snoes HUIS VERKOPEN MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN RADIO BAKKER HUUR OF HOOP VOORVANAVOND STAATSLOTERIJ melien ermari mtwfer go, A. G. v. d. Nagel EILOO m.o. TALLyfi l\l l>K OUD-PAPIER AKTIES GESCHEIDEN INZAMELING IN HEILOO EVENEMENTEN-AGENDA Filmhuur f 10,- p. band; 3 v. 25,- v. 4 dgn O P VIDEOTAPE Huis verkopen Rabo Makelaardij NIEUWSBL KI De volgende loterijverkoop begint maandag 6 februari, Laatste ronde Restanten Wintertruien Restanten broeken RAADHUISWEG 13 -HEILOO De laatste pumps en ballerina's f 25,- Raadhuisweg 12 - Heiloo Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* FORD. MEER WAARD OP DE WEG. Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 -theek 49e JAARGANG No. 5 1 FEBRUARI 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333 5 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. HEIN SCHOLTEN EREVOORZITTER WAO GROEP Maandagmorgen vond in het nieuwe gebouw t Tref punt een bijeenkomst plaats waar Hein Scholten af scheid nam als voorzitter van de WAO groep en mevr. Braids hem in deze funktie opvolgde. Vijfjaar lang was Hein Scholten voorzitter van de WAO groep Heiloo. Samen met de heren Fransen en Appelman heeft de Jieer Scholten de WAO groep helpen oprichten en er zijn beste krachten aan gegeven. De WAO groep werd in 1979 opgericht tijdens een vergadering in de Moeder Godskerk en kreeg toen de naam Herwonnen Levens kracht" mee. Later werd een fusie aangegaan met de NKV. Dit werd toen FNV, die hen financieel steunde. In haar toespraak zegt mevr. Braids: ,,Ook aan mevr. Emke heeft de WAO groep veel te danken evenals aan de heer Zeeman. Ook de gemeente zijn wij erg dankbaar voor dit mooie onderkomen"Ook mevr. Franse was uit genodigd omdat haar man samen met de heren Appel man en Scholten zo veel werk heeft gedaan. De heer Scholten heeft z'n funktie neergelegd om wat meer tijd voor zijn vrouw en zichzelf te krijgen. Van de WAO- groep ontving hij een kadobon en mevr. Scholten een bloemetje. Tevens werd hem het erevoorzitterschap aangeboden, iets dat hij zeer op prijs stelde.Mevr. Braids zal de heer Scholten als voorzitster opvplgen. Zij nodigde meteen alle WAO-ers uit om op maandag morgen tussen 9 en 10 uur eens een kopje koffie (75 ct) te komen drinken in het nieuwe trefpunt aan de Wester weg. Haar plaats in het bestuur wordt overgenomen door dhr. Schoon. De andere bestuursleden zijn Hein Zonneveld, Martin Zut en Jan Visser. Lid Vereniging Goud- en Zilversmeden Vervaardigen - Veranderen Repareren - Graveren Stenen zetten Kennemerstraatweg 414 Heiloo 072-330799 DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 DAMESBRIDGECLUB SANS ATOUT Uitslagen van woensdag 18 januari: A-lijn, NZ: 1. Grootes-Daudey, 59; 2. Roozen-Schaffer, 57. OW: 1. Leep- Nieuweboer, 52; 2. Ruiter-Visscher, 52. B-lijn, NZ: 1. Vecht-Heeze, 55; 2. Cornelisse-de Wild, 54. OW: 1. Coe- bergh-Partner, 55; 2. Roos-Huibers, 50. C-lijn, NZ: 1. Rozing-Kaufeld, 59; 2. v. Buitenen-Oosterhuis, 58. OW: 1. v.d.Goot-v.Vegten, 57; 2. Rus-Fagel, 57. OPEN DAGEN ST. JAN MAVO Op vrijdag 3 februari van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 4 februari van 10.00 tot 14.00 uur wil de St. Jan Mavo zich presenteren aan (vooral) de ouders van nieuwe leerlingen en de nieuwe leerlingen zelf. Tevens is er in de aula een tentoon stelling van werkstukken die tijdens de lessen textiele werkvormen, han denarbeid en tekenen zijn gemaakt. Examenopdrachten voor textiele werkvormen en een kleine modeshow van zelfgemaakte (fantasie)kleding vormen een onderdeel van deze ten toonstelling, waarbij iedereen van harte welkom is. DAMESBILJARTCLUB HFS Uitslagen 23 januari: E. Schouten-M.Hink 0-2, B. Nanne - A. Houtsma 0-3, H. Boerhof-M. de Wit 3-0, G. Nanne*J. Bussing 3-0 R. v. Opzeeland-M. Pater 0-2, M. Hink-H. de Jong 0-2, W. Vader- M. Pater 3-1, V. Becker-J. Bussing 0-3, E. Schouten-C. v.d. Fluit 1-3, V. Becker-A. Houtsma 0-3, R. v. Op- zeeland-M. de Wit 3-1, B. Nanne-C. v.d. Fluit 3-0, W. Vader-H. Boerhof 0-3, M. Hink-C. v.d. Fluit 3-0, H. de Jong-G. Nanne 0-2. BURGEMEESTER G.J. GLIJNIS 25 JAAR IN OVERHEIDSDIENST Burgemeester G.J. Glijnis viert dezer dagen zijn zilveren jubileum als werk nemer bij de overheid. Voor hem vol doende reden om tijdens de raads vergadering op donderdag 26 jan. j.l. zowel raadsleden, als de vériëgeïi- woordigers van de pers en het publiek te tracteren op gebak. Wij wensen burgemeester Glijnis vanaf deze plaats een prettig vervolg van zijn dienstverband als eerste burger van Heiloo toe. VREDESPLATFORM HEILOO Vanavond (1 februari) houdt het Vredesplatform Heiloo open huis in het Open Huis boven winkelcentrum 't Loo. We beginnen om 20.15 uur met videobeelden van de Haagse de monstratie 29 oktober. In de pauze kunt U zich laten informeren bij de stands en daarna praten wij met U over de komende aktieweek van 6 tot 13 mei 1984. Hoe vullen we dat in voor Heiloo? Daar hopen wij samen met U uit te komen. WE GAAN WEER WC-POT ZITTEN Het grote succes van verleden jaar van het wc-pot zitten in winkelcen trum 't Hoekstuk, heeft het comité, o.l.v. de heer Koppelaar, doen beslui ten dit evenement in 1984 te her halen. Werd verleden jaar een flink bedrag geschonken aan het Kinderdagverblijf de Vijfhoek maar dit jaar heeft men het plan zich in te zetten voor de rol(stoel)bus. En als de voortekenen niet bedriegen, belooft het op 5, 6, 7 en 8 juli weer een flink spektakel in 't Hoekstuk te worden. Er wordt gestart op donder dag 5 juli, 's morgens om 11 uur en geëindigd op zondagavond, 20.10 u. Zo'n 18 deelnemers, waaronder 3 vrouwen, hebben zich al aangemeld, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd, dus er kunnen er nog best een paar bij. Evenals nog een paar sponsors. Voor 200,- kan een be drijf er voor zorgen dat de deelnemers het juiste voedsel toegediend krijgen om de rit uit te kunnen zitten, natuur lijk wordt er flink reklame gemaakt. Nog zo'n bedrijf of vier en de organi- i satie zou dik tevreden zijn. Aanmel den bij de snackbar van v. Kuylen- burg in 't Hoekstuk, tel. 335032. Aktiviteiten Naast het wc-pot zitten worden er bin nen en buiten 't Hoekstuk ook nog allerlei aktiviteiten georganiseerd Hierover zullen wij t.z.t. uitgebreid melding doen. Het geheel wordt on der het toeziend oog van een onaf hankelijk administratiekantoor ge- kontroleerd. Dat het wc-pot zitten erg populair is mag blijken uit het feit dat er ver leden jaar zelfs een foto in een krant in Japan is verschenen van dit evene ment in 't Hoekstuk. Het comité doet een vriendelijk verzoek aan de mevrouw die deze krant toen in haar bezit had of zij zich zou willen melden bij de snack bar van Kuylenburg, omdat zij het erg leuk zouden vinden van deze krant een fotokopie te maken. Over de verdere ontwikkelingen hou den wij U op de hoogte. f 25,— en f 49,— 49,- gaan er uit voor TEGELTIEK TON SCHOLTEN IN NIEUW PAND Een moedige stap. Zo karakteriseerde de burgemeester van Uitgeest vorig jaar de beslissing van Ton Scholten om zijn Tegeltiek als eerste bedrijf op het bedrijventerrein van deze ge meente te vestigen. De nieuwbouw is voorspoedig verlopen. Woensdag 8 februari kan het nieuwe pand offi ciéél geopend worden. Deze hande ling zal op spektakulaire wijze ver richt worden door de vader van eige naar Ton Scholten. Om 16.00 uur zul len gemeentebestuur, genodigden en relaties van dit heugelijke feit ge tuige zijn. Ter gelegenheid van de opening viert de in 1984 10 jaar be staande Tegeltiek een week lang feest. Van donderdag 9 t/m zaterdag 11 februari wordt open huis ge houden. Iedere klant krijgt een gratis Tegeltiek-bal en kan een keuze maken uit de vele voordeel-aanbiedingen die met de opening gepaard gaan. Donderdag 2 februari. De Ark, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrydag 3 februari. Scoutinggroep Victorie, Huis aan huis actie, Plan Zuid. Dozen en/ot bundels oud papier gereed zetten langs'de kant van de rijweg. Voor 17.00 uur. Zaterdag 4 februari. Sint BenedictusschoolJ. P. Hasebroekweg 21, tussen 9.00-11.00 uur. Ook lompen. Base- en Softbal Club Heiloo, Parkeerterrein bij sporthal Het Venne- water. Gehele dag tevens zondag. Scoutinggroep Victorie, Hoek Westerweg/Kerkelaan. Tussen 9.30-12.00 uur. Halen op verzoek: 333760. Handbalvereniging Foresters, Parkeerterrein Laan van Muijs, Egelshoek. Tussen 8.00-17.00 uur. Maandag 6 februari Rehobotschool, Holleweg 98. Van 11.00 uur tot volgende dag 7.30 uur. Maandag t/m vrydag. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Gehele ^veek. Clemens Wil'librordschool, Westerweg naast Fodi-markt, alle uren. Schillen, groente- en fruitrestanten en oud brood. A. Sprenkeling, Hoogeweg 34 te Heiloo (tel. 072 - 331593). Afgewerkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations. Glas: glascontainers bij de winkelconcentraties. Foto-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd, Nijverheidsweg 4. Overgebleven medicynen: de beide plaatselijke apotheken. Oude kwikbatteryen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. Onbrandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen 10.00 - 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. G. P. Groot aan de Kanaaldijk al leen voor particulieren. Schadelyke afvalstoffen uit de particuliere huishouding: Elke woensdagmiddag tussen 14.00 - 16.00 uur, gebouw Openbare Werken aan de Kanaalweg 9a. Het gaat hierby om: Restanten bestrijdingsmiddelen en lege verpakkingen hiervan, gebruikte ter pentine, tri, wasbenzine e.d., verfresten, restanten van schoonmaakmiddelen, lijmresten, restanten van inkten én kopieermiddelen en ^s^ticarestanten Voor opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072 - 331144 (tst.44) van de gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 15.00 uur. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK, is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst is voor een project(je) in de Derde We reld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamp- laan 26, tel. 332010. Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Priesterzaterdag. Zaterdag 4 februari: eerste zaterdag van de maand, Priesterzaterdag op Kapel O. L. Vrouw, 11.30 uur Rozenkransgebed, 12.00 uur H. Mis met preek door pastoor J. Verhaar. Biechtgelegenheid. Intentie: voor Priester- en Klooster roepingen. 411eenstaande ouders. Woensdag 8 februari: open avond voor alleenstaande ouders vanaf 20.00 uur in de Van der Meijstraat 6 te Alkmaar. Thema: 'Rechten en plichten tegenover de ex-partner'. Inl.tel. 072 - 118812. Stambomen. Maandag 6 februari: bijeenkomst Ned. Genealogische Vereniging over het wel en wee van stamboomonderzoek vanaf 20.15 uur in De Vest te Alkmaar. Inl.: tel. 072- 123029. Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651* HATHA YOGA- CURSUS Op woensdag 8 februari start de Branche Alkmaar van de UCYL nieuwe Hatha yoga lessen voor be ginners om 20.30 uur in het ,,Open Huis", 't Loo 19. Een Hatha Yoga cursus voor begin ners bestaat uit 1 lesuur per week. De les bestaat uit het oefenen van de houdingen, afgewisseld door de be oefening van de ontspanningshou ding. Per les worden 3 a 4 verschil lende houdingen behandeld. Daarna volgt de theorieles. De leraar vertelt iets over de achtergronden van Yoga. De cursus is bedoeld voor alle leef tijden. De leiding is in handen van gediplomeerde leraren. Voor inlichtingen/opgave kunt U zich wenden tot: mevr. Th. Wagenaar, tel. 115579, en de heer H. Lamaker, tel. 123862, beiden te Alkmaar. INGEZONDEN De man werd kwaad. "Wat is er nu weer?" vroeg z'n echtgenote. Het is om moedeloos te worden antwoordde hij. Ze waren de 70 al gepasseerd, ze genoten niet van de drie pensioe nen die hen werden uitgekeerd, ze genoten alleen van de vrije tijd die hen werd gegund. Het hele voor gaande jaar '83 had hij als het op be talen aankwam op tijd z'n vaste lasten betaald. U moet n.l. weten twee pen sioenen gaan op aan de bejaardenver zekering. U leest dat wel eens. Hij had afbetalingsregelingen moeten treffen met de belasting, die eiste nog meer dan hij per jaar aan extra pen sioen ontving als het ziekenfonds bedrag eraf is. U gelooft het niet, wat had de belasting n.l. gedaan Die stuurde de aanslag van '81 en '82 tege lijk. Het derde pensioen betaalde hij weer terug aan de belasting, maar twee maal tegelijk, dat ging boven z'n vermogen. Hij had ook nog een afbe talingsregeling over het bedrag van de zuiveringslasten, die had hij in dec. '83 net afbetaald. De eenmalige uitkering die hem was beloofd kreeg hij ook niet helemaal. Het netto basisinkomen waarop de volledige uitkering werd uitgekeerd was voor hem nog te hoog, dat is op basis van '82 ±f. 181,- verlaagd. Alles moet omlaag. Ondanks dat hij zijn drie pen sioenen had afgedragen aan zieken fonds en belasting ontving hij f. 268,- minder dan het volledige bedrag van f. 575,- voor hem en z'n echtgenote. Nu heeft hij een bezwaarschrift lopen tegen de inkomstenbelasting die hij betaald heeft, een verzoek om de on roerend goed belasting verminderd te krijgen en wat ontving hij Een aan giftebiljet voor het inkomen van '83. Dat is het antwoord op de bezwaar schriften, zou u ook niet kwaad wor den H.S. VOORONTWERP RUIL VERKAVELING 'LIMMEN-HEILOO' Het voorontwerp ruilverkavelings plan voor het gebied rondom Limmen en Heiloo is onderwerp van inspraak tot 31 maart 1984. Dat betekent dat een ieder tot die datum, bij voorkeur schriftelijk, op- en aanmerkingen kan maken over dit plan. De opmerkingen kunnen worden ingediend bij het sec- retariaatr van de Voorbereidings commissie, Postbus 3005, 2001 DA Haarlem. Aan de voorbereiding van dit plan is door de Voorbereidingscommissie 3V2 jaar gewerkt. In dit kader is tus sentijds, in 1981 een schetsontwerp- plan gepubliceerd en aan de orde ge steld in een 5-tal openbare ver gaderingen. In dit voorontwerp plan wórdt nu voorgesteld om de vol gende maatregelen te nemen. De uitruil van gronden zodat de grond die bij één landbouwbedrijf hoort in één of twee kavels komt te liggen en indien mogelijk aansluitend aan het bedrijfsgebouw. Hiervoor moeten 4 boerderijen worden verplaatst. Verder kan de kavelinrichting worden verbeterd, zodat groter en regel matiger gevormde percelen ontstaan die gemakkelijk kunnen worden be werkt. In dit kader kunnen ook be- drijfswegen worden aangelegd. Voor de betere bereikbaarheid van landbouwgrond kunnen verschillende niet- if semi- verharde insteekwegen worden verhard en aangelegd. Voor een deel van het gebied (550 van de 2300 ha.) wordt voorgesteld de waterhuishouding te verbeteren door polderpeilen te verlagen. Met name in de Castricummer- en oosterzij- polder. Verschillende voorzieningen, bijvoorbeeld gemalen voor de water beheersing kunnen worden ver nieuwd of verbeterd. Enkele kwar- taire wegen kunnen worden gerecon strueerd. Fietspad Er kan een fietspad worden gemaakt voor de openluchtrecreatie. In alle grote waterlopen, die onder andere van belang zijn voor de kanovaart, wordt het bestaande waterpeil ge handhaafd. Als onderdeel van het landschapsplan kan aansluitend aan bebouwde gedeelten van het gebied op enkele plaatsen beplanting worden aangelegd. Tenslotte wordt voorge steld 310 ha. cultuurgrond aan te wijzen als reservaatsgebied. Het tota le pakket van voorgestelde maatrege len heeft een weinig ingrijpend karak ter, terwijl aan alle uiteenlopende be langen vrij veel aandacht is besteed. Het ruilverkavelingsplan kost onge veer 12 miljoen gulden. Het Rijk be taalt daarvan circa 8,5 miljoen gul den, terwijl daarnaast 2 miljoen gul den kan worden voorgefinancierd. Het Waterschap en andere instanties dienen circa 1V2 miljoen bij te dragen als alle voorstellen worden geaccep teerd. Voor rekening van het Water schap komt het grootste deel te weten ongeveer één miljoen gulden. Naast het bovenstaande is voor uitvoering van kavelverbeteringswerk nog on geveer 3 miljoen gulden beschik baar. Als het plan wordt uitgevoerd moe ten de boeren na afloop van de ruil verkaveling ongeveer 10 jaar na de stemming beginnen met terugbeta ling van het door het Rijk voorgefi nancierde bijgedragen deel van 2 mil joen gulden. Dat komt gemiddeld neer op een omslag van ruim f. 50,-- per ha. per jaar, gedurende 26 jaar. In het algemeen zullen de baten een veelvoud van de kosten kunnen zijn als de boer de bedrijfsvoering goed afstemt op de situatie die door de ruilverkaveling ontstaat. De Pachtwet biedt eigenaren - verpachters van grond de mogelijkheid om ruilverka- velingslasten volledig door te bereke nen in de pacht. Dit voorontwerpplan is dus onder werp van inspraak tot 31 maart 1984. In dit verband worden de volgende openbare bijeenkomsten gehouden waarbij een ieder de Voorbereidings commissie kan aanspreken over dit voor-ontwerpplan - Maandag 27 februari in cafe Borst te Bakkum aanvang 20.00 1 ur. - Woendag 7 maart 's avonds in het Cultureel Centrum te Limmen. Aanvang 20.00 uur. Dit is de slot bijeenkomst waar het accent ligt op inspraak op het plan door de aan wezigen. Het accent zal liggen op een nadere toelichting op plannen, in antwoord op vragen en opmerkingen van de aanwezigen. In de laatste bijeen komst op 7 maart ligt het accent op de inspraak. Dat wil zeggen dat de Voor bereidingscommissie op die avond zonder commentaar kennis nemt van alle op- en aanmerkingen ten aanzien van het plan. Met verschillende instanties, in het bijzonder gemeenten en Waterschap kan afzonderlijk overleg plaats vinden om te bezien of het ruilver kavelingsplan strookt met het beleid van die instanties. Voor de boeren in het gebied worden huiskamerbij eenkomsten gehouden om in het bijzonder het verband tussen bedrijfs voeringsmogelijkheden en de si tuatie na ruilverkaveling te be spreken. Een ieder die nader overleg wil met de Voorbereidingscommissie kan daarvoor contact opnemen met het secretariaat. Op verzoek wordt een exemplaar van het voorontwerp plan-rapport toegezonden. Daarvoor kunt u ook bellen naar het land inrichtingskantoor voor Waterland te Purmerend (tel. 02990 - 36001). PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE AVONTUUR DE HOOFDFILM Bi J.A. van 't Hof U makelaar-taxateur o.g. |j 072-154464 J Of de plaatselijke Rabobank. BURGERLIJKE STAND HEILOO Geboren: Linda M.J., d.v. Apeldoorn, A.W. en Stuifbergen, H.J.M.; Anita S., d.v. Ruigrok, A.M. en Kessels, A.H.A.M. Renske J.C., d.v. Bakker, Joan I. en van de Woestijne, J.F. Huwelijksaangiften: de Mots, Jacob A. er, Kogguer, Jo hanna J.; S?cïz'.Joi, Mario en Koe link, Jolanda H. Huwelijken: Chatzistefanis, Christos en Haart- man, Lisette. Overleden: Humme, Levinus C.M.; Klein, Ja- coba, w.v. van Weert; Dam, Jan P., e.v. Sas; Josephus Jitta, Frans A., e.v. Leeuwenberg. VERZETSHERDENKINGSKRUIS VOOR WIJLEN JAN MOLENAAR Vorige week woensdag werd aan de nabestaanden van oud-Heilooënaar Jan Molenaar in het Provinciehuis te Haarlem het Verzetsherdenkings- kruis uitgereikt. Jan Molenaar, van geboorte Obdammer en pas na de Tweede Wereldoorlog naar Heiloo verhuisd, was tijdens de bezetting actief in de Verzetsgroep Sint Pan- cras, ook bekend als Gewest 11. In de oorlogsjaren had de fam. Molenaar in Sint Pancras een kruideniers winkeltje. Voor het verzet deed Molenaar allerhande werkzaamheden. Zo bood hij onderdak aan onderduikers, ver spreidde hij illegale blaadjes, zorgde voor voedselbonnen en valse per soonsbewijzen. Voor die werkzaam heden moest hij vaak 's nachts op pad. Kort voor het einde van de oor log was zijn verzetsgroep betrokken bij het opblazen van de spoorbrug in Sint Pancras. Dat gebeurde precies op zijn 39ste verjaardag, op 15 april 1945. Na de oorlog verhuisde het gezin Molenaar, zoals gezegd, naar Heiloo. Jan Molenaar werd gestationeerd met het Eerste Nederlandse Leger van Noord-Holland in het Heilooër Bos. Hun woonhuis stond aan de Westerweg. Later ging Molenaar in de Zaan bij een fabriek werken. Hij overleed op 25 juli 1955. De uitreiking van het Verzetsher- denkingskruis betekent voor de na bestaanden van Jan Molenaar een erkenning van hetgeen hij heeft ge daan. De mensen van het verzet in de Tweede Wereldoorlog hebben veel gewaagd. De bijgaande foto van Jan Molenaar komt van een familiefoto, die in de oorlogstijd is gemaakt. GRAVEN NAAR 'T VERLEDEN Een bibliotheek-tentoonstelling over Archeologie Het in tienduizenden scherven uit eengevallen, en zich in de bodem be vindend, verleden opgraven. De scherven en resten, van de door oor logen en andere rampspoeden ver woeste en ondergestoven steden en woongemeenschappen verzamelen, ordenen en reconstrueren. Zodoende ontstaat een tastbare illustratie ter onderschrijving van de geschre ven historie. Bij archeologie denken we al gauw aan spectaculaire vondsten: zoals uit de Egyptische Pharao Dynastieën, Het Oude Rome e.d. Deze bescha vingen waren rijk, hetgeen we weer spiegeld vinden in de rijkdom van de gevonden oudheidkundige overblijf selen. Eenvoudiger vondsten duiden eenvoudig weg op een soberder af komst van de bewoners, doch dienen evenzeer om de ons bekende geschie denis gestalte te geven en te bena drukken. Een kleine collectie tentoongestelde, door de amateur archeologen Stam en Corbie, opgegraven voorwerpen, afkomstig uit Alkmaar en wijde om geving, daterend uit de 15de t/m de 19de eeuw, tonen ons een klein beeld van de wijze waarop men destijds in onze streek leefde. Dit alles om lijst met kaarten en plaatwerk over die tijd. Uiteraard met begeleidende lectuur over opgravingswerken in Noord-Holland en de rest van ons land. Een keur van boeken op breder archeologisch gebied voert ons mee naar de beschavingen van de Etrus- ken, het oude Egypte, het oude Grie kenland, het oude Rome etc. Voor de jeugd is eveneens een presentatie met jeugdboeken over archeologie. De tentoongestelde boeken worden tijdens de tentoonstelling gewoon uitgeleend. Al met al een uiterst boeiend geheel voor de liefhebbers van archeologie. Carla van de bibliotheek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1