11 11 11 Mascotte WllV-Bo T^I Huizen te koop gevraagd liut/dtMnmt OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES op U/Z-l loool U/ZoJUJJZ gHOEg> M/0DESH0W Falkland speelt: Kindertoneel "Vingers in je oren" Klucht "Kaviaar of spaghetti" NIEUWS B LA D VOO R H EILOO e.o. voor moderne vrouwen jonge sportieve kleren. Huis verkopen Rabo Makelaardij Bib! i -theek Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrijblijvend gesprek zeer op prijs stellen. D. F. VAN STAALDUINEN - makelaar/taxateur o.g. makelaar/taxateur o.g. KANTOOR HEILOO Kennemerstraatweg 129 op zaterdag 15 oktober om 11 en 2 uur in onze winkels. Toegang vrij. FALKLAND TONEEL HJ.A. van 't Hof AUTORIJSCHOOL PIET GELDERBLOM Vooral Uw rijbewijzen. REPARATIES cleaning en omwerkingen j TM,. MÈËÊÊÊ MHM 48eJAARGANGNo. 41 12 OKTOBER 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) Bg regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. DE SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN GAAT HAAR 5-JARIG BESTAAN VIEREN Ontstaan Wij zijn ontstaan vanuit een oekume- nische gespreksgroep voor alleenstaan den. Doel: elkaar ontmoeten, steunen en praten en zo meer mogelijkheden ontdekken. Wij gaan nu het 6e jaar in en hoewel de start moeizaam was en diverse ups en downs ons niet bespaard zijn gebleven, blijkt één en ander duidelijk in een behoefte te voorzien. De aktiviteiten zijn in de loop der jaren enorm toegenomen. Het belangrijkste is echter nog steeds mensen in dezelfde omstandigheden te ontmoeten, van ge dachten te wisselen, maar ook proberen het positieve te zien en dingen te on dernemen die je alleen niet zo gauw doet. Wij komen 2 keer per maand bij elkaar in ,,'t Open Huis" boven win kelcentrum 't Loo, een centrale plaats voor iedereen. Iedere le maandag van de maand is er een vast programma: lezing, inleiding met gesprek of een avond verzorgd door mensen uit de groep, steeds over onderwerpen die de groep als geheel interesseren. Ook zijn er ontspanningsavonden zoals sjoelen of praatavonden met dia's en film. De derde maandag van de maand is er een kreatieve avond. Op zet: ontspannen bezig zijn, kennisma- men met diverse technieken, er mis schien een hobby aan overhouden, maar er zeker ook thuis mee verder kunnen. Een onverwachte bijkomstig heid blijkt vaak, het ongedwongen kon- takt dat je krijgt als je plezierig bezig bent. Dan is er steeds de mogelijkheid afspraken te maken om te wandelen, te fietsen of een bepaalde voorstelling te bezoeken. Naast de georganiseerde uitstapjes bestaat er een prikbord om verdere wensen kenbaar te maken. In de zomermaanden organiseren wij strandwandelingen, fietstochten of midgetgolven. Naast de vaste thema avonden organiseren wij de winter avonden bowling-avonden, waaraan ook de kinderen kunnen deelnemen. Eén maal per jaar gaan we een „dagje uit", wat onderling een nauw kontakt geeft. Ook de kinderen kunnen hieraan deelnemen. Veel hechte vriendschap pen zijn ontstaan. Iedereen staat open voor nieuwe bezoekers en kent de pro blemen. Nieuwe bezoekers worden door de werkgroep opgevangen en op hun gemak gesteld. Om misverstanden te voorkomen, hopen wij dat U er be grip voor kunt hebben, dat wij ons vooral richten op de leeftijdsgroep (zo ongeveer) tussen de 30 en 60 jaar oud. Dit geldt voor degenen, die zich als nieuwe bezoeker meldt. Jongeren heb ben vaak veel kontakt met leeftijdge noten of zijn lid van een vereniging, terwijl er voor ouderen al veel mogelijk heden zijn bij de bejaardensociëteit. Juist daartussen zitten veel alleen staanden, die zich nergens thuis voe len. De werkgroep ziet het als een op dracht juist die mensen te bereiken en hopen daarin te slagen. Ook zouden wij in de toekomst graag meer mannelijke bezoekers willen begroeten. Het 5-jarig bestaan van de sociëteit zal worden gevierd op maandag 17 oktober a.s. in de zaal boven de Open bare Bibliotheek, waar het Bureau voor Maatschappelijk Werk is gevestigd, Kennemerstraatweg 382. Omdat de sociëteit vanaf het begin nauw kontakt heeft gehad met dit bureau, hebben de medewerkenden hiervan, de heer A. Moelaert en Marga Conijn, aan ons als kado deze ruimte aangeboden, om daar het lustrum te kunnen gaan vieren. Naast het gezellig samen zijn, hebben wij als thema voor deze avond „Voor oordelen", o.l.v. mevr. de Vries-Vis- scher, die met ons hierover van gedach ten zal gaan wisselen. De avond begint om 20.00 uur, kosten 2,50, alles in begrepen. Inlichtingen: mevr. van Domburg, De Laghe Weijdt 12, tel. 333995; mevr. Morshuis, Kerkakkers 81, tel. 332136; mevr. Zoon, Font. Verschuirlaan 5, tel. 331097. BLOEMBOLLENMARKT 'T LOO In de evenementenkalender van win kelhof 't Loo staat al sinds enkele ja ren in oktober de grote bloembollen (info) markt vermeld. Zo ook dit jaar weer en wel op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober a.s., inklusief de vrijdagse koopavond. Er zal een bijzonder groot assortiment bloembollen gepresen teerd worden, doch daarover volgend week meer. Deskundigen zullen aan wezig zijn voor het beantwoorden van vragen en het samenstellen van uw kollektie voorjaarbloeiende bolgewas sen. Voor kamerkuituur is ook gezorgd in de vorm van hyacinten en krokus op potten en glazen, alsmede onvoorstel baar zware amaryllis bollen. Er zal ook op ruime schaal gratis informatie en do- kumentatie materiaal aanwezig zijn. VAN DER PEET'S VAKHANDEL HEROPENT Donderdag 13 oktober heropenen Jaap en Ria van der Peet hun geheel ver bouwde vakhandel aan de Stations weg 51 te Heiloo. Vanaf vrijdag gaat de verkoop - net als u gewend bent - gewoon weer verder en kunt u bij Van der Peet's Vakhandel terecht voor al uw elektra. AEROBIC DANCE RECTIFICATIE Vorige week werden in de advertentie over Aerobic en Street Dance de prij zen vermeld van de cursussen. Daarin is een foutje geslopen. De juiste prijzen zijn: 20 lessen 120,-- (één keer per week); 40 lessen 225,- (twee keer per week). Voor meer informatie: zie de Uitkijk post van 5 oktober, pagina 5. SPEELS EENS BADMINTON IN DE HERFSTVAKANTIE Op maandag 17 oktober, de le dag van de herfstvakantie, is er een instuif bij de badmintonvereniging 't Vennewa- Tussen 14.00 en 16.00 uur kan men kennismaken met deze niet alleen in wMp-sseer popuiaire sport. Van de deelnemers wordt een bijdrage van ƒ2,50 gevraagd. Hiervoor in retour injgt men 2 uur om vrij te spelen en fan men een beroep doen op deskundi ge begeleiding. Men wordt verzocht zelf een racket mee te nemen. DE BASSEROET NEEMT AFSCHEID VAN COBY GERRITSEN A.s. vrijdag 14 oktober wordt op de kleuterschool De Basseroet een af scheidsreceptie gehouden voor Coby Gerritsen. Coby heeft vier jaar met gro te inzet en veel enthousiasme als kleu terleidster op de Basseroet gewerkt. Ze vertrekt nu naar Israel, waar ze gaat werken en studeren. De receptie is van 4 tot 5 uur 's middags in het speel lokaal van de Basseroet, Trompenburg 49. Iedereen die van Coby afscheid wil nemen is van harte welkom. RABO BANK WESTERWEG GAAT UITBREIDEN Over enige weken zal begonnen wor- MAKELAARSKANTOOR den met de verbouwing van de Rabo- Bank aan de Westerweg 244 te Heiloo. Enige jaren geleden heeft de bank het huis gekocht dat naast de bestaande bank ligt. Door het groeiende cliënten bestand en de automatisering heeft de bank op dit moment dringend behoefte aan ruimte. Donderdag 13 oktober: Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 8.00-16.00 uur. De Ark, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Nic. Beetsschool, Rechte Hondsbosschelaan 24a. Tussen 8.00-16.00 uur. Vrijdag 14 oktober: W. J. Hofdijkschool, Marienstein 178. Tussen 8.15-14.00 uur. Sint Maarten, Trompenburg 49. Tussen 8.30-16.00 uur. Halen op verzoek: 333479. Ook lompen. De Basseroet, Trompenburg 49. Tussen 8.30-16.00 uur. Halen op verzoek: 333479. Ook lompen. Zaterdag 15 oktober: St. Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 9.00-11.00 uur. Halen op verzoek: 333603. Scoutinggroep Victorie, Hoek Westerweg/Kerkelaan. Tussen 9.30-12.00 uur. Ha len op verzoek: 333760. J. P. Hasebroekschool, Sluysweydt9. Tussen 9.00-11.00 uur. Maandag t/m vrijdag De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. Cl. Willibrordschool, Westerweg, naast Fodi-markt. Altijd. Muziekver. Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Voor opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van de gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur. Inzameling schadelijke afvalstoffen uit particuliere huishoudens Sinds een jaar wordt er regelmatig via de Uitkijkpost geattendeerd op de mogelijk heid bepaalde afvalstoffen die schadelijk zijn voor het milieu gescheiden in te leveren. Het betreft afvalstoffen die in het algemeen geschikt zijn voor het gebruik afgewerkt olie, oude batterijen, geneesmiddelen en gebruikte fotochemicaliën. De inlevering kan geschieden bij een aantal plaatselijke winkeliers en bedrijven. Daarnaast zijn er echter in het huishouden nog afvalstoffen die niet geschikt zijn voor hergebruik maar waarvan het ongewenst is dat ze in de vuilniszak te rechtkomen. Voorbeelden hiervan zijn: Restanten bestrijdingsmiddelen en lege verpakkingen hiervan; gebruikte terpen tine, tri, wasbenzine e.d.; verfresten; restanten van schoonmaakmiddelen; lijm- resten; restanten van inkten en kopieermiddelen en cosmeticarestanten. Deze afvalstoffen zijn milieuonvriendelijk en behoren apart te worden ingezameld teneinde op dér daartoe geëigende manier te worden verwerkt. Vooruitlopend "Peen regeling in provinciaal verband opent het gemeentebestuur van Heiloo de "ogelijkheid deze stoffen gratis in te leveren. Hiertoe.kunt u elke woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur terecht in het gebouw van openbare werken aan de Kanaalweg 9a. Van gemeentewege zal voor perio dieke afvoer naar de N.V. Afvalverwerking Rijnmond of recyclingbedrijf worden rerggedragen. Het spreekt vanzelf dat u van de bestaande mogelijkheden gebruik hunt blijven maken. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Openbare Werken Heiloo, tel. 330001 van maandag t/m vrijdag tussen 8.00-12.00 uur. De eerste inzameldag is dus woensdag 19 oktober 's middags van 14.00-16.00 uur. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wil, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst is voor een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamp- 'nan26, tel.: 332010. Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111 336. Actie "Beter met Max" De jaarlijkse inzameling van gedragen kleding ten behoeve van de Max Tailleur- stichting op 23 september j.l. is weer een succes geworden. Alle goede gevers zeg gen wij hierbij hartelijk dank. Door een misverstand is in een aantal wijken van Heiloo de bekende gele zak te laat bezorgd. Voor de hierdoor onstane last biedt 4e Max Tailleurstichting haar verontschuldigingen aan. U kunt uw gedragen kleding, huishoudtextiel etc. altijd kwijt bij de depothoudster van de Max Tail- 'eurstichting: mw. W. Smit-Van Zweeden, Haesackerlaan 22 te Heiloo, tel. 072- 331763. Prinses Beatrix Collecte I nësdeze weg wil ik de gevers, maar vooral de wijkhoofden, collectanten en col- ecWces bedanken voor hun inzet. Er is dit jaar 9.287,50 opgehaald (netto opbrengst). Ik hoop dat ik volgend jaar weer op uw aller medewerking kan reke- Gatha Verweel. Met de sloop van het huis is al begon nen en met de grond die daardoor vrij komt, samen met het bestaande ge deelte, heeft architekt Van Ast, een J. J. VLOTMAN fraai nieuw gebouw ontworpen Er komt uitbreiding van de safeloket- KANTOOR ALKMAAR ten, tot zo'n 700 stuks, en er komen een Ctotirmciv^a Sfi aantal spreekkamers bij. Ook de balie- i->l-<iuull::>wc6 ruimte wordt veranderd omdat daar de "fl O O O 1 C\^7 C\ Deze ingrijpende verbouwing zal onge veer een half jaar in beslag nemen en begint zo rond de 2e helft van oktober. Achter het bestaande bankgebouw zal een noodgebouw komen te staan, waar de klanten de komende periode hun bankzaken kunnen afhandelen. Dit tijdelijke onderkomen zal mogelijk enige aanpassing vragen, maar daar zult U wel begrip voor kunnen op brengen. In april zult U dan weer optimaal be diend worden in een geheel vernieuwd kantoor. PTT-NIEUWS Sinds kort is de postzegelboekjesauto- maat, welke geplaatst was aan de Hol- leweg nabij het NS-Station verplaatst naar de pastoor van Muijenweg hoek Mariënstein. Een en ander is gebeurd omdat de afstand tussen de Holleweg en het postkantoor ter plaatse te klein was, en om de bewoners in het gebied Mariën stein/ 't Hoekstuk en het nieuwe plan "Boswijk" van dienst te zijn. FALKLAND MET TWEE NIEUWE STUKKEN Toneelvereniging Falkland start haar theaterseizoen met maar liefst twee nieuwe stukken. KINDERTONEEL Op 22 okt. om 14.00 uur en 23 okt. om 13.00 en 15.00 uur speelt Falkland in theater De Beun te Heiloo het stuk "Vingers in je oren" geschikt voor kinderen van 7 t/m 12 jaarDrie kinderen beleven spannende en soms ook ontroerende dingen en ontmoeten daarbij een aantal vreemde figuren Voor een entreeprijs van slechts f. 4,~ bezorgt u uw kinderen een fijne afslui ting van de herfstvakantie. Voor de ja rigen en diegenen die met hun partijtje onze voorstelling bezoeken is er een leuke verrassing en in de pauze kunnen de kinderen voor f. 0,25 grabbelen. KLUCHT On 27 en 29 okt. om 20.15 uur speelt Falkland eveneens in theater De Beun te Heiloo weer eens een lekkere ouder wetse klucht en wel: "Kaviaar of spaghetti". Dit Italiaanse stuk staat, samen met de Falkland tonelisten, ga rant voor een avondje onbezorgd theaterplezier, en dat mag ook wel eens in deze zorgelijke tijd 1 Entree 7,50 (don) 2,50) CJP en 65 f. 5,-. Voor verenigingen, instellingen en organisaties die een gezellige to neelavond voor eigen publiek zoeken, is deze klucht uitermate geschikt. Falk land beschikt over eigen reis - belich ting en decor en kan derhalve voor een leuk bedrag uw avond komen verzor gen. Bel voor inl.Marian Scholte tel. 072-333734. Kaarten voor de voorstel lingen te Heiloo zijn verkrijgbaar bij: Reisburo Holland International - Raad- huisweg 9/Barbershop Jan en Tine Braam in 't Loo/Boekhandel Avis - Stationsplein/Het Open Huis - boven 't Loo. Voor de kindervoorstellingen te vens op de Nicolaas Beetsschool en de Hofdijkschool. CHRISTEN-ZIJN, WAT HOUDT DAT IN? Iedereen is hartelijk welkom op de 2e bijbelavond over de Efezebrief. Dhr. J. G. Fijnvandraat uit Leeuwarden houdt een voordracht onder de titel: Christenen zijn nieuwe mensen. Plaats: Zaal van de Geref. Kerk aan de Noordergeeststraat te Heiloo. Op vrij dag 14 oktober om 8 uur. In de pauze krijgt u gratis koffie en kunt u vragen stellen, waar de inleider la ter op ingaat. Meer inlichtingen bij: M. Oppenhuizen, tel. 02518-54596 ofS. Best, tel. 072-113342. FEESTELIJKE OPENING SUSKE EN WISKE-ACTIE DOOR JEUGD RODE KRUIS Op 20 oktober 1983 gaat het Jeugd Rode Kruis officieel van start met de vekoop van een speciaal Suske en Wiske-boekje, getiteld "Beter voor Bert". Ter gelegenheid hiervan or ganiseert het Jeugd Rode Kruis op die dag een feestelijke manifestatie. De verkoop van het boekje, dat tegen de prijs van 3,95 op de markt zal verschijnen, is bedoeld als fondsen wervend project en is opgevat in het kader van werkgebied 1 van het Jeugd Rode Kruis, sociale activiteiten, waar met name het omgaan met jeugd en jongeren met een handicap een be langrijke plaats inneemt. De actieperiode zal lopen van 20 okto ber tot 15 februari 1984. De Suske en Wiske-boekjes zijn te verkrijgen bij een 60-tal distributiepunten (plaatse lijke Rode Kruis-afdelingen) of aan te vragen bij de afdeling Jeugd Rode Kruis van het Nederlandse Rode Kruis, 070 - 469595, toestel 341. In het laatste geval moet rekening worden gehouden met verzendkosten. Stationsweg 85 Heiloo heiloo GITAAR GESTOLEN; ST.BENEDIC- TUSSCHOOL. Toen ik met pensjoen ging, heb ik een van mijn gitaren op school gelaten, om het muziek onderwijs er mee op te fleuren. Dat was natuurlijk geen klas se-instrument; bovendien was hij een keer gevallen, waardoor er een gat in zat. Maar dat had ik gerepareerd. Op de smalle zijde van de onderkant zit een brede strook zwart plakband. Hij moet hierdoor makkelijk herkenbaar zijn Uit de manier van inbraak viel op te maken, dat de dader zeer goed met de situatie op school op de hoogte moet zijn. Ik had de gitaar niet voor dit doel in de school laten hangen. Als de dader zo graag een gitaar wilde hebben, ter wijl de gezinsfinanciën dat niet toe la ten, laat hij/zij dan maar contact met mij opnemen: M.W. Maas, Termijen 117, te Heiloo. PUUR HOLLANDS IJSVERMAAK Zaterdag 15 oktober stelt de Alkmaarse IJsclub een ieder in de gelegenheid om het schaatsen "anders dan anders" weer te beoefenen. Een IVi uur puur Hollands ijsvermaak, geboren uit het probleem dat hardrijden niet samen gaat met kunst- en resp. schoon- rijden. Voor informatie omtrend deze lessen kunt u bellen 072 - 117613. Terug komend op het Zwieren en Zwaaien, vanaf zaterdag 15 oktober a.s. van 18.45-20.00 uur bent u welkom. Ook zij die niet in het bezit zijn van schaatsen of het eerst eens willen be kijken zijn welkom en kunnen vanuit het restaurant of gratis vanaf de tri bunes het schouwspel van Zwieren en Zwaaien meebeleven. 22 okt. om 14.00 uur 23 okt. om 13.00 uur en 15.00 uur Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Entree/4,— (don. 1,50) 27 en 29 okt. om 20.15 uur Entree 7,50; CJP en 65 5, (don./2.50) Kaarten bij: Reisburo Holland International Boekhandel Avis Barbershop Jan-Tine Braam Het Open Huis Voorde kindervoorst.: Nic.Beets school. Eveneens Hofdijkschool. makelaar-taxateur o.g. 072-154464 Of de plaatselijke Rabobank. Tel. 072-335583 Baetenburg 145, Heiloo. HAUTE COUTURE IN BONT NIEUWE COLLECTIE 1983 hangt voor u klaar. Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 Telefoon 02208-5530 Haarlem Wagenweg 11 Telefoon 023-312086 DE BONDSSPAARBANK KALENDER 1984 Kinderportretten van Otto Dicke be palen het 'gezicht' van de spaarbank kalender 1984. Deze Nederlandse kunstenaar bereikte dit jaar de 65 ja rige leeftijd, waardoor aan zijn werk in de publiciteit en via plaatselijke exposities publiekelijk veel aandacht werd besteed. Omdat de spaarbankkalender al sinds 1948 als een karakteristieke gezins kalender wordt beschouwd is de keu ze van het onderwerp voor de kalender 1984 gevallen op dat bijzondere as pect van zijn veelzijdige oeuvre waarin het kind centraal staat. Otto Dicke, geeft aan zijn kinderportretten een lichte vertederende toets, welke zijn emotionele betrokkenheid bij het onderwerp verraadt. Deze 'Dicke-kalender' wordt ter ge legenheid van wereldspaardag, de der de dinsdag in oktober uitgereikt aan rond één miljoen spaarbank cliënten. Circa 1000 spaarbankkan toren, herkenbaar aan de rode S met de puijt werken mee aan de dis tributie. ANDRE VALKERING IN 'T AKERTJE Onder het mom "zinken we niet dan drijven we wel" wil Hans van Ammers, bardoelman van 't Akertje, uit een ge heel ander 'emmertje' tappen, wat be treft de wintermaanden. Met ingang van vrijdag a.s. 14 oktober, wordt aan het reilen en zeilen van 't Akertje extra cachet gegeven. Vanaf die datum zul len diverse avonden opgeluisterd wor den door musici van allerlei allooi, ge heel afgestemd op de wensen van de bezoekers. Komende vrijdagavond zal André Valkering tijdens een 'thuiswed strijd' de harten sneller doen slaan van liefhebbers van boogie-woogie, blues, jazz en rock 'n roll. Terzijde gestaan door Ab Dekker, Wil de Meyer (Shit- houseband) en Willem Schoone (Rob Hoeke, Shoreline en wat dies meer zij...!), zal hij trachten 't Akertje in ver voering te brengen. De entree is gratis en de aanvang is 21.00 uur. We willen niet alles verklappen, doch een klein kijkje op hetgeen wat nog gaat komen willen we niemand onthouden: Binnen kort High Spirit en Tae' Music, terwijl onderhandelingen met Barrelhouse, Hessel en de Shoes in een verregaand voorspoedig lopend stadium zijn En 17 december Stonesdag 11 Of je een emmer leeggooit1 KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT 13 GEHEUGENSTEUNTJE: OPENINGSTIJDEN VANAF 1 OKTOBER Bibliotheek het Malevoort: Dinsdag 10.00-12.00 14.00-20.30 uur Woensdag 14.00-16.00 uur Donderdag 10.00-12.00 14.00-20.30 uur Vrijdag 10.00-12.00 14.00-20.30 uur Zaterdag 10.00-12.30 uur Bibliotheek Kennemerstraatweg: Maandagavond 19.00-20.30 uur Woensdagmiddag 14.00-16.00 uur Vrijdagmiddag 14.00-17.00 uur Carla van de bibliotheek. NOG EEN WEEK EN DAN. Heiloo - "Viert de NMB feest", aldus de directeur van de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. in Heiloo, de heer D. C. Beemster. "Op 15 augustus was het 12'/2-jaar geleden dat de NMB zich in Heiloo vestigde in een pand aan De Loet 2 dat toebehoorde aan Drogisterij Zijp. Door de groeiende activiteiten werd dit pand te klein en op 18 oktober 1983, dus volgende week vijf jaar geleden, werd door de toenmalige Burgemeester Hoekstra, ons huidige kantoor aan de Heerenweg officieel geopend. Reden om de periode 24 tot en met 29 oktober uit te roepen tot de 'feestelijke actie week', aldus de heer Beemster. Spaaractie Over de vraag 'hoe viert een bank nu feest' hebben de heer Beemster en zijn medewekers zich in de afgelopen tijd danig gebogen. "Je kan natuurlijk de vlag uitsteken en een bord ophangen met bijv. de slogan 'NMB in Heiloo 12'/2-jaar jong', maar dat is het natuur lijk niet helemaal. Wij waren er alle maal van overtuigd dat het koperen jubileum op een manier gevierd moest worden, waarbij de cliënten betrokken moesten worden. Maar ook de kin deren van Heiloo", zegt Beemster. Daarom wordt in de actie week het accent gelegd op één specifiek onder deel van het bankwezen, namelijk de spaargelden. "In de week van 24 tot en met 29 oktober kunnen nieuwe spaarders en degenen die al jaren hun spaarcentjes aan de NMB toevertrou wen profiteren van een 'speciale aan bieding. Maar daarover wil ik nu niet al te veel vertellen. Dat kunnen de lezers van de Uitkijkpost' volgende week op een speciale NMB-pagina allemaal lezen". Na enig aandringen licht de heer Beemster toch een tipje van de sluier op. "Op het ogenblik loopt de traditionele najaasspaaractie van de bank, die is bestemd voor nieu- we spaarders. Voor mijn trouwe spaarders heb ik echt ook een kleine verrassing in petto". Ballonnenwedstrijd Voor de jeugd organiseert de NMB een grote ballonnenwedstrijd met leuke prijzen. "Aan deze wedstrijd kan de jeugd tot pn met 12 jaar meedoen", aldus Beemster. "Vanaf 20 pktober kan de jeugd tussen 9.00 en 16.00 uur de deelnemerskaart ophalen bij de NMB aan de Heerenweg. De kinderen kunnen dan op hun gemak de kaart thuis invullen. De ballonnen worden op zaterdag 29 oktober vanaf 10.30 uur uitgereikt en daarna tegen 11.30 uur allemaal tege lijk opgelaten. Iedereen, die op die dag met zijn/haar deelnemerskaart naar de tNMB komt krijgt tevens een leuke attentie".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1