1 m tjLLV-Ho gHOEg, alle zomerjurkjes nu.. 39,— Ze zijn er weer: de echte ESPADRILLES uit Frankrijk alle kleurenZ12.50 10% cheque korting STAATSLOTERIJ IAIIV 11 OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO NIEUW SB FORD. MEERWAARD OP DE WEG. EILOO e.o. A. G. v. d. Nagel - m op nieuwe WINTERMANTELS en MANTEL-KOSTUUMS In augustus is onze Kol lekt ie mantels en mantel-kostuums op zijn mooist en heeft de grootste keuze. Augustus is ook voordelig met 10% cheque-korting Vrijdag koopavond van 7-9 Winkelhof 't Loo 20-24 Heiloo NIEUWE L0TENVERK00P VANAF MAANDAG 1 AUGUSTUS Raadhuisweg 13 - Heiloo sportpark 48e JAARGANG No. 30 27 JULI 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) Bjj regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. «/Ununisvj66" HEiLOQ SIETSKE TUIN, 100.000STE BEZOEKSTER 't BAAFJE Vrijdagmiddag, 15.00 uur, kwam Sietske Tuin (8) in zwembad 't Baafje, niet vermoedend dat zij de 100.000ste bezoekster zou zijn. Wethouder J. Borsjes verwelkomde haar en gaf haar een bos bloemen en een abonnement voor het volgende seizoen en sprak de wens uit ook de 200.000ste nog te mogen verwelkomen. Sietske Tuin is een trouwe klant van zwembad 't Baafje en heeft al 2 diplo ma's. Namens Handelsonderneming ADO en snackbar 't Hoekstuk gaf Ramona Kuylenburg een envelop een Sietske en hierin werd haar een diner voor 4 personen aangeboden. Door het warme weer van de afge lopen weken was de 100.00ste bijna 3 weken eerder dan verleden jaar. De heerG. Bijkerk zegt: „Eigenlijk had ik het nog een week eerder verwacht, maar het weer schommelde nogal in temperatuur en daarmee ook het be zoekersaantal." Vorige week zondag kwamen er 4000 bezoekers naar 't Baafje, de dag erop maar 300. Het hoogste aantal werd gescoord in 1975, toen zochten maar liefst 18.000 mensen verkoeling in het zwembad. lOMfll Automobielbedrijf G. C KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651 AVOND-FIETSVIERDAAGSE VAN T.C. ALCMARIA VICTRIX Evenals vorig jaar, organiseert t.c. Alcmaria Victrix een avond-fietsvier daagse vanuit Huiswaard op 1, 2,3 eil 4 augustus, vrijdag 5 augustus is een inhaaldag. Verleden jaar waren er, mede door het schitterende weer, zo'n 200 deel nemers. Mocht het weer wederom mee werken, dan verwachten wij zeker een zelfde aantal of meer fietsenthousiaste- lingen aan de start. De af te leggen afstanden varieren tus- sen de 25 en 30 km. Onderweg wordt aan de deelnemers op de eerste avond een versnapering aangeboden door de Groentewaag uit de Houtil. De route's zijn met zorg gekozen en op papier gezet. De start en de inschrijving vindt plaats in ontmoetingscentrum „De Rekere", welke van 6 uur geopend zal zijn. In tegenstelling tot andere publikaties, waarin hogere inschrijfgelden werden vermeld, bedraagt het inschrijfgeld 4,voor de jeugd t/m 12 jaar en 5,voor ouderen. Op de laatste avond wacht voor iedereen een fraaie herinnering. JEUGDHERINNERINGEN VAN EEN 70 JARIGE" DE 5 POND SPEK EN 30 EIEREN In het plakboek "Oud Heiloo" van Jac v.d. Kommer wat ik van hem heb mo gen lezen, en dat volstaat met door hem geschreven belevenissen en gebeur tenissen van vroeger en die door de "Uitkijkpost" onder "Oud Heiloo" zijn gepubliceerd. In een aflevering van 16 januari 1980 las ik dat de Heiloóer ijsbaan een ware metamorfose had on dergaan en die dag voor het eerst weer was opengesteld. Onwillekeurig, zo schrijft de heer v.d. Kommer, gingen zijn gedachten uit naar de jaren '30, toen er nog zo'n grote schoolsalleman- derkachel roodgloeiend midden in de consumptietent stond. Een ieder die trek had in een kop hete snert, als je daar tenminste de poen voor had, schaarde zich daar dan gezellig om heen. Mijn gedachten gingen terug naar de winter van 1927-1928 toen ik het artikel over de Heiloóer ijsbaan las. Het vroor toen meen ik 18 tot 22 gra den. Een jaar daarna, in 1929, was de winter nog strenger. Het kwik daalde toen naar 25 graden onder nul. Oude Heiloöers zullen zich die winters nog wel herinneren. De armoede die er toen heerste, kwam door die strenge winters nog harder aan. Vooral de grote gezin nen wisten haast niet hoe ze de eindjes aan elkaar moesten knopen. Zelf was ik toen 15 jaar en de oudste van 11 kin deren. Over eten en drinken hadden wij geen klagen, want aardappelen en groente teelden wij zelf. Naast de tuinderij hielden ze thuis ook nog 6 koeien, dus melk was er ook genoeg. Kleding en schoeisel en niet te verge ten brandstof was echter een grote zorg Produkten zoals aardbeien, brachten niet meer op dan 5 cent een pond, en de slabonen slechts 4 cent een kilo. De boer, die het van de melk moest hebben, kreeg daar niet meer voor dan 2 cent per liter. Men kan dus gerust stellen dat het armoe troef was toen- dertijd. Er was een spreekwoordelijk gezegde in omloop van, een boer en een tuinder hebben in de zomer geen tijd om te eten, en in de winter hebben ze niet te eten. Sociale uitkeringen wa ren er toen niet. Je moest zelf maar zien hoe je het redde. Alleen een of an der Charitas vereniging kon nog wel eens een gulden of een rijksdaalder missen, maar dan waren het de we duwen of ouden van dagen die daarvoor in aanmerking kwamen. Af en toe kre gen ze ook wel eens een half mudje eierenkolen "van het armenbestuur. Het bestuur van de Heilooer ijsbaan wilde in de winter van '27 op '28 ook niet achter blijven en organiseerde schaatswedstrijden. Een heel bijzonde re wedstrijd was wel de wedstrijd die verreden werd voor weduwen en oude van dagen. De prijzen die daar aan ver bonden waren, werden in natura uit gereikt, zoals erwten, bonen, spek, vet en eieren. De weduwen en oude van dagen die daarvoor in aanmerking kwa men kregen van het bestuur bericht, met die verstande dat ze zelf voor een rijder moesten zorgdragen. Daar ik, al zeg ik het zelf, heel goed met de gladde ijzers overweg kon, werd ik be naderd door de weduwe de Graaf, die OP DE FIETS DOOR NOORD-HOLLANDS DUINRESERVAAT Voor een echte vaderlandse fietstocht, komt zeker het Noordhollandse duin gebied in aanmerking. Wij geven hier de beschrijving van zo'n ongeveer 30 km lange rondrit in het gebied tussen Wijk aan Zee en Egmond. De route werd ontleend aan het boekje „Fietsen in Kennemerland, Haarlem, Alkmaar" uit de serie „Ontdek Nederland op de fiets!". Dit boekje met 11 verschillen de fietsrondritten, voorzien van route kaartjes en toeristische informatie, kan door overmaking van 6,60 op postgirorekening nr. 234567 onder vermelding van bestelkode KHA, worden aangevraagd bij stichting: fiets! te Amsterdam. Wij beginnen in Beverwijk en fietsen over de Zeestraat in de richting Wijk aan Zee. Even voorbij wegwijzer 5936 rechtsaf de Creutzberglaan in. Aan het einde bij de driesprong rechtsaf en de weg, die naar links afbuigt, volgen. Verder over de Voorweg tot links de ingang van het Noordhollands Duin reservaat. Hier een toegangskaart kopen en het duingebied in, via padde stoel 22477 en paddestoel 22482 over de Achterweg. Bij paddestoel 22527 naar links de Zwarte-weg in en deze blijven volgen langs paddestoel 22526. Bij paddestoel 22525 rechtsaf en bij paddestoel 22883 weer rechtsaf over de Staringweg. Bij paddestoel 22888 rechtsaf en bij paddestoel 22891 recht door over de Staringweg. Dan de le weg links in en bij paddestoel 22895 rechts de Van Speyklaan in. Bij padde stoel 22899 naar rechts de Zeeweg in. Bij paddestoel 22822 naar links de Jo hanna's weg volgen. Bij paddestoel 22880 naar rechts, bij paddestoel 22881 naar links en bij paddestoel 22593 naar rechts over de Bredeweg. Bij padde stoel 22594 linksaf en bij paddestoel 22595 rechts de Hoofdweg in. Bij paddestoel 22677 linksaf over de Van Oldenborghweg en bij paddestoel 22525 linksaf de Zwarteweg in. Bij paddestoel 22948 naar rechts de Meeuwenweg volgen en bij paddestoel 22946 naar rechts. Bij paddestoel 22484 naar links over de Kaagweg. Bij padde stoel 22945 bij Wijk aan Zee het Noord hollands Duinreservaat weer verla ten en rechtdoor fietsen. Bij paddestoel 20111 linksaf en terug naar Beverwijk. NOG MEER JEUGDIGE WANDELAARS Maakte wij vorige week melding van de jeugdige Jaap v.d. Ent die met 15 jaar de vierdaagse meeliep. Onmiddel lijk kwam er een reaktie dat er nog jeugdiger deelnemers uit ons dorp meegelopen hadden n.l. Marcel v.d. Monde en Marco Keijzer beiden 12 jaar en Dennis v.d. Monde 15 jaar. Hun training bestond uit het meedoen aan de 4-daagse van Heiloo en Eg mond. Dennis en Marcel zijn lid van de Zeeverkennersgroep „Victoria" en hebben ook de hit in Harderwijk ge lopen. De binnenkomst op "St. Anna" was fantastisch zij werden opgewacht door een groep Scouts uit diverse plaat sen in Nederland. KOFFIECONCERT Op zondag 31 juli a.s. is er in „Grada Rajneesh" het maandelijkse koffiecon cert, zo langzamerheid een bekende gelegenheid om onze commune eens te bezoeken. In onze sfeervolle aula zullen voor U optreden: Helma Lydon-v.d.Hoek (blokfluit), Marit Amons (blokfluit), Erik Lammers (gitaar). Het le gedeelte van het concert wordt verzorgd door de 2 blokfluitistes, die muziek van deze eeuw zullen spelen van Louis Andriessen en van de Ja panse komponisten R. Hirose en M. Ishii. Erik Lammers speelt daarna werken van E. Collard (barok), Fernando Sor (1830) en Antonio Lauro (20e eeuw), twee Zuidamerikaanse komponisten. Aanvang van het concert: 11.30 uur. Kosten 5,(koffie inbegrepen). Inlichtingen: Grada Rajneesh, Prins Hendrikstraat 64, Egmond aan Zee, tel. 02206-4114. R.O.H. TERUG VAN VAKANTIE Na een afwezigheid van bijna twee we ken is de Radio Omroep Heiloo vanaf vrijdagochtend (8.00 uur) weer terug in de ether. In de afgelopen periode hebben ook de DJ's elders kunnen ge nieten van de zon. Op zaterdag en zon dag kunt u nu weer luisteren naar de gebruikelijke programma's én veel nonstopmuziek in de namiddag. Zoals bekend wil de Radio Omroep Heiloo met ingang van het komende seizoen (september) met enkele nieuwe mede werkers het team uitbreiden. Overi gens kunt u zich altijd telefonisch opgeven door het nummer 072-333250 te bellen. In augustus zal er beslist wor den wie zich binnenkort discjockey mo gen noemen. In deze maand gaat ook alweer het nieuwe zaalvoetbalseizoen van start. Op 27 augustus wordt de eerste wed strijd gespeeld. DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 van haar meisjes naam Anne de Boer heette, en zo ook bij ons op Kapel werd aangesproken. Een ontzettend goed mens, die in de spaanse griep tijd achter bleef met vier kinderen. Ze woonde in het Boerenstolpje aan de Ho- geweg, tegenover het Julianaklooster. Het enigste waarmee ze zich in haar le vensonderhoud met haar vier kinderen kon voorzien, was een stukje grond, waar ze aardappelen en groente op teelde en een geit voor de melk. In de zomer tijdens de bedevaart had ze bij de Kapel een vaste standplaats, waar ze bananen, appels, peren en si naasappelen etc. verkocht aan de pel grims. Ik zie haar nog voor me staan; Arie, zei ze, er worden schaatswed strijden gehouden op de Heilooer ijs baan, speciaal voor weduwen en oude van dagen en ik heb bericht gehad dat ik daar ook voor in aanmerking kom. Ik moet zelf voor een rijder zorgen en ik wou je vragen of jij dit voor mij wil doen Anne, ze ik, natuurlijk doe ik dat voor je, en ik hoor haar nog zeggen, oh, lekker en alvast bedankt hoor, ik hoop dat je wat voor me in de wacht kan slepen. En zo werd ik door Anne gesponsord. Toen de dag was aa'nge- broken ging ik gewapend met een paar gekregen krulschaatsen van mijn groot vader naar de Heilooer ijsbaan. Tegen wie ik het allemaal op heb moeten ne men weet ik niet meer, alleen weet ik dat het'om 100 meter sprinten ging en ik overbleef met Vasbinder die 5 jaar ouder was dan ik. Hij was besteller bij de P.T.T. Het volgende gebeurde toen Vasbinder en ik aan de start moes ten komen om het tegen elkaar op te nemen voor de eerste en de tweede prijs: de honderden toeschouwers langs de lijn vonden dat Vasbinder, omdat hij 5 jaar ouder was dan ik en ook betere schaatsen had, mij 10 meter voor sprong moest geven. Als je een beet je sportief bent, dan doe je dat werd er langs de lijn geroepen. Die voorsprong kreeg ik van hem. De wedstrijdleider, ik meen dat het Piet de Jager was, aankondigde dat ik 10 meter voorsprong kreeg, ontving Vas binder een geweldig applaus. Toen Holtus de 10 meter met zijn duimstok had uitgemeten en de Jager 1, 2, 3 had afgeroepen, begon de wedstrijd. De toeschouwers langs de lijn hoor ik nog schreeuwen van, Morssiel! Mors- sie Morssie 1 Morssie 1 en tot groot vermaak van de toeschouwers bleef ik die 10 meter op voor, maar on geveer 20 meter voor de finish ging het fout. Ik verloor het ijzer van mijn linkerschaats, viel en. schoof met een snelheid van 25 a 30 km per uur over het ijs naar de finish. Einduitslag: Vasbinder won de eerste prijs met 5 seconden voorsprong en ik ging naar huis met de tweede prijs be staande uit 5 pond spek en 30 eieren én een ontzettend blij en dankbaa gezicht van Anne de Boer, die mij verraste met een pakje van 10 pirate sigaretten. Over nostalgie gesproken Arie Mors vah Blaaderenweg 69 Bergen N.H. SCHIETSPORTVERENIGING SCHIET DOOR Heiloo. De schietsportvereniging de Vrijheid Heiloo met haar accommodatie op het sportcomplex 't Vennewater, het Zevenhuizen 44 blijft dit jaar in de maanden juli en augustus geopend. Dit in tegenstelling tot voorgaande ja ren waarin de vereniging in genoemde maanden haar activiteiten staakte. Het bestuur wil naderhand bezien of deze vooral voor de bestuursleden extra belasting van het geopend blijven in de vakantiemaanden wel voldoende door de leden werd benut. Vooralsnog kan er op maandag en woensdagavond van 20.00 tot 23.00 uur geschoten worden op de afstanden 10, 12 en 25 m, terwijl eens in de 14 dagen op vrijdagavond met "zwartkruit" en zwaar .kaliber pi stool geschoten kan worden. Gebleken is al wel, dat door de geringe re opkomst van de leden, er meer tijd is om belangstellende, toekomstige le den op te vangen en te introduceren in deze tak van sport. Ook de "gastschut- ters" leden van andere bij de K.N.S.A. aangesloten verenigingen die in het bezit zijn van een schietpaspoort, die in Heiloo of omgeving met vakantie zijn kunnen nu gemakkelijk opgevangen worden. Belangstellende kunnen inlichtingen verkrijgen bij de secretaris A. Stet, Kennemerstraatweg 148 te Heiloo tel. 128934 of op de schietavonden van de dan aanwezige bestuursleden. P.V. LUCHTPOST HEILOO Afgelopen weekend was er een vlucht voor de jonge duiven vanaf Moscroen (230 km) en voor de oude duiven vanaf Pt. St. Maxence (395 km). De jonge duivenvlucht werd gewonnen door een duif van G. Schouten, die een snelheid van 59 km per uur maakte jonge duiven hadden het onderweg erg moeilijk, gezien het aantal dat s a- vonds nog op de hokken ontbrak. De oude duivenvlucht werd met grote voorsprong gewonnen door een duif van Th. v.d. Berg, die een snelheid van 68 km per uur bereikte. Uitslag Moescroen: G. Schouten (17) 1, 20 R. Middelburg (7) 2,24 N. Adrichem (14) 3,13,18 C. Groot (5) 4,26 Th. v.d. Berg (12) 5,12 J. Molenaar (8) 6 Kaandorp/Keppel (13) 7 J. de Best (16) 8,17,27 S. Meyssen (9) 9 H. Lases (9) 10,19 M. Meyer (10) 11,23 J. Ooms (8) 14,16,31 D. Keppel (10) 15 H. Dijkstra (7)21,25 A. Breed (11) 22,29,30,32 C. Mienis (4) 28 Uitslag Pt. St. Maxence Th. v.d. Berg (13) 1,3,4,14 N. Adrichem (14) 2,5,13,15 D. Keppel (6) 6,21 H. Lases (14) 7,11 P. Bakker (4) 8,24 A. Breed (15) 9,16,17,18,19,20 H. Dijkstra (12) 10,23 S. Leyen (7) 12 H. Houtenbos (20) 22,25 De technische commissie van HSV-ten- nis organiseert a.s. zondag 31 juli een zogenaamd "thuisblijvers"- - toernooi. De aanvangstijd van de wedstrijden is om 11.00 uur. De inschrijvingsdatum is inmiddels verstreken, maar voor be langstellende kijkers is er op het tennis- complex van HSV nog plaats te over. De toegang is gratis. TA'E MUSIC IN 't HAASJE Woensdag 27 juli komt deze bekende Heilooer Band naar Egmond-Binnen. De nieuwste single „Nightdream is sinds 1 juli in de winkel verkrijgbaar en is op het moment regelmatig op de radio te beluisteren. Zij hebben vnl. eigen werk met als uitgangspunt Rock, aangevuld met swingende covers. Aanvang 22.00 uur. Vrij entree. Zaterdag 30 april Scoutinggroep Victorie, hoek Westerweg/Kerkelaan, van 9.30-12.00 uur. Alle werkdagen Eensgezindheid, Laan van Muijs 1, van 8.00-16.00 uur. Gehele week Clemens Willibrordschool, Westerweg naast de FODI-markt op alle uren. Voor opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van de gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur. SCHEIDING VAN DE AFVALSTOFFEN AAN DE BRON IS BETER! WAARHEEN MET Afgewerkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations Glas: glascontainers bij de winkelcencentraties. Foto-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd - Nijverheidsweg 4, Foto Kino - Kennemerstraat weg 330 en Fa. Letschert - Heerenweg 148. Overgebleven medicijnen: de beide plaatselijke apotheken. Oude kwikbatterijen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. Onbrandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. Groot aan de Kanaaldijk alleen voor particulieren WC-POT ZITTEN SUCCESVOL VERLOPEN Met een handklap gaf burgemeester G.J. Glijnis vrijdagmiddag om 14.00 u het startstein voor een recordpoging wc-pot zitten. Zondagavond om 20.00 u zou het rekord gebroken worden. Alle deelnemers, t.w. Bertus Jansen, Joke Bais, Jos Lèeftink, Pim Visser, Wim Kwinkelenberg, Nico van Eg mond, Carla Middelkoop, Jan Mên?' Aart Sonnevelt, Paul Settels, Stoop en Dirk Koning hebben het ge haald. Het was niet eenvoudig en som mige deelnemers hebben het erg moei lijk gehad, maar ze hielden vol! Burgemeester Glijnis en wethoude Willemse-v.d.Ploeg zijn nog een paar keer wezen kijken om de deelnemers moed in te spreken. In totaal trok dit gebeuren zo'n 8 a 9000 bezoekers. KERMIS IN STATIONSCENTRUM Op 29 - 30 en 31 juli is er weer kermis in het Stationscentrum. Draaimolens, botsautootjes, suiker spinnen, oliebollen en kaneelstokken zijn de ingrediënten voor een gezel lige kermis, dit alles overgoten met muziek maakt dat menigeen dit week- enae weer volop plezier zal beleven in het Stationscentrum. De drie kasteleins Aris de Wit, Kees Mooij en Hans Oudejans beten maan dag bij de kortebaandraverij het spits Hans Oudejans was de overdui delijke winnaar, met verve kwam hij als eerste over de eindstreep, de ande re ver achter zich latend. -- V - r,'.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1