HUIS VERKOPEN MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Dr. H. E. M. Eberson legt praktijk neer Neem mee voor de halve prijs of nog minder 50 jaar schaken bij Oppositie i\i 13 m I ll I>M 3H0e$ - - IEUWSBLAD VOOR HEILOO b.o. OUD-PAPIER AKTIES P. J. Stavenuiter sr. uitvaartverzorger bij begrafenissver. "De Laatste Eer Winterrestanten Stationsweg 85 Heiloo Nieuwe wagen voor Cor Nieuwenhuijs ^Beufen Huis verkopen Rabo Makelaardij Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* TRUIEN nu 49,- en 69,- BROEKEN nu 69,- JACKS nu 99,- en 149,- RAADHUISWEG 13-HEILOO HERENSCHOENEN EN LAARZEN nu 39,-, 49,- en 99,- BIONDINI LAARZEN nu 69,-, 99,- en 149,- PUMPS EN BALLERINA'S nu 39,-, 49,- en 69.- Raadhuisweg 12 - Heiloo OPRUIMING tOt 30% korting FORD. MEER WAARD OP DE WEG. „ZOON" NEEMT BANKETBAKKERIJ BOONACKER OVER 49e JAARGANG No. 2 11 JANUARI 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiteriyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit z\jn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Schaakvereniging Oppositie uit Hei loo weet op 19 januari waar Abra ham de mosterd haalt. Op die dag bestaat de club van stille denkers precies vijftig jaar. Een overgewaaide Amsterdammer, F. van Vliet, en de redacteur van het toenmalige blad de Alkmaarsche Post, P. J. Ros, beiden wonend in Heiloo besloten stappen te ondernemen om een schaakver eniging van de grond te krijgen. Dat lukte, met die bijzonderheid dat het aanvankelijk niet alleen om schaken, maar ook om dammen ging. Naar aanleiding van een berichtje in verschillende dag- en weekbladen waren er op 19 januari 1934 18 heren aanwezig in het Café De Rustende jager tijdens de oprichtingsverga dering. Van het één kwam toen al snel het ander. De vereniging was een feit en na veel geharrewar tijdens de vergadering in de Rus, kon ook de contributie vastgesteld worden: 15 cent per week. Dat lijkt niet veel, maar bedenk dat een brood in die dagen ook 15 cent moest opbrengen. De naam van de vereniging kwam op voorstel van Van Vliet tot stand: Op positie. De vereniging ontwikkelde zich voor spoedig. De Rustende Jager bood voldoende gelegenheid de denksport te beoefenen, maar daar kwam in de tweede wereldoorlog verandering in. De bezetter eiste het gebouw op en pas later keerde Oppositie er weer in terug. Ook tijdens de oorlog de buteerde Oppositie in het Heilooër Nieuws- en Advertentieblad, de voor loper van de Uitkijkpost. Praten we du over een halve eeuw schaken in Heiloo, dan kunnen we daar ook 43 jaar schaaknieuws in de Uitkijk post en zijn voorloper bij rekenen. WELTERUSTEN Na de oorlog werd de draad weer normaal opgepakt. De clubavonden werden in de Rus gehouden. Welis waar verschoof men van de beneden- naar de bovenzaal. Aan dat zaaltje kleeft een verhaaltje. Immers, het woongedeelte van de familie Brouwer lag achter het zaaltje en wanneer Oppositie gebogen zat over de bor den, moest het zoontje van Brouwer door de bovenzaal naar bed ge bracht worden. Van zijn moeder moest hij dan 'Welterusten heren' zeggen. De schakers gromden slechts een antwoord. Na De Rustende Jager vertoefde Oppositie in Café De Nachtegaal, maar moest daaruit vanwege de biljarters. De directeur van de Melco bood toen de kantine van zijn bedrijf aan als onderkomen zonder daarvoor een vergoeding te eisen. Hij had een zwak voor schaken, maar hem ontbrak helaas de tijd zelf actief te zijn op dit terrein. Vervol gens trok de vereniging in het oude hoofdonderwijzershuis, of beter het oude dorpshuis. Goede herinneringen aan het verbleef aldaar heeft de ju bilerende vereniging mede door de grote steun van de familie Jacobs. Het oude dorpshuis verdween en evenals andere verenigingen zat er voor Oppositie niets anders op dan een tijdelijk verblijf in de oude Ni colaas Beetsschool. In 1977 was Het Loo met het erboven gelegen Open Huis gereed en sindsdien wordt aldaar één avond per week met veel denkwerk doorgebracht. 1984 Anno 1984 is Oppositie een bloeiende vereniging. Er zijn 53 senioren en 34 jeugdleden. Er is een enorme groei geweest, hetgeen zeer goed uit kwam, daar de huur die in het Open Huis betaald moet worden veel hoger is, dan voorheen in de verschillende accommodaties werd betaald. Deze leden spelen op dinsdagavond een interne competitie en nemen bo vendien deel aan de bondscompe- titie. Voor dat laatste zijn drie acht tallen ingeschreven. De jeugd neemt met een aantal viertallen aan de com petitie deel. Het halve eeuwfeest wordt verspreid over het jaar gevierd. Allereerst wordt er op 25 januari een jeugdtoer- nooi gehouden voor de lagere scholen uit Heiloo. Zij kunnen met een aan- Het dagelijks .bestuur van de 50- jarige schaakvereniging Oppositie, D. H. de Jager (links) en H. Kracht, broederlijk achter het schaakbord. tal viertallen naar keuze inschrijven. Op 17 februari is er voor leden een bowlingavond en op 3 maart is er in het Open Huis (grote zaal) een seni- orentoernooi. Aan het einde van maart zal er een wisselsimultaan gespeeld worden door Barry Withuis. Dit is bedoeld niet alleen voor leden van Oppositie, maar ook voor scha kers, die normaal gesproken voor een partijtje hun huis niet verlaten. RONDKOMEN MET INKOMEN De Stichting Algemeen Maatschap pelijk Werk organiseert op woensdag 18 januari in het buro aan de Kenne- merstraatweg 382 om 20.00 uur een informatie-avond Rondkomen met inkomen" voor inwoners van Limmen en Heiloo. Een belastingdeskundige zal als gast aanwezig zijn om één en ander te vertellen over de ontwik kelingen voor lagere inkomens. Voor aanmelding noch entrée zijn vereist om de informatie-avond te bezoeken. BURGERLIJKE STAND HEILOO GEBOREN: Ilse R. M., d.v. Corne lls H. M. Borst en Cornelia Schuuring Brian P., z.v. John N. Stevens en Juliana de Vries; Jelle M. C., z.v. Johannes G. Burgering en Divera M.A. Wagenaar; Sarina G. M., d.v. Petrus H. J. Bouwhuis en Roberta A: Mc Donald. ONDERTROUWD: Christos Chat- zistefanis, en Lisette Haartman. OVERLEDEN: Agnes Baas, e.v. van Vugt; Nicolaas Speur, e.v. Klaver; Lammert van der Wal, w.v. de Haan. VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS Dinsdag 17 januari (aanvang 20.00 uur) organiseert de R.K. Kontakt- raad een voorlichtingsavond voor de ouders van zesdeklassers van de katholieke lagere scholen in de aula van de St. Jan-Mavo aan De Dors. Het lager beroepsonderwijs zal wor den belicht door J.P. Peyning, het algemeen voortgezet onderwijs door F.P. Sandkuyl. Ook ouders van ande re lagere scholen zijn welkom. Donderdag 12 januari. Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 8.00-16.00 uur. De Ark, Mariënstein 180. Tijdens de schooluren. Vrijdag 13 januari. W. J. Hofdijkschool, Mariënstein 178. Tussen 8.15-14.00 uur. St. Maarten, Trompenburg 49. Tussen 8.30-16.00 uur. Halen op verzoek: 333479. Ook lompen. De Basseroet, Trompenburg 49. Tussen 8.30-16.00 uur. Halen op verzoek: 333479. Ook lompen. Zaterdag 14 januari. LS. Maria-Lidwinaschool en KS. St. Franciscus, parkeerplaats Het Wielema- kersland. Tussen 9.00-11.30 uur. Halen op verzoek: 331451. Scoutinggroep Victorie, hoek Kerkelaan/Westerweg. Tussen 9.30-12.00 uur. Halen op verzoek: 333760. Maandag t/m vrydag. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen. Clemens Willibrordsëhool, Westerweg naast Fodimarkt, Alle uren. Je staat er niet zo bij stil, maar wanneer iemand komt te overlijden moet er door de nabestaanden veel geregeld worden. Om hen deze extra druk te besparen zijn er verenigingen, die deze zaken afwerken. In Heiloo is ook een begrafenisvereniging: De Laatste Eer Al vele tientallen jaren bestaat de vereniging, vooral samengesteld uit mensen in de vrije beroepen. Dit zijn bij uitstek de mensen, die zich bij een sterfgeval snel vrij kunnen maken om de zaken te regelen. De Laatste Eer is een oude vereniging, die ontstaan is in de tijd, dat de buren en omwonenden te hulp kwamen, wanneer iemand Op 1 januari heeft Dr. Eberson na 25 jaar zijn dierenartspraktijk in klei ne- en grote huisdieren neergelegd. Dr. F. A. Schaap, die al zes jaar met hem samenwerkte zet de praktijk voort met Dr. A. F. M. Duijser, Dr. Eberson is 25 jaar dierenarts geweest en kwam in 1960 naar Hei loo. Velen zullen zich nog wel her inneren dat hij samen met zijn vrouw de praktijk aan huis voerde. In 1976 werd het wit-gele kruisge- bouw aan de Commandeurslaan overgenomen en in 1979 associeerde Dr. Eberson zich met Dr. Schaap. Veel plezier ,,Ik heb het werk altijd met erg veel plezier gedaan" zegt Eberson ,,de eerste 20 jaar alleen en bijna alle beesten van Heiloo zijn door mijn handen gegaan". In 1962/'63 kreeg het werk van die renarts een extra accent, doordat de inenting tegen rabies (honds dolheid) verplicht werd. Veel mensen die wat wantrouwig tegenover een dierenarts stonden moesten nu hun drempelvrees overwinnen en kwamen tot de ontdekking er aan een ziek dier nog erg veel te doen was. Botbreuken Deze hebben altijd de grote be langstelling van Dr. Eberson ge had. Hij volgde een nascholings cursus in Davos (Zwitserland). De praktijk is dan ook de best geoutilleer de uit de omgeving. Ook Dr. Schaap heeft deze cursus gevolgd en Dr. Duijser is er nog mee bezig. Een van de meest exotische dieren die Dr. Eberson in z'n praktijk heeft gehad was een kameleon. Helaas was het beestje niet meer te redden, maar in de korte tijd dat het in de spreekkamer verbleef veranderde drie keer van kleur. Een andere bijzonderheid was een zeepaardje. Maar 95% bestaat toch uit honden en katten. Op het ogenblik neemt de toename van huisdieren weer wat af, een tijd geleden was het "in" om b.v. apen te houden. Aangezien een aap een gezelschapsdier is en in een groep leeft kan het moeilijk al leen zijn, het ging dan ook vaak mis" zegt Eberson. In pure wanhoop kwa men de mensen dan naar me toe, vaak waren apen dan zo agressief dat ik ze op afstand moest verdoven' Er is in die 25 jaar wel erg veel veranderd. In de begintijd toen de praktijk nog aan huis was werkte mevr. Eberson ook veel mee in de praktijk, daar zij apotheekassistente was hield zij zich veel bezig met de medicijnen e.d. Daar de mens achter het dier vaak net zoveel aandacht nodig heeft als het dier zelf was er voor haar ook op dit terrein veel te doen, onder een kopje koffie werd dan vaak heel wat afgepraat. Ook de huidige communicatie mid delen vereenvoudigen het werk aan merkelijk. Vroeger moest mevr. Eberson als haar man "de boer" op ging precies weten hoe zijn route was, want als er eens een spoedgeval was moest ze hem kunnen bereiken. Niet iedereen had .ook telefoon, maar mevr. Eberson had een paar contactadressen, als er iets bijzonders was belde ze naar een van hen waar haar man nog langs moest ko men, deze zetten dan een krant voor het raam en Dr. Eberson wist dat hij thuis even bellen moest. Nu gaat de familie Eberson van een veel verdien de rust genieten, hobbies zijn er te over o.a. het bridgen, wat beiden zeer enthousiast beoefenen. A. F. M. DUIJSER Deze vult de plaats op die vrijge komen is door het vertrek van Dr. Eberson. Duijser heeft gestudeerd in Utrecht en had als afstudeer- projekt vogels, waar hij een speciale ziekte ontdekt heeft. Ervaring werd opgedaan in Laren en Goes. In eerste instantie was Duijser eigenlijk niet van plan diergenees kunde te gaan studeren. Na eerst een andere studierichting en een baan gehad te hebben werd besloten naar de Hogere Landbouwschool te gaan. Het was ook hier dat hij zijn vrouw ontmoette omdat beiden de tropische afdeling (landbouw) en veeteelt) volgden. Aangezien men tijdens de studie veel met grote huisdieren omgaat en men na de studie verplicht is een jaar in het buitenland te werken besloot het echtpaar Duijser naar Brazilië te gaan. Hier hebben zij met een dierenarts veel werk op voor- lichtingsgebied gedaan. Terug in Holland werd besloten toch door te gaan in de dierengenees- kunde en in 1983 werd de studie voltooid, gelukkig werd er vlot werk gevonden. Sinds 1 januari werkt Duijser samen met Schaap in de dierenartspraktijk aan de Commandeurslaan. Wie regelmatig het marktje bij de Winkelhof bezoekt, zal het niet zijn ontgaan dat de kippenboer", of be ter gezegd Cor Nieuwenhuysen, een prachtige nieuwe wagen heeft ge kregen. Deze is maar liefst 5 meter langer dan de ouwe kar (deze was 6 meter). Doordat de kar groter is, is het assortiment hier natuurlijk bij aangepast. Zuidvruchten, paté's, salades, kaas en kippen zijn maar een kleine greep uit het royale as sortiment. Op de Heerenweg heeft Nieuwenhuysen 3Vi jaar een winkel gehad, die alleen in het weekeinde open was. Door het aflopen van het huurkontrakt is hier mee gestopt. Maar 3 maal in de week, t.w. dins dag, vrijdag en zaterdag, ziet U de kar van Nieuwenhuysen op het markt plein bij 't Loo staan met een zeer aantrekkelijk assortiment. t 4 - - r> overleed. De man, die daarbij het voortouw nam, heette aanspreker. Hij vertelde familie en omwonenden van het overlijden en regelde zaken als begrafenis of crematie, verzorgde be kendmaking in een krant of weekblad en het drukken van rouwkaarten, en andere aangelegenheden. Vandaag de dag wordt de term aanspreker niet meer gebruikt. Nu spreekt men van een uitvaartverzorger. Vanaf heden is er bij De Laatste Eer een nieuwe uitvaartverzorger: de heer PJ. Stave nuiter Sr. uit Heiloo. Hij kan u bijstaan wanneer plotseling een fami lielid komt te overlijden. De heer Stavenuiter kan bogen op een jaren lange ervaring en is voor dit werk gediplomeerd. U kunt hem bereiken op Kennemerstr.weg 299 (tel.: 072- 331747. De Laatste Eer verzorgt niet alleen begrafenissen van mensen, die in Heiloo overlijden, maar ook wan neer iemand in het ziekenhuis te Alkmaar het leven laat. Dag en nacht kan men op bovengenoemd telefoon nummer terecht om de hulp van De Laatste Eer in te roepen. KLEUR- EN/OF SCHRIJF WEDSTRIJD VAN BOEKHANDEL DEUTEKOM De laatste maanden van 1983 hebben wel 150 kinderen meegedaan aan een wedstrijd. Bij deze wedstrijd kon je zelf kiezen waar je aan meedeed. Je mocht een leuke kleurplaat inkleuren of een opstel schrijven over het mooiste boek datje kent. De jonge kinderen kleurden meestal, de wat oudere kinderen schreven vaak mooie opstellen. Het kiezen van de winnaars en winnaressen was een moeilijk karwei. Alle wed- strijdformulieren zagen er namelijk prachtig uit. Je kon zien dat er met veel zorg gewerkt werd. ^Alle kinderen die meegedaan hebben kregen al het boek "Tien onmogelijke reizen" van Arne Zuidhoek en Karin Winkelman. De tien kinderen met de leukste in zendingen hebben bericht ontvangen. Zij krijgen bij boekhandel Deutekom een boekenbon. Hoorde jij deze keer niet bij de win naars of winnaressen? Wie weet, wordt er met de volgende kinder boekenweek weer een wedstijd ge organiseerd Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 Telefoon 02208-5530 SPREEKUUR HUIZE DE LOET Naar aanleiding van de informatie over het spreekuur voor ouderen", gepubliceerd in de Uitkijkpost van de vorige week, deelt het bestuur van Huize de Loet, ter voorkoming van misverstanden, mede dat het gebrui kelijke spreekuur van mevr. A. Meer- tens-Wiltens uiteraard blijft plaats vinden op de le maandag van elke maand van 10.00 tot 11.30 uur. Het bestuur van de Heilooër Stichting voor Bejaardenzorg VIJF JAAR TELEFOON CIRKELS IN HEILOO Woensdag 25 januari zal in het Tref punt (Westerweg 294) het feit gevierd worden dat reeds 5 jaar de telefoon cirkels van het Rode Kruis in Heiloo funktioneren. De telefooncirkels zijn het belangrijkste voor alleenwonen- den: het geeft hen een veilig gevoel. De cirkels hebben hun waarde volop bewezen. De viering van het lustrum begint om 14.15 uur. Wie er iets voor voelt om aan een cir kel deel te nemen, kan voor inlich tingen bellen naar mevr. J.A. Hart- Schmitz (tel. 072335149). U Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651* EEN FEEST NUMMERTAART VAN BAKKER HEMMER Toch wordt er nog iedere keer wat nieuws bedacht. Wat dacht u van een taart als feestnummer in de leeftijd van uw kind? Zo'n feestnummer is een kado op zichzelf en denkt u niet dat het alleen kinderen zijn die dat leuk vinden. Als uw college jubileert, verras hem dan met een feestnummer in het aan tal jaren dat hij/zij bij de zaak is. Of bij een zilveren bruiloft zal u met zo'n feestnummertaart een heel goed figuur slaan. Ze zijn er in allerlei uitvoeringen b.v. gevuld koffie- brooddeeg, boterkoek met spijs, appel met slagroom en slagroom, vruchten en moccacake. Voor een jarig kind komen er natuur lijk kaarsjes op, voor een andere gelegenheid wordt de taart mooi versierd. Het spreekt vanzelf dat u deze feest nummertaarten wel even van te voren bij bakker Hemmer moet bestellen. Succes verzekerd! LLL BWk J.A. van 't Hof IJ0] makelaar-taxateur o.g. M|1 072-154464 K J Of de plaatselijke Rabobank. Vrijdag 13 januari gaat in de Winkel hof 't Loo de Croissanterie ,,Ile de France" open. Dit gebeurt in de zaak die tot voor kort aan de heer Boon- acker toebehoorde. Donderdagavond is er open huis van 19.00 tot 20.30 uur. Iedereen is van harte welkom. De heer Boonacker is 25 jaar geleden in 1958 als eigen baas begonnen aan de Kennemerstraatweg. De laatste 7 jaar had hij zijn werkterrein naar de Winkelhof 't Loo verlegd. Daar de heer Boonacker geen kinderen heeft is de zaak overgenomen door de heer C.A.M. Zoon en heeft Boonacker zijn handen vrij om zich aan zijn gelief de hobby het goochelen te wijden. De heer Zoon was voor hem geen onbekende, want in 1969 had deze al bij hem gewerkt toen hij nog in op leiding was. In die tijd was het nog zo dat het niet voldoende was in de opleiding alleen bij een banketbakker te werken (dat was Boonacker toen nog). Het leerstelsel dwong Zoon dus een andere baas te zoeken, waar ook brood werd gemaakt. Bakker Zoon kwam toen terecht bij Theo Zijp, waar hij 5 jaar in de brood en banket werk te. Het was daar dat Zoon Arie' Schoon ontmoette, deze begon toen voor zichzelf en Zoon ging met hem mee. Schoon heeft nu 9 winkels en Zoon zegt: ,,Ik heb daar 7 jaar ge werkt en erg veel geleerd, maar daar m'n hele familie eigen ondernemer is, wilde ik ook graag iets voor mezelf en de zaak van Boonacker leek me zeer geschikt. Croissanterie De winkel is wat gemoderniseerd en de pui, i.v.m. de croissanterie, ver anderd. De kleuren die de zaak gaat voeren, zullen wit en bordeaux rood zijn. De koffieshop en brood- en banketafdeling blijven gewoon bestaan en als bijzonderheid komt de croissanterie er bij De help dag zal men hier verse warme croissants kunnen krijgen, die ook met de meest heerlijke vullingen ge maakt kunnen worden (eiersalade, waldorfsalade, salami, enz.). Tevens zullen er 2 soorten echt Frans stok brood verkrijgbaar zijn. De pui is zo veranderd dat verkoop naar bui ten mogelijk is. Omdat alles echt op de franse toer gaat, heeft men de zaak de naam „Ile de France" (Frans eiland) ge geven. Dat de zaak natuurlijk met een gran dioze openingsaanbieding komt, spreekt voor zichzelf. Wat dat is kunt U lezen in de advertentie. sz< 3"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1