Gearmd met de onderwijzer over het schoolplein durfde een kind vroeger niet a ft H O E S Katholieke Bond van Ouderen benoemt Jan Lammers bij afscheid tot erelid i :-cifTj@f Vishandel Schong38 jaar 'n begrip aan de Straatweg De heer Kramer 25 jaar bij de Vondelschool STAATSLOTERIJ miele 475 f1399,- zanker intimat a.e.g. turnamat f 1098,- cor schaap simon peek ÓP FORD. MEERWAARD OP DE WEG. A. G. v. d. Nagel -theek INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR ADVERTENTIES E.D TOT UITERLIJK 18.00 UUR FALKLAND TONEEL De volgende lotenverkoop begint maandag 2 april. 49e JAARGANG No. 13 28 MAART 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westenveg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Onderwijs. Een vak waarover veel wordt gesproken. Inleveren, ver nieuwingen, uitbreiding van de werk zaamheden om enkele gespreks onderwerpen in willekeurige volg orde te noemen. Een man, die de ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar vanaf één en dezelfde stek heeft gevolgd, is de heer S. J. Kramer. Op zondag 1 april is hij precies 25 jaar aan deze openbare lagere school verbonden. Omdat niemand dat zal geloven en omdat het op een zon dag valt, wordt op vrijdag 30 maart dit heugelijke feit gevierd. Kramer kwam in 1959 naar Heiloo. Zijn eerste onderwijservaringen had hij de twee voorafgaande jaren op gedaan in Sassenheim. ,,Het was een driemans-schooltje. Ik zat met een combinatie-klas in een dependance, een gebouwtje uit achttien zoveel". In Heiloo belandde hij bij een school met zes docenten onder leiding van de heer Rommel, die tot 1972 school hoofd bleef. De heer Kramer volgde hem toen in die functie op. ,,Het is ongebruikelijk, dat iemand van de eigen school schoolhoofd wordt gemaakt", zegt Kramer. Daarna is dat ook niet meer gebeurd in Hei loo". Zoals in de inleiding vermeld, er veranderde in een kwart eeuw tijd nogal wat. Zo startte Kramer met een vijfde klas van 48 kinderen. ,,Het was niet de makkelijkste klas. Ze hadden steeds invallers gehad, er zat geen lijn meer in. Vergeleken met Sassenheim (in totaal 30 leer lingen, red.) werd ik zo in het water gegooid". ,,Ik vraag me nu wel eens af, hoe dat stel in het lokaal paste". Maar de lokalen zagen er in de beginjaren van Kramer wel even anders uit, dan nu het geval is. De docent zat op een ouderwetse lessenaar - ,,Zo af en toe liet ik de deksel wel eens klap peren om het stil te krijgen. Meestal hielp dat niet,,. - die weer was ge plaatst op een podium. De leerlin gen zaten twee aan twee in de school banken, die vast stonden. ,,Zo'n lokaal was wel symbolisch: tussen leerlingen en docent was een veel grotere afstand dan nu het geval is", aldus het jubilerende school hoofd. Bruiloft Een bijzonder aspect van zijn loop baan bij de Vondelschool is voor de heer Kramer, dat hij er zijn vrouw heeft leren kennen: juffrouw Laauw en meneer Kramer hadden wat met elkaar", zoals Rommel het eens uitdrukte. Een trouwerij volgde later. Overigens, de termen 'meneer' en 'juffrouw' zijn tegen woordig uit de tijd. Nu wordt veel met voornamen gewerkt. Ook de leerlingen noemen hun docent vaak bij de voornaam. Enkele belangrijke onderwijskundige veranderingen zijn volgens de heer Kramer in de eerste plaats geweest het loslaten van het strikt klassikale systeem. Nu wordt het onderwijs veel meer afgestemd op het (indi viduele) kind. Het onderwijs is veel meer omvattend geworden. In de tweede plaats is natuurlijk het maken van een schoolwerkplan, een gevolg van de nieuwe wet op het basisonderwijs, een grote wij ziging. Alle vakken worden in dat kader onder de loep genomen en er wordt een plan gemaakt, af gestemd op de gehele school en niet alleen per klas. ,,Er zijn ook veel dingen bijgekomen. Bijv. de weeksluiting, volksdansen, schaken en dammen. Voor de docen ten geldt nu dat ze er veel meer tijd in moeten steken. Bijv. wordt er veel meer vergaderd", zo meent de heer Kramer. Behalve vergaderingen met het team van de Vondelschool heeft hij ook te maken met het SOBO: School hoofden Overleg Basis Onderwijs. Vanuit dit orgaan worden een aan tal zaken gezamenlijk geregeld, bijv. het dans-evenement, dat vrijdag in sporthal 't Vennewater wordt g- Raadhuisweg 1Z Heiloo Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo gehouden. (Zie elders in de Uitkijk post)., Hoogtepunten Gedurende de 25 dienstjaren bij de Vondelschool zijn er een aantal eve- menten geweest, die de heer Kramer nog zeer vers voor ogen staan. ,,Bij het 25-jarig bestaan van de school (1976, red.) was er een fancy fair. Dat was grandioos, een enorme sfeer. De oudercommissie heeft de school toen een originele ets van Vondel aangeboden". Ook de ba- lonnenwedstrijd, die werd gehouden ter gelegenheid van de opening van het laatste deel van de school (aula en handvaardigheidlokaal) was een groot succes. ,,Het was toen een kou de dag, met een strakke oostenwind. Vissers hebben de balonnen uit het water gevist en zelfs zijn er reacties vanuit Engeland geweest", herin nert Kramer zich als hij zijn gedach ten laat teruggaan tot 1972, toen éne en ander zich afspeelde. Tot slot weet de heer Kramer zich ook de toneelvoorstellingen in de Rustende Jager nog goed voor de geest te halen. ,,Het waren vaak stukken van Jan Tempelaar (voor hem kwam Kramer in 1959 in de plaats aan de Vondelschool) en Jan van der Heide. Het ging allemaal vrij gemoedelijk toe in het begin. De docenten van de Vondelschool deden het samen met hun collega's van de Nicolaas Beetsschool". Er is veel veranderd in 25 jaar on derwijs te Heiloo. De heer Kramer heeft dat van nabij ondervonden. Maar onderwijs 'oude stijl' wordt door hem zeker niet hoger gewaar deerd dan de methodes van vandaag de dag. Vroeger gaf je echt les. Nu ga je meer met de kinderen om. Het werken met kinderen is fijner, je weet wat je aan ze hebt. Gearmd met je onderwijzer over het school plein lopen, durfde je vroeger niet als kind. De kinderen zijn spon taner". Vanuit het regionaal kontakt cantorij- en wordt op zondag 8 april een Vesper gehouden in de Witte Kerk te Heiloo, aanvang 19.00 uur. De samenwer kende cantorijen zijn: Vrijheidscanto- rij (Alkmaar), Reformatorische canto- rij (Alkmaar), Cantorij Oudorp, Gere formeerde cantorij (Sint Pancras) en de Hervormde cantorij (Heiloo). Deze REGIONAAL KONTAKT CANTORIJEN Vesper geldt als proef voor het regionaal kontakt. Voldoet deze dan zullen de kontakten verder worden uitgebouwd, men stelt zich ten doel het -20.00 uur). ondersteunen van beginnende cantorij en, het bespreken van zaken als cantorij en liturgie, het uitwisselen van muzikale informatie en het organise ren van een beperkt aantal kerkmu- ziekuitvoeringen. eer informatie kan men inwinnen bij de heer E.W. van der Wal. tel. 072-333689 (tussen 19.00 Met de woorden, ,,U moet het nog een half uurtje met mij doen, dan ga ik" opende de als voorzitter af scheid nemende Jan Lammers vorige week donderdag de jaarlijkse al gemene ledenvergadering van de Katholieke Bond van Ouderen. Emotioneel zeer getroffen moest hij echter direct het leiden van de vergadering overgeven aan Rie Dekker-Idema. Zij zou later tijdens de vergadering in 't Trefpunt met ruime meerderheid gekozen worden tot Lammers' opvolgster. Behalve Lammers namen ook mevrouw D. Blokker en de heer C. Borst af scheid als bestuurslid. Nieuwe be stuursleden werden G. Burgman en de dames J. Hoetjes-Termaar en A. Lammers-Zoon. De heren G. Hei- deman en J. Schneiders werden her kozen. Het afscheid van Jan Lammers is niet ongemerkt voorbij gegaan. Rie Dekker sprak haar spijt uit over het feit, dat afscheid nemen na acht jaar des te moeilijker is als dat om ge- zonheidsredenen gebeurd. Namens het bestuur overhandigde ze haar voorganger een foto-album en een geschenkenbon namens de leden. Tevens werd hij tot erelid van de KBO benoemd. Districtsvoorzitter van de KBO, Frans Nuyens, prees de grote inzet van Jan Lammers, niet alleen voor de ouderen, maar ook in vroeger jaren. „Jan heeft altijd veel gedaan. Bijv. <N CM in 1928, toen ik met hem in mili taire dienst zat, heeft hij een toneel club opgericht. Hij maakte zich ver dienstelijk voor zijn medemens,,. Namens het hoofdbestuur werd Lam mers de Zilveren Speld van Verdiens te overhandigd. Na enige problemen hoe deze op te spelden, werd dit gedaan door de vrouw van de af scheid nemende voorzitter, An Lam mers-Zoon. Namens biljartvereniging 't Treffert- je sprak de heer Van Riet woorden van Lof, die hij voor de gelegenheid op rijm had gezet: IJs van der Blom, voorzitter van zustervereniging de ANBO, besprak ook louter goede zaken. ,,Zes jaar geleden zag ik je als concurrent, later werden we collega's en nu zijn we vrienden". Een betere illustratie van de goede verstandhouding tussen de twee bonden voor ouderen is niet denk baar. Wethouder mevrouw Willemse- Van der Ploeg voerde namens het gemeentebestuur het woord. ,,Je probeert als gemeentebestuur af en toe in de gaten te krijgen wat er in de gemeente omgaat. Bij het echtpaar Lammers hebben we te maken met een schitterend samenspel van man en vrouw. Veel zaken hebben zij samen gesteund". De later gearriveerde pastoor Van Den Berg noemde Jan Lammer een trouw schakel tussen parochie, bond en ouderen". De vele woorden werden begeleid door bloemen en andere attenties, ook voor de twee andere scheidende bestuursleden. &FD.HH 100 verlovingsringen orloger juwelier - stationsweg'8 5a loo telefoonp72 335730 Twee klassen uit de loopbaan van de Heer Kramer aan de Vondelschool. Boven een klas uit 1961onder zijn huidige klas. BOEDELVERKOOP Zondag aanstaande, van 9 tot 10.30 uur zal er inboedel aan huis verkocht worden in het pand J.H. v.d. Palm- weg 11. De bewoners van dit pand nemen hun intrek in Zonnegloren" en hebben gemeend hun ,,oude spul letjes" beschikbaar te moeten stel len aan de Stichting H.B.B. (Heilooër Bejaarden Belangen). Wel willen wij er' op wijzen dat ook hier geldt: ,,Wie het eerst komt, het eerst maalt." Geïnteresseerden kun nen zich schriftelijk melden: postbus 68, t.n.v. de Stichting H.B.B. (in zendingen moeten uiterlijk zaterdag 31 maart 1984 binnen zijn). NAAR DE UITKIJKPOST Het konijnehol, klas 2/3 van de Vondelschool, heeft het over de krant gehad. Elke dag hebben we onze eigen Konijnekrant gemaakt. Iedereen maakte iets, bijv. een interview, ver haal, mode, het weer, horoscoop, konijnenieüws enz. De stukjes werden aan de redaktie gegeven en zei kozen uit wat er in de krant kwam. Daarna werd de krant gestencild. Vrijdag 23 maart gingen we naar de Uitkijkpost kijken hoe een echte krant gemaakt wordt. Mijnheer Mars gaf een rondlei ding. Hij liet zien hoe het vroeger ging en hoe het nu gaat. Op het einde kregen we een kaartje dat hij zelf gezet en gedrukt had. We vonden het heel erg leuk AAN SOMMIGE RECLAME ZIT EEN LUCHTJE Van de week had Albert Heijn in het Winkelhof 't Loo wel een heel vreemde reclame. Die dag was de ,,kakworst" in de reklame. Zijn we nu een dorp met verbeelding of zat er een luchtje aan. DONATEURSACTIE TEN BEHOEVE VAN 'T TREFPUNT De ouderenbonden KBO en ANBO zijn in december 1983 in hun nieuwe onderkomen 't Trefpunt getrokken en menigeen heeft aldaar al een prettug uurtje beleefd. Maar behal ve plezier beleven hebben de ou deren ook verantwoordelijkheid voor het gebouw. De rommelmarkt en de loterij hebben aardig wat geld binnen gebracht, maar er blijft nog een 'gat' over op de exploi tatie-rekening. Daarom heeft de be heerscommissie het plan opgevat een donateursactie van start te laten gaan. De actie dient om in de komende jaren (en nog veel langer) te kunnen blijven draaien met een sluitende begroting. De ouderen hebben reeds een enorme inspanning geleverd om hun soos bij de gemeente 'los te branden'. Zij willen niet de kans lopen er wegens schulden uitgezet te worden. Daarom doen zij een be roep op een ieder, die genegen is de ouderen financieel te steunen. Een bijdrage van tien gulden is al zeer welkom, maar meer mag na tuurlijk ook. De donateurs zullen uitsluitend worden gebruikt voor de exploitatie van de ouderen-socië teit. Men kan zich als donateur aanmel den bij: J. M. Schneiders (secr. KBO), tel. 334054, J. Vegter (secr. ANBO), tel. 337611, IJ. v.d. Blom (voorz. Beheerscommissie), tel. 336455, G. Burgman (secr. Beheers commissie), tel. 337959, F. J. Wil denburg (penn. Beheerscommis sie), tel. 331248. WAVWWAW/AWAVW Toneelvereniging Falkland speelt in het kader van haar 60-jarig jubileum de kinder musical: "Momo en de tijd spaarders", geschikt voor kin deren vanaf 7 jaar. Theater De Beun. Data: 6 april: 20.15 uur. 7 april: 14.00 uur. 8 april: 13.00 en 15.00 uur. Entree: 4,- (Don. 1,50) Kaarten verkrijgbaar bij: boekhandel Avis - Reisburo Holland International - Bar bershop Jan en Tine Braam - Het Open Huis - Hofdijk- school - Nic. Beetsschool. 'WVVVVWWVWVVWW Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651* ZANKER INTIMAT Super voordelig en toch van de vakman. Kan dat wel Dat kan Voor ieder fabrikaat uw voordeel bij: Kennemerstraatweg 410 Heiloo-Tel. 331426 DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 Vishandel Schong heeft z'n zaak een flinke opknapbeurt laten geven en is nu een mooie moderne viszaak ge worden. Al dit moois werd vervaar digd door Nico Geldorp uit Heiloo. De vloer en wanden fraai betegeld, door het verplaatsen van de toonbank is er veel meer ruimte gekomen. Aan de zijkant een klein modern wasbakje en daarnaast komt een klein snoeptafeltje", voor wie ,,even" een visje wil verorberen. Familiebedryf Dat kan men met recht zeggen. De 4e generatie Schong is werkzaam in de vis en de 5e kondigt zich al weer aan. Het vak wordt van vader op zoon overgedragen. Overgrootvader Schong had hoofd zakelijk een visrokerij, samen met overgrootmoeder Aagje Wijker, kregen ze 12 kinderen en vader be reikte de leeftijd van 97 jaar. De fa milie heeft daar nog een alleraardig ste foto van. Opa Schong had een viszaak op het Pompplein in Egmond, waar nu Wil lem Stam woont. In de oorlog moes ten veel Egmonders naar Heiloo evacueren, zo ook de familie Schong. Zij vestigden zich toen aan de Ken nemerstraatweg. ,,Mijn vader was een goede vakman, ik heb heel veel van hem geleerd," zegt de huidige Schong. Trouwens mijn moeder is ook altijd fantastisch geweest en ze helpt nog wel eens in de zaak. Maar mijn vrouw en ik staan er ook alweer 13 jaar in Vakkennis Het beroep van visboer vereist een grote vakkennis en is een zwaar be roep. 's Ochtends vroeg naar de vei ling in IJmuiden, dan moet je gelijk kunnen zien wat de beste vis is en bij het mijnen" op het juiste mo ment ,,mijn" roepen. De hele han del wordt vers mee naar huis ge nomen en daar gefileerd, gesneden of gebakken. Mevrouw Schong, die eigenlijk helemaal niet uit het visvak kwam, staat er nu kompleet achter en doet de vis vlot van de hand. Ook de kinderen van déze familie Schong helpen alweer in de zaak en dat is dan de vijfde generatie. ,,Wat ik wel mis," zegt Schong, ,,is de haringkar, 20 jaar heb ik daar mee gestaan en dat was toch zo ge zellig. Ik stond veel op het pleintje voor de Witte Kerk, maar toen daar niet meer geparkeerd mocht worden, was het afgelopen. Maar misschien kom ik ergens anders nog wel eens terug." Schong heeft altijd bekend gestaan om zijn eerste klas vis, zelfs buiten landers nemen vaak vis mee naar huis, die mevr. Schong op een specia le manier voor ze inpakt. Op bestelling zijn bijna alle bijzon dere vissoorten te leveren. Ga maar eens kijken bij Schong op de Kenne merstraatweg. OMR STOP DE NEUTRONENBOM STOP DE KERNWAPENWEDLOOP De afdeling Heiloo van deze lan delijke vredesorganisatie neemt deel aan het Vredesplatform Heiloo. Er staan diverse gezamenlijke akties op het programma voor de komende aktieweek van 6 t/m 12 mei. In hon derden plaatsen van ons land zal er aktie gevoerd worden. In juni a.s. zal politiek Den Haag dus gaan beslissen over het wel of niet plaat sen van kruisraketten in ons land. Bij plaatsing zal Nederland zich als een magneet gaan opstellen voor de Sowjet-Unie, dat bij een eventuele Navo aanval natuurlijk zal terug slaan. Raambiljetten, buttons e.d. zijn verkrijgbaar bij: Ingrid Fontijn, Westerweg 113, tel. 337675; Willem Gomes, de Kandelaar 31, tel. 334588. T BAAFJE1 Deze week brengen wij u nogmaals onder de aandacht (zie de adverten tie elders in de Uitkijk) wat de mo gelijkheden zijn om abonnementen voor 't Baafje" in voorverkoop te verkrijgen, waardoor u gebruik kunt maken van een korting, die vooral voor gezinsabonnementen aan trekkelijk is. In deze advertentie wor den ook andere mogelijkheden om een bezoek te brengen aan het zwembad nader toegelicht. SCHROOM TOCH NIET OM DAT BOEK TERUG TE BRENGEN Soms vinden lezers het moeilijk om boeken en andere geleende materialen waarvan de uitleentermijn ettelijke malen verstreken is, terug te brengen. Maar daar hoeft men toch niet over in te zitten. Gewoon terug brengen en 30 cent per week betalen. De bibliotheek kan het geld, zeker nu, opperbest gebruiken. Trouwens er kunnen aller lei redenen zijn voor een te late retournering. En het is niet aan de bibliotheek hierover een oordeel te vellen. Het is natuurlijk wel spijtig voor de medelezers. Vooral in deze tijd van bezuiniging De tijd, dat er van veelgevraagde boeken direct meerdere exemplaren werden aangeschaft, is voorbij. Dus wordt het zaak de boeken zo snel mogelijk te laten rouleren. Boeken worden voor een termijn van 3 weken uitgeleend. Wanneer deze ter mijn is verstreken wordt hiervoor 30 cent per boek, per week gerekend. Is een boek na 4 weken nog niet terugge bracht, dan wordt een herinnerings- kaart gestuurd. Na 6 weken volgt een twede aanmaning. Wordt hierop ook niet gereageerd dan worden de boeken door een bibliotheekmedewerker, bij de lezer thuis opgehaald. De kosten, die hiervoor worden berekend bedra gen f. 7,-. Te weten: f. 5,-- bestaande uit boete en portokosten, plus f. 2,- incassokosten. Direct te voldoen. Op deze regel kan geen uitzondering gemaakt worden. Wanneer men inder daad geen kans ziet de boeken of andere materialen-grammofoonplaten etc. tijdig terug te brengen, is één telefoontje naar de bibliotheek tijdens uitleendagen tussen 5 en 7 uur vol doende om onnnodige uitgaven te voorkomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1