Schrikkeldag: een rare maar noodzakelijke dag op kalender Geboren onder het sterrenbeeld Vissen STAATSLOTERIJ EILOO e.o I ll l> 14 De Vijfhoek ontvangt donatie van de Stichting Steun door Rabobank OUD-PAPIER AKTIES OVERIGE AKTIES A. G. v. d. Nagel Kaart- en kwartetspel over Heiloo door Foresters op de markt gebracht melier vrmöri meester go NIEUWSB IN-WEAR! (SHOES) KI -theek BibSi- Huis verkopen Rabo Makelaardij FORD. MEER WAARD OP DE WEG. RAADHUISWEG 13 - HEILOO INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR ADVERTENTIES E.D. TOT UITERLIJK A/I 18.00 UUR 2? 'EER 07- 2135. De volgende lotenverkoop begint maandag 5 maart a.s. Donderdag en vrijdag huis-aan-huis verkoop 49e JAARGANG No. 9 29 FEBRUARI 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo- Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Egfnotid-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. A*<1e- omloopt'id 225 °"Woopti|d 88 dB0®n De voorjaarsfolder ligt voor U klaar. Raadhuisweg 13, Heiloo_ Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo Eens in de vier jaar duurt een jaar één dag langer. Of beter: drie van de vier jaren duren tekort, één van de vier te lang. Om dat euvel te verhel pen is al in de oudheid bepaald een schrikkeldag in te voeren. Het hoe en waarom hiervan heeft te maken met de tijd, die de aarde nodig heeft om eenmaal om de zon te draaien (een jaar) en de tijdseenheid, die wij ge bruiken om een jaar onder te verdelen in maanden, weken, dagen, uren, minuten en secondes. Iemand, die van dit alles veel verstand heeft, is de in Alkmaar wonende M. Alberts, Sterrenkunde is al vele jaren zijn hobby en daar heeft het verschijnsel ''schrikkeljaar' alles mee te maken. De aarde draait in 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 4 seconden om de zon. Bijna een kwart dag langer dan we normaal aannemen (0.2425 dag om precies te zijn). Logisch dus dat eens in de vier jaar een extra dag op de kalender geplaatst kan worden. Toch kom je voor die dag 1/100 te kort. Om dat probleem te verhelpen is in het verleden besloten om drie keer per 400 jaar geen schrikkeldag te gebruiken. In vroeger tijden werd de indeling van de tijd anders aangepakt. Een jaar van 354 dagen was geen uitzon dering, net zo min als één van dertien maanden.,,Het was een grote chaos" aldus Alberts. ,,Als je het knap aan pakte, kon je op rondreis gaan en maanden jonger worden. Iedereen had een eigen indeling". Onder keizer Julius Caesar kwam een einde aan de chaos. In het Romeinse Rijk werd toen de Juliaanse tijdreke ning ingevoerd (45 v. Chr.), welke door de geleerde Sosigenes was ont worpen. Daarin kwam voor het eerst en wel eens per vier jaar, het schrik- kel jaar voor. Pas door Keizer Augus tus werd in 8 na Chr. de Juliaanse tijdrekening goed doorgevoerd. In die tijd wist men al dat de methode fout was. Het jaar duurde te lang, waar door reeds na 128 jaar een dag ver schil optrad. In de vierde eeuw opnieuw een be langrijke gebeurtenis voor de heden daagse tijdrekening. De paasdatum werd middels een concilie te Rome vastgesteld op de eerste zondag na de eerste nieuwe maan na 21 maart.Toch hielp ook dit de fout van de Juliaanse tijdrekening niet de wereld uit. In 1582 gebeurde dat door ingrijpen van paus Gregorius XIII. Het verschil be droeg inmiddels tien dagen. Daarom werden tien dagen overgeslagen: de mensen gingen op 4 oktober naar bed en stonden op 15 oktober weer op. Tevens werd bepaald dat eeuwjaren (1500, 1600, 1700 e.d.), waarvan de eerjste twee cijfers niet door vier deel baar zijn, geen schrikkeljaar zijn. Daardoor is de fout teruggebracht tot één dag in 3000 jaar. Tijdrekening: een onderdeel van de wetenschappen met een eigen his torie. De Gregoriaanse methode lijkt op dit moment juist, maar verschil len op zeer lange termijn blijven mo gelijk. Vooralsnog kunnen wij er op rekenen dat er eens in de vier jaar een schrikkeljaar zal blijven.Het zal onze tijd wel duren. \9 Zo ogenschijnlijk hebben ze niet veel van elkaar, maar vandaag zijn ze wel allemaal jarig. Hartelijk gefelici teerd! Zuster Odulpha v. d. Laan werd ge boren op 29 februari 1912 en woont in het Juliana Klooster aan de Hooge- weg. Zij is al 42 jaar kloosterzuster. ,,Ik vier mijn verjaardag, als het geen schrikkeljaar is, op 28 februari. Ten slotte ben ik een februarikind. Maar als het dit jaar op de juiste dag wordt gevierd, komt toch de hele familie op bezoek en voel ik mij echt jarig," zegt Zr. Odulpha. ,,Ik vind het best leuk op zo'n bijzondere dag jarig te zijn." De hobby's van Zr. Odulpha v.d. Laan zijn lezen en handwerken. De heer Kleiberg uit Limmen werd geboren op 29 februari 1928. Vóór z'n huwelijk werd zijn verjaardag al tijd zo in de buurt van de 29e februari gevierd, net zo het uitkwam. ,,Na ons huwelijk heb ik hier verandering in gebracht," zegt mevr. Kleiberg. „We vieren het op 28 februari, want het moet blijven klinken als febru ari." De heer Kleiberg is een groot natuurliefhebber. Hij houdt lezingen met dia's en geeft exkursies in de duinen. De volgende kandidaat die zich meld de was Karei Beers. Hij had het geluk dat zijn buurjongen ook op 29 febru- arie was geboren, alle twee in het jaar 1964. Ze hebben vroeger dan ook Donderdag 1 maart. De Ark, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrydag 2 maart. Scoutinggroep Victorie, huis-aan-huis actie Plan Zuid. Dozen en/of bundels oud papier gereed zetten langs de kant van de rijweg. Vóór 17.00 uur. Zaterdag 3 maart. Handbalvereniging De Foresters, parkeerterrein Laan van Muijs, Egelshoek. Tussen 8.00 - 17.00 uur. St. Benedictusschool, J. P. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00 - 11.00 uur. Base- en Softball Club Heiloo, parkeerterrein bij sporthal 't Vennewater. Gehele dag, ook zondag. Scoutinggroep Victorie, hoek Westerweg/Kerkelaan. Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek: 333760. Donderdag 1 en vrijdag 2 maart. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 -16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. Maandag t/m vrijdag. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Clemens Willibrord School, Westerweg naast Fodimarkt. Alle uren. CN Huis-aan-huis verkoop Foresters. Het gemeentebestuur van Heiloo heeft aan SV De Foresters toestemming verleend voor het houden van een huis-aan-huis-verkoopactie op donderdag 1 en vrijdag 2 maart. Verkocht zal worden het kaart- en kwartetspel (a 7,50), waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan de sectie honk- en softbal. Zie ook elders in de Uitkijkpost. Inzameling t.b.v. traditionele bejaardentocht. Volgende week, van 5 t/m 10 maart, wordt een grote inzameling gehouden voor de traditionele bejaardentocht, die dit jaar zal worden gehouden op donderdag 10 mei a.s. Zoals gebruikelijk zyllen daartoe door de dames van het comité intekenlijsten huis-aan-huis worden gehouden. Jaarlijks nemen een kleine 400 ouderen deel aan deze geheel verzorgde autobustrip, hetgeen uiteraard grote kosten met zich meebrengt. Bijzonder verheugend is het dat ieder iaar oractisch alle inwoners van onze gemeente bijdragen in de kosten van zo'n dag, waartoe ook de meeste deelnemers hun steentje bijdragen. Vele ouderen zien weer met verlangen uit naar deze dag, vooral ook door de onderlinge contacten met elkaar. Ieder jaar verleent ook de plaatselijk afd. van de E.H.B.O. en vele anderen hun spontane medewerking bij dit gebeuren. Hoewel we allemaal wat moeten mati gen, heeft het comité het volste vertrouwen, dat ook dit jaar het benodige geld weer bijeen zal worden gebracht. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Zij die tijdens de inzameling niet thuis zijn of liever willen gireren, kunnen dit doen op postrekeningnr. 565431 t.n.v. C. A: Roemer, Westerweg 262, Heiloo, onder vermelding "Autotocht Bejaarden". Aan de inzameling is door het gemeentebestuur haar goedkeuring verleend. Verkoop handwerken Rode Kruis. Vrijdag 2 maart: verkoop handwerken Rode Kruis, Kennemerstraatweg 382, (bibliotheek), tussen 14.00 - 16.00 uur. veel samen gespeeld. Karei Beers is nog scholier en viert z'n verjaardag buiten het schrikkeljaar ook op 28 februari. Zijn grote hobby is sporten, kick-boksen, hardlopen en skiën. Natuurlijk gingen we toen ook even naar de buurjongen, John Hoogland. Hij viert z'n verjaardag, in tegenstel ling tot de anderen, op 1 maart. ,,Op 28 februari was hij er nog niet," zegt zijn moeder. John's grote hobby is motorrijden. Na lang sparen is hij nu in het bezit van een eigen motor. Veel tijd heeft hij momenteel niet voor zijn hobby, want John Hoogland is in militaire dienst en zit veel in Duitsland. Ook Hans Vermaat is een „schrikkel- mens", geboren op 29 februari 1956. ,,Is het een schrikkeljaar, dan vier ik het op 29 februari en andere jaren op 28 februari." Het maakt voor hem geen enkel verschil. Hans Vermaat is onderwijzer en z'n hobby's zijn lezen en voetbal. Als bijzonderheid vertel de hij: ,,Ik heb een geit als huisdier." Wij wensen Zr. Odulpha v.d. Laan, de heer Kleiberg, Karei Beers, John Hoogland en Hans Vermaat een heel gezellige verjaardag toe. CABARET DUBBEL EN DWARS IN BUK BUK Dubbel en dwars is een kritische ca baretgroep die zijn nieuwste theater voorstelling "Mag ik even afreke nen" in de Buk brengt. Dat hun pro gramma niet maanden van te voren geprogrammeerd is, blijkt uit hun ver mogen tijdens de conference op ac tualiteiten van soms een paar uur te voren verbluffend en dikwijls heel raak in te spelen. Jack Spijkerman (tekst, conference, zang, snaren, stokken) houdt daarbij zijn oren open voor reacties uit de zaal. Zodra er een toehoorder reageert op een wijze die hem niet aanstaat, dan mag deze op^. een sneer rekenen. Wie met een door hem uitgedeelde ballon gaat spelen op een manier die hem niet zint, kan men er op rekenen terecht gewezen te worden. Spijkerman, onbetwist middelpunt van de groep die voort komt uit de acties tegen de - kern energie maar nu reeds tot volwaardig cabaret in staat is, toont zich met dit alles een cabaretier van de oude stempel. Hij wordt dan ook regel matig met Freek de Jonge vergeleken Over Freek zegt Jack:,,Hij is een keer naar ons komen kijken. Hij was met stomheid geslagen. Het resultaat is te zien in zijn film.De onderwerpen die behandeld worden kun je 't beste zelf komen zien en beluisteren. Zondag 3 maart. Aanvang 15.30 uur. leden f. 4,~, niet-leden f. 6,-. Buk- Buk tel. 072-335242. (.'Pallas Omloopt I|d 248 iaar Afbeeldingen uit een encyclopedie. Men kan zien hoe veel tijd elke planeet in het zonnestelsel ervoor nodig heeft een ronde om de zon te maken. DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 f I - - WÈÉÊÊmm W&M f f W PJ De creativiteit binnen Sport vereniging De Foresters kan zich de laatste jaren meten met het spel zonder grenzen. In 1982 leverde een geslaagde poging het uurrecord soft bal scherper te stellen extra finan ciën op. Het aansluitende winter seizoen werd een gigantische loterij gehouden. In het voorjaar van 1983 werd de Nachtloop, een oude tra ditie, in ere hersteld. Aansluitend or ganiseerde de sectie honk- en soft bal een eigen loterij. En als actuele klap op de vuurpijl brengt diezelfde sectie nu een kaart- en kwartet spel op de markt, waarop afbeeldin gen van allerlei Heilooër gebouwen en verenigingen zichtbaar zijn. Onlangs reikte erevoorzitter Cees van Leeuwen namens de honk- en softballers het eerste exemplaar van het spel uit aan de wethouder voor sportzaken, Jan Borsjes. ,,De grote zelfwerkzaamheid van de sec tie honk- en softbal is opnieuw gebleken", aldus Van Leeuwen. ,,Zij zullen de opbrengst van deze actie gebruiken voor een verdere verbetering van de accommodatie". Morgen en overmorgen (donderdag 1 en vrijdag 2 maart) trekken de le den van Foresters Heiloo in voor hüis- aan-huis verkoop. De prijs van het spel, waarmee men zoals gezegd èn kan kwartetten èn normaal kan kaarten, bedraagt 7,50. PANNENKOEKTOURNOOI Het komende carnaval zal ook bij H.S.V. niet ongemerkt voorbij gaan. De D-E en F jeugd zal zich maandag en dinsdag uitleven in de sporthal. Onder gerenommeerde, nationale en internationale clubteams zal intensief het zaalvoetbal beoefend worden. Naast het sportieve hoogtepunt zal ook het diner tot de voorbeelding spreken. Alle, circa honderdvijftig, deelnemers en begeleiders zullen van de nodige pannenkoeken worden voorzien op dit gelijknamige tournooi. OMGAAN MET JONGE KINDEREN Wijkverpleging/Algemeen maat schappelijk werk èn omgaan met jonge kinderen van 1, 57 jaar, m.m.v. Joke van Leeuwen en André Moelaert. Vanuit de samenwerking van de plaatselijke wijkverpleging en het algemeen maatschappelijk werk zullen er vanaf maandag 26 maart, 6 avonden georganiseerd worden voor ouder(s). De data zijn 26 maart, 2, 9 en 16 april, 7 en 14 mei, en wan neer nodig 21 en 28 mei. Er zal gestart worden met het geven van informatie. De levensloop en fasen, van zowel baby, kind als vol wassene, komen daarbij eerst aan de orde. Daarna wordt stilgestaan bij de beïnvloeding van de maatschappij op ieders leven. Het verschil tussen de tijd dat je zelf opgevoed werd en nu. We kijken vervolgens in de vol gende avonden hoe je, uitgaande van al die omstandigheden, de eigenheid van het kind kunt stimuleren. Zo, dat je er ook zelf plezier in hebt en blijft houden. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft is welkom. Verdere informatie en aanmelding bij Joke van Leeuwen ('s morgens van 8 tot 8.30 u, tel. 331021) en André Moelaert (tel. 330984 op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9 en 10 uur). RHEUMA-BESTRIJDING Dinsdagavond 21 febr. was de ver pleegkundige mevr. Driessen onze gaste, met een lezing over rheuma. Rheuma is door de eeuwen heen voor de mens een hinderlijke plaag ge bleken. Met de moderne weten schapsmethoden slagen de genees kundigen er in steeds meer vormen van rheuma te onderzoeken en te ge nezen. De inspanningen op dit ter rein leiden tot betere behandelings methoden en daarmee tot het verlich ten van pijn en het voorkomen van in validiteit. Met medewerking van de heer Van der Meer, werd de film "Uitzicht" vertoond. In deze film werd getoond hoe enige jonge men sen, ondanks hun rheuma-handicap zich in het dagelijks leven toch goed weten te redden en te ontwikkelen. Na de pauze kreeg mevr. Driessen vele vragen te beantwoorden, wat duidde op de grote betrokkenheid van de aanwezigen bij het rheuma- probleem. Mevr. H. Gronert-Wentzel bedankte aan het slot van de avond mevr. Driessen voor haar leerzame uiteenzetting en liet onze dank ver gezeld gaan van een bloemetje en een cadeaubon. 'v '-wm - Het kinderdagverblijf De Vijfhoek, dat resorteert onder de Stichting Dagverblijf Alkmaar en Omstreken, heeft maandag j.l. een cheque mogen ontvangen van de Stichting Steun door Rabobank. Deze laatste instel ling is door de Rabobank landelijk opgezet. De stichting beheert een potje, waar ideële instanties, zoals De Vijfhoek, van kunnen profiteren. Uitgangspunt is dat de helft der uit gaven aan Nederlandse, de helft aan instanties in de Derde Wereld ten goede komt. De Vijfhoek ontving een bedrag voor de aanschaf van het klim- en speel toestel zoals op de foto zichtbaar is. Een uitgave, die niet door subsidie ring langs de normale kanalen gedaan kan worden. Op de foto ziet men te vens (v.r.n.l.) Rabobank-direkteur van Heiloo de heer Stassen, die de cheque overhandigt aan de heer van der Graaf, penningmeester van de Stichting Dagverblijf Alkmaar en Om geving. Hoofdleider Harm van der Land, leidster Lylian de Rijk en de heer van Kempen (Rabobank Heiloo) zien toe. NOORDHOLLANDS BALLETCENTRUM BESTAAT 5 JAAR Pas 5 jaar oud is het Noordhollands Balletcentrum deze maand. Swingend jong dus nog en onstuimig in de groei. Op 1 maart 1979 werd de eerste jazz-balletles gegeven in het Open Huis. Eén avond per week bleek al snel te weinig, zodat het lesprogram ma na een maand al fors uitgebreid moest worden. In april 1979 werden er 2 avonden jazz-ballet en een avond klassiek ballet gegeven. Vijf maan den later was uitbreiding van het les programma dringend noodzakelijk, en een definitieve verhuizing. De studio, inmiddels houten vloer, spie gelwand en barres, werd gevestigd aan de Stationsweg 115. Op dit moment is er een zeer uitge breid programma met tevens trim- dance lessen (konditie-training vanuit het jazzballet), zelfs op 3 ochtenden per week. Vanzelfsprekend nam ook het aantal docenten toe. Coördina trice van het Noordhollands Ballet centrum, Yvonne van Zoelen, heeft de kwaliteitseisen echter nooit onder geschikt gemaakt aan de groei. Dus kwamen er nooit meer dan 16 leerlingen in een les te staan. Ook niet tijdens de z.g. aerobic-rage". Wilma, Barry, Lilian, May en Inge vormen een hecht team volledig ge diplomeerde balletpedagogen. Daar naast zijn zij individueel betrokken, in choreografie of uitvoering bij be kende balletgroepen in Nederland en het buitenland. Op 20 mei a.s. geeft het Noordhol lands Balletcentrum twee uitvoe ringen in Heiloo: de Beun. Onder choreografie van alle docenten en met artistieke leiding van Barry Jackson. Om 5 jaar onstuimige groei te voor zien van een swingend akserrt en om aan te geven dat de formule, ver antwoorde balletlessen in een ple zierig ontspannen sfeer, in Heiloo is aangeslagen. Steeds meer mensen brengen hun lichaam sierlijk en lenig in konditie. Zij doen klassiek ballet, jazz-ballet (U/2 uurs-lessen) of trimdance. Doe het ook, je wordt er dansend beter van! Lid Vereniging Uoud- en Zilversmeden Vervaardigen - Veranderen Repareren - Graveren Stenen zetten Kennemerstraatweg 414 Heiloo 072-330799 UITLEENPOST KENNEMERSTRAATWEG De- Uitleenpost Kennemerstraatweg draait alweer meer dan een jaar. Heeft deze uitleenpost aan het doel beantwoord? Degenen voor wie de post werd opgezet, de jongeren en de oudere bewoners van Oost en Cen trum, voor wie de bibliotheek aan Malevoort te ver is, zijn blij met deze voorziening. De toevallige bezoeker, die niet tot deze kategorieën behoort, zal in deze uitleenpost veel missen. Dat kan ook niet anders! De ruimte is beperkt. De kollektie is grotendeels afgestemd op bovengenoemde groepen. Terwijl de service in de vorm van het geven van informatie e.d. helaas ook moet ach terblijven. De hiervoor opgeleide bibliotheka- resse, mevr. Hoffmann, is alleen op vrijdagmiddag aanwezig. De overige dames, tijdens de openingsuren op maandagavond en woensdagmiddag, kunnen slechts trachten naar eigen vermogen de lezer te informeren. In de bibliotheek aan 't Malevoort is tijdens iedere uitlening wel een bi- bibliothecaresse voor de gewenste inlichtingen aanwezig. Daar ligt ook het zwaartepunt van het bibliotheek bezit in Heiloo. T.w.: romans, gericht op de meest uiteenlopende smaken van het publiek. Uitgebreide afde lingen: literatuur, buitenlandse ro mans, studieboeken, dokumentatie, SCHOEN-MOTORS In het pand aan de Westerweg waar tot voor kort de firma Jatro was ge vestigd, komt een motorzaak, die de naam Schoen-Motors zal krijgen. Er zullen nieuwe motoren worden ver kocht, en daarbij de benodigde kle ding, laarzen, helmen en accessoires. Achter de winkel komt een werkplaats voor het verrichten van reparaties. Vrienden en familie zijn het pand be drijfsklaar aan het maken en men hoopt zo rond de 10e maart van start te gaan. fonotheek, etc. Plus de leeszaal met Ue naslagwerken, de encyclopedieën, dag-week- en maandbladen en at lassen. De leeszaal is voor iedere in woner toegankelijk. Ook zonder abon nement. NIEUW AANGEKOMEN Wisselkollektie Spaanse romans, te vinden achter de Franse romans. Wisselkollektie compact discs, te vinden in de fonotheek. Carlav.d. bibliotheek J.A. van 't Hof makelaar-taxateur o.g. 072-154464 Of de plaatselijke Rabobank. Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1