I éSSé (rf:n|oi\i OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO EVENEMENTEN-AGENDA l il i V f 3Hoe$ STAATSLOTERIJ 20% KORTING AALSMEERSE PLANTENHAL f GESCHEIDEN INZAMELING IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES SJAAL-VESTEN HUISSL0FFEN 39, Huis verkopen Rabo Makelaardij op MANTELS MANTEL KOSTUUMS COATS simon peek GORDIJNEN I E UW SBLAD VOOR A. G. v. d. Nagel AANBISOIfll 6 wielinga tel. 072-332727 LAPPONIA JEWELRY Goud en Zilver Uitkijkpost Sinterklaas is nog niet jarigtoch zijn wij al volop in feeststemmingX REKLAMESTUNT Jg 1ste keus Super cyclamen per stuk 6,'. 2 voor 10,- M Raadhuisweg 12 - Heiloo RAADHUISWEG 13 - HEILOO Volgende lotenverkoop vanaf maandag 5 december a.s. VOORKOMING MISDRIJVEN REPARATIES cleaning en omwerkingen FORD. NICER WAARD OP Dime. Jt JSlAkld A XtnAr lk Ik MUfWlftS/» SPELLETJES SJ «s gordijnen en tapijten Groentehal Nico de Groot 1 kilo1 ,7o 48e JAARGANG No. 48 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl, BTW) By regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. SINTERKLAAS FEESTELIJK ONTVANGEN Dit jaar was de ontvangst van Sinter- is wel bijzonder feestelijk. Het was de 25e keer dat de Goedheiligman ere van zijn verjaardag op het ge meentehuis werd ontvangen. In al die jaren heeft de Sint niet 1 keer ver stek laten gaan. Ha eerst een rijtoer door Heiloo te heb- len gemaakt, in gezelschap van zijn i Pieten de muziekkorpsen Trom petterkorps Heiloo en Caecilia met daarbij de majorettes, trok de bonte Stoet door Heiloo. Sinterklaas zat op een paard dat be schikbaar was gesteld door iemand lit Heiloo, het eigen paard van de Sint liste de juiste konditie voor het hol- jandse klimaat. Aangekomen, onder veilige leiding van de politie, en de ïictoriegroep, werd de stoet ontbonden ij het gemeentehuis, alwaar burge meester G.J. Glijnis de Sint ontving, feel kinderen en ook ouderen stonden hier al op hem te wachten. Onder het zingen van Sinterklaasliedjes die bege- geleid werden door het muziekkorps :Eensgezindheid o.l.v. de heer Groot, 9 Surprise of relatiegeschenk nu Vérder een keur van groene én bloeiende planten plantenbakjes e.d. Dit alles voor een betaalbare prijs UW ADRES: ^,1 halverwege de Zevenhuizerlaan no. 54 in Heiloo. Vrijdagavond koopavond. Jk Donderdag 1 december De Ark, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrijdag 2 december Scoutinggroep Victorie, huis-aan-huis-actie Plan Zuid. Dozen en of bundels id papier gereed zetten langs de kant van de rijweg. Vóór 17.00 uur. terdag 3 december Handbalvereniging De Foresters, Parkeerterrein Laan van Muijs/Egelshoek. lassen 8.00-17.00 uur. Benedictusschool, J. P. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00-11.00 uur. Ook lom- |en. - en Softbalclub Heiloo, Parkeerterrein bij de sporthal Het V ennewater. Gehele dag, ook zondag. Halen op verzoek: tel. 333714. Scoutinggroep Victorie, Hoek Westerweg/Kerkelaan. Tussen 9.30-12.00 uur. Halen op verzoek, tel. 333760. Haandag 5 december Hehobothschool, Holleweg 98. Van 11.00 uur tot volgende dag 7.30 uur. Haandag t/m vrydag Be Nieuwe Hoeve, Boekensteun 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 133600. Ook lompen. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Gehele week Clemens Willibrordschool, Westerweg naast Fodimarkt. Alle uren. WAARHEEN MET «gewerkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations «as: glascontainerr bij de winkelcencentraties. •lo-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd - Nijverheidsweg 4, ergebleven medicijnen: de beide plaatselijke apotheken. Me kwikbatterijen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. '•brandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen •00 en 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. Groot aan de Kanaaldijk alleen voor Miculieren iOOK bft u spullen waar u vanaf wil, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK, is er blij jte, Zij verkoopt het en de opbrengst is voor een project(je) in de Derde Wereld. wordt gratis opgehaald. Contact adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamp- an26, tel.. 332010. Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. K, tri, wasbenzine e.d.; verfresten; restanten van scnoonmaaKmiuueieii, ujm- sten; restanten van inkten en kopieermiddelen en cosmeticarestanten. opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrydag van 8.30-12.30 uur en van ÜO-15.00 uur. terlandse Rode Kruis, afdeling Heiloo trkoop van handwerken elke eerste vrijdag van de maand tussen 14.00-16.00 uur PHetadres Kennemerstraatweg 382 (bibliotheek). iiste zaterdag-Priesterzaterdag •'«dag 3 december: Viering Priesterzaterdag op Kapel O. L. Vrouw ter Nood, *r Motel Heiloo). Intentie: voor Priesterroepingen. Vanaf 11.30 uur Rozen- '•s en biechtgelegenheid; 12.00 uur H. Mis met preek. Tot slot: Uitstelling en 'gen. sinsviering «dag 4 d ecember: Gezinsviering in de Sint Willibrorduskerk, aanvang 11.00 uur jraa: 'Er is Hoop'. «tenen zjjn overwinnaars g 9 ecember: Lezing door E. Ouweneel in de Geref. Kerk, Noordergeest- «at te Heiloo. Aanvang 20.00 uur. Thema: 'Christenen zijn overwinnaars', «finformatie: H. Smit, Goodeslaan 63, te Heiloo (072-337151). Bretonse wollen van Jorca van Sandwich, wol, één maat in zwart, rood en grijs Ook van Jorca: gevoerde, katoenen huislaarsjes 49,- maar ook: gewone sjaals, sjaalkollen, leren stropdasjes sieraden etc. mevr. Ploeger was een „Stille Nacht" gewijd, de Kerstman noemde haar een Prima Donna. Hierna kreeg Vroede Va der Glijnis het woord en memoreerde 25 jaar Sinterklaascomité. Hoe de heer N.J. Speur in 1958 waarnemend voor zitter werd van het Sinterklaascomité, dit om geen vergunning aan andere op tredende Sinterklazen te verschaffen. „Sint Akkerman. U hebt U op onna volgbare wijze 25 jaar lang van uw taak gekweten, men weet wat men aan U heeft, wij kunnen altijd op U rekenen." Als herinnering overhandigde burge meester Glijnis aan Sinterklaas een fraaie vulpen met ballpoint. „En zoals Gend bij Loos hoort, zo hoort de fam. Ploeger ook bij het Sinterklaasgebeu- ren, zij hebben zelfs nog bij een andere Sint „gediend", want zij lopen al zo'n 30 jaar mee." Ook voor hen had bur gemeester Glijnis een kado. Ook het comité, o.l.v. de heer S. Bui tenkant, kreeg de dankbaarheid van het gemeentebestuur, echter nog geen ka- do want het was nog geen jubileum. Namens de Middenstandsvereniging Heiloo. M.V.H., sprak de heer Beem- ster de Sint toe: „Het is een bijzondere gebeurtenis, toch werd U altijd bijge staan door mevr. Akkerman. Ook de Pieten worden hartelijk bedankt." Namens de M.V.H. ontving Sinterklaas bonnen van de M.V.H. en mevt. Ak kerman een bloemetje. Toen werd het weer tijd voor een liedje en de kerst mannen hadden weer een aardige va riatie op „Er is een Klaaseke geboren op aard" en besloten werd met een lied op de melodie van „Jingle bell", waar iedereen met mee kon zingen. Namens het comité was er een drankje voor de Sint dat vergezeld ging van een boek met foto's van Sinterklaas. Tot slot bracht Sinterklaas zijn dank over: „het is geen prestatie, het is rckreatie". Hierna koos Sint met zijn Pieten de wijk(verenigingen). w besteeg de Sint het bordes en sprak de kinderen toe: „Ik ben blij dat ik weer met mijn Pieten in Heiloo ben, wij zijn hier graag. Wat mij echter is opgeval len, is dat er nog zo veel mensen door het rode licht rijden en dat is levens gevaarlijk." De Pieten deelden intus sen snoepgoed uit en maakten grappen en grollen met de kinderen. Toen was Sinterklaas toch wel wat vermoeid en trok zich even terug in het gemeente huis. Van rusten kwam echter niet veel, want in de raadzaal wachtte de Sint een feestelijke ontvangst, omdat het de 25e keer was dat de Sint op het gemeentehuis ontvangen werd. In aanwezigheid van een groot aantal raadsleden en een stel genodigden, verschenen er ineens 2 Kerstmannen, Kerstman Buitenkant en Kerstman Koomen. Met sleetjes en tamboerij nen en met muzikale begeleiding van Rob Koomen, zongen zij op de melodie van bekende kerstliedjes een eigenge maakte Sinterklaasrijm. Dit viel rbij de Sint en het publiek zeer goed in de smaak. De kerstmannen raakten soms wat gefrustreerd, omdat Sinterklaas altijd eerder kwam dan zij. Ook aan DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 KERSTAKTIE EN KERSTVIERING IN HEILOO Het kerstcomitë heeft voor het a.s. kerstfeest zijn werkzaamheden weer hervat» Deze jaarlijkse traditie is bij het overgrote deel van onze inwoners wel bekend. Voor hen, die nog weinig of niets hiervan weten, volgt hier en kele informatie. Allereerst organiseren wij op le kerstdag een viering in de au la van het Psychiatrisch Centrum Sint Willibrord. Daar worden dan ongeveer 100 inwoners van Heiloo door ons comi té onthaald. Dit zijn grotendeels eenzamen of alleenstaanden. Boven dien worden er enige honderdtallen kerstpakketten, bloemen- en fruitatten- ties rondgebracht naar zieken en ande re thuiszittenden. Van de in Heiloo bestaande particuliere of geestelijke en sociale instellingen krijgt ons comité een opgave van de voor één of ander in aanmerking komende personene.De voor deze opgaven benodigde formulie ren zijn inmiddels aan de betreffende adressen bezorgd. Mochten zij er gens nog niet zijn ontvangen, dan graag even een telefoontje naar: H. La- ses, Westerweg 207, Heiloo tel. 331712. Wie in de vorige jaren nog niet met ons een kerstviering heeft meege maakt, maar toch graag daaraan zou willen deelnemen, kan zich ook zélf telefonisch aanmelden. Wij denken hierbij aan daarvoor in aanmerking ko mende nieuwkomers in Heiloo, die soms nog zo weinig bekend zijn. Om deze aktie weer te kunnen financieren zal op 8, 9 en 10 december a.s. weer een jaarlijkse huis-aan-huiscollecte worden gehouden. Wij willen nu al weer een beroep doen op alle collec tanten en collectrices, die ons de voor gaande jaren zo onmisbaar van dienst zijn geweest, om ook nu weer hun me dewerking te verlenen. Uiteraard kun nen wij steeds aanvulling van ons col lectantencollege gebruiken. Er zijn in ons college personen, voor wie de leef tijd het bezwaarlijk maakt dit werk te blijven doen. Daarom doen wij een dringend beroep op de jongeren deze leegkomende plaatsen op te vul len. Als collectant kunt u zich melden bij de heren: N. Adrichem, Patrijsak kers 46, tel. 333592 en J. Moolhuysen, Vrieswijk 37, tel. 334925 en J. Schnei ders, Kerkakkers 9, tel. 334054 te Heiloo. Een zaak van de politie èn u. VUURWERK De komende weken komt op alle scho len in Heiloo en Limmen de politie langs met een stapeltje kopij voor de schoolkrant. Die kopij heeft betrekking op het veilig en verstandig omgaan met vuurwerk. Uit het stapeltje kan iedere redactie zijn keus maken, op basis van het type leerlingen waar zij zelf mee te maken heeft. Uit experimenten de af gelopen jaren is gebleken, dat deze vorm van voorlichting het meest aan slaat. De politie heeft niet de illusie dat het vuurwerkgebruik kan worden te ruggedrongen. Zij streeft er echter wèl naar het afsteken van vuurwerk volgens de regels te laten verlopen. - het vuurwerk mag alleen verkocht worden op de laatste dag van het jaar. - het afsteken mag alleen'op oudejaars avond van 21.00 uur tot 02.00 uur 's nachts. De politie gaat scherp op de naleving van deze regels letten. In Heiloo en Limmen zal erkend vuur werk uitsluitend op onderstaand a- dres te koop zijn: rijwielhandel Boer- sen, Stationsweg 79 te Heiloo, telefoon 330186. De politie brengt de volgende 14 punten onder de aandacht van alle afstekers: 1. Als u vuurwerk afsteekt, zorg dan dat u weet hoe het werkt. Vraag dat aan de winkelier en lees de ge bruiksaanwijzing. 2. Steek nooit vuurwerk af in de buurt van anderen, die dat niet in de ga ten hebben. 3. Steek nooit vuurwerk af in de buurt van kleine kinderen. 4. Gooi nooit afgestoken vuurwerk naar anderen. 5. Steek nooit vuurwerk af in de buurt van brandbare spullen. 6. Houdt vuurwerk dat u hebt aange stoken nooit vast. 7. Pak nooit vuurwerk op dat nog niet ontploft is en dat nog rookt of waar aan vuur te zien is. 8. Steek vuurwerk nooit uit de hand aan. Leg knalspullen op een veilige plaats en plaats pijlen in een fles. 9. Zorg dat de fles niet kan omvallen. Graaf hem in of doe er zand of een ander zwaar spul in. 10.De afstand tussen de plaats waar u het vuurwerk aansteekt en de toe schouwers moet minstens 6 meter zijn. 11. Steek vuurwerk nooit aan met een lucifer of aansteker. Het lontje brandt dan te snel op. Doe het met een brandende sigaret of een aan- steeklont. 12.Steek vuurwerk nooit gebundeld af. 13.Doe ramen en deuren dicht als u vuurwerk afsteekt, dat voorkomt naar binnenvliegend vuurwerk. 14.Denk aan de dieren als u vuurwerk afsteekt. De meeste dieren worden heel bang van dat geknal. Houd daair rekening mee. HJ.A. van 't Hof makelaar-taxateur o.g. 072-154464 Ot de plaatselijke Rabobank. HAUTE COUTURE IN BONT NIEUWE COLLECTIE 1983 hangt voor u klaar. Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 Telefoon 02208-5530 Haarlem Wagenweg 11 Telefoon 023-312086 Winkelhof 't Loo 20-24 Heiloo MRI Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651' RIJkbloelende Begonia in de 'Af mooiste kleuren Saint Paulia's oi Kaapse vlooitjes, dankbare bloeiers in huis waaraan u heel lang plezier beleeft. Nu 3 stuks Vennewatersweg 15. 1852 PT Heiloo. orloqcr juwelier stnti.oil.swoq 85.i oo telefoon 072 335730 J "HET TREFPUNT"NIEUWE SOCIËTEIT VAN DE OUDERENBONDEN Bijna is het zover dat het door de oude ren met verlangen tegemoet geziene onderkomen kan worden betrokken. Op 1 december doet Sinterklaas al zijn intrede in Hoog en Laag 7a, zij het dat de officiële opening en overdracht door de gemeente later in december zal plaats vinden. Er is door vele instanties en personen met grote energie en veel enthousiasme aan het project ge werkt. Als we namen zouden noemen zou de Uitkijkpost te klein zijn en zou den we nog mensen overslaan, die gou den sporen hebben verdiend. Als we alleen maar denken aan de recente rommelmarkt worden we nog stil bij de herinnering aan alle medewerking van zo velen. Desondanks voert ons de oorsprong van het metterdaad stre ven naar een eigen onderkomen voor de ouderen van Heiloo naar een naam: de zogenaamde bouwcommissie. Dit groepje energieke personen, dat el kaar wist te vinden vanuit de beide bonden ANBO en KBO. en dat in sa menwerking met het dienstencentrum gehoor wist te vinden bij gemeente bestuur en gemeenteraad, heeft de ba sis gelegd voor de sociëteit die geopend gaat worden. Strijdvaardig, maar ook in redelijkheid, hebben zij enige jaren ge argumenteerd, tot in mei j.l. het doel was bereikt; de gemeente verleende een krediet voor het bouwen van een ei gen onderkomen. Dat de gemeente raad unaniem akkoord is gegaan moet de commissie een grote voldoening zijn geweest; het zou echter een te kortkoming zijn als wij hier ook niet zouden memoreren dat het gezonde verstand en het sociale gevoel van be stuurscollege en raad de behandeling van het krediet bijna een hamerstuk deden zijn. Daarna waren woorden en daden in hoofdzaak aan twee nieuwe instan ties: Openbare werken onder de bezielende leiding van direktie en hoofd uitvoering, en een door de be sturen van de bonden aangewezen be heerscommissie, die beiden met wel dadig aandoende energie hun taken ter hand namen. In voortdurend overleg en met prijzenswaardige belangstelling en adviserende bijstand van de wet houders van sociale zaken, maatschap pelijke dienstverlening, volksgezond heid en cultuur, en van openbare werken, economische zaken en volks huisvesting, is in een verrassend tem po de verbouwing van de oude St. Franciscus kleuterschool tot socië teit voor de ouderenbonden gereed gekomen. Dit betekent dat de ouderen van Heiloo hun eigen onderkomen heb ben gevonden. Een grote zaal die in tweeën kan worden gedeeld nodigt uit tot kaarten en/of andere gezelschaps spelen. De vloerbedekking is zodanig dat een flinke ruimte beschikbaar is om te dansen; een buffet van ruime lengte en een biljartzaal met vier biljarts. Een glazen scheidingswand tussen "grote zaal" en biljartkamer. Veel glas rondom met goed uitzicht maakt het samenkomen nog aantrekkelijker en voor de sanitaire voorzieningen hoeft men ook niet thuis te blijven. Een ge luidsinstallatie die op sterkte is ge bracht voor de nieuwe ruimtes zal moe ten zorgen voor passende muziek. Een verplaatsbaar toneel zal kleinere groepen, zoals bijvoorbeeld het oude- renkoor, gelegenheid geven zich bovenmaats te vertonen en te laten horen. We mogen aannemen dat, zoals reeds gezegd, op 1 december de Sint dit podium zal bestijgen. De officiële opening die plaats zal vinden op 16 de cember a.s. zal worden verricht door mevrouw A.A.M. Willemse-van der Ploeg, wethouder van sociale zaken en maatschappelijke dienstverlening. Voor deze plechtigheid zijn de officiële uitnodigingen inmiddels "ter perse" de daaropvolgende dag, zaterdag 17 december is er een "open huis" voor leden, donateurs, omwonenden van "het Trefpunt" en andere belangstel lenden die de ouderenbonden een goed hart toedragen.De bonden blijven weg verigens in grote eensgezindheid- hun "eigen" middagen organiseren, doch rekenen er op over en weer als gast heer van de leden van de "andere" bond op te mogen treden. Enkele ver enigingen, die zich in hun voormalige behuizing verwant mochten voelen aan de ouderenbonden verhuizen mee en zullen dus profiteren van de grandi oze, nieuwe accommodatie. De bonden stellen vast -in dankbaar heid aan alle medewerkers en sters-, dat de grondslag is gelegd voor een jarenlange, goede binnen-rekreatie voor de ouderen van Heiloo; dat deze sociëteit zal worden benut lijdt geen twijfel. Daar staat het elan en de vitali teit van de ouderen borg voor. VIDEOTHEEK HEILOO STREEFT NAAR 3 TOT 4 DUIZEND TITELS De videotheken zijn de laatste jaren als paddestoelen uit de grond gekomen: zo was er geen een, zo is de markt verzadigd. Kochten de mensen allereerst een zwart-wit-televisie, nu heeft een overgroot aantal gezinnen de beschikking over een kleurentelevisie. Hetzelfde verschijnsel treedt op met video-recorders. De prijzen van de hardware stabiliseren. Aangevuld met de toenemende betekenis van het beeldscherm als vrijetijdsbesteding is er een nog steeds groeiende markt voor videotheken: verhuurbedrijven van voorbespeelde videobanden. In februari 1982 startte videotheek Heiloo aan het Slimpad. Aanvankelijk nog met alle films achter de toonbank (men koos films vanuit een catalogus), maar na de recent plaatsgevonden verbouwing kunnen de "videoten" hun films kiezen aan de hand van op rekken in de winkel uitgestalde beschermhoezen met daarop een inhoudsbeschrijving van de film, de rolverdeling en dergelijke. Deze open opstel ling heeft voordelen: de huurder kan op zijn of haar gemak een film uitkiezen. In een magazijntje staan alle cassettes zelf, een voorzorgsmaatregel ter bescher ming van de films tegen beschadiging en diefstal. Dat is noodzakelijk omdat de films geen eigendom van videotheek Heiloo zijn, maar worden gehuurd van de dis tributeurs van grote bedrijven als Warner Bross, RCA, enz. Die huur -zeker van bekende bioscoopfilms- kan oplopen tot 400 gulden per jaar. PREMIÈRE De video-pretflière van een film is doorgaans 4 tof 6 maanderr na de bioscooppre mière. "De mensen moeten zo'lang maar künrrén wachten", vindt öök de beheer ster van videotheek Heiloo,Ria de Kroon.Deze termijn geldt overigens ook voor knallers als James Bond en Annie. Dit zijn in huurprijs ook de duurste films. De kosten per jaar belopen voor de Videotheek minimaal 400 gulden. Als men be denkt dat deze titels altijd op 3 systemen (VHS Betamax en VCC) aanwezig moet zijn, dan is het een simpel sommetje om uit te rekenen welke investering elke nieuwe titel vergt. Momenteel zijn er bij de videotheek aan het Slimpad zo'n 800 titels: 400 VHS,'200 Betamax en 200 VCC. Dit is een redelijkse afspiegeling van de vraag per videosy steem. In de nieuwe huisvesting, die zeer ruim van opzet is, zullen in de toekomst 3 tot 4 duizend titels komen. De collectie wordt wekelijks opgevoerd. Het totale aanbod beslaat zo'n 5000 titels. Wekelijks komen er daar 50 tot 70 bij. De uitbrei ding van de collectie gebeurt uiterst selectief: videotheek Heiloo garandeert kwa liteit en alle toptitels. In de toekomst zal het aanbod niet alleen bestaan uit videofilms. Ook de bekende videofilmpjes zullen in alle mogelijke variaties aanwezig zijn. Maar het hoofd bestanddeel blijft de film. Een enorme uitbreiding van het aahtal jeugdfilms - binnenkort het gehele scala Walt Disney - en musicals staat op het prograrmna. Ter informatie zal enige lectuur in de zaak aanwezig zijn.Ja, een zaak zal het blij ven, er moeten mensen hun brood verdienen. Daarom wordt er in de regio rondom Al?kmaur door de videotheek-houders gestreefd naar een vaste prijzenschaal. Aanbiedingen als vier films voor een geeltje zal op den duur de ondergang van elke videotheek betekenen of men moet illegale -en veelal goedkopere- films verhuren. De vaste prijzen zijn f. 5,-, f. 7,50, f. 10,- en f. 12,50 per film per dag. Dit zijn reële prijzen. Wil men eens een videofilm huren, dan is legitimatie verplicht. Ria de Kroon achter de balie van haar videotheek aan het Slimpad te Heiloo. INTERIEUR SERVICE BLIKT KADOOTJES IN Zit u misschien al dagen te piekeren over een leuke surprise? Ga dan eens kijken bij Interieur Service in 't Hoek stuk. Buiten dat zij ruim gesorteerd zijn in erg leuke en mooie kadootjes, kun nen zij er ook een surprise van maken. U doet het kadootje in een blik en In terieur Service sealed het voor U dicht. Een ruime voorraad wikkels met leuke kreten is er ook, maar U kunt natuur lijk ook zelf een wikkel maken. Het is niet nodig de kadootjes bij Interieur Service te kopen. Ook andere present jes blikken zij voor U in. De surprise kan slechts d.m.v. een blikopener ge opend worden. Succes verzekerd. Tevens zagen we hier prachtige mo derne spinnewielen, voorzien van een slipvrije zelfspannende kunststofsnaar en een kunststof spingat van 14 mm. Fraai van vorm, een sieraad in huis. Ook in Kerst- en Nieuwjaarskaarten zijn ze ruim gesorteerd. Alles bij Interieur Service in 't Hoek stuk. GRATIS OP MAAT GEMAAKT (m.u.v. Hatéma) langer dan 2 meter v.a. 20.- p. metern^ggrMk. jHh—H Rijksweg 127 - Limmen Tel. 02205-1602 Vrijdag koopavond. Hoog in kwaliteit laag in prijs Bananen —Q Jonagold (fris zuur) kilo3 Boerenkool gesn. - per zakje 350 gram)I Stoofschotel nfl 1 pond4.UU

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1