i werkgroep iai ivn TALLyHO 3H0€S WmmÊËmmimmÊmÊÊsmmm OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO GESCHEIDEN INZAMELING IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES Ook bibliotheken ontkomen niet aan de bezuinigingen Huis verkopen Rabo Makelaardij IEIIWSBLAD VOOR HEILOO e.o. AANBIEDING f 69,- SBcwtfiwiA Korte leren LAARSJES f 139,- AUTORIJSCHOOL PIET GELDERBLOM Voor al Uw rijbewijzen. Tuinbroeken en Overalls RAADHUISWEG 13 - HEILOO REPARATIES cleaning en omwerkingen in zwart, rood, cobaltblauw en grijs Raadhuisweg 12 - Heiloo Groentehal Nico de Groot Soepgroenten •- Andijvie oc kiloI.lO Olaso Mandarijnen g« Karmijn (fris zuur) 3 pond£.i«J3 FORD. MEERWAARD OP DE WEG. JAARGANG No 45 9 NOVEMBER 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage an 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-,Binnen. Rinnegom en Egmond a d Hoef. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 52 cent (exel. BTW) Bü regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Mevrouw Boersen ui! de Cameren in Limmen, was vorige week de eerste klant voor êe rolbus. ROLBUS MOET RIJDEN Zaterdagmiddag 12 november, aan vang 14.00 uur, wordt in 't Trefpunt, Westerweg 294 een rommelmarkt en een grote verloting met rad van avon tuur gehouden. Dit alles t.b.v. van de Rolstoelbus in Heiloo. De dames van het Katholiek Vrouwen gilde gaan appeltaarten en cakes bak ken. (Dames, wilt U deze s.v.p. vóór zaterdag 12 november bij Wil Braids inleveren, Vossenakkers nr. 14, tel. 331840.) Zijn er nog mensen die prijsjes ter be schikking willen stellen voor de ver loting, ook die kunt U op bovenge noemd adres inleveren. De Rolbus is til in bedrijf en moet blijven rijden. Deze activiteit wordt mede georgani seerd door het bestuur van Belangen vereniging WAO-AOW, afd. Heiloo. HJ.A. van 't Hof makelaar-taxateur o.g. 072-154464 Of de plaatselijke Rabobank. onderdag 10 november. ïotidelschool, Breedelaan 6. Tussen 8.00-16.00 uur. De Ark, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrjjdag 11 november. DeBasseroet en Sint Maarten, Trompenburg 49. Tussen 8.30-16.00 uur. Halen op verzoek. 333479. Ook lompen. Zaterdag 12 november. IS. Maria-Lidwinaschool en Ks. St. Franciscus, parkeerplaats het Wielemakers- land. Tussen 9.20-11.30 uur. Halen op verzoek: 331451 Scoutinggroep Victorie, Hoek Westerweg/Kerkelaan. Tussen 9.30-12.00 uur. Halen op verzoek. 333760. Maandag t/m vrijdag. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 3336 00. Ook lompen. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1.Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. file dagen. Clemens Willibrordschool, Westerweg naast Fodi-markt. Alle uren. D WAARHEEN MET werk te motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations Slas: glascontainers bij de winkelcencentraties. Foto-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd - Nijverheidsweg 4, Overgebleven medicijnen: de beide plaatselijke apotheken. Oude kwikbatterijen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. Onbrandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen en 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. Groot aan de Kanaaldijk alleen voor particulieren Schadelijke afvalstoffen uit de particuliere huishouding: Elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur, gebouw Openbare Werken aan le Kanaalweg 9A. Het gaat hierbij om: Restanten bestrijdingsmiddelen en lege verpakkingen hiervan; gebruikte terpen tine, tri, wasbenzine e.d.; verfresten; restanten van schoonmaakmiddelen; lijm- testen; restanten van inkten en kopieermiddelen en cosmeticarestanten. opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44J van le gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur. Sporten helpt, helpt sporten. tade periode tussen 14 en 20 november vindt de collecte plaats van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. In Heiloo zijn nog collectanten nodig! Opgeven bij de heer Van Amerongen, Westerweg 201, te Heiloo (tel.: 330396). Zie ook elders '•deze krant. Enameling kleding. Maandag 15 november 1983, Inzameling van gedragen kleding, huis aan huis Wie, door Stichting Aktie '68 uit Maastricht. De opbrengst is bestemd voor di- Wse instellingen die tot doel hebben recreatieve mogelijkheden voor gehan dicapte kinderen te bevorderen. Mnnesty in Het Loo. Wij zijn zeer verheugd u te kunnen mededelen, dat wij met onze Amnesty Wij zijn zeer verheugd u te kunnen mededelen, dat wij met onze Amnesty-Inter- «ational-stand in het vervolg in Het Loo zullen vertoeven. 3e eerste avond dat u op onze nieuwe plek met ons kennis kunt maken is a.s. jdjdag, 11 november, van 19.00-21.00 uur. Wij treden niet op in 'r kader van een bepaalde aktie, maar ons algemeen mate- "aal is zeer de moeite waard. En alles komt uiteraard ten bate van Amnesty International, dit geheel van giften/donaties en ledencontributies afhankelijk is. Wlgoedbeurs De Basseroet en Nic. Beetsschool. "Pzaterdag, 12 november a.s., wordt er door de Basseroet en de Nicolaas Beets school een speelgoedbeurs georganiseerd. °ent u in het bezit van speelgoed, dat toch niet meer wordt gebruikt, doch wel compleet en heel is? Dan is hier uw kans! Kunt u best nog wat speelgoed gebrui kt. maar bent u geschrokken van de hoge prijzen? Grijpt nu uw kans! 'zameiing: op vrijdag 11 november: 's middags van 15.30-17.00 uur en 's avonds: ®G9.30-20.30 uur. Bij verhindering kontakt opnemen met Alie de Dood (tel. '•de aula van de Nicolaas Beetsschool aan de Rechte Hondsbosschelaan 24a. Dc verkoopprijzen worden in nauw overleg met u vastgesteld (van de opbrengst '°mt 10% ten goede aan de school). 'ckoop - op zaterdag 12 november 's morgens van 10.00-11.30 uur '•de aula van de Nicolaas Beetsschool aan de Rechte Hondsbosschelaan 24a. JUBILEUMAVOND EENSGEZIND HEID Zaterdag 12 november organiseert Muziekvereniging Eensgezindheid in het kader van het 85-jarig bestaan een muzikale avond in De Beun. Optre dens zullen er achtereenvolgens zijn van Trompetterkorps Heiloo, Salon orkest Heiloo en Harmonieorkest St. Caecilia. Na de pauze optredens van Drumband Nijenburg, Eensgezind heid (jeugd) o.l.v. T. H. Groot en tot slot Eensgezindheid. Het hele gebeuren staat onder leiding van de welbekende Klaas Koomen, tevens oud-lid van Eensgezindheid. Na het programma in De Beun wordt het feest voortgezet in het Open Huis, waar vanaf 22.15 uur de Heilooër Boerenkapel zal optreden tot in de klei ne uurtjes. De toegang - zowel in De Beun als in het Open Huis - is gratis. ONDERWIJSMARKT IN ALKMAAR De Onderwijswinkel organiseert voor de 6e maal de Onderwijsmarkt in ,,De Vest" te Alkmaar. Deze markt is bedoeld om leerlingen van de 5e en 6e klas van de lagere school te helpen bij hun keuze voor een vorm van voortge zet onderwijs. De Onderwijsmarkt biedt: - informatie over de vormen van Voort gezet Onderwijs in Alkmaar e.o.; - voorlichtingspraatjes van het L.B.O. en A.V.O.; - de voorlichtingsfilm „Na de lagere school en dan"; - de diaserie „Kies na de lagere school", en een videofilm. Ook enkele dienstverlenende instel lingen zullen met informatiestands aanwezig zijn, zoals b.v. bibliotheek, Onderwijsbegeleidingsdienst, het Me disch Opvoedkundig Bureau. De openingstijden van de Onderwijs markt zijn 11 november van 19.30 uur tot 22.00 uur en 12 november van 10.00 tot 16.00 uur. ACTIE "GUN 'N ANDER OOK VAKANTIE" BIJNA HALVERWEGE De actie "gun 'n ander ook vakantie" streeft er naar om in Heiloo vanaf mei 1984 een sta-caravan ter beschik king te stellen van een aantal minima gezinnen uit o.a. Amsterdam, die er ieder voor de tijd van één week va kantie in kunnen houden. In Amster dam is onder leiding van het bedrijfs- apostolaat een beoordelingscommissie gevormd, die er voor zorgt dat gezin nen, die hard aan vakantie toe zijn, er gebruik van gaan maken. "We den ken vooral aan z.g. "stille armen", die door de huidige crisis zo gedupeerd zijn dat ze voortdurend in spanning leven. We zijn erg blij met het ini tiatief", zo zegt een woordvoerder van deze commissie. Op 1 oktober heeft men via een geluids wagen, gevolgd door een versierde caravan, een bedrag van 1800,- bijeengebracht. Een brievenactie, waarvoor 750 brieven werden rondge bracht, had 1250,- tot resultaat. Door 36 personen werd gerageerd met de storting van een bedrag. Wij hopen dat de andere 174 geadresseerden nog zullen volgen. Het gironummer van de actie is: 26.99.78, t.n.v. Rabo-bank- rekening 1205.11.029, Rabobank, Westerweg 244, Heiloo, voor de actie "Gun 'n ander ook vakantie". Natuur lijk staat dit nummer ook open voor wie geen brief ontving. Met aftrek van de onkosten is er thans een bedrag van 2900,- ontvangen. Ook zijn er enkele gebruikte caravans aangeboden tegen een voordelige prijs. De initiatiefgroep is nog in bespreking. Wanneer alles meevalt zijn wij halver wege het benodigde bedrag. We hopen dat velen, die ondanks de huidige recessie, toch nog op vakantie konden gaan, hun dankbaarheid willen tonen door dit bedrag door een royale gift aan te vullen. Tel. 072-335583 Baetenburg 145, Heiloo. OPEN HUIS ISOTHERM GROOT SUCCES Het in het afgelopen weekeinde gehou den open huis bij Isotherm Heiloo B.V. is een groot succes geworden. Vele men sen bezochten de nieuwe showroom en namen een kijkje in de werkplaats en het kantoor. Alles op het gebied van isolatie en reno vatie werd gedemonstreerd en begeleid door deskundig advies en informatie. De belangstelling van de bezoekers ging vooral uit naar het door Isotherm ont worpen voorzetraam. Ook was er zeer veel vraag naar informatie over spouw muurisolatie en aluminium ramen en deuren. De bezoekers gaven te kennen het te waarderen dat men een zaterdag in de gelegenheid werd gesteld om de show room te bezoeken. Isotherm gaat hierop inspelen door vanaf 12 nov. de showroom ook za terdag van 11.00 uur 's morgens tot 4 uur 's middags open te stellen. Dus van af 12 november kan iedereen ook op za terdag bij Isotherm terecht voor alle in formatie op het gebied van isolatie en renovatie. In ander licht bezien mm „IN ANDER LICHT BEZIEN" De inmiddels bekende werkgroep 77-11 uit Heiloo gaat weer eksposeren. De 11 man/vrouw die reeds vanaf 1977 met elkaar optrekken en eks poseren hebben in de afgelopen 7 jaren individueel en kollektief een be kende en goede naam opgebouwd. M.n. de eksposities in het Witte Kerkje hebben daar veel aan bijgedragen. 77-11 is tamelijk kieskeurig met z'n eigen eksposities. Men wil maksimaal eens per 2 jaar met een grote gezamen lijke ekspositie naar buiten treden. Dit is om in staat te zijn telkens nieuw werk op nivo aan de vele belangstel lenden te tonen. Dit wordt dë titel van de nieuwe eks positie, die gehouden wordt van zater dag 12 november, aanvang 17.00 uur t/m zaterdag 19 november, sluiting om 17.00 uur. De titel van de ekspositie zal op wel zeer ludieke wijze gestalte wor den gegeven. Maar 77-11 bewaart dat graag als verrassing voor alle be zoekers, zeker die in de late middag of avond de ekspositie bezoeken. U kunt rekenen op een onvergetelijke herinne ring. De 77-11 eksposanten Anneke Brinkhorst (fotografie); Bram Brouwer (gouaches); Jan van Erkelens (aquarellen); Jan Giling (aquarel, olie en oliekrijt); Ank de Jongh (bronsplastieken); Willem KS (Klein Schiphorst) (Mate rieschilderijen); Cor Troostheide (krijttekeningen); Piet Veen (kleurenlino's, lino-etsen en gouaches); SCHOLENOPBRENGST UNICEF 1983 De huis- aan huisverkoop van Unicef- kaarten gehouden door leerlingen van vele Alkmaarse en Heiloo'se scholen in de week van 14-21 sept. j.l. heeft opgeJ bracht f. 22.298,85. Vorig jaar was dit f. 26.058,65. Ofschoon we heel blij zijn met dit bedrag, is het toch bijna f. 4.000,-- minder dan vorig jaar. Het is begrijpelijk, dat in deze tijd de mensen zuiniger zijn, maar we moeten wel be seffen, dat voor wie al onder het be staansminimum leeft, teruggaan nog veel moeilijker, zoniet onmogelijk is. De echte minima vinden we vooral in de ontwikkelingslanden waar Unicef voor werkt. In ieder geval danken wij alle leerkrachten en leerlingen die op enthousiaste wijze aan deze aktie heb ben deelgenomen hartelijk voor hun inzet. Laten wij hopen dat nog vele mensen naar de winkels of particuliere adressen zullen gaan waar men de ge hele Unicefcollectie kan bekijken en kopen. Vooral nu de regeringsbij- drage waarschijnlijk ook al weer ge kort wordt, hopen wij dat u ons werk wilt blijven steunen. Er zijn weer nieuwe minikaartjes, er is een prent- brietkaartenkalendcr, kinderpost, ver- jaarskalendcr en natuurlijk ook de be kende Unicefagenda om maar een greep te doen. Veel artikelen zijn uit stekend geschikt voor Sinterklaas of kerstkado. Op 25 november staan wij ^ook weer een dag in het Loo op het plein bij de Hema. Wie wil ons helpen door af en toe in een stand te staan, b.v. in een winkelcentrum of biblio theek Meldt u aan als vrijwillig(st)er bij mevr. Moerbeek, Tulpencroftlaan 40, Heiloo. tel. 072-330596. Verkoopadressen in deze omgeving: Heiloo: Amrobank, Het Hoekstuk, Ma- levoort, Boekhandel Avis, Stationsweg 1, fa. Beemster, hoek Westerweg/ Zevenhuizen, Corn. Drebbelcollege, Past. v. Muyenweg (dhr. Jacobs) Mevr. v.d. Stok, Het Zevenhuizen 1. Mevr. Slavenburg, v. Merlelaan 4, Me vr. Naessens, de Vang 2, Mevr. de Wit, Heerenweg 177, mevr. v. Digge len, Goodeslaan 13, Mevr. Moerbeek, Tulpencroftlaan 40. Limmen: Mevr. v. d. Dussen, 't Kieftenland 34. Akersloot Mevr. de Haan, Kerkemeer 8, Eg- mong a/d Hoef: fam. Weeda, Pr. Bea- trixlaan 37. DE VERBORGEN KINDEREN IN DE 3E WERELD De Stichting Liliane Fonds signaleert een verborgen ramp in de Derde We reld. Van de 100 gehandicapte kinderen kunnen er slechts 1 of 2 worden ge holpen. De 98 anderen worden door de officiële gezondheidsinstanties niet be reikt, mede omdat ouders hun gehan dicapte kinderen verdoezelen of zelfs geheel verborgen houden. Er zijn kin deren die daardoor het daglicht niet of nauwelijks te zien krijgen. Het aantal verborgen kinderen ligt rond 120 mil joen. Deze gegevens van de Wereld- HAUTE COUTURE IN BONT NIEUWE COLLECTIE 1983 hangt voor u klaar. Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 Telefoon 02208-5530 Haarlem Wagenweg 11 Telefoon 023-312086 Hoog In kwaliteit laag in prijs 1/2 pondI .AU lekker zoet, 20 stuks£i«fO Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651* Ineke Watzema (grafiet); Watze Watzema (aquarel). Het is de bedoeling dat elk van de eksposanten een speciaal werk over Heiloo eksposeert onder de titel „In ander licht bezien". Ekspositie 77-11, „In ander licht ge zien", het Witte Kerkje, Heiloo. Geopend: zaterdag 12 november van 17.00 tot 22.00 uur; zondag 13 novem ber van 10.00 tot 18.00 en van 20.00 tot 22.00 uur; maandag 14 t/m vrijdag 18 november van 14.00 tot 17.00 en van 20.00 tot 22.00 uur; zaterdag 19 novem ber van 10.00 tot 17.00 uur. Verdere inlichtingen kunt U verkrijgen bij Jan Giling, tel. 072333705. Het geheel wordt door plaatselijke mu sici instrumentaal omlijst. Daarnaast hebben leden van de KMTB het in terieur verfraaid met door hen zelf gemaakte bloemstukken. KEERPUNT NOORDHOLLANDSE VUILVERWERKING Bij het storten van de miljoenste ton vuil in de huisvuilbunker van de Alk maarse vuilverbrandingsinstallatie is niet het getal het belangrijkste ge geven, maar het stadium waarin het denken over het vuilverwerkingspro bleem zich bevindt. Want Alkmaar mag, gevolgd door de regio, vijftien jaar geleden een goed antwoord heb ben gegeven op het probleem van de vuilverwerking met de bouw van een verbrandingsinstallatie, herbezinning is nodig. Basis daarvoor is het offi cieel geworden provinciaal afvalstof fen-plan. De visie in dit plan: een deel van het vuil, vooral van het huisvuil, kun je hergebruiken, wat er overblijft moet voor een deel worden verbrand en het niet-verbrandbare moet worden ge stort. Daarmee blijft het verbranden van vuil noodzakelijk, maar het gaat om aanmerkelijk geringere percen tages. Bovendien spreken we over een vuil verbrandingstechniek die voldoet aan de huidige en zelfs aan de te verwach ten milieueisen. Een die bovendien de vrijkomende warmte omzet in elek triciteit, die aan het PEN-net wordt af gegeven. Het provinciaal afvalstoffenplan legt de vier regio's van Noord-Holland een samenwerkingsverband waar het de vuilverwerking betreft op. Regio West- Frieslar zal op korte termijn een probleem opleveren. Stortep mag niet meer en de verbrandingscapaciteit van Alkmaar is onvoldoende. Vandaar een onderzoek naar de mogelijkheden om versneld een kleine voorscheidings installatie neer te zetten. Daar kan het West Friese vuil worden gesplitst in een te composteren deel, een te ver branden en een onverbrandbaar deel. Op 1 januari 1986 moeten de vier regio's klaar staan om het provinciaal afvalstoffenplan uit te voeren: voor scheiden (het te composteren deel af- zeven), verbranden en storten op één Noord-Hollandse stortplaats in de Wieringermeer. Die laatste zou dan volgens de folie-ondermethode moeten worden ingericht. Deze (dure) methode voorziet in het storten op folie, waar door het vuil niet in contact met bodem en grondwater komt. Hoeveel tijd kost het om een voorschei dingsinstallatie te bouwen? Die bouw tijd bedraagt een jaar, maar dan moe ten wel alle vergunningen binnen zijn. Daarbij kost de planologische proce dure de meeste tijd. Het gaat immers om een ingrijpende wijziging van be stemmingsplannen. Bezwaarpro - cedures lopen dan tot aan de Kroon. De schattingen omtrent de tijd die dat vergt, lopen uiteen van 4 tot 6 jaar. Het afgeven van een afvalstoffen- vergunning (waartoe ook hoort een on derzoek naar de uitworp, hetgeen de schoorsteen verlaat) duurt ook een paar jaar. Zodat het na het vallen van het bouwbesluit 7 tot 8 jaar duurt voor een combinatie van een voorscheidings installatie en een vuilverbranding kan gaan werken. En dat tijdstip valt in ieder geval na die 1 januari 1986 van de provincie. OVERBLIJVEN OP SCHOOL Het Informatiecentrum Overblijven is begin 1983 opgezet om scholen prak tische hulp te bieden bij de organisatie van overblijven op school door de leer lingen tussen de middag. Tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling heeft^ het informatiecentrum een enquête gehouden onder leerkrachten. Daaruit bleek dat leerkrachten hulp no dig hebben bij het opzetten van een goede overblijfgelegenheid. Aspekten als het toezicht houden en de lengte van de middagpauze spelen hierbij een rol. Voor meer informatie kan men zich wenden tot: Informatiecentrum Overblijven, Post bus 235, 1270 AE te Huizen, tel. 02152—66157. gezondheidsorganisatie en Rehabilita tion International dwingen tot een to taal nieuw beleid, dat gericht is op het bereiken van de tot nu toe onbereik bare kinderen. De Stichting Liliane Fonds volgt dit nieuwe beleid en tracht door middel van vrijwilligers in de Derde Wereld de verborgen gehandicapte kinderen op te sporen en te helpen in hun naaste om geving. In de slums van de grote steden of op het platteland. Het Liliane Fonds geeft deze vrijwilligers - meest perso neel van missie en zending - de finan ciële hulp om de kinderen uit hun isole ment te halen door revalidatie, ortho pedisch schoeisel, scholing. Dit beleid is zeer individueel gericht als direkte hulp aan een kind in nood, dat leeft in één der armste gezinnen. Met minder geld kunnen meer kinderen geholpen worden. Want het geld wordt gebruikt voor hulp die direkt aan het kind ten goede komt en niet voor dure voor zieningen, waarvan de armsten toch geen gebruik kunnen maken. Het Liliane Fonds vraagt Nederlandse gezinnen om symbolisch een gehandi capt kind in hun eigen kring op te nemen door één van die kinderen te helpen. Dit kan door een éénmalige gift op giro 66.77.67 t.n.v. Stichting Liliane Fonds, Vlijmen of door een regelmatige bijdrage als deelnemer in de aktie „Plaats een gehandicapt kind in eigen kring". Meer informatie hierover kunt U aanvragen bij het Liliane Fonds, Hei dijk 53, 5251 KM te Vlijmen, tel. 04108—4560. Minister Brinkman van W.V.C. is van plan om in 1984 55 miljoen gulden te bezuinigen op 't bibliotheekwerk. Dat komt neer op ongeveer een kwart van de hele bibliotheekbegroting. En ver volgens zouden er dan ook nog eens in '85 en '86 enkele miljoenen ingeleverd moeten worden. Bepaald geen opwek kende plannen Natuurlijk, we moeten allemaal inleveren en het zou onrede lijk zijn te verwachten dat bibliotheken daarbuiten zouden vallen. Alleen.... 55 miljoen in één jaar is in verhouding tot wat andere door dit ministerie ge financierde instellingen dit jaar moe ten inleveren, als al die plannen door gaan tenminste, wel erg veel. Het zal o.a. inhouden, dat de service aan het publiek sterk zal verminderen. Hetgeen nu juist het doel van de bibliotheken is. Door een zo goed mogelijk aanbod van boeken, en vooral informatie, het publiek in staat stellen met alles op de hoogte te blijven. Zorgen voor een gevarieerd en vooral genuanceerd aanbod. Hetgeen, zeker in deze turbu lente tijd met z'n steeds wisselende en ingrijpende veranderingen op ieder gebied van de menselijke samenleving, grote vakbekwaamheid vereist. Hier door wordt de lezer in staat gesteld van alle stromingen op de hoogte te blijven, om zodoende vooral eigen keuze te blijven bepalen. Te ambiti eus Laten we ons niet vergissen Wat voor ons lichaam geldt: - gevarieerd voedsel, anders gaan we gebreksver schijnselen vertonen - zegt de dokter, geldt eveneens voor de menselijke geest. Een gevarieerd aanbod van lec tuur houdt ons wakker. We blijven bij de tijd. We stompen niet af. Maar wie weet De Tweede Kamer gaat zich eind november buigen over de begroting van W.V.C. Zolang de Kamer voor de ze voorgestelde bezuinigingsplannen van 55 miljoen, plus wat miljoenen in de daaropvolgende jaren nog niet het groene licht heeft gegeven, blijft de bibliotheekwereld optimistisch. Met dien verstande, dat ze denkt, dat er door eigen inspanning met behulp van het publiek toch wat teruggedraaid kan worden. Daarom is besloten a.s. vrijdag, 11 november uit te roepen tot actiedag. Bibliotheekmedewerkers trekken dan gezamelijk, vanuit het hele land, naar Amsterdam voor een pro test-manifestatie, tegen de geraamde plannen van Minister Brinkman. Veel bibliotheken zullen dan gesloten zijn. Evenwel niet alle bibliotheken Ook de bibliotheek in Heiloo koos voor voor een publieksvriendelijke methode. Zij blij ven open En zullen het publiek desge vraagd informeren over de achtergron den en consequenties van deze maat regelen. Deze al enige maanden ge- leden geplande actie van de bibliothe ken, staat geheel los van de huidige actie voor 3'/:%. Nogmaals de biblio theken proberen zich met deze actie dag niet aan de bezuinigingen te ont trekken. Zij willen alleen voorkomen, dat de dienstverlening aan het publiek, in 1 jaar tijd teruggedraaid moet wor den tot een onaanvaardbaar laag ni veau. Uiteindelijk gaat het ook om uw bibliotheek! Als u ook reageren wilt, dat kan. In de bibliotheek staat in de hal een actie stand. Daar kunt u een briefkaart krij gen. Die u kunt sturen naar een u be kend kamerlid of naar een kamerfractie Voorzien van uw handtekening, worden alle kaarten door de bibliotheek gepost. Wanneer we straks toch sterk terug zullen moeten, hebben we tenminste met z'n allen het gevoel: er tenminste iets aan gedaan te hebben. Carla van de Bibliotheek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1