3Hoe$ Deze week laatste ski-kleding van Pierre Cardin Laatste schillenboer van Heiloo haalt iedere week 2500 kilo op "Ze zeiden: we scheuren je er wel doorheen; maar ze doen het ook!" v. d. Asdonk rector O.L.Vr. ter Nood: voor HALVE PRIJS! Verder div. koopjes. Modehuis HUIS VERKOPEN MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN UIL>H INTRAW00NKUNST ALKMAAR Huis verkopen Rabo Makelaardij NIEUWSBLAD VOOR HEILOO e.o. ■HELE SHOWMODELLEN VOOR HALVE PRUZEN HEILOO - HEERENWEG 174 SCHAGEN - GED. GRACHT 42 Nieuwe collectie Joggingpakken RAADHUISWEG 13 - HEILOO Uitzoeken: LAARZEN Raadhuisweg 12 Heiloo Een 'uitgelezen' kollektie meubelen en woon artikelen met kortingen van 30% tot Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* FORD. MEER WAARD OP DE WEG. brunati bonheur 3-zitsbj b&b coronadti^^flB ree zitsbanken blank ej zweefi en kunstnlj- BJ.A. van t Hot makelaar-taxateur o.g. 072-154464 Of de plaatselijke Rabobank. 34 49e JAARGANG No. 4 van Sandwich Nog ruim 100 paar voor 25, De gehele Ercolus collectie voor dames en heren van 139,- voor 69v BINNENHUISARCHITEKTUUR TEL. 072/111366 onderwijs en bleef er UV2 jaar" zegt v.d. Asdonk. Weemoed Met een stem, die enige weemoed verraad, vertelt v.d. Asdonk. ,,Het waren mooie jaren ik had het voor recht de wording van een natie mee te maken en daar een steentje toe bij te dragen". Door zijn vertrouwenspositie werd hij tot secretaris generaal van de bis schoppen conferentie benoemd. In 1972 benoemde de Generale Overste v.d. Asdonk tot zijn assis tent en dat hield een terugkeer naar Rome in. v.d. Asdonk werd be last met het bezoeken aan de Missie gebieden van de Montfortanen en heeft daardoor erg veel gereisd. In 1975, op het Kapittel (vergadering van alle Montfortanen) stelt v.d. As donk zich niet meer beschikbaar, hij had geen ambitie meer. Hij kwam terug naar Nederland, hoewel hij graag teruggegaan was naar Malawi. Maar daar was een in landse priester benoemd. Deze man moest ook een eerlijke kans krijgen, dat was de reden dat v.d. Asdonk niet naar Afrika terugkeerde. Na een kleine vakantie komt er een benoeming als assistent in Horst (N.-Limburg). Toen er in Beesel een pastoorsplaats vrij kwam vroeg de Bisschop van Roermond hem de ze plaats in te nemen. ,,Op 22 janauri 1978 werd ik geïnstal leerd als pastoor van de St. Gertrudes parochie te Beesel, een dorp van feesten, een dorp van tradities 25 JANUARI 1984 Zondag 15 januari werd, tijdens een Plechtige Hoogmis, rector G. v.d. Asdonk door deken C. F. A. Geraets, geïnstalleerd. Wie is Rector v.d. Asdonk Hij werd geboren op de grens van Limburg en Brabant in de Peel, hier heeft hij ook zijn jeugd gesleten. Z'n opleiding werd gevolgd bij de Paters Montfortanen en in 1950 werd JÊ hij tot priester gewijd. W Tot die tijd was het allemaal normaal W verlopen zoals iedereen zich dat had g voorgesteld. Toen greep de voorzienigheid in en - die had grote plannen met v.d. As- éL donk, hoewel deze dat in eerste instantie helemaal niet ambieerde Na de priesterwijding werd hem ge- vraagd wat hij graag zou willen gaan doen. v.d. Asdonk: ,,Ik wil liever niet, verder studeren en graag in Neder land blijven". Met deze wens kon rekening worden gehouden. Maar een klein duiveltje had er ple zier in de zaak eens flink in de war te sturen, want toen de benoemingen werden afgelezen bleef een vriend van v.d. Asdonk in Nederland en mocht v.d. Asdonk zelf naar Centraal Afrika gaan. Maar eerst naar Enge land, naar de universtiteit. Hier was duidelijk sprake van een persoonsverwisseling, maar er was niets meer aan te veranderen. Zo ging v.d. Asdonk dus eerst naar Engeland om in Oxford te gaan stu deren, maar hier wachtte hem de eerste teleurstelling, want de Ne derlandse papieren waren niet geldig en er moest eerst staatsexamen worden gedaan. ,,Ik vond Engeland verschrikkelijk, ik moest eerst alles over het Britse koninkrijk leren en wiskunde!" zegt v.d. Asdonk. Toen hij dan ook met vakantie in Nederland terug kwam besloot hij het niet meer te doen. Toch moet je gaan", zei de Pro vinciaal. Vanaf dat moment heb ik me voorgenomen mezelf te veran deren, ik nam een vergrootglas mee naar Engeland en legde dat op de fijne dingen en dat waren er ve len. Het werd een fijne tijd. In 1955 was ik Bachelor of Arts (in Nederland te vergelijken met drs. letteren en wijsbegeerte). Nu was de tijd rijp om naar Afrika, Nijasaland, het latere Malawi te gaan ,,Een Britse kolonie, zo Brits en zo koloniaal als het maar kon, m'n engelse opvoeding kwam me nu goed van pas, ik werkte daar als directeur Overvallen door de sneeuw heeft het personeel van de gemeente Heiloo en met name dat van de dienst Open bare Werken maandag- en dinsdag morgen uitstekend werk verricht. Reeds toen de eerste scholieren op weg naar school moesten gaan was er voor gezorgd, dat bijv. het fietspad langs de Kennemerstraatweg (zoals op de foto te zien is) sneeuwvrij, dan wel redelijk te berijden was. Bedankt namens fietsend Heiloo. G. v. d. Asdonk. SWINGEN MET THE SCENE JAMESSION IN BUK BUK Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Het gejammer van de winterse buien wordt zondagmiddag 29 januari even overstemd door de muziek van jammende muziekanten in De Buk, waar de maandelijkse Jamession wordt gehouden. Ieder een kan meedoen, al hebben de or ganisatoren al wel enige gere nommeerde musici aangetrokken. Dingen, die vroeger zo gewoon wa ren, zijn vandaag de dag veelal ver dwenen. Vroeger haalde bijna nie mand het in z'n hoofd om oude brood korsten, schillen en afval van groente en fruit in de vuilnisbak te gooien. Nee, die gingen in het mandje voor de schillenboer, waarvan we er in Hei loo een flink aantal hebben gehad. Een paar voorbeelden die bij sommi ge mensen nog vers in het geheugen zullen liggen: Jan de Waard, Jan en Kees Molenaar en Piet Temming. Zij zijn verdwenen uit het Heilooër straatbeeld. Als enige haalt A. Spren keling van de Hoogeweg 34 nog weke lijks bij zo'n 300 adressen het schil- lenmandje leeg. Sprenkeling begon bijna 30 jaar ge leden met de ,,schillen-business". Hij kocht een wijk van 70 adressen voor een gulden per adres van Kees Molenaar. In vroeger dagen had men er nog wat voor over om schillen op te halen; het was een mooie aanvul ling op het voedsel van koeien, gei ten en andere dieren. Nu ligt dat anders. ,,Ik denk niet dat het nog ren dabel is", meent Sprenkeling, ,,maar de mensen zijn hun schillen kwijt, ik kan ze goed gebruiken en de koeien hebben te eten". Per week haalt Sprenkeling 2500 kilo op. Bij elkaar twee dagen werk. Vroe ger hielpen 'de kinderen mee, nu doet de enige schillenboer van Heiloo het grotendeels alleen. In de jaren '50 deed hij dat per bakfiets, dezelfde waarmee hij 's morgens naar de vei ling ging om groente en fruit te ver handelen. De veiling was toen op de plaats waar nu het Stationsplein is. Er stond een kistenloods en een ge bouwtje met daarin het kantoortje van veilingmeester Jan Schuyt, die ook wethouder is geweest (met dank aan de afd. Bevolking van de gemeente Heiloo). Rybewys Later werd de bakfiets vervangen door een auto. De allereerste auto waarin Sprenkeling reed, was een driewieler met een laadbak achter op. De auto werd op een zaterdag gekocht en maandag ging de nieuwe eigenaar ermee de wijk in, zonder rijbewijs! Pas na een half jaar liep hij tegen de lamp. Een politie agent - bij wie Sprenkeling nota bene de schillen ophaalde - had de schille- boer een keer zien rijden bij het ge meentehuis en volgens hem deed de richtingaanwijzer van de auto het niet. Later in de week, op de Stations weg, werd één en ander gekontro- leerd inklusief de papieren. Ja, toen moest het rijbewijs dus wel gehaald worden en lag de wagen voorlopig aan de ketting. Vandaag de dag rijdt Sprenkeling nog steeds per auto zijn adressen langs. Een aantal daarvan stamt al uit de be gintijd. Nieuwe adressen zijn bijvoor beeld die in Vrieswijk en Termijen. Daar gaat Sprenkeling niet achterom, maar worden de schillen keurig op de stoep klaargezet. De twee wijken heb ben zelf verzocht om het ophalen van de schillen. Helaas doet nog lang niet iedereen mee, veel mensen blijven - uit gemakzucht waarschijnlijk - de spullen in de vuilnisbak gooien. Sinaasappels Toch kan Sprenkeling nog veel meer schillen dan de twee en een halve ton per week gebruiken. ,,Als ik drie keer zoveel heb, is dat geen enkel be zwaar. De koeien zijn er aan gewend: ze eten alles, van aardappelschillen tot de schillen van sinaasappels en mandarijnen." Om meer schillen te verkrijgen heeft Sprenkeling aan de gemeente voorgesteld op verschil lende plaatsen in het dorp schillen- containers neer te zetten, al was het alleen maar bij wijze van proef. De gemeente voelt daar (nog) niet veel voor. Toch kunnen de mensen hun schillen, broodresten en afval van groente en fruit in Heiloo kwijt. Iedereen mag deze brengen bij A. Sprenkeling, Hoogeweg 34 te Heiloo. Er staat een aanhangwagen, waar de restanten in gedeponeerd kunnen worden. En wie bang is het adres te vergeten: vanaf deze week wordt Sprenkeling wekelijks opgenomen in de rubriek „Gescheiden inzameling in Heiloo", elders in deze Uitkijk post. met vredige en lieve mensen, ik voelde me daar thuis. Haal me hier nooit meer weg, ik blijf pastoor tot ik niet meer kan". Lot Maar het lot had toch nog iets voor v.d. Asdonk in petto. De Provinciaal wist hem toch over te halen, naar Heiloo te komen en Beesel werd maar moeilijk verlaten. Op 8 januari werd er afscheid ge nomen van Beesel en 15 januari werd v.d. Asdonk geïnstalleerd in Heiloo. Tot slot zegt hij: ,,Ze zeiden toen, we scheuren je er wel doorheen, maar ze doen het ook Swingende rock and roll met een vleugje new wave, dat is het muzi kale recept van The Scene, die zater dag optreedt in Jongerencentrum Buk Buk. The Lau, Kors Eykel- boom en Trckener Kecks staan borg voor een uitstekend bestede avond voor een door Buk Buk redelijk ge houden toegangsprijs. OVERLEDEN DE HEER F.A. JOSEPHUS JITTA Op 15 januari overleed op 92 jarige leeftijd de heer F.A. Josephus Jitta. precies de helft van zyn leven werd door gebracht in Heiloo n.I. 46 jaar, voordien woonde hij in Alkmaar. De heer Josephus Jitta kwam in de dertiger jaren bij het Landbouw, credit een kleine bankinstelling gespecialiseerd in de agrarische sec tor, later overgenomen door de Am sterdamse Bank waar hij toen di- rekteur van werd. In 1951 ging de heer Josephus Jitta daar met pen sioen. Toen heeft hij daarna nog 4 jaar bij de effecten registratie ge werkt, het z.g. rechtsherstel. Ver volgens werd een ere funktie aan vaard ais rechter-plaatsvervanger bij de Alkmaarse rechtbank. Ook op be stuurlijk gebied heeft de heer Jose phus Jitto vele funktie's verricht o.a. bij de AlKmaarse Huishoud en Indus trieschool [Emmastraat]. Voorzitter van de kamermuziekvereniging. Bestuurslid van de Ken Rij-societeit, vereniging Nederland-Frankrijk en van het Nederlands Klassiek verbond Na een kortstondig ziekbed is de heer Josephus Jitta op 15 januari o- verleden. NATUURGIDSENCURSUSIVN Op 6 maart start een twee jaar du rende natuurgidsencursus van het Instituut voor Natuurbeschermings educatie, afd. Noord-Kennemerland. Doelstelling is het bijbrengen van practische kennis over natuur en mil ieu. Kosten: 185,-. Lidmaatschap IVN verplicht 17,50 per jaar). Inlichtingen: W. Messchaert, Haviks dijkje 1, 1843 JG te Groot-Schermer (tel. 02997-1292).. VOORLICHTINGSAVOND ANWB Hedenavond 25 jan. wordt in samen werking met de Ned. Ver. van Huis vrouwen, afd. Heiloo een voorlich tingsavond over de ANWB gehouden in de zaal van de Gereformeerde Kerk aan de Noordergeeststraat te Heiloo. Aanvang 20.00 uur. De entree voor leden is f. 2,50, niet-leden beta len f. 3,50. Zij, die in het bezit zijn van een ANWB-lidmaatschap, wor den verzocht deze mee te nemen. BIJBELAVOND Christenen, het milieu en de energie is het thema van de bijbelavond die op 27 januari wordt gehouden in de zaal van de Gereformeerde Kerk aan de Noordergeeststraat te Heiloo. De heer J.Ph. Fijnvandraat uit Sneek zal vanaf 20.00 uur een inleiding hou den. Inlichtingen: M. Oppenhuizen [02518-54596] of H. Smit [072-337151] Automobielbedrijf G.C. KOOiJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651* OPEN DAG JOHN k KENNEDY- MAVO De John F. Kennedyschool ontving donderdag- en vrijdagmiddag (18 en 19 januari) bezoek van 6e klassers van diverse basisscholen uit Heiloo en Egmond. Voor deze kinderen was het een eerste kennismaking met het voortgezet onderwijs en z'n vakleer krachtensysteem. Vier korte lesjes en een rondleiding stonden op het pro gramma. In de hal was een tentoon stelling ingericht van textiele werk vormen en handenarbeidwerkstuk- ken. Op donderdag- en vrijdagavond, als mede op zaterdagmorgen, bestond voor ouders de gelegenheid kennis of hernieuwd kennis te maken met de school: z'n activiteiten en z'n leermiddelen. Bijzondere belangstelling genoot de modeshow, waarbij mavo-leerlingen als volleerde mannequins hun eigen creaties droegen. Uit zwart en grijs - gecombineerd met felle kleuren - hadden zij futuristisch aandoende kleding ontworpen. Voeg daarbij de bizarre fantasiebrillen, die El- ton John zouden doen smullen, en compleet is het beeld dat deze jon gedames van ideale mode hebben. KADERCURSUS ANBO De ANBO probeert het kader te ver sterken, landelijk, maar ook in regio naal verband. Reeds enkele jaren wordt in de regio Alkmaar-Heiloo- Egmonden een kadercursus georga niseerd, die medio februari '84 weer moet starten. Momenteel lykt het er op dat er te weinig belangstel ling is om de cursus door te kunnen laten gaan. Wie belangstelling heeft kan zich wenden tot W. Wassenaar, W. van Beierenstraat 34 te Den Burg [Texel], tel. 02220-2181. natuurlp kan men zich ook wenden tot de plaat- selijke afdeling van de ANBO. Bijv. de uit Amsterdam afkomstige bands Chmies and the Times, All that Fall en This side up. Daarnaast zijn het totale jam-arsenaal drie grote session-bands samengesteld. Tus sen twee en tien louter muzikale hoogtepunten aan de Pastoor van Muijenweg voor een toegangs prijs van nul guldens. meteen de meubels, kachels en snuis terijen voor ze. Bovendien kreeg Tol de gelegenheid zijn assortiment flink uit te breiden dus meer boeken en tijdschriften. Bovendien gaat hij binnenkort ook sigaren en sigaret ten verkopen. De zaak van Tol gaat zo goed, dat hij kort geleden een tweede zaak in Haarlem heeft geopend. Witte prijzen shop In het pand naast Henk Scholten is nu een zaak gekomen die tuin- ameublementen en gereedschap verkoopt. Een uitgelezen partij tuin gereedschap zal de liefhebber, zelfs nu, de kriebels geven, zo gauw mogelijk aan het werk te gaan. Ook de tuinmeubelen zijn interessant om nu aan te schaffen, goedkoper vindt u ze nergens en als de eerste lente zon zich laat zien, kunt u er in gaan zitten. Dat de prijzen hier zo goedkoop zijn is mogelijk omdat er partijen uit fallisementen gekocht worden. Daarom zal hef ook in de toekomst in teressant zijn regelmatig bij de Witte Prijzenshop te gaan kijken. KLEINE VERHUIZING IN 'T HOEKSTUK In winkelcentrum 't Hoekstuk heeft l een kleine verhuizing plaats gevon den. Want de 3 jongens die met el kaar Interieur service beheren proberen veel werk in hun eigen werkplaatsen. De winkel die ze heb ben in 't Hoekstuk is wel heel erg groot. Dico Tol, die een goed floreren- de zaak in tweede hands boeken e.d. heeft, kreeg een schreeuwend 'te kort aan ruimte. De jongens sloegen de handen in tëén, Tol kreeg de helft van de winkel van Interieur Service en verkoopt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1