1i u u IN I 3J silly /fe'EMi 11 OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES I iiM Nog twee weken en dan IAII> I I tallV-ho gHOEé> V Videotheek Heiloo NIIUWSB doet u het?#, nrn u kunt hen helpen EILOO e.o. Huis verkopen Rabo Makelaardij 10% korting Lambswool pullovers WXRNER HOME VIDEO ^ief?7dgo (liefst meeiO over fS nationale kollekte geestelijk gehandicapten jEN PLEM NSWEGEl L de leukste combinatie mode Sweaters en truien Sandwich en matchpoint Jasjes en broeken Nico Verney en Soap studio Jacks en jassen Olly en ln-wear Sokjes,maillots.kniekousen Bonnie Ooon Sjaals, handschoenen, hoeden, sieraden, in de winkel waar je zeker slaagt Raadhuisweg 13 - Heiloo Pumps en laarzen van FRED DE LA BRET0NNIERE laarzen van BI0NDINI en ARCHE. Maar ook* de nieuwste BALLERINA'S en QUEENIES v.a. F. 49.- Laarzen in alle modekleuren v.a. F. 99.- REPARATIES cleaning en omwerkingen m - t GEVONDEN VOORWERPEN FORD. MEERWAARD OP DE WEG. I JAARGANG No. 40 5 OKTOBER 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zfjn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) B(j regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. PREMIERE KOMEDIE „ACHT VROUWEN" zaterdag in Theater de Beun Op zaterdag 8 oktober a.s. geeft de Stichting Toneelgezelschap Samen in Theater de Beun in Heiloo de offici ële première van de komedie „Acht Vrouwen" van Robert Thomas. Aan vang: 20.15 uur. „Acht Vrouwen", een stuk dat ooit op het repertoire stond van de toneel groep PUCK, voorloper van het huidige Êen samenwerkingsverband van: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Lekker Dier, Europees Comité tot Bescljermmg van Pelsdieren, Stichting Kritisch Faunabeheer, samen het. Postbus 297AG 1850 Heiloo lÜf i Centrum, waarin Henny Orri toen een glansrol had, houdt het midden tussen een thriller en'een blijspel, al lijkt de suspense wat sterker vertegenwoor digd dan de humor. Acht zeer uiteen lopende vrouwspersonen geraken in een mysterieus isolement, volstrekt afgesloten van de buitenwereld. De dames zijn volkomen op elkaar aange wezen, wat zowel gespannen als malle situaties tot gevolg heeft. Immers, enerzijds staan ze elkaar bijkans naar het leven, anderzijds zijn ze veroor deeld tot elkaar in hun afweer van het onheil, dat in en om het afgelegen landhuis op hen loert. De acht vrouwenrollen worden ge speeld door Trudie Kunst, Gré Kramer, Stijntje Lenting, Marie Koomen, Mar- ga de Graaf, Alie Kossen, Hanneke Koolwijk en Selma Jippes. De regie is van Inge Schreuder. Ofschoon een première van toneelgezelschap Samen allereerst bedoeld is als „kijkavond" voor de vaste en potentiële afnemers van dit reizende gezelschap Noordhol landse amateurtonelisten, zijn er ook kaarten in de losse verkoop verkrijg baar, vanaf heden bij boekhandel Avis, kapsalon Braam en reisbureau Holland International te Heiloo en op de avond van de voorstelling vanaf 19.30 uur aan de kassa van de Beun. Toegangsprijs 8,—p.p. INENTINGEN Op woensdag, 12 oktober 1983 zal er een na-inenting worden gehouden voor de kinderen, die in maart 1983 waren verhinderd. De kinderen, geboren in 1974 en 1979 zullen worden ingeënt tegen DTP. De meisjes, geboren in 1972 worden te gen Rubella (Rode Hond) ingeënt. De na-inenting wordt gehouden in het gebouw van de Kruisvereniging aan de Holleweg 94. De betreffende oproepen zijn 3 oktober 1983 verzonden. Men wordt verzocht zich strikt aan de op de kaart vermelde oproepingstijd te houden. Bij verhindering en/of wanneer u meent geen oproepingskaart te hebben ontvangen, wordt u verzocht de ge meente-secretarie, afdeling bevolking, tel. 33 11 44, toestel 14, hiervan in kennis te stellen. Tenslotte verzoeken wij u met nadruk alle inentingsbescheiden mee te nemen Donderdag 6 oktober: De Ark, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 8 oktober: BSC Heiloo, Parkeerterrein btf de sporthal Het Vennewater. Gehele dag, ook zondag. Halen op verzoek: 333714. Maria Lidwinaschool en Ks. St. Franciscus, Parkeerplaats Het Wielemakers- land. Tussen 9.00-11.30 uur. Scoutinggroep Victorie, Hoek Westerweg-Kerkelaan. Tussen 9.30-12.00 uur. Ha- len op verzoek: 333760. Maandag t/m vrijdag: De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Gehele week: Cl. Willibrordschool, Westerweg naast Fodi-Markt. Altijd. NATIONALE KOLLEKTE GEESTELIJK GEHANDICAPTEN T Vraagt miljoenen, de zorg voor gees telijk gehandicapten. De Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten probeert het nodige geld bijeen te Brengen. Geld voor praktische en op voedkundige thuishulp in gezinnen waar een zwakzinnig of geestelijk ge handicapt kindje is geboren of thuis verblijft. Geld voor vroegtijdige her kenning van zwakzinnigheid bij jonge kinderen - er zijn vele honderden vor men van zwakzinnigheid - waardoor terstond de juiste hulp kan worden ge boden. Al even dringend is geld nodig voor voorlichting aan ouders van gees telijk gehandicapten en aan allen, die zich - veelal vrijwillig - bezig houden met zwakzinnigen. Het werk van de ouderverenigingen en maatschappelijk werk mag al evenmin vergeten worden. Verder allerlei aktiviteiten om geeste lijk gehandicapten, zover dit maar enigszins mogelijk is, tot ontwikkeling e" ontplooiing te brengen, maar waar geen of weinig subsidie voor wordt verkregen. Ougeveer 45% van de kollekte-op- Brengst blijft in dit rayon voor regio- Wie en plaatselijke aktiviteiten t.b.v. geestelük gehandicapten. 1# msaxté? giro II22 222 (2x1. 5x2) utrecht bank 70 70 70 333 (3x70, 3x3) ANTIEKMARKT IN WINKELHOF 'T LOO Zo'n twintig antiekhandelaren zullen op 7 en 8 oktober bezit nemen van de pleinen van de Winkelhof 't Loo. Voor de liefhebber zal er dan weer veel te zien zijn, in het grotere werk de meubels en de fraaie kasten in het kleinere wek de curiosa, zilver, kris tal, koper enz. Ook olielampen én kan delaars die juist in de donkerste tijd van het jaar zoveel gezelligheid kunnen brengen. Het waardevolle van antiek is dat het zijn waarde be houdt en ook in de "witperiode" waar we nu weer naar toe gaan, zich ook uit stekend laat combineren. De antiek markt is geopend gelijk aan de winkel- uren. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 ok tober. De kollekte wordt gehouden van 10 t/m 15 oktober d.m.v. kollekte-enve- lopjes, die U deze week in de krant aan treft. Geeft wat U missen kunt. Wij zijn U dankbaar voor uw gift. SLAGERIJ W. KROM UIT LIMMEN IN DE PRIJZEN Eindelijk was het dan zover. Na 'n jaar van inspanning, zag Slager W. Krom uit Limmen z'n werk beloond met diverse prijzen op z'n ingezonden runderen op de Landbouwdag van vo rige week woensdag in Alkmaar. Haalde hij eerst in het begin van het jaar op de paasveetentoonstellingen in Leiden en Schagen respectievelijk ere- en eerste prijzen in de categorie Zwartbont en Roodbont. In Alkmaar deed Slager W. Krom het niet voor minder. Drie koeien ingeschreven, waarvan één eerste bij de Roodbont, één kampioen zwartbont en één al geheel kampioen van de landbouwdag 1983 werd. Uiteraard een succes om trots op te zijn. De Hoogste prijzen met drie koeien, wie had dat kunnen denken? ROMMELMARKT VAN DE BEIDE OUDEREN BONDEN: De rommelmarkt van de beide Ouderen Bonden in Heiloo, georganiseerd in 't Loo is weer voorbij. En we mogen wel zeggen, dat deze rommelmarkt een ge weldig succes is geweest. Een succes, waarvan men alleen maar durfde dromen. En dit allemaal voor de in richting van het nieuwe sociëteits gebouw "Het Trefpunt". Een succes, dankzij de inzet van vele vrijwilligers(sters), voor wie tijd en moeite geen rol hebben gespeeld. Dank aan alle gulle gevers(sters) maar ook dank aan alle kopers en koopsters. Dank aan het gemeentebestuur van Heiloo voor het beschikbaarstellen \an opslagruimte. Dank aan die vrij willigers, die in 5 vrachtauto's alles naar 't Loo hebben gebracht. Dank aan de verkopers en verkoopsters bij de diverse marktkramen voor de spontane inzet. Dank aan de winkeliersvereni ging 't Loo en hun coordinator Jan Braam, voor het beschikbaarstellen van de verkoopruimte, en voor het kop je koffie wat ons is aangeboden (wer kelijk onmisbaar op zijn tijd). Dank aan de DrieHoek voor de heer lijke koek bij de koffie. Met een dergelijke spontaniteit en inzet gaan de besturen van beide bonden de toekomst met vertrouwen tegemoet. Namens de gezamenlijke besturen van de beide ouderen bonden in Heiloo. Jan Lammers en IJs van der Blom. Ie Prijs Roodbont: kamoioen zwart/bont en de Algeheel Kamtrioen. HJ.A. van 't Hof makelaar-taxateur o.g. 072-154464 Of de plaatselijke Rabobank. "Ik niet!", zei de heer Krom. "Je gaat er heen met de gedachte van: zal het wel wat worden? Er doen sla gers mee die al diverse jaren inschrij ven op verschillenden tentoonstel lingen en zodoende de fijne kneepjes van het vak kennen. Maar als er dan zoiets uitrold, ja dan mag je, dacht ik, meer dan tevreden zijn". En tevreden was hij. Het gestelde doel was dubbel en dwars bereikt. Gun 'n ander ook vakantie Zaterdag reed een geluidswagen, gevolgd door een versierde caravan door Heiloo. De opbrengst was 1768.70. Hartelijk dank aan alle medewerksters, die zich een ochtend of middag ter beschikking stelden om te collecteren. Op de giro- tekening is inmiddels ongeveer 700,-- binnengekomen. Het bedrag van ƒ10.000,-- voor een tweede-hands-caravan, waar de échte minima een week va kantie kunnen houden omdat ze elke dag weer vast zitten tussen de muren van een Amsterdamse etage-woning, komt dus bij stukjes en beetjes bij elkaar. Wie alsnog een bedrag wil storten: het gironummer is: 26.99.78 t.n.v. de RABO-bank, Wes- [erweg 244, Heiloo, bankrek. 1205.11.029 voor de Aktie: 'Gun 'n ander ook va kantie'. De werkgroep "Kerk en Samenleving" hoopt nog vóór mei '84 het be- Jtag bijeen te hebben en de caravan te kunnen inrichten. 20 gezinnen per jaar kunnen er dan een week terecht. 5 OKTOBER 1985 */Mpn,.ivge6'2 Heiloo^ HAUTE COUTURE IN BONT NIEUWE COLLECTIE 1983 hangt voor u klaar. Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 Telefoon 02208-5530 Haarlem Wagenweg 11 Telefoon 02.3-312086 TENNIS IN DE BLOKKERHOF (achter Motel) te Heiloo. Perfecte ac commodatie, gezellige sfeer. Aanvang 10 oktober a.s. Nog beschikbaar: Dl 23-24 uur; WO 23-24 uur; ZO 14-16 en 17-19 uur. Kom eerst kijken of bel nu: 072-330123. 8 OKTOBER-AANBIEDING. uitsluitend vrijdagavond van 19.00-21.00 en zaterdag van 9.00-17.00 u. OP MANTELS EN MANTELKOSTUUMS met kol en v-hals 15 kleuren div. maten per stuk 69.75 2 STUKS Winkelhof 't Loo 20-24 Heiloo i VIDEOTHEEK HEILOO HEROPENT NIEUWE WINKEL Zaterdag 1 oktober heropende Video theek Heiloo de deuren voor het pu bliek. De doorgevoerde renovatie had tot doel de klant een betere en snel lere service te bieden. Hiertoe is het interieur van de winkel volledig gere noveerd. Aan het einde van de dag was gebleken dat aan de opzet volledig was voldaan. Behalve een verbeterde service is ook het assortiment danig uitgebreid. Vele honderden films zijn te huur, waaronder de allernieuwste. Zie voor de openingstijden van Videotheek Heiloo de advertentie elders op de voorpag. „GEEN NIEUWE KERNWAPENS IN EUROPA" Het I.K.V., Stop de N-Bom, Links Hei loo (PPR. PSP en CPN), P.v.d.A. en D'66 hebben besloten samen te werken om deze demonstratie onder de aan dacht te brengen bij de Heiloose be volking. Vanuit Heiloo kunt U op die dag met de bus reizen voor 12,50 naar Den Haag en terug. We vertrek ken om 8.45 uur van het Stations plein en verwachten weer om 19.00 uur terug te zijn. Voor buskaarten kunt U terecht op de volgende adressen: Ed van Dantzig, Baetenburg 120, tel. 335137; Willem Gomes, De Kandelaar 31, tel. 334588; Beppy Lavertu, Westerweg 202, tel. 335710; Ali Schuurman, Vrieswijk 135, tel. 335443; Hanny Speelberg, Hoge Weydt 21; Frank Wessel, Vredenoord 66, tel. 334053. Bij hem kunt U ook terecht voor gereduceerde spoorkaartjes C/19,-). Evt. giften zijn welkom op giro 4634717 t.n.v. E. v. Dantzig. Heiloo. GEVONDEN: Dames portemonnee met inhoud; smurf aan halsketting, zonne bril, schakelarmband; gummi haasje; sleutel, knipportemonnee; briletui; vulpen; bos sleutels; fietstas, knipmes. Afhalen: op woensdag- en zaterdag middag tussen 14.00-16.00 uur. EXPOSITIE FOTOTOESTELLEN BIJ GEORGE VAN VEEN In de fotozaak van George van Veen aan de Heerenweg is een expositie van oude fototoestellen te zien. Het oudste exemplaar dateert uit 1890 een z.g. natte collodium camera, hierbij ge bruikte men ether en alcohol, een ieder zal begrijpen dat dat een erg ontvlam baar geheel was. Wie deze expositie bekijkt realiseert zich weer even wat een enorm grote ont wikkeling er de laatste jaren op dit gebied is geweest. Prachtig is ook de oude toverlantaarn die nog een kaarsje nodig had voor het licht en boven op een pijpje voor het afvoeren van de warme lucht. Ook is er een balgcamera met twee lenzen voor een "stereo" opname. Voor de liefhebber is er veel aardigs te zien er zijn zo'n 25 oude camera's. BUURT HULDIGT MEVROUW MOLENAAR Vorige week dinsdag trokken in optocht de kinderen uit de Middelhof naar het huis van mevrouw Molenaar. Het was die dag, dat zij 80 jaar \Verd, op zichzelf niets bijzonders, maar me vrouw Molenaar is in haar buurt'een bijzondere vrouw. Ondanks dat 7jj alleen woont zijn er bij haar altijd kinderen over de vloer. Zij heeft tijd om met ze te praten, een kopje thee te drinken en zich in hun probleempjes te verdiepen. De kinderen komen er dan ook oh zo graag. Hierdoor ontstaat tevens een kontakt met de ouders. Op deze manier is mevrouw Molenaar een centrale figuur in de buurt geworden. De kinderen hadden een ereboog ge maakt en gingen, in optocht, met al les wat maar lawaai maakte naar huis. De ereboog werd in de tuin gezet en de kinderen gingen naar binnen. Daar werden versjes opgezegd en lied jes gezongen. De kinderen hadden ook een boek gemaakt waarin zij over hun ervaringen met mevrouw Molenaar vertelden, sommigen hadden dat zelfs in dichtvorm gedaan. Natuurlijk had mevrouw Molenaar op deze heugelijke dag voor „haar" kinderen limonade met ijs. Mevrouw Molenaar was vroeger di rectrice van de huishoudschool in Dwingeloo (Drenthe). Na haar pen sionering wilde zij graag weer terug naar Noord-Holland, waar zij vrienden en familie had wonen. Zo kwam zij terecht in de Middelhof, waar zij een belangrijke plaats inneemt in het buurt- gebeuren. DjUH Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-90650/50651 HEILOOËR CLUBKAMPIOEN- SCHAPPEN TENNIS Op zondag 23 oktober- zullen voor de eerste keer in de tenhishistorie van Heiloo de plaatselijke -verenigingen gaan strijden om de plaatselijke ti tel voor clubteams. Het initiatief voor deze strijd komt van de jongste ver eniging, TV, HSV. Op hun nieuwe com plex aan de Bayershoffweg zullen de teams van Het Vennewater, Heiloo en HSV zelf op 23 oktober vanaf 10.00 uur de strijd aanbinden. De teams worden gevormd door de verschil lende clubkampioenen bij de dames en heren senioren. Voor deze unieke sportgebeurtenis heeft Keeman Heiloo een wisselbeker beschikbaar gesteld. Ook andere vormen van on dersteuning zijn nog van harte welkom. Voor publiek i's de entreé gratis. KIJKTIPS VyVRNER HOMP VSDEO [fjetamax Openingstijden: maandag t/m donderdag van 14.00 uur tot 19.00 uur vrijdag van 14.00 uur tot 21 uur; zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur SLIMPAD 36 HEILOO TELEFOON 072-330450 yiDEOI rt'I'I'l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1