LIMMEN 1 (II EGM0ND SPORTENSPEL u hunt hen helpen doet u het? I1U SS I AGENDA LIMMEN AKERSLOOT u m (Ai nationale kollekte geestelijk gehandicapten NIEUW! intcrcari! Doemarkt Limmen VOORKOMING MISDRIJVEN giro 1122 22 2 w utrecht bank 707070 333 (3x70,3x3) Drukkerij Uitkijkpost b.v. t GEVONDEN VOORWERPEN POLITIEBERICHTEN INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR ADVERTENTIES E.D. TOT UITERLIJK 18.00 UUR GEVAARLIJKE KATAPLT EN WORDEN VERBODEN HENGELSPORT ARTIKELEN SNOEKEN? KUNSTAAS BEKSPANNER STALEN ONDERLIJNEN SN0EKD0BBERS Wash and shine metspons 9.25 VALMA QUICK WAX 9.80 KETTINGSPRAY 9.75 CHR00MREINIGER 4.75 Huishoudscharen vanaf 3.40 Huishoudtrappen Een zaak van de politie ènu ill® III MMmÊÊÈS Voor deze grote dag hebben wij een uit- gebreidè- kollektie voor u ter inzage..De* nieuwste ontwerpen van traditioneel modern. Komt u eens langs. U de tekst kunnen mij samen metn opstellen. A P.S. Zojuist verschenen ,yee^ Vé r (de nieuwe HEILOO UITKIJKPOST 5 OKTOBER 15| KUKPO: jaar het i dank bek mede lieve man bet bij: Bussen e: SCHAKEN IN LIMMEN Club-koploper van S.V. Vredeburg is na vier ronden J. Krijt, die junior P. Al ders in den spannend gevecht tot over gave dwong, daarbij nog geholpen door de klok, die het moment van Krijts ze ge - die al vaststond - nog iets vervroeg de. A. Holtes behaalde in een fraaie partij zijn eerste zege. L. van Hoek, die daar ook op uit was, moet het, als de verliezer nog steeds met zijn remise uit de eerste ronde stellen, toen Krijt zijn tegenstander was. In de B-regio ver speelde A. Duikersloot de winst tegen T. Bruin door in het eindspel een loper weg te geven. E. Kerkhof zocht het winnaarspad weer op waarvan H. Le vering als verliezer kan meepraten. Koploper blijft hier desondanks J. Min, die als promoven dus maar liefst zijn vierde zege in successie behaalde, ditmaal op M. Vaandrager. Dezelfde prestatie leverde in de C-groep P. Natte Hij klopte met zwart P. de Waard, terwijl zijn naaste belager, M. de Vries, van R. Kiebert verloor, die nu als twee de van de 22 C-spelers geboekt staat. De resterende resultaten waren:"' A: P. v. Buuren-G. de Graaf 0-1; O. Sauer-R. Bollweg remise; D. Mantéf-T. Broek 0-1; B. Kerkhof-P. v. Etten 0-1; G. Hafkamp-C. Limmen 1-0. B. P. Vlaar-T. Marcus 0-1; W. Bruynse Sr.-M. Aafjes 1-0; C. v. Diemen-H. Wentzel 0-1; K. Aafjes-G. Hes 1-0; J. Bloedjes-A. Kuijper0-1. C: D. de Waard-C. Smit remise; M. Briefjes- C. Luttikhuizen 1-0; N. Bult- M. Blom 0-1; R. v.d. Storm-M. Groot remise;R. Denekamp- M. ICusters 1-0; W. Zwart-A. Bult 0-1; M. Pieneman-J. Kleverlaan remise; H. Mous-R. Hooij- boer 0-1 Onze pionnencursus begint half ok tober. Jongens en meisjes vanaf 3e kl. L.O. kunnen zich dus nog enkele da gen opgeven bij de adressen: C. Visser 't Kieftenland 25, tel 1264 en P. v.d. Heijdt, 't Kieftenland 23, tel. 1977. Grijp deze kans en leer op een prettige manier schaken. KERKEVEILING 1983 Vrijdagavond 4 november a.s. zal het jaarlijks spektakel van de Kerkeveiling te Limmen losbarsten. Een jarenlange traditie wordt opnieuw voortgezet. Het niet meer weg te denken evene ment waarvan de baten ten goede komen aan jeugd en kerk te Limmen De voorbereidingen voor de organisa tie van de veiling zijn reeds in een zeer ver gevorderd stadium. In week 41 (10 oktober) zal er huis-aan-huis een info folder verspreid worden. Onderaan deze folder zit een antwoordstrook wel ke tegen het einde van dezelfde week bij U wordt opgehaald. Hierop kunt U uw gaven, diensten e.d. (eventueel anoniem) kenbaar maken. Vanzelfsprekend rekent de gemeen schap in Limmen op een ieders mede werking en gulle gaven. Heeft U pro blemen omtrent het te schenken arti kel voor dit jaar? Dan hier enkele sug gesties: boeken, schilderijen, lp's, antiek, bloembollenpakketten, tuinartikelen, kadobonnen, taarten, paling, kippen, konijnen, een avondje schouwburg of bioskoop, een jaarabon nement op een krant of tijdschrift, een keukenweegschaal, een videofilm voor de TV, een m3 open haardhout, een mud aardappelen, een pakket levens middelen, en zo kunt U beslist nog wel 100 artikelen bedenken. Nadat de antwoordstroken zijn ver zameld, wordt de katalogus samenge steld. Deze zal ook bij U thuis worden bezorgd, opdat U tijdig voor de veiling kennis kunt nemen van het rijk geva rieerde aanbod. In één van de volgende edities van dit blad zult U nader geïn formeerd worden omtrent de inhoud van de veiling. GEVONDEN: Blauw geruit jack; een herenhoRloge; een grijze rood staart papegaai. Collecte Nierstichting Limmen Dankzg de medewerking van u allen, maar in 't bjjzonder van de collectanten, bedraagt de opbrengst van de collecte ten bate van de Nierstichting 29U3,--. Namens de Nierstichting hartelijk dank. Collecte comité Limmen. Vernieling Van een der scholen werd een regen pijp vernield. De vernielers werden ge lukkig betrapt door een oplettende in woner en deze zullen dan ook de re kening gepresenteerd krijgen. Opval lend was dat het zeer jeugdigen be trof. Auto gevonden Een andere oplettende inwoner trof op de uitrit van zijn woning een hem onbekende auto aan. Deze bleek te Amsterdam te zijn ontvreemd en al daar achter te zijn gelaten. Scharensliep Afgelopen week is er in Limmen een scharensliep gesignaleerd. De politie raadt u aan niet op hun aanbod in te gaan en dat als u wat te slijpen heeft u beter naar een erkende slijper kan gaan. U weet dan zeker dat het goed gebeurd en u zal dan zeker niet te veel betalen. Jeugd en mentaliteit Vooral vanuit de Brugstraat ontvangt de politie de laatste tijd regelmatig klachten over op straat voetballende jeugd, die daarbij de aldaar geparkeer de auto's niet ontzien. Nu zult u na tuurlijk zeggen die kinderen moeten toch ergens voetballen? Ja, daar heeft u gelijk in: ongeveer 50 tot 100 meter verder ligt het kermisterreintje waar op goed gespeeld kan worden. De noodzaak om op de weg te voetballen is dus niet aanwezig. Overigens is dit zelfs verboden. En dan spreken we nog niet over de schade die aan andermans eigendommen worden toe gebracht. Schade melden en betalen is uit de' tijd dat weten we en we weten ook dat alle kinderen braaf buiten spelen, vader en moeder alles eerlijk zullen opbiechten en iemand anders nooit overlast zullen bezorgen, laat staan iets vernielen. Wat we echter niet weten hoe het dan mogelijk is dat er zoveel vernield wordt en wie dit dan wel gedaan moet heb ben. Of zouden er toch kaboutertjes bestaan? De politie gelooft niet in sprookjes en wilt u dan ook vragen mee te werken aan een leefbare gemeente. Hopelijk wilt u de verantwoording dra gen voor hetgeen u zelf of één van uw kinderen fout doet. Fouten maken is menselijk, de verantwoording dragen een morele plicht. Aanrijding Op de kruisweg Rijksweg/Kerkeweg vond een aanrijding plaats tussen een pérsonenauto en een tractor links met aanhangwagen. De bestuurder van de tractor wilde vanaf de Rijksweg links af de Kerkweg inrijden doch kon de draai niet geheel maken vanwege de lengte van zijn voertuig. Hij raakte vervolgens met de oplegger de linkervoorzijde van de voor de ver keerslichten wachtenden personenauto Materiele schade was het gevolg. In de nacht van zaterdag 1 oktober op zondag 2 oktober werd het linker- voorspatscherm van een personen auto, welke op het eigen terrein aan de Kapelweg, geparkeerd stond aan gereden. De dader is na de aanrijding doorgereden. Mogelijk dat eventuele „getuiggq contact met de politie op willen nemen. Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloc KLUB KAMPIOENEN 1983 T.C. HOGEDIJK Onder uitstekende omstandigheden zijn zondag, 25 september, de laatste wedstrijden om het klubkampioenschap gespeeld. Hiermee kwam een eind aan een or ganisatie, welke de uiterste impro visatie heeft gevraagd van alle be trokkenen. Ondanks alle tegenslagen werd op alle fronten vaak een hevige, maar vooral sportieve strijd gevoerd voor een goed resultaat. Met name bij de wedstrijd om de wis selbeker bij de dames, welke ging tus sen Margot Liefting en Henny Glas, kon het enthousiast meelevende pu bliek genieten van uitstekend tennis. De eindoverwinning ging in 3 sets naar Henny Glas. Door een regelmatige score zegevierde Ben Hamberg over Ton Schuit, waar door eerst genoemde voor de tweede achtereenvolgende maal in het bezit van de wisselbeker kwam. De apotheose van de laatste toernooi- dag vormde de herendubbelpartij tussen de routiniers Ben Hamberg/ Han Veltkamp en de enthousiast en met flair spelende Peter Hopman/ Jaap Lap. Onder grote belangstelling trokken Ben Hamberg en Han Velt kamp na een zeer spannende strijd in 3 sets aan het langste eind. Ver meld dient nog te worden dat het wel slagen van deze onder zo bijzondere omstandigheden gespeelde kampioen schappen niet in het minst te danken is aan de positieve instelling van de deelnemers zelf. De T.C. Hogedijk kan daarmee om zien naar een seizoen dat in het kader van het eerste lustrum bol stond van geslaagde aktiviteiten. De kampioenen: Heren enkel A. Ben Hamberg; 2. Ton Schuit; HEB: 1. Herman Neijens; 2. Rob van Vught. HEC: 1. Theo Heeremans; 2. Kees Olsthoorn. HED: 1. Kees Hopman, 2. Peter Soo- nius. Dames enkel A: 1Henny Glas, 2. Mar got Liefting. DEB 1. Frieda Heeremans; 2. Ria neefjes. DEC 1. Riet Zentveld; 2. Gerda Bom- mer. DED 1. Edith Zentveld, 2. Lies Spaans. Op de voorpagina vond u reeds een artikeltje over de goede resultaten van slager W. Krom op de landbouwdag te Alkmaar. Hier nog een foto van de Algeheel kampioen 1983. OPENBARE BIBLIOTHEEK LIMMEN Gedurende de maand oktober is het keramisch werk van mevr. Kolthof te bekijken, tijdens de openingsuren t.w. maandag: 14.30 uur - 17.00 uur. 19.00 uur - 20.30 uur. woensdag: 14.00 - 16.00 uur vrijdag: 14.30 uur - 17.00 uur en 19.00 uur - 20.30 uur. Met ingang van 1 oktober 1983 is het verboden bepaalde gevaarlijke katapulten voor handen te hebben, in te voeren, te vervaardigen of te leveren. Onder een katapult wordt in dit ver band verstaan: een schiettuig, bestaan de uit een met de hand te bedienen voorwerp met daaraan bevestigd elas tisch en veerkrachtig materiaal door gebruik waarvan projectielen kunnen worden weggeschoten met een zo danige kracht of gerichtheid, dat bij door die projectielen getroffen per sonen ernstig lichamelijk letsel ont staat. Onder deze verbodsbepaling vallen niet die katapulten, die klaarblijkelijk zijn bestemd om als speelgoed, of in verband met speelgoed (bijv. om een vliegtuigje of parachute de lucht in te schieten), gebruikt te worden. Inleverperiode Wie in het bezit is van een als gevaar lijk aan te merken katapult (ot onder delen daarvan), krijgt de mogelijkheid gedurende een periode van 14 dagen deze ongewenste handwapenen bij de plaatselijke politie in te leveren. Als de katapulten in de, periode van 1 t/m 14 oktober 1983 worden ingeleverd wordt een tegemoetkoming van 5,-- uitge keerd voor een bedrijfsmatig ver vaardigde katapult en van 0,50 voor een niet-bedrijfsmatig vervaardigde. Voor ingeleverde onderdelen van een katapult wordt0,10 vergoed T.T.L. MARTIN SCHILDER: NOG STEEDS GOED OP WEG.... Hoewel vorige week velen niet begre pen waar de "Herfsttrein vandaan kwam en nog minder waar hij naar toe ging, is het inmiddels wel duidelijk dat het eerste seniorenteam zich sterk aan het manifesteren is in de 2e klas se. Opnieuw wonnen Jan Twisk en vriend Rozing alle partijen en kwam Kees heel dicht in de buurt van zijn eerste punten: nog een klein tikkie geluk en het is zo ver en dan zullen we een stijgende vorm ontwaren. Het tweede kwam een beetje stram en krakend tot een puntenverdeling met de jongelingen van Turnlust en team drie en vier stoeiden wat met hun tègenstanders en hielden de pun ten in Limmen. De junioren 1 en 2 blijven uitstekend presenteren en vooral het eerste team houdt het oog gericht op zijn kampioenskansen. De uitslagen van de week 26 septem ber-1 oktober 1983: senioren: D.O.V. 2 - M.S. 1 4-6; M.S. 2 - Turnlust 1 5-5; M. S. 3 - 't Hooge Huys 13 7-3; M. S. 4 - Puinhoop United 2 10-0; Be fair 4 - M.S. 5 6-4; M. S. 6 - 't Hooge Huys 11 3-7; M. S. 7 - Esopus 6 8-2; D.O.V. 13 - M. S 8 8-2; Wa'tt 4-M.S. 9 10-0. junioren: Disnie 1 - M. S. 1 4-6; M. S 2 - 't Hooge Huys 4 9-1; M. S. 3 - Spi rit 2 1-9; Rataplan 3 - M. S. 4 10-0. meisjes: M. S. 1 - Olympia 1 0-10. ZO SCHAAKTE OPPOSITIE In de vierde ronde van de onderlinge competitie werden 18 partijen gespeeld waarvan er drie in remise eindigden en 1 partij werd afgebroken. Van Hoek had een hele kluif aan Dekker, maar won toch tenslotte. Enigszins verras send was de nederlaag van de zelden verliezende Limmen tegen Reyersen van Buren, terwijl Kemper met slechts 1 uit 3 een slechte start beleeft in de nieuwe competitie Dit waren de uit slagen: van Hoek-Dekker 1-0, Alofs-J. de Graaf 1-0, Brink-Roele 0-1, Niehaus- Maas 1-0, Ebbinkhuizen-Spanjer 0-1, Kracht-Ruiter 1-0, Koenaers-Obdam Vi-Vi, Jongkind-P. Ooyevaar 1-0, Ligt- hart-Slob 0-1, Hafkamp-Alleman afg. van Bentum-Wagenaar 0-1, Reyersen vb-Limmen 1-0, Kemper-Heeringa 0-1, Manni-Morcus 1-0, de Jong- Wasscher 1-0, Werksman-Y. Ooyevaar Vi-Vi Landzaat-Bos 0-1, Burgman-Creutz- berg Vi-Vï Voor de bondscompetitie werd de vori ge week afgebroken party van Opp. I tegen MSC III remise gegeven, zoaat de eindstand 4-4 is geworden. Onnosi- tie II vertrok op donderdagavond 29 sep naar Beverwijk voor een wedstrijd in de derde klasse tegen het vierde team van het roemruchte Pat-Mat. Oppositie keerde met een voorlopige 4-3 voor sprong in Heiloo terug. De uitkomst van de afgebroken partij van Ligthart is nog onzeker. Hafkamp, Landzaat, Kracht en Maas tekenden winst aan, de laatste via een fraai en beslissend torenoffer Zeeman', de Jager en Nie- haus moesten een nul incasseren. Bouwmaterialen D.H.Z.-artikelen Visweg 12a 1906 CR Limmen Telefoon 02205-1788 Diverse soorten Voor automobiel en rjjwiel het komplete VALMA-programma Kettingslot90cmf.12.95 Kabelslot50cm.f. 6,10 Simson reparatiedoos Groot f7.50 klein f3,65 3-4-5-6 treden Openingstijden: dinsdag tm vrijdag 9.00-17.45 u. zaterdag 8.00-16.00 uur Maandag gesloten. Heren dubbel A: 1. Ben Hamberg/ Han Veltkamp; 2. Peter Hopman/ Jaap Lap. HDB nog net niet bekend, wordt later gespeeld. HDC 1. Ben Halff/Kees van Zoonen; 2. Jan v. Gorkum/ Jan Jansen. HDD 1. Co de Waard/Kees Holman; 2. Wim Groen/Dick Stuurman. Dames dubbel A. 1. Margriet Heddes/ Margot Liefting; 2. Ina Lap/Afra Bohle. DDB 1. Bets v.d. Ploeg/Marjan Ka per; 2. Annie v.d. Poel/Frieda Heere mans. DDC 1. Yvonne Vergeer/Joke Beentjes 2.:Toetie van Zoonen/Joke Valkering. DDD 1. Lies Spaans/Tiny Punt; 2. Diny Nouwens/Els Welbedacht. Gemengd dubbel A: 1. Jannie en Sjaak Liefting; 2. Ina Lap en Kick v.d. Linden GDB: 1. Bets v.d. Ploeg/Herman Neijens; 2. Geja Baltus/Rob Drupsteen GDC: 1. Hetty Zwart/Co de Waard; 2. Riet Zentveld/Bert Maureau. GDD: 1. Els Riezebosch/Dick Stuur man; 2. Marouschhka v.d. Pol/Wim Groen. SPRINGCONCOURS De Hippische Club Egmond orga niseert op zondag 9 oktober a.s. een springconcours ter gelegenheid van het 8-jarig bestaan van de vereniging, 's Morgens wordt er begonnen met het B-L-M-Z-promotiespringen. Rond het middaguur begint het feestprogramma met dressuur- en springwedstrijden. Als le Rubriek is er het Relais-springen hoogte 60-90 cm. Rubriek 2: progressief-springconcours voor B en L combinaties, hoogte 100- 110cm. Rubriek 3: progressief-springconcours voor M-Z combinaties, hoogte 120- 130 cm. Na deze rubrieken volgt een zeer spec taculaire rubriek, n.l. het Win or Loose-springen. Dit is een parcours over een oplopende hoogte van de hin dernissen van 80 cm tot 1.70 cm. Met elke goed gesprongen hindernis kan de ruiter een geldbedrag winnen. Wordt er een hindernis fout gespron gen, dan moet de ruiter het parcours beëindigen en krijgt men niets uit betaald. Voor dit concours is een schat van prij zen bijeengebracht door de vele spon sors. Dit springconcours is uitsluitend voor de leden van de Hippische Club van Egmond. Men kan lid worden van deze vereniging voor slechts 55,- per jaar. De wedstrijden vinden zoals gewoonlijk weer plaats op Hoeve Vredesteijn. De toegang is geheel gratis en er is een ruimte parkeer gelegenheid. "BARRELHOUSE" IN AKERSLOOT Zaterdag 8 oktober is het dan eindelijk weer zover, na zeer lange tijd zal de ze in Akersloot en omgeving zo popu laire formatie wederom naar De Vriendschap toe komen om het publiek te verwennen met hun schitteerende muziek. Barrelhouse is een van die zeldzame groepen in onze vaderlandse popwereld, die ondanks een constant succes op de podia nooit tot de hitlijsten is doorgedrongen. Vanaf de oprich ting in 1974 kreeg de groep te maken met een overvolle concertagenda, maar de zes elpees en de twee.singles kregen nooit de aandacht die zij ver dienden. De oorzaak is waarschijnlijk het feit dat de enorme sfeer die tijdens de live-optredens wordt t opgeroepen zich moeilijk op een plaat laat vast leg gen. Barrelhouse moetje zien en vooral live horen en dat kan zaterdag 8 okt. in De Vriendschap te Akersloot. limmen, Rijkswege )p 28 sep dgonverv CONQUISTA NIEUWS Nadat we een week niks van ons heb ben laten horen wordt het tijd om de puntjes eens op de i te zetten. Met in gang van volgende week zijn we het ge hele weekend open. Vrijdag 7 oktober te beginnen zijn we vanaf 20.00 uur open, alwaar Jaap weer de nodige oude en nieuwe platen tevoorschijn zal toveren. Zaterdagavond gaan we het weer eens net zo ouderwets gezellig maken zoals het ook hoort te wezen. En dan, ja we zijn ook op zondag o- pen, vanaf 16.00 uur voor wat ste vigere popmuziek, maar de beton-lief- hebbers zullen ook zeker niet verge ten worden. WOELIG AFZWEMMEN BIJ LOOS Zaterdagmorgen was er weer diploma- zwemmen voor 74 kandidaten van zwembad Loos. Door een verkeerde planning van het Castricumse bad kwa men er na 15 minuten nog eens 60 kinderen met ouders bij die ook di ploma wilden zwemmen. Om ook die kandidaten de gelegenheid te geven, werd er enorm geïmproviseerd hetgeen wel ten koste ging van de rust en soe pelheid die we gewend zijn bij zwem bad Loos. De heer Riet van Qistricum biedt bij deze z'n verontschuldiging aan voor de overlast en bedankt ieder die geholpen hééft om alles toch zo soepel mogelijk te laten verlopen. De geslaagden zijn: Beoordelingslest diploma A: Marco Beentjes; Evert Blom; Maartje Dekker; Paul Dijkdrenth; Monique Eijbergen; Tjeerd Germans; Marcel de Groot; Tineke Kaandorp; Floris Klinkert; Michael Krap; Vania de Leeuw; Eva Meeuwse; Paul Metse laar; Jeroen Mosselaar; Sietze Piers- ma; Miris Reuver; Marlies Reus; Patrick de Ruijter; Margriet van Tiel; Marieke Tulp; Anouk Vennik; Sofie Verwer; Jeroen de Vries; Bibiche de Winter; Sabina Wijchers. Beoordelingslest diploma B: Ninke Bloemberg; Martijn Dekker; Elsje van Driel; Astrid van Engen; Jessica de Groot; Ralph Heijboer; Niels Kaandorp; Utah Koomen; San dy Meijer; Kim van Oostende; Inge Reimert; Kees Jan Steenhoek; Linda Uresem; Marcel Ursem, Dave Vader; Matthieu Worm. Zwemvaardigheid I: Pim Baas: Brigit- ta de Groot; Jeroen Hoedjes; Marianne Bakker. Zwemvaardigheid II: Marcha Jonker; Rolf Schürer; Garrick Worp; Monique Wijnbeek; René Bark. Zwemvaardigheid III: cniela Ainerts; Victor Alberts; Machteld Bultman; Kees Jan Hoogland; Arjen Ridde- rikhof; Joost Sengers; Carolien Smit; Gerbrand Swart. Zwemvaardigheid IV: Ronald Bakker; Laurien Klein Nuland; Manon van der Laan; Jurjen van der Laan; Marjon Lomans; Helen Oostrom. Brevet: Roverzwemmer 1. Zwem: 10 m. schoolslag, over gaand in 10 m. borst crawl; overgaand in 10 m. rugcrawl. De overgang moet gebeuren zonder snelheid te verliezen. 2.: Sculling op de rug; tenen boven water 10 m. vooruit; om lengte as draaien, daarna 10 m. achteruit. 3.: 50 m. alléén de beenslag van de borstcrawl; handen op 'n plankje. 4.: Idem beenslag schoolslag. 5.: 200 m. schoolslag met keerpunten 6.: 200 m. borstcrawl met keerpunten. 7.: 100 m. rugcrawl met keerpunten. Kandidaten: Anita Klaver; Esther v.d. Laan; Paul Dekker; Rob Groeneveld. \fstandzwemmen: 1.000 m: Het zwemmen over 'n afstand van 1000 m. De afstand moet ononder broken worden afgelegd met een er kende zwemslag. Het wisselen van zwemslag is toe gestaan echter alléén direct na 'n keerpunt. Kandidaten: Martijn Veldman, alleen borstcrawl. Afstandzwemmen: 1500 m. Het zwemmen over 'n afstand van 1500 m. De afstand moet ononderbroken worden afgelegd met een erkende zwemslag. Het wisselen van zwem slag is toegestaan echter alléén na een keerpunt. Kandidaten: Bert Veldman, alléén borstcrawl; Thomas de Bree, al léén borstcrawl; Mirjam v.d. Taan, wisselslag. Goud Medaille: Kandidaten: Mariene Lubberink; Peter v. Saase. KLEUTERGYMNASTIEK G.V. D.O.V.E.S. Doordat een aantal kleuters van het lesuurtje in de zaal aan de Burenweg (plan Oost) is overgegaan naar lessen voor oudere kinderen, is deze groep te klein geworden en zijn we genood zaakt dit lesuur stop te zetten, tenzij hiervoor deze week voldoende nieuwe kinderen (46 jaar) worden aange meld. De les wordt gegeven op woens dagmiddag van half 2 tot half 3. Voor opgave, resp. inlichtingen, kunt U terecht bij ons sekretariaat, Trompen burg 32, tel. 333319. Ook het kleuter uur op zaterdagochtend van 1112 uur in de zaal aan de Kerkakkers kan nog wat nieuwe kleuters plaatsen. Voor de landelijke kollekte voor de ge handicaptensport (14—20 november) wordt aan ons om kollektanten ge vraagd. Wie van onze leden wil zich hiervoor beschikbaar stellen? Opgeven bij mevr. Ouweltjes, tel. 331250. Hengelsp-ortvsreniging De Vroegte Wint Witvis kompetitie Zondag j.l. werd de 5e kompetitie wit vis gehouden in de vijvers van Plan Oost. Ruim 30 hengelaars hadden zich hiervoor opgegeven. Ondanks het zach te klimaat waren de vangsten niet zo denderend, veel ondermaatse vis. Om de vis te wegen, waren ze aan de te kleine kant. Niettemin was er een uit slag, die was als volgt: A-klasse, 1: J. v. Willigen, 24300 gr.; 2. W. Wesseling, 4050 gr.; 3. D. Sanches, 750 gr. B-klasse: 1. W. Geurts, 1925 gr.; 2. G. Mooy jr., 650 gr.; 3. M.v.Steeg, 650 gr. C-klasse: 1. M. Scholte, 150 gr.; 2. J. Ursem, 100 gr. ip leeftijd liloo, 28 sizede oir. adre: feterweg lecremat: leden ove «der, g ndeoudi Sta, liloo, 1 leGouwi kespor S. Huis Speelt Itcrema in Pap i Ut hij zo fide hij tien n ;toen zi ij ons Met zachti el li ioo, 1 t wenweg hiemat rdag 9 o dag 16 R. Hondsbosschelaan 22, Heiloo Telefoon 072-330175 Ég 29 Van de Wets bt Vent kollektk ^ok 'United: Ég 81 «l.PIa Wew Heiloo 'T VENNEWAlFK BADMINTON In 't VB1 werden beide heren enkels gewonnen. Bas Keijzer won in een drie setter. Invalster Trees Smit speelde de sterren van de hemel en won met 3-11, 12-10 en 11-3. Alhoewel de partners niet op elkaar waren ingespeeld, werd ook de mix Rob Berger/Trees Smit door sterk spel gewonnen. Rob en Raymond Berger wonnen in een driesetter met 15-7 17-18 en 15-2. Het gaat goed met 't VB1. Tot nu toe 5 punten uit 3 wedstrijden in deze zwa re overgangsklasse. In 't VB2 werd alleen de damesdubbel gewonnen. Het gaat matig met 't VB3, nog geen punt uit drie wedstrijden. Dit weekend echter wel weer een mooie wedstrijd met maar liefst vier driesetters. Alleen de enkels van Bart Kuipers en Ria Zoon werd gewonnen, 't VB8 heeft zes punten uit drie wedstrijden, wat voor een groot deel te danken is aan de sterk spelende nieuwe dames Cynthia de Vries en Anita Admiraal. Beide heb ben nog geen enkel verloren laten gaan Bij de jeugd won Al, A3, BI en Cl Bij 't VB BI, won René Kaandorp z'n enkel in een driesetter. Tom Dellen® won met 15-6 en 15-0. De gemengd dubbels van de koppels René Kaan- - dorp/Astrid Ketzer en Tom Delleman' Brigitte Sauer werden met gemak ge' ere wonnen. De herendubbel werd ge aê wonnen met 15-3 en 15-8. Volgende ag week zondag om 12 uur speelt t ™s> en 't VB2 thuis Competitieuitsl#|®J- 't VBl.2,3. E.B.C.3-'t V.B.l 3-5, Zeemacht 't V.B.2 7-1 en 't V.B.3-H.B.V.5 2-t Wol ®e NEDERLANDSE SKI VERENIGING De Nederlandse Ski Vereniging, kring Alkmaar e.o. organiseert ski-gymn tiek. De lessen worden gegeven ao gediplomeerde sportleraren. woensdagavond wordt er les 8e8ev. xtbal van 19.00 tot 20.00 uur in het gj* toen kaal aan de Driestal. Op donderdag) forse:c avond wordt er les gegeven van -ende tot 22.00 uur, in het gym-lokaal aana #«e ze Kerkakkers. 'verwir llige d I "achts De kosten voor leden zijn 60 epn korte kursus (tot kerst) en I jjtaa, voor een lange kursus (tot eind ari). Niet-leden betalen 10.— per lesperiode. Opgave voor aanvang van de les zaal. Voor nadere inlichtingen K bellen: mevr. J. van Leenen, 072—332533. 'ge inv "eem zoi .-«in ttwe krscl Éarb jjEght «veel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 16