagboek: waar ze al haar gevoelens in kwijt kon. Dat dag boek dat ook altijd wel leek te luiste ren, waardoor ze inzicht kreeg in zich zelf. Dit inzicht in zichzelf van een 13-jarig meisje in een door de totaal waanzinnige omstandigheden, versnel de ontwikkeling van meisje naar jonge vrouw, maakt dit dagboek zo uniek. Dit doet het, alhoewel het ook als his torisch dokument gezien kan worden, uitstijgen boven de periode '40-'45. Yvonne Keuls, de schrijfster, kan ook ouders in Heiloo helpen Een vrijwel uitverkochte Beun hing aan haar lippen. Yvonne Keuls, ze noemt zich allereerst schrijfster, en vindt het haar plicht als schrijfster d.m.v. het boek signalen over maatschappelijke wantoestanden door te geven. In haar geval b.v. over drugsverslaving, waar bij ze een oneindig luisterend geduld paart aan de kracht van een bulldozer. Al zo'n 10 tot 12 jaar trekt ze op met jeugdige (om welke reden dan ook niet- thuis gewenste) kinderen en drugsver slaafden. Met de in de kontakten met hen, opgedane ervaringen en hieruit ontstane inzichten, tracht ze te helpen en te redden wat er te redden valt. Via haar telefoonnummer dag en nacht klaarstaand, om luisterend de eerste nood te lenigen. Ook voor de eventueel in Heiloo wo nende drugsprobleemgevallen. Blijf daar niet mee tobben. Ook als ouders niet! Juist voor de ouders heeft Yvonne Keuls een uitermate zinnig en helpend antwoord. Har telefoonnummer is bekend aan de balie in de bibliotheek. Verder is Yvonne Keuls bezig met het stichten van opvang voor vrouwelijke verslaafde prostituées onder de 18 jaar. Hiertoe is een girorekening ge opend: Het nummer is bekend aan de balie van de bibliotheek. De proble matiek rond deze laatsten, bijna nog kinderen, heeft zij uitgebreid beschre ven in haar boek „Het verrotte leven van Floortje bloem". Verder wordt de mogelijkheid onderzocht naar een klinische opvang van deze groep. Bibliotheken gesloten Zaterdag 30 april en donderdagavond 5 mei zijn beide bibliotheken gesloten. Even een misverstand uit de weg ruimen! De Speel-o-theek en de bibliotheek zijn gezamenlijk gehuis vest op de benedenverdieping van de Kennemerstraatweg no. 382. Tentoongestelde boeken worden ook uitgeleend. Carla v.d. bibliotheek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1