EVENEMENTEN-AGENDA PREDIKBEURTEN EN ANDERE DIENSTEN Fa. J. de Graaff Geen Uitkijkpost ontvangen? B i b I i - -theek x POLITIEBERICHTEN «ft Dr. WILLEB00RDSE is 12 oktober afwezig. Bel 's donderdags: 072-330175 Th. E. KEMPERS, huisarts AFWEZIG van 0 t/m 16 oktober. mvwrwwuwy AUTORIJSCHOOL „DE WAAG" EEN GOED LEVEN IN EEN GAZEN KOOI DIERENBESCHERMING HEIL00-LIMMEN-CASTRICUM. UITKIJKFOS I 5 OKTOBER 1983 KE-.N NE ME RSTR A ATW-EG 382 HET MALEVOORT 13 VOOR DE JEUGDLEZERS Hoera! Het is weer kinderboeken- weekfeest in de bibliotheek! Dit jaar is het onderwerp: Spelen met woorden. Een enig spannend spel. En in de bibliotheek aan 't Malevoort wordt het extra spannend. Op zaterdag 15 okto ber gaan we op het grote KINDER BOEKENFEEST van de bibliotheek Heiloo dat woordenspel ook spelen en maken er dan één groot verhaal van. Dikwijls speelt een verhaal zich af in een sprookjesachtige omgeving, waar in soms heel enge figuren allerlei malle fratsen uithalen en de meest dolle dwaze dingen beleven. In de bibliotheek, die op 15 oktober omgetoverd is in een bladzijde uit een sprookjesboek, lopen ze dan ook rond; de heksen, de spoken, de reuzen, de tovenaars, maar ook een paar mooie sprookjesprinsessen en heel lieve feeën. Met al die sprookjesfiguren gaan we dan spelen met woorden en de tovenaars toveren nog andere span nende dingen uit hun hoed. Voor de kinderen uit de eerste t/m de vijfde klas van de basisschool. We spe len weer in twee groepen: van 1x30 tot 15.00 uur en van 15.30 tot 17.00 uur. Voor de zesde klassers en de leerlingen van het voortgezet onderwijs is er een VOORLEESWEDSTRIJD. Het is de bedoeling dat jullie dan voorlezen: een verhaal of een gedicht of een paar bladzijden uit een boek of iets wat jullie zelf gemaakt hebben. Dat mag ook. Alleen.... het gaat om het voor lezen en niet om wat je leest, alhoewel! Er is een kundige jury met o.a. de be kende actrice, onze plaatsgenote mevrouw Ine Veen, mevrouw A. Tim mer, hoofd van de bibliotheek en de heer C. Tensen, neerlandicus. Verder zal mevrouw Veen jullie ver tellen, waar je met voorlezen of met een stuk voordragen op moet letten. Ook fijn om te weten, als je een werk stuk voor de klas moet voorlezen. Want een niet zo best geschreven stuk boeit meer, als je het op de goede toon leest, dan het allerbeste werkstuk, dat wordt opgedreund. Er zijn aan deze voorleeswedstrijd leuke prijsjes ver bonden. De middag wordt gehouden: in de herfstvakantie op maandagmid dag 17 oktober om 14.00 uur. En dit geldt voor alle kinderen: Lezen jullie heel graag? Dan kunnen jullie weer meedoen aan het LEES PROGRAMMA: VIJF boeken lezen over hetzelfde onderwerp. Ditmaal over boeken waarin voorkomen: hek sen, reuzen, draken, spoken en to venaars. Lekker griezelen dus met enge boeken. Wanneer jullie vijf van zulke boeken hebben doorgegriezeld, wor den jullie lid van de club van Engerds en als beloning krijgen jullie een mooie kleurige affiche met daarop een ENGERD. Vanaf vandaag, kan iedereen die mee wil doen aan de kinderboekenweek festiviteiten van de bibliotheek aan 't Malevoort, zich opgeven bij de jeugd- inlichtingenburo's in de bibliotheken Malevoort en Kennemerstraatweg. Er zijn een beperkt aantal gratis kaar ten. Wie mee wil doen moet zich dus vlug opgeven! Veel plezier. Geheugensteuntje Gewijzigde openingstijden: Bibliotheek Het Malevoort dinsdag 10.00-12.00 14.00-20.30 uur woensdag 14.00-16.00 uur donderdag 10.00-12.00 uur 14.00-20.30 uur vrjjdaglO.00-12.00 uur 14.00-20.30 uu zaterdag 10.00-12.30 uur Bibliotheek Kennemerstraatweg maandagavond 19.00-20.30 uur woensdagmiddag 14.00-16.00 uur vrijdagmiddag 14.00-17.00 uur Carla van de bibliotheek Provadja Donderdag 6 t/m maandag 10 oktober: Film: Law and Disorder van Ivan Passer. Vrijdag 7 oktober: Het Ljjntheater speelt 'Het Céline-Project'. Zaterdag 8 oktober: Theatergroep Kode speelt 'Na Babel' van Chris Junge. Dinsdag 11 oktober: Film: Dementicare Venezia van Franco Brusati. Aanvang film: donderdag 20.15 uur; vrijdag 21.30 uur; zaterdag 21.30 uur; zon dag 20.15 uur; maandag 20.15 uur; dinsdag 20.15 uur. Aanvang theater: vrijdag 20.30 uur; zaterdag 20.30 uur. Entree film Normaal 7,--, CJP en 65= 5,50. Entree theater. Normaal 9,--, CJP en 65= ƒ5,50. Provadja, Verdronkenoord 12, Alkmaar, tel. 110136. Vredeszanggroep Zaterdag 8 oktober: optreden bij 't Loo om 11.00 uur. Ouderavond kleuterschool De Basseroet a.s. Maandag 10 oktober wordt op de kleuterschool De Basseroet de jaarlijkse ou deravond gehouden. Voor deze avond is uitgenodigd de heer Frans Trap, docent bewegingsonderwijs aan de KI. O. S. te Bergen. "STICHTING ROLSTOELBUS HEILOO E.O." In Heiloo-Limmen en de Egmonden is sinds kort een rolstoelbus met lift en zal door vrijwilligers worden gereden. De bus is dagelijks beschikbaar van 8 - 24 uur. Alleen maandag - woensdag en vrijdag niet van 11-2 uur. De bus kon worden aangeschaft door de opbrengst van de kollekte en gif ten van Klaverjasdrive groep WAO Heiloo - Rabobank - N.V.O.B. - Avo Nederland - Mevr. X (wil onbekend blij ven)- Hervormde kerk - Geref. kerk - Fa. Groot aann. Heiloo, Links Heiloo, Katholieke Kerk. Mochten er andere politieke partijen en firma's zijn die ons willen steunen dan kunnen zij hun bijdragen storten op Ra bobank postgiro 269978 rekening 32.70.39.760 onder vermelding "Rol stoelbus Heiloo e.o." gift". Wilt u do nateur worden Ook dat kunt u doen op bovengenoemde bankrekening, dan met vermelding "donatie" min. bij drage f. 10,-- per jaar. Het ligt in de bedoeling 1 november te starten, na dere berichten komen in de Uitkijk post. Vrijwilligers als chauffeur of be geleiding kunnen wij nog steeds ge bruiken. Gaarne opgeven aan mevr. Buzing. tel. 334903 van 9-11 uur. Wilt u gebruik maken van de bus of er meer van willen weten dan kunt u zich opgeven of inlichtingen vragen aan me vr. Hart tel. 335149 van 9-11 uur. Fietsen. Voor een huis in Baetenburg vandaan werden twee fietsen gestolen. De eige naar zag twee dagen later één van de fietsen voor 't Loo staan. Hij bleef posten en pakte een jongen uit Heiloo in zijn kraag, die ermee weg wilde rij den. Ook de andere fiets en een tweede dader kwamen boven water. Ondanks dit geval werden toch nog acht andere fietsen ontvreemd. Inbraken. Een serietje inbraken in Heiloo Zuid le verde niet alleen verlies van geld in één geval f. 2.600,--) en sieraden, maar ook de nodige vernielingen en daardoor ontstane ravage op. Bij Simon Peek stalen zaterdag 1 okt. twee man nen (20-25 jaar) een fluwelen rol met zilveren sieraden t.w.v. f. 1.500,-. Sport. Bij Terriers werden uit de kleedlo kalen twee portemonnaies gestolen. In Castricum werden in een brievenbus bankpasjes en autopapieren aangetrof fen afkomstig van diefstallen bij sport- vereniginen, o.a. bij De Foresters. Vernielingen. Een auto, geparkeerd nabij het post kantoor, werd door een trap van een voorbijganger met een deuk ontsierd. Een kapot tuinhek op de Hogeweg kost de eigenaar f. 425,-. Huisvuil. Twee maal werden op parkeerterreinen aan de rand van Heiloo zakken met huisvuil aangetroffen. Middels het vuil kon de "dumpers" een domper wor den bezorgd. Diefstallen. Een waakhond, een mechelse herder, werd gestolen bij Liefting aan de Ka naaldijk. Wie heeft de hond gezien. Bij Texaco in Limmen tankte iemand zonder betalen. Vanaf het dak van de voormalige Maria-Lidwinaschool werd lood gestolen. Brommerdieven Twee jongens stalen vanaf een brom mer een tas van de bagagedrager van een fiets. Een tegemoetkomende motorrijder zag dit gebeuren en ging achter de jongens aan. In paniek gooi den dezen de tas voor het wiel van de motor, waardoor deze moest stoppen. Tas terug, dieven weg. Moe. In de stromende regen trof de politie in de oud-papier-container naast de Fodi- markt een drietal jongens aan, die daar lagen te slapen. Gelet op de regen, waardoor het drietal vanzelf Zou ontwa ken, is de politie verder gegaan met de surveillance. Oplichter. In Noord-Holland is een man aktief, die poogt autohandelaars op te lichten. De man bestelt een duur type auto, die veelal niet in voorraad zijn. Deze wordt besteld en de man vraagt om een (tijdelijke) tweedehands wagen, die hij bij voorkeur op zaterdag komt ophalen. Dan toont hij de dealer een vals bank afschrift, waarop het bedrag staat geboekt. De man verdwijnt met de auto en de garagehouder kan naar z'n auto fluiten. Vrijdagavond ging de mooie zaak "Binnenhuisarchitectuur Silhouet" open. Velen waarvan de nieuwsgierigheid al lang op de proef gesteld was, gingen even kijken en brachten hun gelukwensen aan de heren Pieter Duijneveld en Kees Schermerhorn. OUD HEILOO JEUGDHERINNERINGEN VAN EEN "70-JARIGE": De voor uitziende blik van Gerrit van de Bosch Zo las ik in de kapel kronieken dat on der "Oud Heiloo" door de Uitkijkpost op de 16-7-'80 is gepubliceerd. Ik ga mij echt niet verdiepen in de geschiede nis van deze invloedrijke man, dat laat ik liever aan deskundige mensen over. Maar daar mijn wieg op kapel heeft gestaan, heb ik en meerderen met mij, deze vooraan staande pionier ge kend. En als ik dan die foto bekijk op blz. 39 van het boek, waarin het ont staan van Onze Lieve Vrouw ter Nood wordt beschreven door Dr. Rector Bertrand. En ik zie v.d. Bosch daar dan zitten, achter de groene tafel, naast Pastoor de Jong, waar ik tussen haakjes 65 jaar geleden m'n eerste biecht sprak, en m'n eerste Communie van ontving, en later met lede ogen is vertrokken naar Den-Helder, zie ik v.d. Bosch nog lopen. Het was een niet grote, dikke mijnheer, een man van aanzien, die wanneer je hem tegen kwam, in zijn onafscheidelijke zwarte costuum met witte bef en manchetten en zwarte hoed die hij altijd droeg, je pet voor afnam. Een man zo als men hem beschrijft, met een voor-uitziende blik. Die voor de bevordering van de votie van Onze Lieve Vrouw ter Nood een grote kapel wilde bouwen, die er ook is gekomen. Want zo redeneerde Gerrit v.d. Bosch In de nabijheid van Kapel wonen tal van Rooms Katholieke gezinnen die een half uur lopen van hun parochie kerk zijn verwijderd, en zo dacht hij verder, de kapel zou niet alleen een bedevaartskerk, maar ook een bijkerk kunnen vormen. Toen ik dat las, gin gen mijn gedachten uit naar de jaren, ik meen van 27-28 (oude kapelbewoners zullen zich dat wel kunnen herinneren). In die tijd van dat rijke roomse leven, begon het bedevaartseizoen in mei en dat eindigde in het laatst van sep tember. Achter in de kapel hing een rooster van alle bedevaarten die dat jaar zouden komen, en dat waren er toen der tijd heel veel. En iedere be devaart die op zondag voorkwam, en de Eucharistieviering was om 10 of 11 uur dan werd dat door de kapel bewoners genoteerd, want dan gingen wij op kapel de H. Mis bijwonen. Vooral de moeders met gezinnen, hadden er belang bij. Want net als v.d. Bosch schreef, wij waren een half uur lopen van de parochiekerk ver wijderd, en zo dachten wij op kapel, waarom zal je vérgaan als je het dicht bij kan redden. Maar er was er een die er anders over dacht, en dat was Pas toor van Meeuwen. Want toen hij be merkte dat de collecte die zondags werd gehouden en de zakjes die rond gingen, de opbrengst aanmerkelijk minder opbrachten, en later hoorde wat de oorzaak daar van was, moesten daar maatregelen tegen worden genomen. Niet dat de kapelbewoners zulke royale offeraars waren dat kon ook niet want het was toentertijd ergens de armste hoek van Heiloo, op enkele bewoners uitgezonderd. Het zal nu niet meer opgaan, maar vroeger was de zuidkant van de Stationsweg tot aan de grens van Limmen practisch allemaal kat holiek, ik denk zeker tweederde. Er was een spreekwoordelijk gezegde toen van, "bij de Roomse hebben ze meer kinderen, bij de protestanten meer centen". Niettemin konden wij ons wel voorstellen, dat pastoor van Meeuwen dat collecte geld niet kon missen. Maar hoe krijg ik mijn parochi anen van Kapel en omgeving, weer in de zomermaanden tijdens het be- devaarts-seizoen zondags in mijn Kerk weer mis horen, dat was voor Pastoor van Meeuwen en het kerkbestuur een groot vraag, teken, totdat men na een bespreking via het Dekenaat, er wat op had ge vonden. Wij, de kapelbewoners en omgeving werden er op gewezen, dat men als parochiaan verplicht was om zondags mis te horen in je eigen parochie- kerk, dat hield in, dat wanneer je een H. Mis op kapel had bijgewoond, dat voor de kerkelijke wet niet geldig was, dus zondags geen H. Mis had bijgewoond. Dat kwam vooral bij de ouderen hard aan. Want we hadden nou verschil lende zondagen een H. Mis bijgewoond die niet geldig was. Dat was dan wel onwetend gebeurd, maar het hield nu wel in, dat je als rooms katholiek er wel terdege rekenschap mee moest houden. Want als je daar toch mee door zou gaan. je heel wat op je ge weten haalde. Ik hoor het mijn moe der nog zeggen: "Vader wat jammer hé! Nou zijn we verplicht om zondags naar de parochiekerk te gaan, het was hier zo lekker dichtbij De jongeren en later ook de ouderen, dachten er anders over. Zo gelovig als we waren, maar hier trappen we niet in. Mis horen op kapel, is het zelfde als mis horen in de St. Willibrordus- kerk, ja toch?! Arie Mors, Van Blaaderenweg 69, 1862 JN Bergen N.H. AGENDA OPEN HUIS 't Loo 19, tel. 333368 maandag 10 oktober N.v.v.H.,gym 10.30- N.v.v.H., stoelbekl. 9.30- UVV 9.30- N.v.v.H., zang 13.30— N.v.v.H., stoelbekl. 13.30- UVV 13.30- Plattel.vr., zang 13.30- Plattelandsvr. schilderen 13.30- Yoga 13.30— Sans Atout bridge 20.00- Nivon 20.00- EHK, klaverjassen 20.00- Yoga 19.30- dinsdag 11 oktober Doves gym 9.00- Nivon 9.30- KNLTB tennisles 9.45- Nieuw Leven, zang 20.00- Nivon 20.00- Oppositie schaken 20.00- HBC bridge 20.00- Oppositie schaken 19.00- HAF fotoclub 20.15- woensdag 12 oktober Doves gym 10.30- N.v.v.H. 8.30- N.v.v.H., bridge 9.30- KNLTB tennisles 9.00- SansAtoutd.br. 13.30- SBOV bloemschikken 19.30- Falkland toneel 20.00- Kont-r-akt bridge 20.00- Rotaryclub 19.30- UYCL yoga 19.30- -11.30 -11.00 -12.00 -15.30 -16.00 -16.00 -15.30 -15.30 -15.30 -23.00 -22.00 -22.00 -21.30 -12.00 -11.30 -12.45 -22.00 -22.00 -23.30 -23.00 -23.30 -22.15 -11.30 -11.30 -11.30 -12.00 -16.30 -21.30 -23.00 -23.00 -21.30 -21.30 donderdag 13 oktober Nivon 9.3011.30 Fed. Vrouwenr. bijeenkomst 9.30—11.30 Yoga 13.30—15.30 HOV operette 20.0022.00 Nivon 20.0022.00 Sjoelclub de Strebers 20.0022.00 HBC bridge in 2 zalen 20.0023.00 Boerhave engelse les 19.0021.00 vrijdag 14 oktober Stg. Dienstverl. volksd. 11.0012.00 KNLTB tennisles N.v.v.H., dbr. Plattel.vr. volksd. Begel.orkest v.N.H. Tel. 072-331025- Heiloo VERHUIZINGEN geheel verzorgd PIANOVERVOER BERGPLAATSEN VOOR INBOEDELS De overige huisartsen nemen waar. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9 uur - 11 uur. In de week: maandag-, dinsdag- en vrij dagavond 19.30 uur. Donderdagmorgen 8 uur. Spreekuur biechthoren: zaterdag 16- 17.30 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.30 - 11.00 uur. In de week: ma.-, do.- en vrijdagavond 19.30 uur;.dinsdag en woensdag 8 uur. Biechthoren: zaterdas 16.30 - 17.30 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H. Missen: zaterdag 19 uur, zondag 7.30 uur (bij de Julianazusters), 9 uur, 11 uur. In de week: maandag, woensdag en zaterdag 's avonds om 19 uur en de 'overige dagen 's morgens om 10 uur. Avondmis: le vrijdag v.d. maand 19 uur Lof: zondagavond 18.30 uur. Biechthoren: zaterdag in beide kapellen vanaf 16 uur. Kapel Psvch. Centrum St. Willibrord H. Missen: zaterdagavond 18.45 uur. Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 10 uur ds. Ph. Ouwendijk. Dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. Cantorij. Crèche en kinderdienst in De Rank. Kruiskerk 10 uur ds. J. v. d. Schee. Crèche in de achterzaal. Zondagsschool in de Reho- bothschool. 19 uur dhr. P. Drijver uit Voorschoten. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 en 17 uur ds. G. J. van Kamp uit Heiloo. Parochie-zondagsdienst Moeder Gods Parochie, Holleweg 111, Heiloo, tel. 072-331453. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 u. Dienst en woens- dagav. 8 u. Bijbelstudie. Westerweg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10 uur dhr. J. Koch uit Alkmaar. Ned. Herv. Gemeente Egmonden lOuurEgm. a/d Hoef, de heer Frieriks. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 9.30 uur dhr. J. K. Schendelaar. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10 uur ds. A. G. Hoekema, Broeder schapsdag. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10 uur Hoogmis. DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) Dr. A. L. Duijvestijn, Obriglaan 53, Heiloo, tel. 072-333100. Weekenddienst Apotheek Apotheek Heylo, Stationsweg 53, Heiloo tel. 072-331070. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond - Heiloo - Limmen Mevr. A. van Staveren, tel. 072-334326. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. boodschappendienst: 020-123123. Verloskundige Limmen Mevr. E. Wiegerink, tel. 02513-12895. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Dr. N. A. Meyering, Muiderwaard 17, Alkmaar, tel. 072-610973. Zwangerschaps/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-334694. Hulpverleningsproject slachtoffers van misdrijven "U bent slachtoffer van een misdrijf, maar u staat er niet alleen voor!" Het hulpverleningsproject slachtoffers van misdrijven wil u hulp bieden. Bel 072- 118600 of stuur bericht naar Antwoord nummer 811, 1800 WB Alkmaar. DIERENARTSEN Dr. Eberson en Dr. Schaap zijn altijd te bereiken op tel.nr. 072-331606. Zaterdags spreekuur van 11-12 uur. Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Weekenddienst in de kop van Noord- Holland, tel 02240-7939. AFDELING SOCIALE ZAKEN Algemene Bijstandswet en Wet Werk loosheidsvoorziening: Dagelijks van 8.30-12.00 uur. Maatschappelijk Werk: Dagelijks van 8.30-10.30. Dinsdagavond van 19.00-20.00 uur. Consulenten Dierenbescherming Heiloo en omstreken Honden: tel. 336758, mw. R. v. d. Berg. Katten: Mw. Spaans, tel. 333826. Watervogels: 333073, hr. C. de Lange. Knaagdieren: hr. Jacobs, 331484. Zieke, gewonde en jonge vogels: hr. Baars 336227 Aktie Vakantie Pleegdier: tel. 336180. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.) J. J. H. Cooper, Ewisweg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel De Wildtlaan 28, Heiloo, tel. 072- 333271; E. J. Waal, Kennemerstraatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266. P. A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Stichting Ombudsteam Heiloo Dagelijks bereikbaar via tel. 330011, b.g.g. 335710 (van 10-22 uur). Vrijdagavond spreekuur: 19.30-21 uur in De Ark, Mariënstein 180. Schriftelijke vragen: Postbus 89, 1850 AB Heiloo. KRUISVERENIGING „HEÏLOO" Kantoor: Wijkgebouw Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond van 17-18 uur. Uitleenmagazijn geopend op werkdagen van 19-19.30 uur. Tel. 072-331073. Wijkverpleegkundigen: Mevr. A. H. Kroon, tel. 072-330082, te bereiken van 8-8.30 uur. Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072-331021, te bereiken van 8-8.30 uur. Mevr. A. van Staveren, tel. 072-334326, te bereiken van 8-8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072-337465, te bereiken van 8-8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02208-6203, te be reiken maandag, donderdag en vrijdag tussen 8-8.30 uur. Mevr. L. de Waard, tel. 02518-55495, te bereiken tussen 8-8.30 uur. Spreekuur in wijkgebouw. dagelijks tus sen 12 en 13 uur, tel. 072-331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tus sen 12-13 uur en maandag en donderdag tussen 17-18 uur. Tel. 072-331073. huisartsen nemen waar. Andere huisartsei TON LEURS HET ZEVENHUIZEN 15A HEILOO - TEL. 072-330294 dieren daar goed verzorgd worden. Wat moeten we ons onder die goede verzorging precies voorstellen Uiter aard krijgen de dieren voldoende voed sel om snel te groeien. Ook wordt uit alle macht geprobeerd om ziekten te voorkomen en te bestrijden. Allemaal uit welbegrepen eigen belang van de fokkers. Maar: het punt waar het alle maal om gaat is de huisvesting van de dieren. Zolang de dieren in kleine ga- kooien worden opgesloten waarin zij al leen maar kunnen eten en zich ontlas ten, kan onmogelijk van een goede ver zorging sprake zijn. Van nertsen en vossen is precies bekend hoe zij zich in de vrije natuur gedragen. Een groot gedeelte van de dag brengen deze ak- tieve dieren door met lopen, zoeken, jagen e.d. Van dit gedragsrepertoire kan in een gazen kooi niets meer wor den uitgevoerd. Onder de abnormale gedragingen die zij in hun kooien ver tonen komt apathie veel voor. Het is 9.00—12.00 9.30—11.30 13.30—15.30 20.00—22.00 zaterdag 15 oktober Falkland toneel 15.3017.30 Alkm. Big Band 15.3017.30 Dansschool Ranzijn 18.0023.00 zondag 16 oktober Dansschool Ranzijn 17.0023.00 PROF. VAN MUISWINKEL SPREEKT IN AKERSLOOT OVER DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE ECONOMIE Dinsdagavond 11 oktober om 20.00 uur houden de gezamenlijke Rabobanken Akersloot, Castricuïh, De Egmonden, Heiloo, Limmen en Uitgeest een in formatie-avond in de Sonnevillezaal van Motel Akersloot te Akersloot. Gastspreker is de heer Prof. Dr. L. F. van Muiswinkel die een lezing zal hou den rond het thema 'De Toekomst van de Nederlandse economie'. Prof. Dr. L. F, van Muiswinkel gaat dit on derwerp mede beschouwen tegen de achtergrond van de recentelijk ge publiceerde miljoenennota. Prof. Dr. L. F. van Muiswinkel, gebo ren in 1938, studeerde economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij in 1961 het doctoraal examen cum laude aflegde. Hij promoveerde in 1967 op het proefschrift 'Inflatie en economische groei'. Tot 1967 was hij verbonden aan het secretariaat van De Nederlandse Bankiersvereniging. Dat jaar werd hij benoemd tot lector en in 1970 tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als leer opdracht: Staathuishoudkunde met in begrip van de leer der Openbare Fi nanciën. Sinds 1969 is hij secretaris van het Bestuur van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitga ven. Van zijn hand verschenen publi caties op het terrein van de macro economie en de leer der Openbare Fi nanciën. Prof. Dr. Van Muiswinkel is een veelgevraagd en gerenommeerd spreker. De informatie-avond begint 11 oktober om exact 20.00 uur met een ontvangst in de Sonnevillezaal van Motel Aker sloot. Rond 20.15 uur volgt de opening door de heer H. P. Wokke, voorzitter van het kringbestuur van de Rabo banken in de kring Alkmaar. Kort daarna vangt de lezing van Prof. Dr. L. F. Muiswinkel aan. Om 21.00 uur is er een pauze van een half uur waarin men gelegenheid heeft tot het indienen van vragen. Rond 21.30 uur worden deze vragen beantwoord en kan er zich een discussie ontspinnen. Naar verwachting wordt de informatie avond omstreeks 22.15 uur afgesloten, waarna er een informeel samenzijn volgt. "AARDGAS EN WONEN", NUTTIGE HULP VOOR ENERGIEBESPARING Energiebesparing is en blijft een zin volle zaak. Het biedt een direkte mo gelijkheid om de stijgende woonlasten te beteugelen, uitgaande van deze ge dachte hebben Gasunie en VEGIN het boekje "Aardgas en Wonen" samen gesteld. Deze uitgave bevat een schat aan tips die kunnen leiden tot een lager energieverbruik. Wie de tips opvolgt, zal tot de verras sende ontdekking komen dat energie besparing beslist niet hoeft te leiden tot BONT WILLEN De anti-bontcampagne van 1982 is bij het publiek goed overgekomen en heeft concrete resultaten opgeleverd. Zo daalde de verkoop van bont aanzienlijk. Ook de bonthandel schrijft dit toe aan de gevoerde acties. De anti-bontcam- pagne toont aan dat dierenbeschermers in staat zijn om het koopgedrag van het publiek te beïnvloeden, zelfs dwars te gen de belangen van machtige com merciële groepen in. Het spreekt van zelf dat we met de acties krachtig moe ten doorgaan. Nog lang niet iedereen is goed geïnformeerd over de geweldda dige herkomst van bont. Gewoonten, ook die van het dragen van bont, heb ben een taai leven. Daar komt nog bij dat de bonthandel door middel van een zijdige informatie het publiek voortdu rend tracht te misleiden omtrent de wa re aard van het produkt bont. Het meeste in Nederland verkochte bont (ca. 300 miljoen gulden per jaar) wordt uit het buitenland ingevoerd. Ook in Nederland zelf wordt bont gefokt. geproduceerd. Vrijwel al dit gefokte bont wordt uitgevoerd. Gelukkig wordt de laatste jaren ook in andere landen heftig tegen het dra gen van bont geageerd, o.a. in Zwit serland en Duitsland. Duitsland is nog steeds bontland nummer één: er wordt jaarlijks voor 3 miljard DM verkocht. In de Verenigde Staten en Japan neemt de bontverkoop sterk toe dank zij de promotiecampagnes van de bont handel. STANDPUNT ANTI BONT COMITÉ. Het Anti Bont Comité wijst het dragen van alle bontsoorten af omdat bont in onze huidige maatschappij een niet- noodzakelijk artikel is waarvan de pro- duktie steeds gepaard gaat met dieren leed. Wij kunnen ons immers op tal van andere manieren warm, modieus en elegant kleden zonder dat dieren hier voor hun leven moeten geven. Bonthandel, bontfokkers en andere die financiële belangen bij de bontmode hebben, hanteren geregeld een aantal argumenten die moeten aantonen dat bont mag. Zo wordt ten aanzien van de bontfokkerijen steeds beweerd dat de gedrag gelijke omstandigheden heeft beves tigd dat hun welzijn ernstig is aange tast. Wie hieraan nog twijfelt kan nauwelijks meer serieus genomen worden BONTHANDEL EN BEDREIGDE DIERSOORTEN Een veelgehoord argument van de bonthandel is dat deze geen huiden van bedreigde diersoorten verhandelt. Ook dit argument is slechts een klein deel van de totale waarheid en dus mis leidend. De geschiedenis van de bont handel leert dat deze in hoge mate ver antwoordelijk is voor de achteruitgang en uitroeiing van tal van diersoorten. Vanaf ongeveer 1600 begint de Europe se bonthandel met de "exploitatie" van nog wildrijke gebieden buiten Eu ropa. In diverse streken van Noord- Amerika leidt dat al in de achttiende eeuw tot een aanmerkelijke achteruit gang van enkele diersoorten, zoals ot ter, bever, eland, hert en zeenerts. In de negentiende eeuw gaat dit proces in versneld tempo verder. Allerlei dier soorten worden regionaal uitgeroeid. De slachting onder de bisons begint in 1826 wanneer de bisonjas in de mode komt. Van de zeenerts wordt in 1880 het laatste exemplaar aan de Ameri kaanse oostkust gevangen. Ook de ei landen in de oceanen worden de laatste 200 jaar door de bonthandel leeg- §eroofd. Zo leidt de jacht op zeehonden ij de Falklandeilanden er toe dat deze dieren omstreeks 1825 daar vrijwel ver dwenen zijn. Op deze eilanden kwam rond 1800 de Falklandvos nog talrijk voor. In 1839 opent echter de bontmag naat John Jacob Astor de jacht op dit dier: in 1876 wordt het laatste exem plaar gedood. In deze eeuw gaat de moordpartij om het bont onverminderd door. Wanneer na de Eerste Wereld oorlog het bont in de Verenigde Staten weer populair wordt, zowel voor vrou wen als voor mannen, leidt dit in enkele jaren tot de decimering van de wild stand in Alaska. Ook de wildstand van Afrika en Australië wordt door de bont handel niet met rust gelaten. Enke le jaren geleden hebben we nog kunnen zien hoe tal van gevlekte katachtigen (tijger, panter, cheetah o.a.) mede door toedoen van de bonthandel tot op de rand van uitsterven zijn gebracht. Het is dan ook bepaald schaamteloos dat de bonthandel zich er op durft te beroemen geen handel te drijven in met uitsterven bedreigde diersoorten, vermindering van wooncomfort. In tegendeel. Vooral de beschreven iso latiemaatregelen zijn een tweesnijdend zwaard: ze kunnen een aanzienlijke energie- en kostenbesparing opleveren en tegelijkertijd voor een verbetering van het wooncomfort zorgen. Bij het schrijven van "Aardgas en Wonen" is men ervan uitgegaan, dat de lezer niet tevreden zal zijn met een reeks losse tips, maar ook het hoe en waarom wil weten. "Begrip van wat er aan de hand is, bevordert trouwens in hoge mate het effect van de aanwijzingen die wij geven", aldus VEGIN en Gasunie. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de voorwaarden, waaraan moet worden voldaan wil een mens zich behaaglijk voelen. Vervolgens komen aan de orde: woningbouw, vroeger en num warmte verliezen (en de mogelijkheden om die te beperken), wat energiebesparende maatregelen kosten en wat ze opleve ren, systemen voor verwarming, hoe te stoken mefeen centrale verwarming, informatie over geisers, boilers en an dere toestellen en adviezen over veilig heid. "Aardgas en Wonen" is een boekwerk, waarin in iets meer dan hon derd pagina's tal van aspecten die met energieverbruik te maken hebbem de revue passeren, in voor iedereen be grijpelijke taal. Vooral met het oog op het komende stookseizoen is het een handig naslagwerk voor degenen, die daadwerkelijk hun gasrekening omlaag willen brengen. Het boekje is verkrijg baar bij de plaatselijke gasbedrijven en bij de N.V. Nederlandse Gasunie, afd. Voorlichting, Postbus 19, 9700 MA Groningen. terwijl hij zelf tot aan het laatste mo ment aan die uitroeiing heeft meege daan. Wanneer een diersoort, meestal op aandringen van natuur- en dieren beschermers, de status van bedreigde diersoort heeft verkregen, wil dat nog niet zeggen dat deze ook effectief be schermd wordt. De vraag naar het be treffende bont, in voorgaande jaren op- §ewekt en in stand gehouden door ae onthandel, is uiteraard niet direkt ver- dwenen. Het gevolg is dan ook vaak dat de jacht op de dieren gedeeltelijk door gaat en hun huiden via de illegale bonthandel aan de man Worden ge bracht. Ook hiervoor is de bonthandel in feite verantwoordelijk. MAG KONIJNEBONT E.D. WEL Men hoort nogal eens zeggen dat er geen bezwaren zouden bestaan tegen het dragen van bont, afkomstig van dieren die primair om hun vlees zijn gefokt, zoals konijnen en schapen. Het Anti Bont Comité wijst echter ook dit bont af. Men dient zich bij een produkt als bont ook af te vragen welke effekten het dragen ervan teweeg brengt. Kle ding is een gevoelig produkt. Ze dient niet alleen om de mens tegen kou en regen te beschermen, maar is ook een middel om bepaalde persoonlijke kwa liteiten te accentueren en aan te geven dat men tot een bepaalde groep of klas se behoort of juist "niet. Kleding ver schaft aldus identiteit en status en heeft daardoor bepaalde effekten op andere mensen. Dat geldt zeker ook voor bont, Het dragen van bijvoorbeeld een jas van konijnebont kan er in de eerste plaats toe leiden dat anderen ook zo'n jas kopen. Een toenemende vraag naar dit bont heeft tot gevolg dat de opbrengst van de huiden verbetert het geen de fokkers weer aanzet om meer dieren te produceren, al dan niet Erimair om net vlees. Een ander effekt ij het zien van een konijnebontjas kan zijn dat men juist ander bont wil, van vos of nerts die speciaal om hun vacht gefokt worden, of van in het wild levende dieren zoals eekhoorn, wilde kat en wolf. Niemand is in staat die ef fekten te voorkomen. Er is bovendien een bonthandel die steeds graag be reid is om aan iedere commercieel in teressante vraag vanuit het publiek te voldoen, onverschillig om wat voor bont het gaat.De effekten van het dragen van dit soort bont zijn dus niet te voor zien en in de hand te houden. De recen te ontwikkelingen op het gebied van de bontmode in de Verenigde Staten bevestigen dit. Aan het einavan de ja ren '50 bereikten daar de bontverkopen een dieptepunt. Uit onderzoek van de bonthandel bleek dat bont het image had van kleding voor oudere mensen. De bonthandel liet daarom door be kende modeontwerpers goedkope bont- kleding ontwerpen, waarvoor vooral konijne- en lamsbont werden ge bruikt. Dit sportieve bont, 'fun furs', sloeg aan bij het publiek. Bont kwam weer in de mode: niet alleen het bont van konijnen en lammeren, maar ook het bont vaa speciaal gefokte en in het wild levende dieren. Terwijl in de Ver enigde Staten in 1955/56 nog 'slechts 8 miljoen in het wild levende dieren in vallen en klemmen werden gevangen was dit aantal ten gevolge van de toe genomen vraag naar bont in 1977/78 opgelopen tot bijna 19 miljoen. Diverse pelsdiersoorten zijn door deze sper- tieve' bontmode in grote delen van de VS in aantal drastisch verminderd ot uitgeroeid. De beste manier om aan deze plundering van de natuur en aan de pelsdierenfokkerijen een eind te ma ken is dan ook: geen bont dragen. inl.tel: 332879 Vermist:zwarte poes, witte bef. Sealpoint. Goed tehuis gezocht voor: zwarte kater- zwartwitte kater, cyperse poes, schild padpoes Inl. mevr. Spaans tel. 333826. Vermist cyperse kater, gecastr. 3 jr. Aangeboden: 2 jonge poesjes grijs en zwart. Cypers poesje-zwarte poes witte bef, poten en snoet. Inl. mevr. Pepping, tel. 02205-289U Goed tehuis gezocht voor: voor klein grijs poedeltje, 4 jaar, hetst bij dame of heer alleen. Inlichtingen. 02206-1420.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 2