f/e GROENTE-FIUJII VLEESWAREN I I DIEPVRIES I 1 I I I I I I I I I I I I rrooimïerak l©i*ens© Kipfilet Hamlappen iq qn 1 Varkenspoulet 9 1 Woensd. Gehaktdag a Rn I Katënspek 7q Boerenmetworst 1 M Vleessalade I Paarderookvlees I "Iglo"vissticks "Mora" kroketten n w Blanke Vla Rq I MOOIE WITLOF, 500 gram2.98 HANDPEER Doyenne du Cornice, kilo.1.98 Supermooie COX, kilo2.49 KIWI, 3 voor1-98 CHINESE KOOL, kilo0.79 St. Remy STOOFPEER roodk.2 kilo.1.98 Maandag 10 oktober: PREI, kilo0.98 KNOLSELDERIJ, per stuk0.98 Dinsdag 11 oktober GARE BIETJES, 500 gram0.39 MOESGOUDREINETTEN, kilo1.75 Woensdag 12 oktober Zakje HUTSPOT, 500 gram0.79 BANANEN, kilo1-98 Donderdag 13 oktober Bakje CHAMPIGNONS1.25 P'Douwe Egberts' j Koffie Roodmerk 1B7 "M' Speculaas 1Q M" Koffiemelk m Fleuril 6.95 Calvé" vleessauzen 71Q "Robijn" Iwasverzachter c0 I "Venco" Drop 1 Kleutertaai qq "M" Zoute pinda's aq j Boterhamkorrels 11Q \Fodi kompleet in assortiment en voordelig in prijs voor I Speculaasbrokken al uw dagelijkse en wekelijkse inkopend H. DUMONT Te koop HEILOO Te koop Kip- en Wildspecialist JAN LUTE m /W~\ Kim1' v 'KS"sSfo&°sSf w I Knip wit 1 nn PiV Italiaanse specialiteiten Bakkerij AJ.VOS 02513-10949 VERENIGINGS NIEUWS ^0p:§&^etKr. Tel. 330437 Westerweg 316 - Heiloo Hoe hh fet i/nif '^nnJ nüerp n a/7tes. ^&ekr' kilo kilo10.30 250gram£»4U H 500gram 4.50; kiloO.UU 100gramI.#3 i 100gram lOOgraml.fcU lOOgram1.03 r i n 10 stuks0.03 4stuks. U.33 Melkunie, literpakjj Donderdag, vrijdag en zaterdag: 5 +25 gram extraü.U# pak a 400 gram gramI. 13 fles 500 cc koffer a 2 kg "l fles 250 ccfc. 13 1500 cc^.051 I zak a 125 gramI.t3 zak 500 gram1.33 zak a 350 gram g zak a 300 gram1.13 i* gratis gesneden "Gouden Aar"1-w rfrllt TEGELZETTERS-BEDRIJF AANDORPS tWALITEITS ROOD EN ANKET EERLIJK I Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van DUIVEN, per stuk4.50 WILDE EENDEN, per stuk9.75 WILDE KONIJNEN, per stuk8.50 REKLAME vrijdag en zaterdag: 2 kg gekruide BRAADPOTEN j pfj voor slechtsl.üU Raadhuisweg 10 - Tel. 072-336980 R. KAMPSTRA Kreatieve en verfijnde keuken in Cantonese stijl. Een ongekende sfeer en service. Exklusief en romantisch dineren bij kaarslicht. Uw adres voor zakenlunches en diners. RESERVERINGEN: De Crimpen 2. Akersloot Geopend van dinsdag tl m vrijdag van 16.30-22 uur; zat. en zondag van 12-22 u. 's Maandags gesloten. NEDERLANDSE CHRISTEN VROUWENBOND 1973 - 10 JAAR - 1983 FUSIE-OVEREENKOMST 5 OKTOBER 1983 yiTKIJKPOST ii •saKMccI.U3 m Dagelijks geopend van 12.00-15.00 en 17.00-23.00 uur. Alle gerechten kunnen worden afgehaald. Kennemerstraatweg 107 -1851 BC Heiloo - Telefoon 072-338080 Goede parkeergelegenheid. Holleweg 113 - Heiloo Telefoon 330387 Prijsopgave geheel vrijblijvend! "eiloo Kennemerstraatweg 506 Telefoon 331157 VRIJSTAANDE WONINGEN DERONGE ƒ350.000,- DE BLINKENLAAN 4 ƒ545.000,- HALFVRDSTAANDE WONING DE WILDTLAAN 7 235.000,- HOEKW ONINGEN KENNEMERSTRAATWEG 394 (benedenwoning) 98.000,- VIERAKKERS 1 ƒ175.000,- MIDDENW ONING GROOT BARLAKEN 39 (uitgebouwd) 154.000,- UYTERWAARDT 5 (uitgebouwd) 154.000,- BAYERSHOFFWEG 60 (uitgebouwd) 159.000,- WINKELPAND WINKELCENTRUM 't LOO (TE HUUR) 90 m2 begane grond 90 m2 verdieping perjaar: 33.000 - TEVENS DIVERSE ANDERE AANTREKKELIJKE OBJECTEN IN PORTEFEUILLE. Ook voor verzekeringen, taxaties en hypotheken Zie ook onze vitrines bij het VVV-gebouwtje a/d Heerenweg/hoek Stationsweg. Vraag uitvoerige verdere informatie of foto-informa tie via ons kantoor of via Uw eigen (NVM) makelaar. Makelaar in onroerende goederen Postbus 95, Hei,°0 Kantoor Zeeweg 20 T.i 072-331895^ Voor REPARATIES aan: Wasautomaten Afwasmachines Droogtrommels Alle merken Ook 's zaterdags Zeer redelijke prijzen Pr. Beatrixstraat 11, Egm. a. Zee, tel. 02206-1014. Chinees Specialiteiten Restaurant Akersloot HEILOOER AMATEUR FOTOCLUB H.A.F. Voorafgegaan door de projektie van een fraaie serie door hem een aantal jaren geleden in Ierland genomen dia's was op dinsdagavond 17 sept. het woord aan ons lid de Hr. Cees Wester, &e bijgestaan door een flink aantal van zijn fotomontages een lezing hield over wat hem fotografisch momenteel uit sluitend bezig houdt, n.l. het maken van fotomontages (collages). Een foto montage is samengesteld uit meerdere foto's, evt. bijgetekend of anderszins behandeld, het geheel daarna opnieuw gefotografeerd en vervolgens evt. in gekleurd. De bedoeling is om zo te ko men tot de uitbeelding van een bepaald idee, een fantasie, een gedachte. Bij fotograferen is men ondanks mo gelijkheden van vervreemden door be paalde objektieven, filters, belichtings- ontwikkel- en vergrotingsmethoden in belangrijke mate aan de werkelijkheid gebonden. Bij montages daarentegen kan men de realiteit verlaten en surrea listisch gaan werken. Cees Wester is hiertoe gekomen omdat het normale fo- gtaferen hem geen voldoening meer geeftHij zocht naar een medium om zich beter te kunnen uitdrukken. Wij, H.A.F. leden hebben hem in de ze ontwikkeling al enige jaren gevolgd en hij is in dit nieuwe medium, vooral in technisch opzicht, enorm vooruit gegaan. Het maken en afwerken van een fotomontage is niet alleen een veel tijd vergende zaak, maar ook een zeer persoonlijke, zodat anderen de per soonlijke idee, die er aan ten grondslag ligt, veelal niet herkennen. Spreker realiseert zich dit en legde daarom per meegebrachte fotomontage uit, welk gevoel, idee of fantasie er aan ten grondslag ligt en het werd een boeien de avond, welke tot een ongewoon laat uur voortduurde zonder dat er iemand voortijdig opstapte. De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen werd gehouden op dinsdag 27 sept. Na de opening door de presidente mevr. Blijleven, kwamen diverse huis houdelijke zaken aan de orde o.a. een tweede excursie naar de Lioba Stich ting in Egmond op 4 okt. en een excur sie naar het Frans Halsmuseum op 4 november a.s. Mevr. Bult die 100 omslagen van de programma's had ge schilderd, werd hiervoor hartelijk be dankt. Voor het projekt "SAAM" (Steun aan Argentijnse moeders) zal iedere maand iets gedaan worden. De ze keer een kollekte bij de uitgang en de volgende maand een boekenmarkt van door de leden mee te brengen boe ken."Broeder Piet" Lindner van de Eg- mondse abdij was de spreker van deze avond. Hij vertelde ons van zijn werk in de "Oudezijds 100", een allemanspas- torie in de buurt van de Amsterdamse wallen. Een in 1955 door 10 mensen voor f. 1.000,- per persoon gekochte gekochte ruiiie, die door vrijwilligers is opgeknapt met als doel: het evange lie aanwezig te laten zijn in de oude binnenstad. Een pastorie met een al tijd "open deur" op de grfens van kerk en wereld, met een internationaal ka rakter en voor alle kerkgenootschappen In een stad waar crimininaliteit, porno, drugs en terreur hoogtij vieren, een plaats waar de dingen bij de naam ge noemd worden, een gemeenschap waar geleefd en gewerkt wordt om anderen te helpen. De "Oudezijds 100 is in de loop der jaren uitgegroeid tot negen huizen, waarin o.a. zijn ondergebracht: een kapel, waarin voor alle gelovigen iets herkenbaars, een kruispost met vrijw. artsen en verpleegsters, een eet huis, een Arabische school, een diako- nale hulppost, een buitencentrum in Friesland, afd. huishouding en tech nische dienst enz. Dit alles wordt be mand met een vaste kern van communi teitsleden, waar ook broeder Piet bij hoort, bijgestaan door vrijwilligers uit het hele land. HEILOO KINDERKLEDINGBEURS Woensdag 12 oktober organiseert de Federative Vrouwenraad haar najaars- kinderkledingbeurs. Deze beurs wordt gehouden in „De Rank" te Heiloo, ingang achterkant, Heerenweg, t.o. no. 13. U bent dan in de gelegen heid kleding te brengen en te kopen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 16jaar. De kleding moet goed draagbaar, heel en schoon zijn, geen ondergoed, py- ama's of babykleding. Skikleding is om deze tijd een veel gevraagd artikel op onze beurs. De kleding kunt U alleen brengen op woensdagmorgen 12 okto ber in de Rank, tussen 9 en 12 uur. Ver koop kleding tussen 2 en 5 uur 's mid dags. Afrekenen en eventueel weer meenemen van nietverkochte kleding 's avonds tussen 7 uur en half 9. Van de opbrengst der goederen is drie kwart voor de inbrengsters der kleding en één kwart voor het werk van de Fe deratieve Vrouwenraad te Heiloo. Wij hopen op een grote opkomst van U allen om onze beurs te doen slagen. D'66 AFD. HEILOO-LIMMEN VERGADERDE Op 28 september j.l. kwamen de De- inokraten '66 uit Heiloo en Limmen bij een in een openbare afdelingsverga dering. Nadat enkele huishoudelijke mededelingen waren gedaan, werd een nieuw bestuurslid gekozen. Una niem werd tot lid van het afdelingsbe stuur gekozen, mvr. A. Leijenaar- Boskemper. Zij is de opvolgster van mevr. Th. Draaisma, die 4 jaar lid van het bestuur geweest is. Vervolgens heeft de afdeling zich bezig gehouden met de Europese verkie zingen die in juni 1984 zullen plaats vinden. In de le plaats werd een kam- pagneteam gekozen om op lokaal ni veau de aktiviteiten te koördineren. Hieraan zal leiding gegeven worden door de heer R. Schuurman. Het grootste deel van de avond was echter gewijd aan de bespreking van het con cept Europees verkiezingsprogramma dat in mei door de partij is gepubli ceerd. De afdeling vindt het van het grootste belang dat er een goed programma voor de Europese verkiezingen ver schijnt en van verschillende kanten is er dan ook uitvoerig op in gegaan. Er zijn zelfs enige amendementen tot stand gekomen. Ook op het landelijk congres in november zal de afdeling Heiloo-Limmen „van de partij" zijn. SCOUTING HEILOO ORGANISEERT VOOR 3E MAAL JOTA In het weekend van 14 tot 16 oktober organiseert Scouting Heiloo alweer voor de derde keer de Jamboree On The Air (JOTA) te Heiloo. De JOTA is een wereldwijde Scouting-zendmam- festatie, waarbij scouts uit alle hoeken van de wereld via zenders contact met elkaar zoeken. De JOTA HEILOO 83 Staat in het teken van "10 jaar fusieo vereenkomst Scouting Nederland Het is dit jaar n.l. 10 jaar geleden dat de vier Scoutingverenigingen (NPV NPG, KV, KG) samengingen in een vereniging Scouting Nederland. Zon dagmiddag 16 oktober is er Open Mid dag (van 13.00 tot 15.00 uur).. Er zal dan een tentoonstelling zijn over "10 jaar fusieovereenkomst Scouting Nederland". U bent van harte welkom om dan te komen kijken op deze JOTA HEILOO'83, en kennis te maken met het Scouting van nu. De JOTA HE1LOU '83 wordt gehouden op het terrein ach ter de St. Willibrorduskerk aan de Wes terweg te Heiloo. Ingang via het par keerterrein naast de kerk. N 0 6 NIVON Werkavond keramiek Hebt U vroeger wel eens een kursus pottenbakken gevolgd? En zou U wel weer eens iets willen maken zonder nu meteen een kursus te volgen? Dat kan! Het Nivon heeft een oven, gereedschap en glazuren. Daarvan kan gebruik gemaakt worden. We stellen ons voor met een groepje 10 keer 2 uur te gaan werken met klei. Per keer komt dat op maximaal 4,exkl. materiaal, als er veel belangstelling is, wordt de prijs lager!!! De donderdagavond vanaf 13 oktober is voor ons gereserveerd. Maar mocht er meer belangstelling zijn voor een ochtend of middag dan kan dat mis schien ook. Inlichtingen en opgeven (zo spoedig mogelijk) bij: Puck Spier, Groot Bar- laken 8, Heiloo, tel. 331363. Wintersport in Nivonverband Wij ontvingen van de Wintersportkom missie nog een aanvulling op de Win terreizen. Een wintersportreis naar „Riederalp" in Zwitserland, in het Natuurvriendenhuis „Lueg us Land". Reisdata 23-12-'83, 8-l-'84. Prijs 595,—. De reis gaat per touring car. Deze reis wordt georganiseerd voor gezinnen en alleenstaande ouders met kinderen vanaf 6 jaar. U kunt alle inlichtingen krijgen bij de fam. Mulder, het Veld 12, tel. 333127.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 9