ui i> i a 19 Joseph van Schagen showt stijlvolle voorjaarsmode OOÜÜfl i OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO OVERIGE AKTIES EVENEMENTEN-AGENDA erman (SHOES) EILOO e.o. D. F. VAN STAALDUINEN Dit jaar om precies te zijn op 1 bktober, bestaat de Heilooer toneelver eniging, Falkland 60 jaar. Oprichter ;jvas de heer A. de Gier. Op toepasselij ke wijze gaat men dit, hoe kan het ook anders, vieren door de opvoering van een ,,Falklandje" n.l. Beschuit met muisjes" op 8 en 10 november. Samuel Falkland was het pseudoniem van Herman Heyermans. Voor de kinderen wordt er een musical opgevoerd J,momo en de tijdspaarders" op 7 en 8 april. Dit zijn dus de voorstellingen in liet kader van het 60-jarig bestaan. welier meester go NIEUWSB sas fc*********************************************************** FORI MEERWAARD OP DE WEG. -theek Bibli- Wij zoeken een part-time VERKOPER/STER RAADHUISWEG 13 - HEILOO fc* VOOR TAXATIES VAN WONINGEN, BEDRIJFSPANDEN, LAND- EN TUINBOUW BEDRIJVEN Makelaar - Taxateur o.g. FALKLANDTONEEL 49e JAARGANG No. 11 14 MAART 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags ,huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. leeftijd 18 jaar. Vragen naar José/Rita. Raadhuisweg 12 Heiloo' Kennemerstraatweg 129 - Heiloo - Tel. 072-330332 In 1924 ontstond Falkland uit de propaganda toneelgroep van ,,Bond voor Staatspensionering". Het werd een rumoerige start. Het eerste werk dat Falkland n.l. op z'n repertoire nam was Allerzielen" van Herman Heyermans onder regie van de uit België afkomstige meubelmaker Ros- senbacher. Heyermans zette zich nogal af tegen het katholicisme, dit werd hem door velen niet in dank afgeno- men. Maar ondanks het protest van de l'pastoor en een groot deel van het I publiek kon niemand de enthousiaste spelers van Falkland tegenhouden. Onder politiebewaking vonden er drie succesvolle voorstellingen plaats. Geliefd Rossenbacher was een geliefd regisseur niet alleen in Heiloo, maar ook in de omgeving, mede daardoor speelde Falkland in de dertiger jaren regelma tig in de kop van Noord Holland. Ook dit was niet altijd even eenvoudig want de toneeltjes waren soms zo klein dat er stukken van het decor afgezaagd moesten worden maar het mocht de pret niet drukken, integendeel. In de veertiger jaren telde Heiloo drie toneel verenigingen, ,,Het ontluikende roos je", ,,Het masker" (kath. ver.) en Falkland. Gezamenlijk speelde men op het be vrijdingsfeest één groot toneelspel. Begintyd We vroegen Martin Affourtit hoe het in de begintijd reilde en zeilde. „Om de vijf jaar speelden ze een stuk van Heyermans b.v. ,,de meid" en „Uit komst". De costuums werden allemaal zelf gemaakt. Soms ook kleding van het Waterloopplein, die vaak van ellende uit elkaar viel, maar Annie Gillis tornde ze dan heel voorzichtig uit elkaar en maakte een nieuw cos- tuum o.i.d. aldus Martin Affourtit. Falkland de Gier is ook de aanlei ding tot de scheuring in Eensgezind heid geweest de nieuwe formatie noem de zich SfvCaecilia. De voorspellingen vonden altijd plaats in de Rustende Jager Affourtit vertelt hierover:,, de stoelen moest je zelf in de zaal neerzetten en alles werd versierd om het er maar zo feestelijk mogelijk uit te laten zien. Als het weer echter tegen zat, het regende of dooide dan stond het water in de lichtbakken, na elk bedrijf werden ze even geleegd, ook de kleedkamers stonden dan vaak onder water. Later verhuisden we naar het Asta theater. Het is dan ook heerlijk om nu in een echt theater als de Beun te kunnen spelen, maar gelachen hebben we wel in dit tijd". TV Tot aan de tweede wereldoorlog bleef Rossenbacher regisseur en werd toen opgevoegd door Guus Sprayt, die de regie voerde tot 1965.Door de opkomst van de TV beleefde Falkland een dieptepunt, maar kwam er doorheen en ging met vernieuwde krachten aan het werk. Er werden modernere stuk ken op het repertoire genomen van o.a. Dimitri Frenkel Frank, Neil Si mon en Hugo Claus. De regisseurs waren toen Sascha Gaymans en Bob Verhagen. Ook het bestuur vernieuw de zich en onder voorzitterschap van Martin Affourtit sloeg de vereniging nieuwe wegen in. Zo werd een z.g. jongerengroep opgericht, die stukken speelde voor de jeugd met als regis seurs Henri Bosch, Hans Karsten en later ook Jan Hoedjes. Wim Boddeke deed in 1972 zijn intrede als regisseur. Het huidige Falkland telt 24 spelende vrouwen en mannen en er is nog een groep die het werk achter de schermen doet. Falkland brengf per seizoen 5 produk- ties uit t.w. 2 stukken vópr de jeugd, twee voor volwassenen en een eenak ter. Maar, „NOBLESSE OBLIGE" de uitstekende accommodatie waarover men in de Beun beschikt stelt ook aan het amateurtoneel hogere eisen, ook bestuurlijk komt er nogal wat kijken om de boel draaiende te houden. Regie decors en het verzorgen van uitkopen om de financien wat op te vijzelen zijn een steeds terugkerende zorg. Het huidige bestuur bestaat uit: voor zitter Marian Scholte, sekretaris Maarten Schols, penningmeester, Els Koevoets, vice voorzitter, Doef Meyer, verder Puck Koomen> Connie Keysper en Jaap Schuring. Wij hopen dat Falklandtoneel nog heel lang de vereniging zal blijven waar Heiloo zo trots op is en wensen haar in dit jubileumjaar heel veel succes. Donderdag 15 maart De Ark, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Nicolaas Beetsschool, Rechte Hondsbosschelaan 24a. Tussen 8.00 -16.00 uur. Vrijdag 16 maart De Basseroet, Trompenburg 49. Tussen 8.30 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 1333479. Ook lompen. ■Sint Maarten, Trompenburg 49. Tussen 8.30 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 1333479. [Scoutinggroep Victorie, huis-aan-huis actie, Plan Oost. Dozen en of bundels oud papier gereed zetten langs de kant van de rijweg. Vóór 17.00 uur. Zaterdag 17 maart LS. Maria-Lidwinaschool en Ks. St. Franciscus, parkeerplaats Het Wiele- ïnakersland. Tussen 9.00 - 11.30 uur. Halen op verzoek: 334615. Sint Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 9.00 -11.00 uur. Halen op verzoek: 333603. Scoutinggroep Victorie, hoek Westerweg/Kerkelaan. Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek: 333760. ïMaandag t/m vrydag De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 1333600. Ook lompen. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. [Alle dagen i Clemens Willibrordschool, Westerweg naast Fodimarkt, alle uren.. Simavi Simavi doet volgende week d.m.v. een collecte een beroep op uw medewer king. Simavi verleent al 59 jaar medische steun aan projecten in tientallen lan den in de Derde Wereld. De vereniging Simavi ontvangt géén subsidies, het is dus Uw steun die het mogelijk maakt dat kleinschalige, overzichtelijke en betaalbare projecten in al die Derde-Wereld-landen kunnen blijven draai en. Een paar voorbeelden: aanleg van waterputten - medicijnen - instrumenten - transportmiddelen - onderwijsfaciliteiten ten behoeve van voorlichting op het gebied van de landbouw en de gezondheidszorg, bouw en verbouw van kleine kjinieken. Ook eigen plannen en al lopende projecten die moeten blijven functioneren Worden gesteund. 16 de medische ontwikkelingssamenwerking: directe hulp al 59 jaar! Voor alle gezindten! De collecte is van 19 t/m 25 maart. Inlichtingen: T. ten Cate-Heukers, Sluys- weijdt 4, tel. 332882, Giro 300100 t.n.v. SIMAVI-HAARLEM. De collecte van Simavi heeft de goedkeuring van het Gemeentebestuur van Heiloo. Gezinsviering Zondag 18 maart: gezinsviering in de Willibrorduskerk. Thema: "Keer je om". Aanvang 11.00 uur. Natuurwandeling Heilooer Bos Zondag 18 maart: maandelijkse natuurwandeling in het Heilooër Bos, geor ganiseerd door het I.V.M. Start 11.00 uur vanaf de Kattenberg. Inl.: 072- 613015. JAARLIJKS CONCERT HARMONIE CAECILIA Zaterdag 17 maart om 20.00 uur zal de Heilooer muziekvereniging Cae- cilia haar muzikale vermogen ten ge hore brengen voor de donateurs en. andere geïnteresseerden. Het pro gramma begint met het B-orkest (vroeger jeugd, tegenwoordig ook oudere beginners). Dit bestaat uit 25 leden en is dus een goede toe komst-,, verzekering" voor de har monie. De dirigent is de heer Van Veldhuizen, die ook het grote orkest leidt en blijkbaar met succes, gezien de eerste prijs, behaald op het con cours te Haarlem, enige maanden geleden. Het programma voor het groot orkest luidt: „In the limetree Avenue" van Bosch, „Le Calife de Bagdad" van Boïeldieu, de „Veaude- ville suite" van Pi Scheffer, „Music to Move" van Van Delft, „The Pink Panther" van Mancini, en „Kazbek" van Bosch. Na de pauze treedt op de „BBC", de Big Band Caecilia. Deze beistaat uit leden van de harmonie en be staat sinds een jaar. Deze band speelt jazz-achtige dansmuziek uit de jaren '40 en '50. De nummers zijn: 01' man river, Mood Indigo, Blue Jeans Blues en Liebestraum. Kaarten kunt U nog krijgen bij Admiraal, Stationsweg 96 te Heiloo (Vivo-winkel) en uiteraard aan de zaal vooraf. De kaarten kosten 5,—. Er is ook een verloting met mooie ♦prijzen en na afloop is er gelegenheid tot nakaarten. SO STICHTING VROUWEN VOOR WERK Door groeiende werkzaamheden zou de Stichting Vrouwen Voor Werk CNj|graag in contact komen met enthou siaste vrouwen, die op vrijwillige basis willen meewerken en mee denken over nieuwe projecten, the maochtenden, publiciteit, werk voorbereiding, financiën of beleids zaken. Tevens wordt uitgezien naar een maatschappelijk werkster, die bin nen onze werkwinkel wil meedenken over individuele hulpverlening. Een ieder die interesse heeft voor één van bovengenoemde taken is van harte welkom bij Stichting Vrou wen Voor Werk, Nieuwlander- singel 57, te Alkmaar. Inlichtingen: vrijdag 16 maart van 9 - 16 uur, tel.: 152262. UNICEF BRENGT NIEUWE KOLLEKTIE WENSKAARTEN Met zo'n 55 nieuwe ontwerpen brengt Unicef ook dit jaar weer fraaie series wenskaarten, geschikt om bij vrolijke, verdrietige, blijde of „zo maar" gebeurtenissen iets van zich te laten horen. De voorjaarskollektie wenskaarten van Unicef is sinds het begin van maart weer overal in Ne derland verkrijgbaar. Met de op brengst van de wenskaartenverkoop financiert Unicef belangrijke projek- ten voor kinderen in nood. Dit jaar zal vooral het aktieprogramma tegen de kindersterfte worden gesteund. Het is dus om twee redenen een goede zaak Unicef wenskaarten te gebruiken. De kaarten zijn stuk voor stuk fraai én een kind in nood wordt geholpen. Verschillende kunstenaars geven om deze zelfde redenen vaak hun beste ontwerpen aan Unicef. Meer informatie over Unicef en over de nieuwe kaart-kollektie bij mevr. J. Moerbeek-Choufour, Tulpencroft- laan 40, Heiloo, tel. 072330596. HOBBY COMPUTER CLUB De HCC is een vereniging van men sen, die zich veelal uit liefhebberij bezig houden met het bouwen, programmeren en/of gebruiken van computers en programmeerbare rekenmachines. De HCC organi-» seert op 21 maart en 2 mei avonden voor leden en belangstellenden in de Gereformeerde Kerk te Heiloo aan vang 20.00 uur. Volgende week meer informatie in de Uitkijkpost. SLAGER LEEGWATER WEG VAN DE WESTERWEG Na 5 jaar samen met zijn vrouw een bloeiende slagerszaak te hebben op gebouwd aan de Westerweg, heeft slager Leegwater een onderkomen gezocht in het nieuwe grote winkel centrum „de Mare" in Alkmaar. Dit is voor een winkelier een uiterst gunstig punt. Doet zo'n gelegenheid zich voor dan is het natuurlijk van zelfsprekend dat je zo'n kans grijpt, 'op 17 maart verlaat Leegwater de Westerweg. De heer en mevrouw Leegwater groeten langs deze weg hun clientèle en bedanken ze voor het genoten vertrouwen. Voor de omwoners echter geen nood, de zaak wordt overgenomen door slagerij Kramer. Deze heeft al een vestiging in de Korti-Markt en er komt nu een tweede in het pand van Leegwater. De zaak wordt eerst grondig uitge breid en dan zal er wederom een pri ma slager aan de Westerweg geves tigd zijn. Men hoopt de eerste week van april open te gaan. ZIEKEN THUIS VERZORGEN De wijkverpleegkundigen van Kruis vereniging Heiloo geven drie infor matiemiddagen, die zijn bedoeld voor mensen die in hun familie of di- rekte omgeving te maken hebben met ernstig of langdurig zieken. De informatiemiddagen zijn ook be stemd voor hen die hiermee in de toekomst als familielid, buurtgenoot of vrijwilliger te maken kunnen krij gen De grondbeginselen die nodig zijn om een zieke thuis te verzorgen worden aangeleerd, o.a. gebruik van hulpmiddelen, medicijngebruik, voeding en waar kan de kruisvereni ging U verder mee helpen. De data zijn 4, 11 en 18 april 's middags van 14.00 tot 15.30 uur in het wijk- gebouw, Holleweg 94, Heiloo. Aan deze bijeenkomsten kunnen ma ximaal 12 personen deelnemen en als U lid bent van de kruisvereniging zijn er geen kosten aan verbon den. Opgave bij de wijkverpleegkundigen tussen 12.00 en 13.00 uur, tel. 331073 vóór 28 maart. rAVAVWAVWAViVAWA 10 JAAR MOGOJOKO Ter gelegenheid van het 10-jarig be staan van Mogojoko, willen wij op zaterdag 24 november 1984 een re- unie organiseren voorafgegaan door een viering met medewerking van de leden en oud-leden. Aan de hand van de oude ledenadministratie en di verse gepleegde telefoontjes zijn we achter vele adressen van oud leden gekomen. Maar ja, het is best mogelijk dat we een paar mensen vergeten zijn en die mensen hebben dus nog geen uitnodiging ontvangen (een officiële uitnodiging volgt!). Mocht dit het geval zijn, dan zouden we graag willen dat je vóór 31 maart even reageert. De mensen die je hierover kunt bel len of schrijven zijn: Yvonne de Boer, Paapenhof 4, 1851 EK Heiloo, tel. 333802; of Ingrid Schouten, Hol leweg 76, 1851 KJ Heiloo, tel. 333722. Lid Vereniging Goud- en Zilversmeden Vervaardigen - Veranderen Repareren - Graveren Stenen zetten Kennemerstraatweg 414 Heiloo 072-330799 LANDELIJKE HERDENKING BISSCHOP OSCAR ROMERO De nood en de strijd van volk en kerk in Midden-Amerika en ook elders in de wereld, moeten voor ons voldoende reden zijn om in 1984 opnieuw en intensief Oscar Romero te herdenken. De bisschop, die de laatste jaren van zijn leven, nauw verbonden was met de strijd van zijn volk tegen uitbuiting en onderdrukking. Romero herdenken betekent kiezen voor de mensen, die zich inzetten voor de bevrijding van het volk van Midden-Amerika. Rome ro herdenken betekent de westerse betrokkenheid bij het in stand houden van de onderdrukkingspolitiek scherp te bekritiseren. Romero herdenken moet worden: zijn werk voortzetten En dat is meer dan ooit nodig. De landelijke herdenking wordt ge houden in Den Haag. Het programma is als volgt: vrijdag 23 maart 15.30 uur: begin gebedswake bij de ambas sade van de Verenigde Staten.Deze wake duurt 24 uur. Zaterdag 24 maart, 11 uur: informatiemarkt in de Grote kerk aan de Groenmarkt. 13.30 uur:landelijke viering, waarin protes ten uit Midden-Amerika en de Ver. Staten zelf doorklinken. N.B. bereik baar vanaf Centr. Station met tramlijn 3, vanaf Station Hollands Spoor, tramlijn 8/9. Na deze viering begint om ca. 3 uur de stille tocht naar de ambassade van de Verenigde Staten. Bij voldoende deelname zullen er ook fietstochten naar Den Haag worden georganiseerd. Inlichtingen: tel. 070- 631931. Algemene informatie: tel. 071 -171771. Romero herdenking Heiloo Zaterdag 24 maart zal de kleine kapel van O.L.V. ter Nood de gehele dag geopend zijn voor persoonlijke bezin ning en gebed. Van 15.00 tot 16.00 uur wordt een gezamelijke gebedsdienst gehouden. Allen, die niet in de gele genheid zijn deel te nemen aan de landelijke herdenking, maar zich wel solidair voelen, met de onderdrukte volkeren in Midden-Amerika, nodigen wij uit voor deze samenkomst. Laat de stem van Oscar Romero onze stem worden. Toneelvereniging Falkland speelt 22 en 24 maart het toneelspel "Vrijdag" van Hugo Claus. Theater De Beun. Aanv. 20.15 u. Entree/7,50 (don. 2,50/C.J.P. en 65 5,—). Kaarten bij: Boekhandel Avis - Reisburo Holland International - Barbershop Jan-Tine Braam en J» Het Open Huis. Vorige week dinsdag liet Joseph v. Schagen weer in eigen huis zien hoe wij op modegebied het voorjaar te gemoet gaan. Zo te zien, heel plezie rig. Mooie materialen, katoen en gabardine en voor de japonnen veel lichte, soepele voile-stoffen, mooie kleuren:grijs, beige, kaki, en wit. Klinkt wat saai, maar kombi- neer dit met kobaltblauw, smaragd groen, vuurrood of mosterdgeel en er komen de meest fraaie kombina- ties uit te voorschijn. De hoed begint, zij het langzaam, terrein te winnen. De pullovers of jumpers zijn, over de hele linie, in één woord fantasievol en erg mooi. Joseph van Schagen heeft er het no dige van in huis zelfs (voor de jonge ren) met wilde dieren er op. Opvallend dit voorjaar is dat er veel pakjes zijn die ogenschijnlijk japon nen lijken, het grote voordeel hiervan is dat mensen die wat langer zijn nu toch eens in een japon (lees pakje) kunnen lopen. Leuk zijn ook de on gevoerde, katoenen, linnen enz. jas jes die overal op gedragen kunnen worden. Joseph v. Schagen liet ook lange blazers van wasbare zijde zien met een tegengevoerd kraagje, erg mooi. Veel katoenen rokken, leuk te kombi- neren met één van de vele glanska toenen truitjes. De verlaagde taille is, zoals de ladyspeaker, mevr. A. Maes zo aardig formuleerde, figuur- vriendelijk. In de blouses en de jacks is een iets verbreedde schouderlijn die iets bloesend tot even onder de taille loopt. Joseph v. Schagen vertegenwoordigt Ook het merk ARA en GISP AHierin was een ruime keuze van gebreid goed, jasjes, rokken, blazers enz. Bepaald groot is de kollektie mantels die Joseph v. Schagen in huis heeft. Van sjieke luxe regenmantels tot eenvoudige regenmantels met een uiterst fraaie belijning. Schitterend waren de uitgeplisseerde parachute zijden mantels (maar wel voor de jeugd). De zomermantels zijn licht in gewicht en in vele leuke kleuren. INENTINGEN Op woensdag 21 maart 1984 zullen de kinderen geboren in 1975 (lagere schooljeugd), worden ingeënt tegen DTP. De inenting wordt gehouden in het gebouw van de Kruisvereniging, Holleweg 94. De betreffende oproepen worden deze week verzonden. Men wordt verzocht zich strikt aan de op de kaart vermelde oproepingstijd te hou den. Bij verhindering en/of wanneer u meent ten onrechte geen oproepkaart te hebben ontvangen, wordt u verzocht de gemeentesecretarie, afd. bevolking, tel. 331144, toestel 14, hiervan in kennis te stellen. Tenslotte verzoeken wij u met nadruk alle inentingsbe scheiden mee te nemen. Dat je van gewone spijkerstof iets heel moois kan maken, liet het pak van Fong Leng ons zien. Een luxe jeans met daarop een „jack" dat in allemaal punten, laag over laag, was opgebouwd. Wat de pantalons be treft, is er voor ieders smaak wel wat bij. Bandplooi, enkelvrij, gewoon recht, alles is „in". De jack-jasjes zijn een lust voor het oog, leuke versieringen met ritsen, applikaties of grappige kleurkombi- naties. Joseph van Schagen in de Winkel hof 't Loo, heeft het allemaal in huis. Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum Telefoon 02518-50650/506511 BOEKENWEEK 1984 Van 21 maart tot 31 maart wordt de landelijke boekenweek gehouden. Thema: Wie boeken leest, beleeft meer! In de bibliotheek is van 12 maart tot 2 april een tentoonstelling: Wie boeken en gedichten leest, beleeft nog meer! Dan zullen de Nederlandse dichters en hun werken eens extra in het zonnetje worden gezet. Met een chro nologisch overzicht van hun werk, achtergrond informatie en afbeeldin gen van verschillende dichters. Ter wijl van Leo Vroman, Cees Noten boom en anderen, gedichten, gedrukt als posters, verspreid in de biblio theek zijn aangebracht. Wie boeken en gedichten leest beleeft meer. Allicht. Een krant of tijdschrift geeft meestal slechts in formatie. Een schrijver daarentegen verzameld zoveel mogelijk achter grond gegevens, om vervolgens, met zijn fantasie een andere be levingswereld te scheppen, waaruit, afhankelijk van de gekozen vorm, een roman, een verhaal, een novelle of een essay ontstaat. Hij kan ook, om, met zo weinig mo gelijk woorden, zoveel mogelijk te zeggen, zijn gegevens in ritme en klank, ver-dichten tot poëzie. Maar hoe dan ook, de lezer zelf zal, al lezend en naar eigen geaard heid herscheppend, het geschrevene mee beleven. Boeken lezen is immers een uiterst creatieve en individuele bezigheid. Grammofoonplaten met gesproken tekst, zonder insïtumentale bege leiding, kunnen ook gratis geleend worden, zoals ook de tentoon gestelde boeken. Uiteraard met abonnement. Carla van de bibliotheek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1