anjer WllV-Ho gHOEè> 6 jaar Winkelhof 't Loo 20% cheque korting mtxahiin RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOOR VANAVOND Discussiebijeenkomsten over energie beleid voor de inwoners van Heiloo en Limmen Aanbieding: 25% korting IIIIVH Te belangrijk om alleen aan de deskundigen over te laten. simon peek AANBIEDING: Basketbal-schoenen 69.- AALSMEERSE PLANTENHAL op alle ZOMER en ALCANTARA mantels en kostuums. OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES Winkelhof 't Loo 20-24 Heiloo Kom pa, voor moeder! Filmhuur f 10,- p. band; 3 v. 25,- v. 4 dgn OP VIDEOTAPE NIEUWSB Bep Ter voort wint Renault 5 in super-lo ter y S.V. De Foresters ,/J( fm M SM EILOO e.o. Winkelhof 't Loo drie dagen een "oud-hollandse stad" Koninklyke onderscheiding voor I. de Muynck uit Heiloo wielinga Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 mm am I Maandag 9 mei in het Open Huis FORD. MEERWAARD OP DE WEG. LUXE LEREN COMBINATIES van COOPERS tijdelijk met Raadhuisweg 13 - Heiloo GROEIBRILJANT canvas met rubber, in 7 kleuren dames-en herenmaten A.S. ZONDAG IS HET ZOVER: MOEDERDAG JAARGANG No. 18 4 MEI 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1,1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Kerkemeer 17, 1921 XT Akersloot - Telefoon 02513-13088 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlfjk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) Bjj regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. THEATER DE BEUN PRESENTEERT PROGRAMMABOEKJE VOOR HET NIEUWE SEIZOEN Deze week worden huis-aan-huis in Heiloo, Limmen, Akersloot en de Eg- monden, de programmaboekjes met het theaterseizoen 1983-1984 van De Beun, gedistribueerd. Een boekje dat er zijn mag, voorzien van een fraaie omslag naar een ontwerp van Piet Veen. Het boekje is voorzien van een voorwoord van de wethouder van cul turele zaken, mevr. A.A.M. Willemse- v.d. Ploeg. ,,De Beun heeft zich in een korte tijd tot een niet meer weg te denken cultureel centrum gemaakt", aldus mevr. Willemse. Het boekje geeft een duidelijk overzicht van wat ons het komende seizoen te wachten staat. In de loop van zaterdag 30 april kreeg Bep Tervoort uit Egmond aan de Hoef een telefoontje. Of zij 's avonds om half negen maar in de kantine van De Foresters aanwezig wilde zijn. Op haar lot in de grote loterij van Foresters was één van de hoofdprijzen terecht ge komen Dus ging zij samen met haar man Kees naar Heiloo. En na het af werken van de vaste onderdelen van de loterij kon oud-voorzitter Cees van Leeuwen overgaan tot de uitreiking van de 26 prijzen van de achtste en laatste trekking. De eerste twintig prijzen, pakketten met levensmiddelen ter waarde van 50 gulden, werden in 'sneltreinvaart' uitgereikt. Meest marcante winnaar van één van die pak ketten was wel de vorig jaar nog bij De Foresters honkballende Angel de Matos, die inmiddels teruggekeerd is naar zijn geboorteland, De Domini caanse Republiek. Maar toen de zes hoofdprijzen. Een schrijfmachine, een workmate, een fiets, een bungalowvakantie, een reis ter waarde van 3000 gulden en als klap op de vuurpijl een gloenieuwe Re nault 5, geleverd door het garage bedrijf Bleeker uit Heiloo. Bep Ter- toort wist dus dat ze één van die prij zen zou winnen, maar die auto? En dat was toch waar!! Zeer veel ent- \ro\is\asme in de volle kantine en een heleboel ongeloof bij Bep en Kees Tervoort toen Cees van Leeuwen de uitslag bekend maakte. De loterij heeft De Foresters een flinke financiële injectie gegeven. Dat had de vereniging ook hard nodig! Er zal de komende jaren hard gewerkt worden om de begroting op nul uit te laten komen, en de opbrengst van de loterij is daarbij een zeer goede motivator. Uitslag achtste en laatste trekking: Hoofdprijs (Renault 5) - B. Tervoort (Egmond aan de Hoef); tweede prijs (Reis t.w.v. 3000 gulden) - J. C. Rom- mens (Roosendaal); derde prijs (Bun galowvakantie) - H. J. Neyens (Heiloo); vierde prijs (Fiets) - C. de Vries (Hei loo); vijfde prijs (Workmate) - C. van Leeuwen (Hoorn); zesde prijs (Schrijf machine) - R. Riesmeyer (Bergen). Zevende t/m zesentwintigste prijs (Levensmiddelenpakket t.w.v. 50 gulden): Gerda Swart, C. Frank, S. Hink, F. Gerritsen, H. Sarelse, C. Duyvenstein, H. Ouwejan, D. v.d. Noord, C. Morsch, B. Hamer (al len uit Heiloo, Susan Keesom, R. P. Etten, A. van Beysterveldt (allen uit Alkmaar), A: Matos (Dom Repu bliek), H. Veer (Amersfoort), E. Pos ter (Zandvoort), J. Schouwenaar (Amsterdam), T. Rood (Obdam), W. Laan (Den Helder) en H. de Win ter (Hoorn). WONINGBOUWVERENIGING SINT WILLIBRORDUS Woensdag 4 mei a.s. geen spreekuur vanwege de dodenherdenking. Het bestuur. MM De Stuurgroep Maatschappeiyke Discussie Energiebeleid organiseert op maandag 9 mei om acht uur 's avonds in het Open Huis, boven winkelcentrum 't Loo te Heiloo, een informatiebüeenkomst over energie en energiebeleid. Tijdens deze bijeenkomst wordt een nadere toelichting gegeven op het door de Stuurgroep gepubliceerde Tussenrapport (verkrqgbaar bq de Openbare Bibliotheek). Daarby kunnen de deel nemers met elkaar van gedachten wisselen over de in dit rapport neergelegde infor matie. Aan het einde van de byeenkomst ontvangen alle deelnemers een uitgebreid, persooniyk vragenformulier dat zq mee naar huis kunnen nemen om het op hun gemak door te lezen en, als zq dat willen, met anderen te bespreken. De informatiebyeenkomst wordt op dinsdag 17 mei a.s. gevolgd door een discussie bijeenkomst. Tqdens deze bqeenkomst staat het vormen en uiten van meningen centraal. Voor- en tegenstanders van de verschillende richtingen, die met het energiebeleid kunnen worden ingeslagen, kunnen op deze bqeenkomst met elkaar in discussie gaan en de argumenten voor hun standpunten op tafel leggen. Voor de goede gang van zaken volgt hieronder enige informatie over wat de bedoe ling is van de Brede Maatschappelqke discussie. Energie staat volop in de belangstel ling. Op radio en TV, in kranten en tijdschriften, maar ook in de huiska mer en op het werk wordt veel over energie gesproken. Vaak gaat het daar bij vooral over geld: over de prijzen van gas en elektriciteit, over de financi ële voordelen van energiebesparing, over de OPEC en de wereldmarktprij zen van olie of over de - op dit moment dalende - benzineprijzen. Stuk voor stuk belangrijke, maar tege lijkertijd sterk tijdgebonden zaken. In de 70-er jaren hebben wij meegemaakt hoe de energieprijzen omhoog vlogen, de laatste tijd zien wij dat weer een (tijdelijke?) daling heeft ingezet... Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum ""Telefoon 02518-50650/50651* m Langere termyn In de Brede Maatschappelijke Discus sie wordt geprobeerd vooral naar de langere termijn te kijken. Welke rich ting moet met het Nederlandse ener- gie-beleid worden ingeslagen? Moeten we méér of juist minder energie gaan gebruiken? En hoe moeten wij in onze energiebehoefte voorzien? Welke rol moeten aardgas, olie en steenkool in onze energievoorziening spelen? En wat moet er gebeuren met kernener gie? Moeten we veel meer gebruik maken van wind- en zonne-energie? En wat zijn de gevolgen van deze en ande re keuzen voor de ekonomie, voor het milieu, voor de werkgelegenheid, voor onze portemonnee. Nog voor de eeuw wisseling wordt een aantal van onze elektriciteitscentrales afgeschreven. Moeten wij die vervangen? En zo ja, hoe? Willen wij wel of niet dat er meer kerncentrales in Nederland worden ge bouwd? En wat moet er gebeuren met he centrales in Borssele en Dode- waard? Regering en parlement moeten hier over binnen niet al te lange tijd beslis singen nemen. Het voorbereiden en bouwen van een elektriciteitscentrale neemt ongeveer 10 jaar in beslag. Er moet dus worden vooruit gedacht. En nat kan niet alleen aan deskundigen worden overgelaten, al was het maar omdat de deskundige adviezen niet altijd eensluidend zijn. Op veel punten spreken de experts elkaar tegen. Dat komt omdat elke deskundige zijn of haar keuze mede laat bepalen door ei gen schattingen en wensen. En die hangen af van de ,mens' in de deskun dige, met alle karaktertrekken, be langen en andere hebbelijkheden van dien. Op dat punt tellen wij allemaal evenveel mee. Brede Maatschappelqke Discussie Regering en parlement willen - voordat zij beslissingen over het energiebeleid nemen - weten hoe de bevolking er over denkt. Daarom worden tot de zomer overal in Nederland Brede Maatschap pelijke Discussiebijeenkomsten gehou den. Op deze bijeenkomsten kan ieder een praten over het energiebeleid, zich een mening vormen en deze mening uiten, zowel in de diskussie met ande ren als via het persoonlijke vragenfor mulier dat door de Stuurgroep Maat schappelijke Discussie Energiebeleid is opgesteld. De Uitkomsten van de Brede Maat schappelijke Discussie worden vervol gens door de Stuurgroep verwerkt en opgenomen in het Eindrapport dat eind dit jaar aan regering en parlement wordt aangeboden. nu met kortingscertificaat! (zie daarvoor de door ons verspreide folder.) horloger juwelier stationsweg 85a heiloo - telefoon 072 335730 J neiu>p Naast de voorstellingen van de eigen verenigingen ook een serie veelbelo vende beroepsvoorstellingen. Dit jaar voor het eerst ook de gelegenheid om een abonnement te nemen. Voor slechts 61,- heeft U een abonnement voor maar liefst zes voorstellingen, met o.a. Josée Ruiter, Willem Nijholt, Adèle Bloemendaal, enz. Daar slechts 150 abonnementen beschikbaar zijn is het dus aan te bevelen de bon, op de laatste bladzijde, snel in te leveren. Wie bovendien meedoet aan de prijs vraag, maakt een kans op twee gratis abonnementen of tweemaal een heer lijk diner bij Motel Heiloo of één maal bij Lorenzo de Italiaan, of de Chinees (voor 2 personen). Het verdient aanbeveling het boekje goed te bewaren, zodat U precies weet wat Theater De Beun U te bieden heeft in het seizoen 1983-1984. Theater de Beun heeft 300 plaatsen, waarvanaf elke plaats uitstekend zicht is op het toneel. In de pauze kunt U een heerlijk kopje koffie of een drankje o.i.d. krijgen. Uw keus neemt de Beun serieus. SLUITING GEMEENTEDIENSTEN Alle gemeentediensten zullen op don derdag 5 mei a.s. gesloten zyn. Bij de Aalsmeerse Plantenhal vindt U een weergaloze collectie le keus Bloeiende en Groene planten, Plantenbakjes, enfin te veel om op te noemen. Het advies: Halverwege de Zevenhuizerlaan is ook uw gulden een daalder waard. Na de Moederdag beginnen wq volop met TUINGOED, o.a. prachtige bolbegonia's, geraniums, e.d. Kom het zien en overtuig u Alles 1ste klas kwaliteit. UW ADRES: halverwege de Zevenhuizerlaan no. 54 in Heiloo. Vrydagavond koopavond. De Winkelhof bestaat alweer 6 jaar en dat wordt a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag uitgebreid gevierd. Ook ondernemers die elders in Heiloo gevestigd zijn, zullen meedelen in de feestvreugde. Zo zullen van Raalte en Nieuwpoort zich op het plein bij de Hema ook op „ouderwetse" manier presenteren. De 3 pleinen zullen er uitzien als een Oudhollandse stad, in gezellige winkeltjes zullen de winke liers van 't Loo hun artikelen te koop aanbieden. I.v.m. Moederdag zijn er een paar bijzonderheden. Zo heeft bloemenshop v.d. Lem een grote sor tering bloemen en planten die op het plateau dat op het middenplein staat, zal worden uitgestald. De glasblazer en de pottenbakker heb ben ook leuke ideeën voor Moederdag. Als de glasblazer het glas geblazen heeft, kan zijn vrouw er een naam in graveren. De pottenbakker doet in feite het zelfde. In de voorwerpen die hij maakt, kan ook de naam worden gezet. Beiden staan alleen op vrijdagmiddag op het plein bij Albert Heyn en Alberto. De vaste winkeliers van de Winkelhof hebben allemaal een kraam en zullen hun 6e verjaardag feestelijk vieren. Ine Veen en Jean Thomassen zijn weer van de partij met hun schilderijen. Ook aan de kinderen is gedacht. Voor hen is er een stand waar popcorn en suiker spinnen te krijgen zijn. Pepsi-Proef Op vrijdag 6 mei kan op het plein bij Otto van Os de Pepsi-proef worden ge daan. Velen weten wel hoe dat gaat van de Sterreklame. De test kan ge daan worden van 13.00 tot 21.00 uur. Tevens zal er nog op datzelfde plein een geraniummarkt gehouden worden. De zesde verjaardag van de Winkelhof wordt een feest voor iedereen! Zaterdag 7 mei: Sint Benedictus, J. P. Hasebroekweg 21, tussen 9.00-11.00 uur; ook lompen! Foresters handbal, Parkeerterrin Laan van Muijs, tussen 8.00-17.00 uur; Sint Lidwinaschool, Pastoor van Muijenweg 19, tussen 9.00-11.30 uur, ophalen tel. 334615; Communicatiever. Heiloo, Parkeerterrein, Het Hoekstuk, tussen 9.30- 15.00 uur; ophalen, tel. 334516 (alleen bellen op zaterdag); Scoutinggroep Vic toria, Hoek Westerweg-Kerkelaan, tussen 9.30-12.00 uur, ophalen tel. 333760. Maandag 9 mei: De Basseroet, Trompenburg 49, tussen 8.30-16.00 uur; ophalen tel. 333479, ook lompen! Sint Maarten, Trompenburg 49, tussen 8.30-16.00 uur, ophalen tel. 333479; ook lompen! Maandag t/m vrqdag: Eengezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Gedurende schooltijden. Gehele weeks Clemens Wiliibrord, Westerweg naast Fodi-markt. Altijd. Voor opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van de gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrqdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur. Rode Kruis Vrijdag 6 mei: verkoop handwerken Rode Kruis, tussen 14.00-16.00 uur in Ken- nemerstraatweg 382 (Bibliotheek gebouw). KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wil, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst is voor een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamp- laan 26, tel.: 332010. Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111 336. Hulpverleningsproject slachtoffers van misdryven "U bent slachtoffer van een misdrijf, maar u staat er niet alleen voor!" Het hulp verleningsproject slachtoffers van misdrijven wil u hulp bieden. Bel 072-118600 of stuur bericht naar Antwoordnummer 811, 1800 WB Alkmaar. Hoe het alle betrokkenen is gelukt, mag Joost weten, maar tot en met het verschijnen van burgemeester Rooze- mond in vol ornaat in de aula van de Hogere Technische School te Alkmaar Ge'dragen kleding en schoenen, huishoudtextiel etc. kunt u altijd kwijt op het depot wist de heer I. de Muynck niet dat hij de Max T.infu.s,iC.bg, n,«„. Sm*. Haes.ct.rf,,» 22 Heiloo. 331763,. benoemd, xon «orfen ,0, Offlc.e, de Kollekte Astma Fonds - Tussen 2 en 8 mei wordt er een inzameling middels lijsten, bussen, zakjes ot enveloppen gehouden t.b.v. het Nederlandse Astma Fonds. Coupe Windsor. Een bloemen- arrangement met perkplanten Inklusiet coupe. Vennewatersweg 15, 1852 PT Heiloo, tel. 072-332727 PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE AVONTUUR DE HOOFDFILM mm Muynck nam vrijdag 29 april afscheid als directeur van de HTS/HEAO te Alkmaar. Sinds medio 1982 moest hij zijn werkzaamheden wegen ge zondheidsredenen opgeven. Na zijn ziekteverlof zijn nu de directe ban den definitief verbroken. Echter, of men in Alkmaar de naam van de heer De Muynck licht zal ver geten mag betwijfeld worden. In de twaalf jaar, dat de HTS in Alkmaar is gevestigd groeide de school uit van een kleine schoolgemeenschap tot een Hoger Technisch 'Bedrijf' met onge veer 150 docenten en medewerkers en ruim 1600 studenten. En nog steeds is de groei er niet uit! Dat de heer De Muynck hier een belangrijk aandeel in heeft gehad als aanvankelijk direc teur van de HTS en sinds 1980 door de start van de HEAO als directeur van het Instituut Hoger Beroeps On derwijs (IHBO), laat zich raden. Burgemeester Roozemond van Alk maar liet dat in zijn toespraak duide lijk naar voren komen. "In overleg met het bestuur van de (IHBO) hebben we besloten U (de heer De Muynck) geen vertrek zonder beloning te ge ven. De HTS is zonder een andere school te kort te doen de mooiste school van Alkmaar. Ik ben daarom blij dat ik - in tegenstelling tot wat gebrui kelijk is bij het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding - aan U de onderscheiding mag geven. Alhoe wel U in Heiloo woont en daarom van burgemeester Glijnis de Onderschei ding had moeten krijgen, bent U toch zo ingeburgerd in Alkmaar, dat mijn collega Glijnis geen bezwaar maakte tegen de uitreiking in Alkmaar. Ook van de kant van de medewerkers veel lof voor het vele werk dat de heer De Muynck voor het IHBO heeft verzet. Namens hen sprak de heer De Jonge. "Niet alleen bestuurlijk heeft de heer De Muynck zich voor het Hoger Beroeps Onderwijs in Alkmaar ingezet. Ook toen het nieuwe gebouw aan de Bergerweg gerealiseerd moest worden heeft hij persoonlijk een aan tal bouwkundige zaken aan het ont werp toegevoegd, die van grote waar de zijn gebleken. Bijvoorbeeld is de sporthal grotendeels op de ideeën van de heer De Muynck gebaseerd". Na verschillende toespraken in de tot de nok met familie, docenten en stu denten gevulde aula sprak de ont roerde heer De Muynck de zaal toe. "De Onderscheiding is voor mij een complete verrassing. Je bereikt zo iets echter niet alleen. Het bestuur heeft mij volledig gesteund, de samen werking met de medewerkers was goed en de studenten hadden de juiste mentaliteit: zij kwamen naar de "school om een vak te leren. Iedereen die heeft meegewerkt aan het succes van het IHBO bij deze hartelijk dank". Bij foto: Burgemeester Roozemond spelt de Koninklijke Onderscheiding op de borst van de heer De Muynck onder toeziend oog van diens vrouw.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1